Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mistr Jan Hus 6. července 1415.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mistr Jan Hus 6. července 1415."— Transkript prezentace:

1 Mistr Jan Hus 6. července 1415

2 Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil dle různých zdrojů mezi lety 1368 až 1374 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme.

3 Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. Hus jako student

4 V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na teologickou fakultu a byl vysvěcen na kněze. Jako učitel používal v psaném projevu hlavně latinu.

5 a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.
Husovým vzorem byl Jan Viklef, jehož učení z Anglie proniklo do Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.

6 Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva.

7 Získal si tím obdiv široké vrstvy pražských obyvatel, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.

8 Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována.

9 V roce 1408 se ale arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával Viklefa a přikázal všem odevzdat jeho spisy. Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Pražský arcibiskup dal v roce 1410 spálit Viklefovy spisy jako kacířské a na Husa uvalit klatbu.

10 Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady
Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papežův příkaz vážně, odvolával se na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj skončila. Hus byl nucen opustit Prahu a odejít na venkov.

11 Usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce 1414 na Krakovci.
Kozí hrádek Krakovec

12 Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla
Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla. Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat žádnému soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství.

13 Hus vystoupil proti vyhlášení křížové výpravy vyhlášené roku 1412 Janem XXIII. proti králi Ladislavu Neapolskému. V této bule papež vyhlásil odpustky každému, kdo se bojů zúčastní; ve viklefovských kruzích byl odpor proti odpustkům již delší dobu zakořeněn. Jan Hus 17. června napadl odpustkovou bulu a nazval papeže antikristem. Následovaly lidové bouře, které znepokojily i krále.

14 Koncil, který svolal Jan XXIII
Koncil, který svolal Jan XXIII. na naléhání římského krále Zikmunda na 1. listopad 1414, měl ukončit neúnosný stav rozkolu západní církve. Jan Hus se na pozvání krále Zikmunda 11. října (dosud bez královského glejtu) vydal na koncil v domněnce, že mu bude umožněno svobodně disputovat o jeho nauce a víře, avšak neuvědomil si, že již od začátku s ním byl v Kostnici veden právní proces. Glejt, který na cestu Husovi vystavil král Zikmund, nemohl – jak to souhlasí i s jeho zněním – zaručit nic víc než bezpečnou cestu Zikmundovým územím do Kostnice; církevní soud koncilu se vymykal králově pravomoci. Spolu s Husem cestovali Václav z Dubé a Jan z Chlumu, a to se dvěma vozy a více než třiceti koňmi. V Kostnici se k Husovi přidružil zástupce univerzity, Jan Kardinál z Rejnštejna a písař poselstva, Petr z Mladoňovic.

15 Hus věděl, že jako kněz - kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud se omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal.

16 Komise několikrát žádala Husa, aby se podrobil rozsudku 12 či 13 mistrů, avšak on se chtěl zodpovídat jedině sněmu; při vyšetřování se nepřiznal k žádnému z Viklefových názorů. Jan Hus poté onemocněl, jednání bylo přerušeno, avšak u Husa vypovídali pod přísahou pražští i jiní vyučující.

17 Král Zikmund po svém příjezdu do Kostnice žádal kardinály o Husovo propuštění, ti však pohrozili, že se sněm rozejde. Král kvůli zachování důležité věci odstranění rozkolu v církvi nakonec na nátlak 4. ledna 1415 ustoupil, dostalo se mu však slibu, že Janu Husovi bude zajištěno veřejné slyšení.

18 Prvního slyšení se Husovi dostalo 6
Prvního slyšení se Husovi dostalo 6. června 1415, pro rozlehlost látky bylo nakonec zapotřebí slyšení tří. Přesvědčeni o Husově nevině jeho průvodci poskytli koncilu Husovy traktáty. Jan Hus během slyšení neměl možnost vyjádřit se k ničemu jinému než k předloženým článkům. Pro Husovu zdlouhavost ve výkladu ztráceli přítomní při slyšení trpělivost.

19 Mistr Jan Hus po předsedovi koncilu Petrovi z Ailly žádal, aby mu dokázal, že jeho články jsou bludné. To bylo vyloženo jako vzpírání se autoritě koncilu, a proto byla žádost odmítnuta a Jan Hus se měl bludných článků zříci. Ten však žádal, aby byl poučen o opaku, a pak že odvolá; nakonec odvolat odmítl. Král Zikmund údajně po slyšení kardinály vybízel, aby Husa upálili nebo s ním nějak naložili, ale aby nedopustili jeho návrat do Čech.

20 Členové sněmu se nevzdávali naděje, že Jan Hus odvolá a 18
Členové sněmu se nevzdávali naděje, že Jan Hus odvolá a 18. června předložili mu zúžený seznam článků, které měl odvolat. To však odmítl. 20. června byly Husovy spisy odsouzeny ke spálení, Husovo učení bylo zavrženo. Ještě téhož dne přátelům, kteří se jej ještě snažili přesvědčit, odpověděl, že by byl ochoten pokorně odvolat, kdyby se cítil vinný.

21 Hus byl vržen do temného, vlhkého a smrdutého vězení v dominikánském klášteře, kde se brzy těžce rozstonal. Přes to vše komise, zřízená k jeho vyšetřování, k němu posílala svědky, aby před ním vypovídali, následky rozčilování jeho chorobu zhoršily tak, že kolísal mezi životem a smrtí. Připuštěni však byli pouze svědkové proti Husovi, nikoli obhájci, ač o to Hus snažně prosil. Teprve osobní přímluvy Zikmundovy vymohly, že byl vězeň přenesen do slušnější cely klášterní a byla mu poskytnuta lékařská pomoc.

22 6. července 1415 jednalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa
6. července 1415 jednalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovy nauky označeny za heretické. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk. Jeho knihy bylo nařízeno spálit a samotný Hus prohlášen za zatvrzelého kacíře. Hus však znovu odmítl odvolat. Sněm prohlásil, že s ním již nemá nic do činění a předal jej světské spravedlnosti s žádostí, aby byl ušetřen jeho život.

23 Král Zikmund, zastupující svého bratra Václava, odevzdal Husa místnímu pánu, který jej vydal k provedení rozsudku radě města Kostnice. Popraviště mělo být za městskou branou na cestě k hradu Gottlieben. Hus cestou zpíval mariánskou píseň a přesvědčoval lid, že neučil bludům. Poté, co byl přivázán k hranici, přijel Zikmundův maršálek a nabídl Husovi z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval život. Hus odmítl.

24 prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu,


Stáhnout ppt "Mistr Jan Hus 6. července 1415."

Podobné prezentace


Reklamy Google