Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přebíjení střeliva pro krátké kulové zbraně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přebíjení střeliva pro krátké kulové zbraně"— Transkript prezentace:

1 Přebíjení střeliva pro krátké kulové zbraně
Milan Říha ©2017 – Námořní akademie České republiky s.r.o.

2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
Bezpečnostní zásady v rámci tohoto kurzu Účastníkům kurzu se zakazuje: během celého kurzu požívat alkoholické nápoje; kouřit ve vnitřních prostorách vzdělávacího střediska; bez přítomnosti lektora a jeho výslovného pokynu jakkoliv manipulovat se zbraněmi, náboji, částmi nábojů, střelným prachem, zápalkami, lisy a dalšími pomůckami pro přebíjení nábojů; odnášet z vnitřních prostor vzdělávacího střediska části nábojů a hotové náboje; fotografovat jednotlivé lektory bez jejich výslovného souhlasu. Provádění fotodokumentace pomůcek pro přebíjení je POVOLENO; bez výslovného souhlasu lektora nahrávat výklad lektora na jakékoliv záznamové zařízení (mobilní telefon, diktafon, videokamera).

3 Legislativa

4 Zákon č. 119/2002 Sb. § 4 – Zbraně kategorie A Zakázané střelivo:
se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou; pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku; které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení. svítící zápalný průbojný průbojně zápalný redukovaný

5 Příloha k zákonu č. 119/2002 Sb. – Vymezení zbraní a střeliva
Zákon č. 119/2002 Sb. Příloha k zákonu č. 119/2002 Sb. – Vymezení zbraní a střeliva Střelivo – souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici. Střelivo přebíjené – střelivo, které využívá již použitých nábojnic Znehodnocené střelivo – střelivo, na kterém byly provedeny úpravy znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože. Řez střeliva – střelivo, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci včetně náhradních (inertních) náplní a které neobsahuje žádné aktivní náplně. Cvičný náboj – náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby.

6 Zákon č. 119/2002 Sb. § 69 – Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem A zápalkami a přebíjení nábojů Černý prach lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let. Nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit lze nejvýše 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a zápalek. Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob. Povinnost zabezpečit černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

7 § 69 – Nakládání se zápalkami a přebíjení nábojů
Zákon č. 119/2002 Sb. § 69 – Nakládání se zápalkami a přebíjení nábojů Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena. Přebíjet náboje je osoba oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.

8 § 73a – Centrální registr zbraní
Zákon č. 119/2002 Sb. § 73a – Centrální registr zbraní Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje držitel zbrojní licence v rozsahu: datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek; důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek; údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách. osobní údaje identifikující osobu, na kterou bylo vlastnictví převedeno, včetně oprávnění.

9 Zákon č. 119/2002 Sb. § 76 – Přestupky
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1; v rozporu s § 69 odst. 3 nedbá zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem nebo zápalkami, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob; v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5. Pokuty: 15 000,- Kč 30 000,- Kč

10 Příloha č. 3 – Koncesované živnosti
Zákon č. 455/1991 Sb. Příloha č. 3 – Koncesované živnosti Živnostenské oprávnění: „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“. § 61 – Přestupky Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozu činnost, která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Za přestupek lze uložit pokutu do ,- Kč a nelze ho projednat v blokovém řízení.

11 Teoretický základ

12 Převody jednotek Jednotky délky 1 inch (1") – česky palec = 25,4 mm
1 mm = 0,0394 inch 1 ft (foot) – česky stopa = 0,3048 m 1 m = 3,28 ft 1 y (yard) = 3 ft = 0,9144 m 1 m = 1,094 y Jednotky hmotnosti 1 pound (libra) = 454 g = 0,454 kg 1 kg = 2,202 pound 1 gr (grain) = 0,0648 g (přibližně 1/16 g) 1 g (gram) = 15,43 gr (grain)

13 Převody jednotek Jednotky tlaku
P.S.I.(pound per square inch – libra na čtvereční palec) 1 P.S.I = 6894, Pa 1 P.S.I ≅ 0,069 bar 1 Pa = 0, P.S.I 1 bar = Pa (pascalů) 1 bar ≅ 14,504 P.S.I. 1 Pa = 0,00001 bar

