Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012"— Transkript prezentace:

1 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012
Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení Mgr. Jiří Zrůstek advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

2 Insolvenční řízení jako nástroj pro vymáhání pohledávek?
Je insolvenční řízení nástrojem vymáhání pohledávek? „Insolvenční řízení není nástrojem k vymáhání pohledávek věřitelů.“ (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z ) ● „Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek.“ (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 368/2012-A-25 z ) „Insolvenční zákon zřetelně preferuje zahájení insolvenčního řízení samotným dlužníkem, motivuje jej k tomu a též mu hrozí sankcemi pro případ, že své povinnosti zanedbá.“

3 Kdy lze insolvenční řízení použít k vymáhání pohledávek?
„Podání insolvenčního návrhu věřitelem dlužníka by mělo přicházet v úvahu zásadně až poté, co věřitel vyčerpá standardní postupy při uplatnění své pohledávky za dlužníkem.“ (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 164/2011-A-75 z ) „Předmětem insolvenčního řízení je dlužníkův úpadek či hrozící úpadek a způsob jeho řešení některým ze zákonem stanovených způsobů (§ 2 písm. a/ IZ). Podstatou řešení úpadku je pak uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem či hrozícím úpadkem, uskutečněné v zájmu co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů, popř. jejich uspokojení v minimálním předepsaném rozsahu (při oddlužení).“ (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z )

4 Může být insolvenční řízení efektivním nástrojem k vymáhání pohledávek?
● Rozhodující faktory pro efektivnost insolvenčního řízení: včasnost reakce dlužníka a/nebo věřitele příprava věřitele na insolvenční řízení efektivní využívání práv věřitele profesní kvalita insolvenčního správce, soudce, členů věřitelských orgánů

5 Rizika vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení
Aktivní a efektivní obrana dlužníka např. proti předčasnému insolvenčnímu návrhu (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z ) Vady insolvenčního návrhu Právo na náhradu škody nebo jiné újmy (§147 IZ) z odmítnutého návrhu ze zamítnutého návrhu s ručením členů statutárního orgánu navrhovatele Příklady z praxe sp. zn. KSOS 25 INS 6888/2011 – Paseka, zemědělská a.s. sp. zn. KSHK 45 INS 23077/2011 – LACMAN s.r.o.

6 Zahájení řízení – insolvenční návrh
§ 97 IZ (1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. (2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží. (3) Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Je-li insolvenční návrh, v němž je ohlášeno zastoupení advokátem a k němuž je připojena řádná procesní plná moc pro tohoto advokáta, podepsán pouze tímto zástupcem, je podmínka formulovaná v § 97 odst. 2 insolvenčního zákona splněna jen tehdy, je-li úředně ověřen podpis advokáta na insolvenčním návrhu a současně i podpis zmocnitele (insolvenčního navrhovatele) na procesní plné moci. (Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 51/2011 z )

7 Insolvenční návrh – ověření podpisu advokátem
„Uvedený insolvenční návrh nebyl opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, neboť Prohlášení o pravosti podpisu nesplňovalo náležitosti ve smyslu ustanovení § 25 a odst. 1, odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v návaznosti na usnesení představenstva České advokátní komory ze dne , jež bylo zveřejněno ve Věstníku ČAK č. 4/2006. Důsledkem absence této zákonem požadované náležitosti je, že soud nesmí k takovému návrhu přihlížet.“ (Usnesení VS Olomouc č.j. 2 VSOL 248/2010-A-98 z ) ● Skládá-li se listina z několika listů nebo archů, je třeba všechny listy, popřípadě archy, pevně spojit a spojení přikrýt uzávěrou, například pečetí nebo nálepkou. Uzávěra musí být vždy opatřena otiskem razítka advokáta (čl. 5 odst. 6) a jeho podpisem, a to tak, aby razítko a podpis byly umístěny vždy zčásti na uzávěře a zčásti na listině samé. (Čl. 6 odst.1 usnesení představenstva ČAK o prohlášení advokáta o pravosti podpisu - Věstník ČAK č. 4 z )

8 Insolvenční návrh věřitele – náležitosti
● § 103 odst. 2 IZ ● V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. ● Věřitelský insolvenční návrh musí obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka i) konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka ii) konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů iii) konkrétní údaje o splatnosti těchto pohledávek ● Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh s obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. (Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 14/2011 z )

9 Typologie věřitelů v insolvenčním řízení
Typy věřitelů zúčastněných na řízení A. zajištěný věřitel (§ 2 písm. g IZ) nezajištěný věřitel podřízený věřitel (§ 172 IZ) akcionáři, členové a společníci dlužníka (§ 172 odst. 3 IZ) B. věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a jim postavenými na roveň (§ 168 a 169 IZ) Někdy je nutné zvážit, zda pohledávku přihlásit jako zajištěnou!

