Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE"— Transkript prezentace:

1 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

2 Novela IZ k 1. 1. 2014 sněmovní tisk 929 248 novelizací IZ, 17 ZIS
základní témata – proces ustanovení a odvolání IS na schůzi věřitelů 3 okruhy: 1. Systematické přeřazování, 2. Posunutí lhůt a limitů, reorganizace snižuje se limit obratu a počtu věřitelů, 3. Věcná – totální překopání aktivní legitimace k podání návrhu na povolení oddlužení, stane se přípustné i pro malé podnikatele § 25/2 – ustanovení IS – zavádí se rotační systém ve 3 kolech – nejjednušší případy se bude rotovat podle sídla správců, od historicky nejstarších každý jeden po druhém dostane oddlužení, stejně u provozoven – rotace ve dvou kolech, případně podle provozoven

3 Novela IZ k  požadavky na provozovnu, zatím nejsou technické věci, budou ve vyhlášce, IS se tam musí fyzicky zdržovat v určitých úředních hodinách (zatím není) rotace u konkurzů bude v rámci krajů, nikoliv okresů, ztěžuje se ustanovení jiného IS než toho, kdo je v pořadí (změna možná jen s velmi podrobným zdůvodněním) u reorganizace – na základě národního principu, jeden seznam zvláštních správců MS vykonává dohled nad činnostmi provozovny, sankce od pokut až po zrušení oprávnění vykonávat fci IS

4 Novela IZ k  odvolávání na schůzi IS: § 29/1 – právo odvolat má nadpoloviční většina věřitelů, kteří mají právo hlasovat (možno přiznat schůzí věřitelů nebo InsSoudem), jinak se nepočítá do kvóra § 29/4 - pokud dojde k odvolání – neprodleně zpráva, vyúčtování a následně může být ihned vyplaceno a nikoliv čekat až na konec IŘ, vrací se odměna za přezkoumané přihlášky v rámci konkursu zprávy o činnosti IS – 3 měsíce zprávy o činnosti, pokud soud nestanoví jinak, § 281 – zpráva o hosp. činnosti 10 dnů §38/1 – odměna za přihlášku, pouze konkurs § 41 úvěrové financování – nejen na udržování, ale i na obnovení činnosti § 46/2 – majoritní zajištěný věřitel

5 Novela IZ k  § 51 – hlasovací práva věřitelů – projevení se judikatury – o popřených pohledávkách primárně hlasuje schůze věřitelů, pokud nerozhodne nebo rozhodne negativně, tak vždycky musí rozhodnout IS, v rámci jiného odvolání proti rozhodnutí jež bylo důsledkem hlasování o hlasovacích právech, pak bude možno přezkoumat při odvolání, může rozhodovat ins. soud pouze na návrh, není to automaticky výslovné zakotvení, kdo nemá hlasovací právo (§168, 169, 170 a 172 – pozor i podmíněné pohledávky a navíc přihlášky těchto věřitelů se nebudou vůbec přezkoumávat) dokud není pravomocně přiznána náhrada nákladů řízení, není vydán exekuční příkaz k náhradě nákladů řízení apod. – dokud není řečeno, že je to náklad věřitele

6 Novela IZ k  hlasování ve věci osoby blízké - § ve věci osoby blízké nebo koncernu může hlasovat (důsledek konkursu OP Prostějov) schůze věřitelů má právo i odvolat členy věřitelského výboru pokud nezvolili věřitelé, tak rovnou soud, bez jmenování prozatímního v rámci oddlužení a nepatrného konkursu nemusí být věřitelský výbor ukončení činnosti původního věř.výboru – pokud poklesne pod 3 nebo pod nadpoloviční počet, tak zaniká a působnost vykonává soud, který musí svolat schůzi a buď se dovolí nebo bude vykonávat soud

7 Novela IZ k  pokud soud rozhoduje jako věř. výbor, musí to být z toho rozhodnutí patrné mění se způsob doručování – veřejnou vyhláškou už nebude třeba i na úřední desce; pokud soud rozhodne na jednání, následující pracovní den již musí být v insolvenčním rejstříku (stačí bez odůvodnění) zrychlená činnost odvolacího soudu – i odvolání proti schválení reorganizačního plánu insolvenční návrh - § 97, lze podat datovkou, pokud jako advokát, tak na plné moci musí být úředně ověřený podpis, formálně špatný návrh – musí být vyrozuměno usnesením návrh podaný zaměstnancem – povinnost přiložit přihlášku pohledávky, byť je to pohledávka za podstatou a nepřezkoumává se

