Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zenon Folwarczny 11. května 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zenon Folwarczny 11. května 2011"— Transkript prezentace:

1 Zenon Folwarczny 11. května 2011
Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily a novinky pro rok 2011 Přednáška v rámci dne s Fleetem Zenon Folwarczny 11. května 2011

2 1. Různé formy pořízení Různé formy pořízení Leasing – daňové ošetření
DPH aspekty Diskuze Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

3 1.a Pořízení na úvěr Společnost se stává vlastníkem vozidel a uplatňuje daňové odpisy Společnost zná náklady financování této varianty dopředu a může optimalizovat finanční toky Dodatečné náklady ve formě úroků a poplatků za úvěrovou smlouvu Úvěrové úroky jsou uznatelným nákladem pro společnost za předpokladu splnění pravidel nízké kapitalizace, osvobozeny od DPH (finanční činnost z pohledu DPH) Stejně jako u pořízení za vlastní finanční prostředky lze uplatnit nárok na odpočet DPH (krácení, když automobil není využíván k podnikatelské činnosti – viz. sekce 3) Z hlediska DPH chápáno jako pořízení zboží (majetku) Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

4 1.b Pořízení na leasing Operativní leasing
Doba pronájmu bývá sjednána dle přání společnosti Předmět pronájmu má být navrácen zpět pronajímateli Leasingová společnost může hradit další náklady související s provozem vozidla (pojištění, údržba a opravy) Významné sankce při předčasném ukončení smlouvy Finanční leasing Po jeho ukončení vlastnický vztah přechází z pronajímatele na nájemce Daňové zvýhodnění finančního leasingu oproti jiným formám pořízení bylo ukončeno od roku 2008 Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

5 1.c Pořízení na leasing z hlediska DPH
Finanční leasing – v leasingové smlouvě zakotvena povinnost odkupu – společnost poskytující finanční leasing musí na začátku leasingového vztahu odvést DPH z celkové ceny vozidla – dle zákona o DPH se jedná o pořízení zboží (majetku) Tato situace se může negativně projevit v ceně finančního leasingu Ve smlouvách tak bývá zakotvena možnost odkupu, nikoliv povinnost -> operativní leasing ve smyslu zákona o DPH – je chápán jako poskytnutí služby DPH z leasingových splátek si společnost nárokuje postupně v rámci každé leasingové splátky Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

6 2. Leasing – daňové ošetření
Různé formy pořízení Leasing – daňové ošetření DPH aspekty Diskuze Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

7 2.a Leasing – daňová uznatelnost nájemného
U operativního leasingu je časově rozlišené nájemné daňově uznatelným nákladem (bez ohledu na okamžik platby) Aby bylo časově rozlišené nájemné daňově uznatelné u finančního leasingu, je pro něj stanovena minimální doba odepisování: U smluv podepsaných po : 54 měsíců Tzv. super-rychlý pronájem, smlouvy podepsané v období – : 24 měsíců (analogie se super-rychlými daňovými odpisy, leasingová společnost musí automobil odepisovat super-rychlými daňovými odpisy) Navíc odkupní cena při řádném prodeji nesmí být vyšší než DZC, kterou by automobil měl při použití rovnoměrných odpisů. Pokud DZC=0 -> k podmínce nepřihlížíme. Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

8 2.b Leasing a srážková daň
Srážková daň se vyskytuje u přeshraničního pronájmu Splátky finančního leasingu podléhají 5% sazbě, u operativního leasingu 15% sazbě Pro posouzení, o který typ pro účely srážkové daně se jedná, je nutné řešit ekonomickou podstatu transakce (nestačí se spokojit jen s názvem smlouvy) Pokud je pronajímatel daňovým rezidentem státu, s nímž má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění – nutno ověřit a použít úpravu z dané smlouvy Důsledky: navýšená administrativa (měsíční hlášení, roční vyúčtování), nepříznivý cash-flow pro pronajímatele Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