10 Typologie pohledávek v insolvenčním řízení
● S jakými pohledávkami se lze v insolvenčním řízení setkat? (Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 16/2011-P8-23 z ) Pohledávky, které věřitelé uplatňují přihláškou (§ 165/1 IZ) Pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené (§ 165/2 IZ) Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ) Pohledávky za majetkovou podstatou (§168 IZ) Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení (§ 170 IZ)

11 1. Přihláška pohledávky Forma a náležitosti přihlášky
Náležitosti přihlášky dle § 174 IZ a § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb. Nedostatek formy je odstranitelnou vadou (Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 17/2012 z ) ● Přihláška podána k nepříslušnému soudu (Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 3/2012 z ) ● Doručení přihlášky datovou schránkou (Usnesení VS Praha č.j. 3 VSPH 605/2010-P10-10 z ) ● Přihláška vykonatelné pohledávky (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 701/2009)

12 2. Pohledávky jako přihlášené
● Pohledávky, které se nepřihlašují do insolvenčního řízení, ale na které se hledí jako na přihlášené Věřitelé považovaní za přihlášené: Česká kancelář pojistitelů (§ 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., § 165 odst. 2 IZ) Věřitel z neúčinného úkonu (§ 237/4 IZ) Manžel/manželka po prohlášení konkursu z vypořádání SJM (§ 275 IZ) Věřitelé dle účetnictví v případě úpadku banky nebo spořitelního a úvěrního družstva a pojišťovny nebo zajišťovny (§370/2, § 373, § 385/1 IZ)

13 3. Pohledávky za podstatou a na roveň postavené
Výčet pohledávek za podstatou - § 168 IZ (vznik po vyhlášení moratoria, po zahájení řízení, po úpadku) Výčet pohledávek na roveň postavených pohledávkám za podstatou - § 169 IZ (nerozhodný okamžik vzniku, ale výlučnost daná charakterem pohledávky) Neuplatňují se přihláškou, ale přímo u správce jako by byl dlužníkem. Správce je uspokojuje průběžně, pokud nehradí, lze žalovat o zaplacení. Žaloba o zaplacení u obecného soudu – lhůtu k plnění pak určí insolvenční soud (§ 2O3 odst. 4 a 5 IZ) , v konkursu může následovat i výkon rozhodnutí (§ 267 IZ). Odpovědnost insolvenčního správce za neuspokojení pohledávek za podstatou podle § 37 odst. 3 IZ

14 4. Pohledávky vyloučené z uspokojení
Pohledávky, které insolvenční zákon vylučuje z uspokojení: Pohledávky uvedené v § 170 IZ Pohledávky původně přihlášené, ke kterým se nepřihlíží dle § 185 IZ Nepřihlášené pohledávky a neuplatněné pohledávky za majetkovou podstatou. Pohledávky vzniklé po přihlašovací lhůtě, které nelze podřadit pod § 168 a 169 IZ. Nezařazují se do seznamu pro přezkum.

15 Zajištěný věřitel Vymezení zajištěného věřitele
Zajišťovací instituty – výčet § 2g IZ Zajištěný věřitel je povinen pohledávku přihlásit Zajištění majetkem dlužníka Zajištění nejen majetkem dlužníka Zajištění cizího dluhu majetkem dlužníka (§ 166 věta druhá IZ) Kompetence zajištěného věřitele Pokyny zajištěného věřitele A/ ke správě hodnot sloužících k zajištění (§ 230 odst. 2 IZ) B/ ke zpeněžení hodnot sloužících k zajištění (§ 293 IZ)

16 Pokyny zajištěného věřitele
A/ Pokyny zajištěného ke správě hodnot sloužících k zajištění (§ 230 odst. 2 IZ) správce je vázán pokyny zajištěného věřitele k řádné správě je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit pouze společně správce může pokyny odmítnout, má-li za to, že lze postupovat výhodněji a požádá soud o přezkoumání pokynů náklady spojené s prováděním pokynů nese zajištěný věřitel ze svého důsledkem porušení pokynu zajištěného věřitele neplatnost právního úkonu podle § 39 občanského zákoníku B/ ke zpeněžení hodnot sloužících k zajištění (§ 293 IZ) správce je vázán pokyny zajištěného věřitele ke zpeněžení důsledkem porušení pokynu zajištěného věřitele neplatnost právního úkonu podle § 39 občanského zákoníku, v případě prodeje mimo dražbu nutno žalovat o určení neplatnosti podle § 289 odst. 3 IZ nejpozději do skončení insolvenčního řízení

17 Popření pohledávek věřitelem
Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři (§ 200 odst. 1 IZ) a popření musí být doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny před přezkumným jednáním, pak již nelze měnit důvod popření Soud nevyzývá věřitele k případnému odstranění vad popěrného úkonu Následně se popěrný úkon stává žalobou (§ 200 odst. 5 IZ) Popření pohledávky věřitelem nemá vliv na hlasovací právo (§51 odst.3) Náklady incidenčního sporu popírajícího věřitele soudní poplatek jistota na náklady incidenčního sporu jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy

18 Novelizace insolvenčního zákona
Cílem novelizace je omezit šikanózní insolvenční návrhy. Informace o připravované novelizaci insolvenčního zákona. Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost. Novelizace §147 IZ a prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody. Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků.

19 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012
Děkuji za pozornost. Mgr. Jiří Zrůstek, advokát a insolvenční správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. Doudlebská 1699/5, Praha 4 tel


Stáhnout ppt "Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 18. září 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google