Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním Mgr.Sylva Obrtelová, SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje 5, Opava 21.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním Mgr.Sylva Obrtelová, SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje 5, Opava 21.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním Mgr.Sylva Obrtelová, SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje 5, Opava

2 Uzpůsobené podmínky pro konání MZ zahrnují:
úpravy prostředí navýšení časového limitu úpravy zkušební dokumentace úpravy hodnocení písemné práce a ústního projevu použití kompenzačních pomůcek asistenci tlumočení do/z českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů

3 ROZDĚLENÍ DO SKUPIN a uzpůsobení podmínek u TP studentů
Skupina I – navýšení čas. limitu o 75%, kompenzační pomůcky Skupina II – navýšení času o 100%, formální úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu, kompenzační pomůcky Skupina III – uzpůsobení stejná jako u sk.II + asistence

4 VYMEZENÍ SKUPIN Skupina I – žáci s TP, kteří nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn nebo je ovlivněn mírně Skupina II – žáci s TP, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a/nebo mají obtíže se psaním (jako fyzickou aktivitou), pracují s upravenou zkušební dokumentací Skupina III – žáci s TP a/nebo souběžným postižením více vadami, kteří mají obtíže se čtením běžného textu a se psaním. Potřebují upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta Označení kategorií podle druhu postižení – TP, ZP, SP, VPU - je orientační (kritériem není dg. žáka, ale funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání MZ)

5 ASISTENCE Asistence speciálně pedagogická – ve sk. III
- přiznána žákům, kteří v důsledku svého TP nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat MZ - minimalizace vnějších překážek a důsledků postižení při zkouškové situaci - plní asistentskou funkci podle posudku SPC - přidělení asistenta je v kompetenci ředitele školy Asistence technická – může být využita ve sk.I,II,III - zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek žáka včetně potřebných komponentů a řešení problémů technického charakteru v průběhu MZ

6 Druhy asistence – I. I. Praktický asistent – pomáhá při vykonávání určitých praktických úkonů v průběhu konání MZ (orientace ve zkušební dokumentaci – vysvětlení způsobu zápisu odpovědí, pomoc v oblasti jemné a hrubé motoriky - obsluha psacích potřeb, běžných a kompenzačních pomůcek, pomáhá s časovou a prostorovou orientací –časový harmonogram částí MZ, vizualizace harmonogramu u žáků s PAS, uspořádání pracovního místa, doprovod na a z prac. místa). Praktický asistent nepředčítá text, nezapisuje odpovědi, nevysvětluje obsah úloh. Zařazuje se k žákům: s TP se zrakovým postižením s těžkou formou dyspraxie s poruchami autistického spektra se souběžným postižením více vadami

7 Druhy asistence – II. II. Asistent-zapisovatel – zapisuje dle instrukcí žáka a řídí se při tom závaznými pravidly pro zapisování. Pravidla: A-Z píše přiměřenou rychlostí, čitelně, na PC, podle instrukcí žáka, tak, jak je žákem diktován (neopravuje), opravuje pouze na pokyn žáka, na požádání-opět přečte-způsobem, který ž. vyhovuje, nesmí psát v době ž. individuální přestávky. Žák diktuje způsobem, na němž se s asistentem dohodnou. A-Z disponuje dovednostmi v daném jazyce minimálně na úrovni MZ. Úprava kritérií hodnocení písemné práce žáka využívajících služeb A-Z spočívá v tom, že pravopis není hodnocen. Pokud je používán k zápisu PC, řídí se pravidly pro použití PC. Je zařazován k žákům: s postižením horních končetin se zrakovým postižením s těžkou formou dyspraxie

8 Druhy asistence –III. III. Asistent – předčitatel : postižení neumožňuje ž. číst psaný text a žák nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Pravidla: čte přiměřenou rychlostí, přesně, srozumitelně, na požádání ž. opětovně přečte již přečtenou nebo zapsanou pasáž textu, nesmí dovysvětlovat nebo objasňovat instrukce a otázky Je zařazován k žákům: se zrakovým postižením

