Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava OP VVV (věda, výzkum, vzdělávání)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava OP VVV (věda, výzkum, vzdělávání)"— Transkript prezentace:

1 Příprava OP VVV (věda, výzkum, vzdělávání)
PRVŠ,

2 Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání – analytická část (1)
POTŘEBY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE: lidské zdroje ve VaV - nízké mzdové ohodnocení, kariérní růst, chybí zahraniční odborníci, odliv mozků infrastruktura VaV - konkurenceschopnost, upgrading, řídký výskyt infrastruktur VaV s open access, podfinancování infrastruktury VaV v Praze internacionalizace VaV - chybějící strategie, uzavřenost pracovišť, malá koordinace mezinárodních týmových projektů institucionální rámec pro VaV - nedostatečná odborná kapacita managementu, vysoká administrativní zátěž, nevhodná metodika přidělování prostředků, nedostatečná institucionální kapacita veřejné správy pro řízení VaV

3 Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání – analytická část (2)
POTŘEBY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE: využití výzkumu jako zdroje znalostí pro aplikační sféru - nízké využití národohospodářského potenciálu veřejné výzkumné sféry, prostředí nedostatečně podporuje využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, nedostatečná problémová orientovanost výzkumu, nízká intenzita spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou, nedostatečně rozvinutý proces inteligentní specializace v regionech

4 Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání – analytická část (3)
POTŘEBY V OBLASTI VYSOKÝCH ŠKOL: kvalita VŠ vzdělávání a jeho relevance pro trh práce – absolventi Bc. studia jsou vnímáni jako nedostatečně připraveni pro výkon vystudované profese, příliš mnoho „drahých“ magistrů, nutnost zvýšení kvality VŠ studia na vysokých školách, chybí transparentní a jasně vymezený systému hodnocení kvality zvýšení účasti na VŠ vzdělání a posílení jeho inkluzivního charakteru – vysoká celková účast na VŠ vzdělávání, ale malý podíl absolventů s VŠ titulem, vysoká studijní neúspěšnost, malá podpora studujících se specifickými potřebami

5 Identifikace potřeb a problémů ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání – analytická část (4)
POTŘEBY V OBLASTI VYSOKÝCH ŠKOL: excelentní vzdělávání ve vazbě na výzkum – podprůměrný podíl absolventů doktorského studia v mladé populaci, nízká motivace doktorandů věnovat se naplno studiu, nabídka DSP absolventů výrazně zaostává za potřebou kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaV v technických a přírodních vědách, stav infrastruktur českých VŠ stále nesplňuje standardy moderních výzkumných a vzdělávacích trendů, poptávka nových VaVpI center po DSP absolventech převyšuje možnosti VŠ otevřenost vůči potřebám dospělé populace v oblasti CŽV vzdělávání – zájem veliký, ale nabídka kurzů neodpovídá potřebám cílových skupin, neexistence uceleného systému podpory a služeb pro studenty CŽV se specifickými potřebami, nedostatečná relevance vzhledem k požadavkům trhu práce

6 Organizace přípravy OP VVV
Řídicí výbor OP VVV (zástupce RVŠ T. Opatrný) Pracovní skupiny OP VVV Pracovní skupina Vzdělávání - regionální školství a další vzdělávání (zástupce RVŠ J. Coufalová) Pracovní skupina VaV a vysoké školy (zástupce RVŠ M. Pospíšil) Pracovní skupina Implementace Projektový tým MŠMT (interní platforma – slaďování výstupů jednotlivých pracovních skupin před jejich předložením ŘV)

7 PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum
INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): posilování infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, především evropského významu, včetně území Prahy. Cílem je zajistit produkci absolventů výzkumně orientovaných studijních programů. SPECIFICKÉ CÍLE: SC 1: Posílit excelenci ve výzkumu SC 2: Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem PROGRAMY: Excelentní výzkum (k naplnění SC 1) Kapacity pro kvalitní výzkum a výzkumně orientované programy na VŠ (k naplnění SC 2) Systémové podmínky pro kvalitní výzkum (k naplnění SC 1, SC 2)

8 PO 2: Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a VŠ. Podpora vyšší orientovanosti výzkumu na zásadní společenské výzvy definovanými dlouhodobými prioritami. SPECIFICKÉ CÍLE: SC 1: Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií  SC 2: Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi SC 3: Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech

9 PO 3: Rozvoj vysokých škol
MULTIFONDOVÁ PRIORITA = jeden tematický cíl + dvě investiční priority 1. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání pro zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání. SPECIFICKÉ CÍLE: SC 1: Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce SC 2: Zvýšení účasti na VŠ vzdělávání prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami SC 3: Zatraktivnit CŽV na VŠ a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace SC 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení VŠ 2. INVESTIČNÍ PRIORITA (ERDF): investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury. SPECIFICKÝ CÍL: SC 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti VŠ pro potřeby CŽV

10 PO 4: Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání
1. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání SPECIFICKÉ CÍLE: SC 1: Rozvoj inkluzívního vzdělávání SC 2: Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC3: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích SC4: Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání SC5: Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků SPECIFICKÁ CÍLOVÁ ÚZEMÍ: sociálně vyloučené lokality zvýšená podpora předškolního vzdělávání v obcích s rozšířenou působností

11 PO 4: Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání
2. INVESTIČNÍ PRIORITA (ESF): zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy SPECIFICKÉ CÍLE: SC1: Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce SC2: Propojení počátečního a dalšího vzdělávání SC3: Zvyšování obecných a základních gramotností v dalším vzdělávání SPECIFICKÁ CÍLOVÁ ÚZEMÍ: kraje

12 Harmonogram přípravy OP VVV
Do konce dubna 2013: zapracování připomínek MMR a partnerů, finální verze první fáze na MMR Do konce května 2013: První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství Květen – srpen 2013: Dopracovávání OP (2. fáze) Podzim 2013 (možná dříve): Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství Následně: Předložení EK, formální vyjednávání (neformální vyjednávání již od jara 2013)


Stáhnout ppt "Příprava OP VVV (věda, výzkum, vzdělávání)"

Podobné prezentace


Reklamy Google