Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní elektronický nástroj (NEN)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní elektronický nástroj (NEN)"— Transkript prezentace:

1 Národní elektronický nástroj (NEN)
Ing. Marek Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov,

2 Cíl strategie elektronizace
Do roku 2015 bude mít 100% zadavatelů k dispozici elektronický nástroj/nástroje umožňující komplexní podporu CELÉHO životního cyklu VZ.

3 Strategie elektronizace
Analýza aktuálního stavu elektronického zadávání v ČR: současnou slabinou je nedostatečná infrastruktura pro elektronické zadávání řešením je realizovat projekt NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání VZ), klíčové moduly jsou E-TRŽIŠTĚ a NEN. Realizace projektu NIPEZ je v souladu se Strategií elektronizace reakcí MMR na pomalý postup v rozvoji elektronizace zadávání veřejných zakázek (dále též „VZ“) způsobený absencí robustního nástroje pro elektronické zadávání, resp. chybějící infrastrukturou pro elektronické zadávání a finanční náročností zavádění elektronizace pro jednotlivé zadavatele. Z pravidelných šetření mezi zadavateli prováděných Ministerstvem pro místní rozvoj vyplývá, že zadavatelé využívají informační podporu procesů zadávání VZ pouze pro provádění vybraných úkonů v zadávacím řízení (tj. není elektronizován celý zadávací proces). Tato skutečnost přináší zadavatelům dílčí výhody (např. možnost zkrátit lhůty v zadávacím řízení), nicméně celkové přínosy takové praxe se projeví v minimálním či nulovém poklesu transakčních nákladů spojených s realizací zadávacího řízení.

4 Šetření elektronizace 2011
Následující graf ukazuje plány zadavatelů na implementaci elektronického zadávání veřejných zakázek. V současnosti elektronickou podporu zadávacího řízení vyuţívá 31 % zadavatelů, přičemţ 28 % zadavatelů počítá s jejím dalším rozvojem. 35 % zadavatelů vyuţívání elektronických nástrojů v procesu zadávání veřejných zakázek zvaţuje, největší procento zadavatelů v horizontu 12 měsíců (15 % zadavatelů). Elektronickou podporu zadávacího řízení zatím vůbec nezvaţuje 34 % zadavatelů. Největší překážkou bránící rozvoji elektronizace zadávacích řízení z pohledu ústředních orgánů státní správy jsou nepřipravenost informačních systémů zadavatele na komplexnější informační podporu procesů zadávání VZ a nejasná legislativa. Jedním z důvodů tohoto stavu je dle názoru zadavatelů fakt, že na úrovni ČR nevzniklo jedno či více komplexních a robustních řešení, které by bylo k dispozici zadavatelům, kteří nejsou schopni investovat do vlastní infrastruktury. Dalším z důvodů je, že zadavatelé doposud neměli používání elektronických nástrojů stanoveno jako povinnost.

5 Hlavní cíle a přínosy NEN
Dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to: snížením cen nakupovaných komodit, snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů.

6 Hlavní cíle a přínosy NEN
Větší transparentnost zadávání – zejména u standardizovaných komodit povinně zadávaných elektronicky v rámci míry závaznosti Lepší přehled zadavatelů o VZ v rámci organizace, včetně možnosti lépe provádět výdajové analýzy a optimalizovat nákup Procesní kontrola správnosti postupu při výběru dodavatelů v rámci projektů spolu/financovaných z fondů EU Zlepšení informovanosti veřejnosti a dodavatelů o zadávaných VZ

7 Národní elektronický nástroj
NEN je klíčovým modulem NIPEZ Obsahuje: komplexní funkcionalitu pro všechny kategorie zadávacích postupů a zadavatelů, podporu plánovacích aktivit VZ v rámci dlouhodobých investičních projektů, podporu všech rozsahů elektronizace – od evidence po plně elektronické postupy. NEN je klíčovým modulem NIPEZ – určený pro komplexní (strategické) nákupy s rozsáhlou metodickou a procesní podporou Národní elektronický nástroj obsahuje komplexní funkcionalitu zejména pro: kategorie zadavatelů – veřejný a sektorový - zadávací postupy – zadávací řízení dle ZVZ, koncesní řízení, soutěž o návrh, výběr subdodavatele defence - a ještě průzkum trhu, který není zadávacím postupem ale slouží pro stanovení předpokládané ceny či jako způsob dodavatele pro důvod Plánování a přípravu všechny kategorie zadávacích postupů a zadavatelů, včetně procesní podpory zadavatele při samotném zadávacím řízení, tj. při realizaci zadávacího řízení až do okamžiku uzavření smlouvy. Ucelenou evidenci zadávacích řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, monitoringu, statistický rozborů, analýz o skladbě prováděných nákupů. Podpora všech rozsahů elektronizace – od evidence po plně elektronické postupy - možnost provádět vybrané či všechny úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě. Určení, které úkony v zadávacím řízení chce zadavatel provádět v elektronické podobě a podle těchto voleb budou určena workflow zadávacích (a případně i schvalovacích postupů).