9 Druhy asistence –IV. IV. Motivující asistent: v případě obtíží v oblasti koncentrace pozornosti a časové orientace, při potížích s dokončením započaté práce MA - by měla být osoba žákovi známá (např. pedagog) - udržuje žákovo optimální pracovní chování (pobízí jej k činnosti, informuje jej o čase) -pomáhá ž. s relaxací v době individ. přestávek - aktivně řeší mimořádné situace (záchvat vzteku, rozrušenost, zmatenost) - na vzniklou mimořádnou situaci ihned upozorní zadavatele nebo členy zkušební komise Je zařazován k žákům: s poruchami autistického spektra s poruchami pozornosti, s projevy hyperaktivity nebo hypoaktivity s obsesivně-kompulsivními poruchami (vede k nadměrné kontrole vyplněných úkolů, zdržuje od postupu k dalším úlohám) s dlouhodobou nemocí (např. ž. užívajícím farmaka, která tlumí psychické funkce)

10 Druhy asistence – V. V. Asistent modifikátor: objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí AM - nevysvětluje např. význam odborných termínů, nesmí ž. jinak zvýhodňovat - modifikuje text tak, aby mu ž. porozuměl (vysvětluje slova a slovní spojení, objasňuje obsah sdělení, vysvětluje fráze, metafory, abstraktní pojmy, ironii, dvojsmysly, slovní hříčky) Je zařazen k žákům: se sluchovým postižením s narušenou komunikační schopností (těžká forma dysfázie-mají obtíže s porozuměním významu sdělení) s poruchami autistického spektra (mají potíže s porozuměním významu sdělení)

11 Pravidla pro technické asistenty
TA nesmí současně plnit některou z funkcí speciálně-pedagogické asistence TA zajistí technické kompenzační pomůcky ve vlastnictví školy včetně všech potřebných komponentů ke každému druhu tech. pomůcky ve vlastnictví školy zajistí jednu záložní asistuje při vyzkoušení tech. pomůcky žákem (1. vyzkoušení proběhne 1-3 měsíce před začátkem MZ, 2. pak 1-14 dní před zkouškou) je v průběhu MZ připraven pokusit se odstranit vzniklou závadu má povinnost nahlásit zadavateli zjištěnou skutečnost, že žák zneužívá jakoukoliv technickou pomůcku k podvodnému jednání nemá povinnost nahlásit jiné formy podvodného jednání žáka nesouvisející přímo s používáním technických pomůcek Za zajištění, přípravu a funkčnost pomůcek v osobním vlastnictví žáka si zodpovídá žák sám (včetně případného zajištění záložní pomůcky).

12 Pravidla pro použití PC jako KP
PC musí být umístěn tak, aby ostatní žáci nemohli číst z jeho monitoru ostatní žáci nebyli rušeni při své práci PC je vybaven pro zápis, v němž je zvyklý ž. pracovat při zkoušce z cizího jazyka je nastavena klávesnice pro daný zápis PC je zajištěn z hlediska bezpečnostních podmínek realizace MZ (zablokován software, který je schopen předvídat a nabízet text nebo umožňuje automatickou kontrolu textu, zamezen přístup k dalším interním knihovnám a aplikacím, zamezen přístup na internet a přístup k dalším komunikačním prostředkům a datům uloženým v PC) z každého PC bylo možno vytisknout práci žáka v dané učebně, nebo přeneseném na flach disku – disk neopouští učebnu. V rámci časového limitu vytiskne pracovní verzi celé práce žáka. Technický asistent odstraní po ukončení zkoušky posledního žáka v učebně ze všech PC a flasch disků soubory obsahující práce žáků.

13 Individuální kompenzační pomůcky -IKP
- pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou IKP technické IKP didaktické IKP v osobním vlastnictví žáka IKP ve vlastnictví školy Výčet pomůcek je uveden v posudku SPC

14 SHRNUTÍ Nová terminologie: žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ – „žák s PUP MZ“ Pro účely MZ jsou žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním zařazeni do čtyř kategorií (TP, ZP, SP, SPU) podle typu postižení a vzdělávacích potřeb a do skupin (I-III) podle míry požadovaných uzpůsobení Do kategorie a skupiny pro účely konání MZ za uzpůsobených podmínek zařazuje žáka PPP, SPC Žák ředitele požádá o uzpůsobení podmínek MZ Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok

15 Děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek dnešního dne
Veškeré informace je možné si stáhnout na Za SPC Srdce pro TP Mgr. Sylva Obrtelová speciální pedagog


Stáhnout ppt "Maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním Mgr.Sylva Obrtelová, SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje 5, Opava 21.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google