8 Novela IZ k  záloha na náklady řízení – nebudou platit dlužníci, kteří žádají o oddlužení, odměna se bude platit již od okamžiku povolení oddlužení a nikoliv až od schválení splátkového kalendáře § 109 – účinky spojené se zahájením IŘ: vztah insolvence a exekuce, podrobně i v dalších částech – jednoznačně je preferována insolvence, už nebude možno exekuci ani nařídit, dohoda o srážkách ze mzdy – nelze uplatnit (z pohledu OZ to bude zajištění, ale z pohledu IZ ne) výslovně - provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce není úkon učiněný k zajištění majetku dlužníka

9 Novela IZ k  zasahování insolvenčního soudu do exekučního řízení – právo pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc, případně je možno zakázat přijetí jakéhokoliv rozhodnutí nebo opatření – např. zablokované účty a reorganizace neúčinnost právních úkonů dlužníka - § 111 za neúčinný se nepovažuje plnění pohledávek dle § 168 a § 169, nutno dávat pozor na zvýhodňování věřitelů v takovém případě, mimo rámec běžné hosp. činnosti lze se souhlasem insolvenčního soudu § 235/2 – postup IS pokud dohledá neúčinný PÚ: vždy bude muset podat odpůrčí žalobu, akorát po prohlášení konkursu již může sepsat a vyzvat k podání vylučovací žaloby

10 Novela IZ k  § 140a nově se přeruší všechna řízení ve všech případech § 140b nemožnost zahájit řízení, lze pokračovat ve vyjmenovaných § 140c nelze zahájit řízení § 140d výslovně je uvedeno, která řízení se nepřerušují u konkursu je výčet řízení, která se nepřerušují a také odkaz na obecné § 144 – nelze zamítnout pro nedostatek majetku, § 65 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob § 159 – incidenční spory

11 Novela IZ k  pravidla pro pokračování incidenčních sporů po skončení ins. řízení – s výjimkou incidenčních sporů, kde IS vystupuje z titulu náhrady škody, tak se účastníkem stává dlužník, v případ odpůrčích žalob se stanou na návrh věřitelé § 167/3 zajištění věřitelé – novela IZ preferuje zajištěného věřitele prvního v pořadí, ale tento si musí sám obstarat souhlasy ostatních, pokud nebudou uděleny, tak to jde na insolvenční soud, který bude projednávat pokyny zajištěných věřitelů. Vyplacení – podá se návrh na soud, ten musí počkat sedm dní, kdy ostatní mají možnost podat námitky a pak nařízeno jednání, na kterém se bude projednávat, pokud se jim nevyhoví, lze se proti tomu odvolat

12 Novela IZ k  pohledávky za majetkovou podstatou a začlenění výslovně nároku dle zákona § 44 o DPH, zaměstnanci jsou před daňovými pohledávkami na uspokojení seznam přihlášených pohledávek – výslovně se musí v rámci seznamu uvádět pohledávky, které jsou podmíněné seznam PP předkládá se 15 dnů před přezkumem, při oddlužení 10

13 Novela IZ k  IS se může nechat zastupovat – na přezkumu jiným správcem, při oddlužení i asistentem a na schůzi věřitelů při oddlužení asistent, jinak nelze pochybnost o vykonatelnosti – rozhoduje soud v průběhu přezkumného jednání konečná zpráva – pokud nejsou námitky, je možno schválit bez jednání vymezení osoby, která může podat návrh na oddlužení

14 Novela IZ k 1. 1. 2014 podmínky pro povolení oddlužení - § 389
přílohy návrhu - § 392 společný návrh manželů - § 394a, dva dlužníci v jednom procesu závazek plnit ve prospěch dlužníka – je nutný ověřený podpis této osoby § 414 – osvobození dlužníka – již se bude rozhodovat bez jednání archivace – není povinnost, pokud je dlužník kontaktní – ze zákona je třeba předat doklady zpět dlužníkovi

15 KONTAKT FABIAN & PARTNERS advokátní kancelář
Marešova 304/12, Brno Telefon: (+420) Revoluční 8, budova B1, Praha Telefon: (+420)


Stáhnout ppt "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google