8 Pokrytí životního cyklu VZ
Vyhodnocení VZ a přijetí opatření pro následné VZ Plánování veřejných zakázek Zaplacení ceny předmětu VZ (eInvoicing) Specifikace VZ a příprava zadávacích podmínek Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Procesy zajišťované NEN a individuálními elektronickými nástroji Schválení a podpis smlouvy Schválení zadávacích podmínek VZ Procesy zajišťované VVZ, NEN, individuálními elektronickými nástroji, e-tržišti Zadávací řízení pro VZMR/pod-/nadlimitní VZ Výhledové funkcionality Soutěž o návrh Koncesní řízení 8

9 Funkcionality NEN Ucelená evidence zadávacích řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, monitoringu, statistických rozborů, analýz o skladbě prováděných nákupů Možnost provázání na interní systémy zadavatelů, dodavatelů či systému eGovernmentu Důraz na používání e-aukcí a elektronických katalogů Další podpůrné funkce, např. možnost generování výstupních dokumentů VZ do přednastavených šablon, podpora oběhu dokumentů atd. NEN je navíc propojen (integrován) s relevantními informačními systémy používanými v organizaci zadavatele (a v omezené míře i dodavatele), a to prostřednictvím standardizovaných rozhraní (u řady rozhraní dojde k jejich vytvoření v rámci rozvoje NEN). Provázání NEN na jiné IS umožní zadavatelům (a v omezenější míře i dodavatelům) sdílet data, která byla do jednotlivých IS vložena a zabránit tak duplicitnímu vkládání stejných dat do více IS, s čímž jsou spojena rizika chybovosti či neaktuálnosti dat. Navrhovaný rozsah a způsob zajištění připravenosti integrace NEN na okolní informační systémy je uveden v kapitole technické specifikace „Rozhraní NEN na okolní informační systémy“. IEN-Informační systémy s více či méně ucelenou funkcionalitou pro zadávání veřejných zakázek, které si vytvářejí ti zadavatelé (resorty), kteří nechtějí používat Národní elektronický nástroj. Zadavatelé, kterým bude uložena povinnost používat ve stanoveném rozsahu elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek, budou povinni vytvořit své elektronické nástroje či upravit stávající elektronické nástroje dle požadavků technické specifikace NIPEZ. Při nasazení systému NEN bude realizováno napojení NEN na následující systémy/nástroje eGovernmentu: Datové schránky (rozhraní bude primárně řešeno přes spisové služby zadavatelů a dodavatelů) Ověřování zaručených elektronických podpisů a elektronických razítek Poskytovatelé kvalifikovaného časového razítka, ARES. Výhledově musí být systém připraven zejména na vytvoření vazeb na: Základní registry Informační systém státní pokladny Dodavatelů a zadavatelů – , spisové služby výhledově objednávkové a fakturační systémy EVIDENCE ZADÁVACÍCH POSTUPŮ - EVIDENČNÍ NÁSTROJ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Evidenční nástroje neumožňují provádění úkonů v zadávacím řízení v elektronické podobě (tj. elektronické zadávání). Úkony v zadávacím řízení jsou prováděny „klasicky“, tj. s využitím listinných dokumentů a v informačním systému jsou pouze evidovány informace/dokumenty související s jednotlivými úkony. V oblasti evidenčního nástroje NEN nabídne uživatelům zejména následující funkcionalitu: Procesní podporu zadávacích postupů v rámci jejich životního cyklu (tj. podpora workflow) – systém vede uživatele jednotlivými úkony zadávacího postupu a je tak významnou podporou administrace příslušného zadávacího postupu. Ucelenou evidenci zadávacích řízení zadavatele s informací o aktuálním stavu jednotlivých zadávacích řízení, oprávněných osobách ve vztahu k zadávacím řízením, evidencí provedených úkolů atd. Generování dokumentů do přednastavených šablon (např. uveřejňovacích formulářů, zákonem požadovaných dokumentů, jakými jsou zpráva o posouzení a hodnocení nabídek atd.). Plánování lhůt zadávacího řízení a upozorňování na blížící se lhůty. Plánování VZ – tvorbu plánu VZ na příští období (např. kalendářní rok) dle požadavků na spotřebu/investice ze strany jednotlivých organizačních útvarů zadavatele. Uchování dokumentace náležející k jednotlivým VZ. Vyhledávání VZ – prohledávání databáze uzavřených i aktivních VZ podle stanovených vyhledávacích kritérií (bude rozšířeno o možnost ukládání vyhledaných výsledků pro další vyhledávání či archivaci, vč. tvorby manažerských reportů).

