Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY"— Transkript prezentace:

1 ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

2 Legislativní prostředí MZ je upraveno:
Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Vyhláškou č. 177 o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

3 Maturitní zkouška pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním
Školský zákon 561/2004 Sb. definuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jako jedince se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním Stanovuje, že podmínky konání maturitní zkoušky (dále jen MZ) budou upraveny žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

4 žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, vadami řeči, žáci se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, se souběžným postižením více vadami) žáci s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotním poruchami)

5 Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (PUP MZ)
Je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat MZ za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

6 Jedná se o žáky vzdělávané na středních školách
samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením - speciálních středních školách o žáky individuálně nebo skupinově integrované ve středních školách běžného typu o žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají na školách běžného typu a přitom nejsou integrovaní, ale je jim individualizovaná výuka na základě odborného posouzení školského poradenského zařízení

7 Hlavním cílem koncepce
je umožnit žákům s SVP konat MZ za takových podmínek, aby se minimalizoval vliv jejich handicapu na výsledky zkoušek a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky nepostižené (intaktní) žákovské populace

8 Kategorizace žáků s PUP MZ
Pro účely společné části maturitní zkoušky se žáci dělí do skupiny I-III podle míry požadovaných uzpůsobení. Žák je za účelem maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek zařazen pouze do jedné ze 3 skupin. Zařazení se týká všech předmětů a částí maturitní zkoušky.

9 Skupina I _ SPU-O Žáci se specifickou poruchou učení
(dyslexií, dysgrafií a dysortografií či jejich kombinacemi), žáci s dyspraxií, dále žáci s projevy hyperaktivity, hypoaktivity, s projevy impulzivity a poruchou pozornosti. Žáci mají obtíže se čtením běžného textu , ale pracují se zkušební dokumentací bez úprav

10 Skupina II _ SPU-O Žáci s SPU ( viz. skupina I), dále jsou zde zařazeni žáci s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti (afázií, dysfázií). Žáci mají vážnější potíže s přečtením a porozuměním textu i se psaním a proto pracují s upravenou zkušební dokumentací.

11 Skupina III _SPU-O A Žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti. Žáci mají vážné obtíže s přečtením a porozuměním textu, s psaním. Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení,porozumění a psaní upravenou zkušební dokumentaci ( popř. služby asistenta- ne v případě SPU).

12 Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

13 Úpravy prostředí Žáci jsou testováni v samostatné učebně odděleně od žáků intaktních z důvodů odlišného časového limitu používání kompenzačních pomůcek

14 Navýšení časového limitu
Žákům s PUP MZ se přiznává navýšení časového limitu v rozmezí % podle vzdělávacích potřeb žáka a to takto: Skupina I - 25% Skupina II - 50% Skupina III - 100%

15 Kompenzační pomůcky Pravidla užívání kompenzačních pomůcek v rámci maturitní zkoušky upravuje metodický pokyn speciální trojhranné psací náčiní zvýrazňovače záložka slovník spisovné češtiny PC překladový slovník

16 Upravená zkušební dokumentace
Žáci ze skupiny I pracují s dokumentací bez úprav (tj. po obsahové i formální stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci skupiny II. a III. pracují s upravenou zkušební dokumentací Úpravy po formální stránce zvětšení písma (až na 26 bodů) členění textu zvýraznění klíčových slov zápis odpovědi přímo do testového sešitu

17 Obsahové úpravy Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci.

18 Proces vedoucí k zařazení žáka s PUP MZ do příslušné kategorie a skupiny
K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ (zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit odborný posudek, který vypracuje příslušné školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP)

19 Žák požádá školské poradenské zařízení o vypracování odborného posudku
žádost o vyšetření musí podat písemně nebo telefonicky v termínu od 1. května 2011 do 30. září 2011 Později zaslaným žádostem nemusí naše PPP vyhovět. měl by se obrátit na školské poradenské zařízení, kde byl dosud v evidenci pokud bude žádat o vyšetření v našem zařízení, bude vyzván, aby si vyžádal zaslání dokumentace příslušné PPP , SPC popř. odborného lékaře pokud dosud nebyl v evidenci školského poradenského zařízení a studoval za běžných podmínek, nebude zařazen mezi žáky s PUP MZ a měl by MZ konat za běžných podmínek žák zajistí vyplnění dotazníku školy, kde vyučující podrobně popíší výukové obtíže žáka (dotazník na webových stránkách

20 Vyšetření včas zaslaných žádostí proběhne nejpozději do 2. 12. 2011.
Vyšetření v PPP nebo SPC nezaručuje předem, že bude zařazen mezi žáky s PUP MZ. Podle potřeby bude provedeno psychologické a speciálně pedagogické vyšetření. Pokud bude žák na základě výsledku vyšetření zařazen mezi žáky s PUP MZ bude mu příslušným poradenským zařízením vystaven odborný posudek. Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišnosti hodnocení.

21 Odborný posudek školského poradenského zařízení přiloží žák k přihlášce k MZ.
Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek. Podmínky jsou uzpůsobeny žákovi vždy, pokud zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. V případech, kdy trvá dobu kratší než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání MZ, uzpůsobí podmínky pro konání MZ ředitel školy po dohodě s daným školským poradenským zařízením. Ředitel školy seznámí žáka s PUP MZ a jeho zákonného zástupce s úpravami podmínek a způsobu konání MZ nejpozději jeden měsíc před konáním první´zkoušky nebo části zkoušky MZ.

22 Charakteristika uzpůsobení podmínek pro konání MZ
Uzpůsobené podmínky konání MZ nezahrnují možnost prominutí zkoušek Předpoklad efektivity navržených opatření se opírá o to, že žák je doposud ve výuce využíval, je na ně zvyklý (bezpečně zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je zvyklý na komunikaci s asistentem apod.)

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google