Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2"— Transkript prezentace:

1 TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2
Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů právnických osob.

2 Zrychlené odpisy

3 Zrychlené odpisy

4 Specifické problémy odepisování
Urychlení odepisování – 10, 15 nebo 20 % v prvním roce Podmínkou je, že daňový subjekt je prvním vlastníkem 10 % se vztahuje k 1. – 3. odpisové skupině, řada výjimek (osobní auta) 15 % - zařízení pro čištění a úpravu vod 20 % - poplatníci s převážně zemědělskou a lesní výrobou Odpisování lze přerušit, je to právo nikoliv povinnost poplatníka

5 Odepisování nehmotného majetku
Vždy časově (buď podle doby použití /pokud je zde časové omezení/ nebo podle zákona) Audiovizuální dílo – 18 měsíců Software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců Zřizovací výdaje – 60 měsíců Ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců

6 Technické zhodnocení - odepisování
Zvýšená vstupní cena versus zvýšená zůstatková cena U nehmotného majetku stanovena nejkratší doba odpisování nehmotného majetku po technickém zhodnocení – polovina „standardní“ odpisové doby

7 Vyřazování majetku Zůstatková cena = pořizovaní cena – oprávky
Vyřazení majetku – příjmy, které z toho plynou, jsou předmětem daně Je ale možné proti min vykázat daňově uznatelné výdaje ve výši zůstatkové ceny, pouze pokud se jedná o důsledek nikoliv živelné škody nebo způsobené neznámým pachatelem, jen do výše příjmu U majetku neodepisovaného se uplatňuje pořizovací cena avšak jen do výše příjmů z prodeje.

8 Pronájem Operativní – nájemné je daňově uznatelným výdajem/nákladem Finanční – musí být splněny dvě podmínky a) doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník fyzická osoba odkoupený majetek do svého obchodního majetku. Je nutné provést časové rozlišení plateb za finanční pronájem!

9 Daňově uznatelné náklady
Náklad (výdaj) souvisí se zdanitelným příjmem Náklad je nutný pro dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů Náklad musí být poplatník schopen prokázat

10 Daňově uznatelné náklady –specifické problémy
Náklady na reprezentaci – nejsou daňově uznatelné, pouze reklamní a propagační předměty, jejichž jednotková cena nepřevýší 500 Kč Některé účetní náklady jsou daňově uznatelné jen v určité výši Cestovní náhrady „objektivní“ škody a manka Zákaz uplatnění do daňově uznatelných nákladů Odměny členům statutárních orgánů Náklady jsou uznatelné jen po jejich zaplacení – např. pojistné placené za zaměstnance

11 Daňově uznatelné náklady –specifické problémy
Stravné Závodní stravování Poukázky (max. 55 % ceny jídla) Cestovní náhrady (u zahraničních cest je možné 40 % kapesné) Daně Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí a daň silniční jsou daňově uznatelné Daň dědická a darovací nikoliv DPH – pokud není možné zažádat si o vrácení daně na vstupu, pak ano

12 Daňově uznatelné náklady –specifické problémy
Manka a škody Zaplacené penále a pokuty – smluvní versus příslušenství daně

13 Základ daně z příjmů právnických osob
- odpočty Daňová ztráta Výdaje na vědu a výzkum Mezisoučet - Dary na veřejně prospěšné účely (max. 5 % z mezisoučtu, ve specifických případech i 10 %) X Sazba daně - Slevy (absolutní a relativní /50 % z minimálně 25 přečtených zaměstnanců) Daň po slevě

14 Placení daně Daňové přiznání
Do konce března následujícího roku Do konce června u poplatníků, kteří podléhají audit Zálohy (splatné do 15. dne posledního měsíce daného období) Výpočet vychází z poslední známé daňové povinnosti (PZDP) Do Kč neplatí se od do Kč 6. a 12. měsíc zdaňovacího období, % PZDP Od Kč 3., 6., 9. a 12. měsíc zdaňovacího období 25 % PZDP

15 Příklad Spol. ALFA, s.r.o. vznikla (byla zapsána do obchodního rejstříku) Hospodářský výsledek (rozdíl mezi účtovou třídou 5 a 6) činil za rok Kč - bez účtů skupiny 59.Víme, že v tomto HV byly zahrnuty: rezerva na opravy hmotného majetku, která nebyla vytvořena v souladu se zákonem o rezervách Kč účetní odpisy ve výši Kč, přičemž daňové odpisy byly pouze Kč úroky z vkladového účtu v hrubé výši Kč Dále víme, že společnost poskytla dary (účet 543): společnosti s ručením omezeným provozující bezpečnostní agenturu Kč, policii Kč, obci na ples Kč Společnost vykázala v prvním roce své existence účetní ztrátu Kč a daňovou ztrátu Kč; Spol. ALFA zaměstnává od svého vzniku 1 pracovníka se změněnou pracovní schopností na plný úvazek.


Stáhnout ppt "TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google