9 2.c Leasing jako daňová past - operativní pronájem
Na konci nájemního vztahu se nájemce rozhodne vozidlo odkoupit Test kupní ceny (kupní cena≥DZC vypočtena pomocí rovnoměrných daň. odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele) – vše je v pořádku a splátky zůstávají daňově uznatelnými Při nesplnění testu – veškeré nájemné je daňově neuznatelným nákladem! Dle novely ZDP platné od lze základ daně zvýšit o veškeré zaplacené nájemné v aktuálním roce– tzn. již se nemusí podávat dodatečná daň. přiznání za minulá období O neuplatněné nájemné může společnost navýšit pořizovací cenu a z ní daňově odepisovat - nepřináší to pro ni trvalý efekt, jen dočasný cash-flow problém Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

10 2.d Leasing jako daňová past - finanční leasing
Předmět nájemního vztahu je odkoupen dříve než za dobu minimálního nájmu stanovenou v ZDP Opět test kupní ceny (kupní cena≥DZC vypočtena pomocí rovnoměrných daň. odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele) Při nesplnění testu – veškeré nájemné je opět daňově neuznatelným nákladem! Zvýšení základu daně v aktuálním roce i vstupní cena vozidla pro daňové odepisování - stejné jako u operativního leasingu Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

11 3. DPH aspekty Různé formy pořízení Leasing – daňové ošetření
Diskuze Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

12 3.a Nárok na odpočet v poměrné výši
Použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomické a jiné účely Poskytnutí služby (operativní leasing, leasing s možností odkupu) Nárok na odpočet v poměrné výši Nárok na odpočet z jednotlivých splátek v plné výši s následným přiznáním daně na výstupu (propočtem např. na 1 km provozu vozidla nebo na určitý časový úsek jeho provozu) Společnost volí jednu možnost Dodání zboží (úvěr, leasing s povinností odkupu) Nově nárok na odpočet pouze v poměrné výši (= daň na vstupu x poměrný koeficient) Poměrný koeficient = procentní podíl použití pro ekonomickou činnost (zaokrouhlený na celé procento nahoru) Možnost kvalifikovaného odhadu, pokud odchylka versus skutečnost > 10% oprava se provede v posledním daňovém přiznání daného roku Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

13 3.b Nárok na odpočet v krácené výši
Použití přijatých zdanitelných plnění pro plnění s nárokem na odpočet a plnění osvobozená bez nároku na odpočet Nárok na odpočet v krácené výši Pokud je koeficient vyšší než 95%, považuje se za 100% Koeficient zaokrouhlen na celé procento nahoru Koeficient = uskutečnitelná plnění s nárokem na odpočet / plnění s nárokem i bez nároku na odpočet Nárok krácen posledním vypořádacím koeficientem, v posledním období kalendářního roku výpočet nového vyp. koeficientu Souběh nároků na odpočet v krácené a poměrné výši -> součin obou koeficientů Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

14 3.c Úprava odpočtu daně U dlouhodobého majetku (úvěr, leasing s povinností odkupu) při změně účelu použití (s nárokem či bez nároku) či změně rozsahu použití (ekonomická/neekonomická činnost) Úprava prováděna samostatně pro každý majetek (automobil) po dobu 5-ti let, oprava v posledním daň. přiznání daného roku Minimální rozdíl koeficientů větší než 10% Výpočet koeficientu: částka daně na vstupu x [(nárok v % k okamžiku provedení opravy) – (nárok v % k roku uplatnění původního odpočtu)] 5 Při prodeji majetku – výše úpravy zohlední zbývající roky lhůty Tyto nová pravidla výpočtu se vztahují jen na majetek pořízený po Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

15 4. Diskuze Různé formy pořízení Leasing – daňové ošetření DPH aspekty
Daňové dopady různých forem pořízení automobilové flotily květen 2011

16 Děkuji za pozornost Zenon Folwarczny senior manažer
PwC Česká republika Tel.: Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. Pricewaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.


Stáhnout ppt "Zenon Folwarczny 11. května 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google