10 NIPEZ - modulárně členěná soustava IS
Systémy eGovernment TED IS zadavatele IS dodavatele Komoditní číselníky VVZ a další části IS VZ Národní el. nástroj (NEN) Individuální el. nástroje e-tržiště NIPEZ Okolní informační systémy Rozhraní mezi celým NIPEZ a okolními IS 10

11 Hlavní požadavky na řešení NEN
Flexibilita nastavení workflow zadávacích postupů ve vazbě na časté novelizace ZVZ Umožnění dynamického generování workflow Umožnění různých rozsahů elektronizace zadávání VZ Umožnění customizovatelnosti řešení NEN ve vztahu k vnitřním předpisům a zadávací praxi zadavatelů Umožnění sdílení dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní Flexibilita nastavení workflow zadávacích postupů ve vazbě na časté novelizace ZVZ, rozšiřování povinnosti používat NEN či infrastrukturu NIPEZ a individuální nástroje obecněji. Umožnění dynamického generování workflow konkrétního zadávacího postupu dle specifikace jednotlivého zadávacího postupu zadavatelem. ZVZ a KZ – procesně orientované právní předpisy Vysoké množství variant kombinace jednotlivých institutů ZVZ a KZ Použití technologií umožňujících dynamicky generovat workflow příslušného zadávacího řízení Umožnění různých rozsahů elektronizace zadávání VZ ve vztahu k zadávacím strategiím zadavatelů, povinnému používání elektronických nástrojů stanovenému vládou ČR atd., tj. umožnění jak plně elektronických zadávacích postupů, tak i kombinovaného zadávání či evidenčních funkcí. Umožnění customizovatelnosti řešení NEN ve vztahu k vnitřním předpisům a zadávací praxi zadavatelů (v definovaném rozsahu). -veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR), příp. dalším zadávacím postupům neupraveným v ZVZ (týká se zejména postupů sektorového zadavatele prováděných mimo režim ZVZ), -schvalovacím postupům, -používaným šablonám dokumentů, -dalším entitám v NEN (zejména schvalovacím postupům, klasifikacím a číselníkům atd. – viz konkrétní požadavky technické specifikace). Navržená funkcionalita nabídne zadavatelům účinný nástroj, prostřednictvím nějž mohou zadavatelé částečně přizpůsobit své postupy možnostem funkcionality NEN a částečně přizpůsobí funkcionalitu NEN svým zvyklostem. Tato funkcionalita významně zvýší ochotu zadavatelů používat NEN, neboť nebude zadavatele nutit, aby od základu přepracovali své postupy zadávání VZ a vnitřní předpisy. Možnost sdílet data prostřednictvím standardizovaných rozhraní na další moduly NIPEZ (zejména VVZ a e-tržiště), další systémy eGovernmentu, relevantní interní systémy zadavatelů a dodavatelů. Minimalizace SW a HW požadavků na straně pracovních stanic uživatelů (tj. jde v souladu s § 149 odst. 2 ZVZ o běžně dostupné a užívané technologie). Budoucí rozšiřitelnost směrem k dalším fázím navazujícím na zadávací postupy (zejména směrem k elektronickému objednávání a fakturaci). Zajištění nediskriminačního přístupu k systému pro tisíce subjektů v rolích zadavatelů a dodavatelů.

12 Dekompozice procesů NEN
Hlavní proces proces přípravy a zadání ve všech variantách připuštěných platnými právními předpisy. Vedlejší proces proces schvalování v organizaci zadavatele. Související procesy procesy, které předcházejí či navazují na proces zadání VZ.

13 Standardizační iniciativy EU
Projekt PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On- Line), eCERTIS, Program Evropské komise IDABC, Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Str. 28

14 Aktuální stav zpracována technická specifikace NEN – detailní procesní model, vazba na okolní systémy či požadavky na funkcionality, datové struktury 1.Q 2012 proběhla VZ na realizátora NEN uzavřena smlouva a zahájení prací zahájení akceptačního řízení dílčího výstupu (informační deska a číselníky) Změnou zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách dochází v současné době k úpravě TS NEN tak, aby byla v souladu s platnou právní úpravou

15 Diagram průřezového projektu NIPEZ
IOP 308,5 mil. Kč OPLZZ ostré spuštění nové verze elektronických tržišť veřejné správy zahájení vývoje Národního elektronického nástroje NÁKLADY Školení uživatelů e-tržiště celkem 8,5 mil. Kč Návrh modelu fungování NIPEZ celkem 4 mil. Kč Plánované spuštění Národního elektronického nástroje 1. Q 2013 Školení uživatelů NEN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ČAS Současný stav 15

16 Vstupní obrazovka NEN

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní elektronický nástroj (NEN)"

Podobné prezentace


Reklamy Google