14 Převody jednotek Přepočet: 2 350 Bar ∙ 14,504 = 34 087 ≐ 34 100 P.S.I.
P.S.I. ∙ 0,069 = ≐ Bar

15 Převody jednotek Jednotky rychlosti
m·s-1 = 3,2808 feet per second (stop za sekundu) fps (feet per second) = 0,3048 m·s-1 rychlost zvuku v ≅ 330 m·s-1 Pozor na rychlosti mezi 320 – 340 m·s-1 → častý výskyt turbulencí! Je to způsobeno změnou obtékání profilu střely v blízkosti přechodu do oblasti nadzvukových rychlostí. Způsobuje to nestabilitu střely a zvýšení rozptylu zásahu. Vo … úsťová rychlost střely při opuštění hlavně [m·s-1] V5 … rychlost střely po 5 metrech [m·s-1] 5 m

16 Výpočet energie střely
Jednotkou energie E je Joule [J], která má rozměr [kg · m2 · s-2] Výpočet energie střely E [J] = (0,5 · m · v2) : 1000 kde m … hmotnost střely v gramech v … rychlost střely v m ∙ s-1 Střela ARES , hmotnost 125 gr dosáhla rychlosti Vo = 340 m∙s-1 125 gr = 125 ∙ 0,0648 = 8,1 g E = (0,5 ∙ 8,1 ∙ 3402) : 1000 = (4,05 ∙ ) : 1000 = : 1000 = 468,18 J

17 Rozptyl Rozptyl lze hodnotit pokud použijeme ke střelbě stále jednu a stejnou zbraň, náboje jedné výrobní šarže, budeme pečlivě dodržovat přesnost zamíření a rovněž podmínky každého výstřelu budou totožné. I přes dodržení těchto zásad dojde k rozptylu a to v důsledku, byť minimálních odchylek podmínek výstřelu. Mezi příčiny rozptylu patří: odlišné navážky prachových náplní nábojů; použití různých druhů/šarží střelného prachu (chemické vlastnosti); jiné hmotnosti střel; změna úhlů výstřelů; různé zamíření; změna atmosférických podmínek atd. 125 gr 135 gr

18 Rozptyl Testování začínejte vždy s nejnižší navážkou a postupuje k vyšším navážkám. Po výstřelu si prohlédněte každou vystřelenou nábojnici, zda neobsahuje známky po vysokém tlaku (např. zvýrazněný otlak zápalníku na zápalce – primer cratering, promáčknutí základny nábojnice v místě vyhazovače – casehead extrusion into ejector hole apod.). Jakmile se známky vysokého tlaku objeví, přerušte test a nezkoušejte vyšší navážky. zleva: prasklá nábojnice, zploštěná zápalka, otlak od vyhazovače

19 Rozptyl Maximální rozptyl skupiny zásahů určíme tak, že všechny zásahy musí být obsaženy uvnitř kružnice a pouze ten nejvzdálenější leží svým středem na obvodu kružnice. Tento výpočet zpravidla provádějí specializované softwary.

20 Programy na výpočet rozptylu
Např. program TargetScan ISSF Pistol & Rifle, umožňuje jednoduše mobilním telefonem vyfotografovat terč, z databáze terčů vybrat o jaký typ terče se jedná a jednoduše nechat software vyhodnotit dosažené zásahy.

21 Střední zásah Střední zásah – zásahy jsou seskupeny okolo určitého bodu, který vzniká vyhodnocením zásahů a jedná se o dráhu střely, která prochází středem svazku drah střel. Vyhodnocování středního zásahu se děje pomocí úseček, které se dělí podle pořadového čísla zásahu.

22 MOA – Minute Of Angle (úhlová minuta)
MOA – jedná se o tzv. úhlovou minutu, která je rovna 1/60 stupně. Celý kruh má 360 stupňů, každý tento stupeň můžeme rozdělit na 60 stejných dílů – na úhlové minuty (MOA). Tedy každý kruh lze rozdělit na (360 x 60) úhlových minut (MOA). MOA je často používanou jednotkou jak pro posouzení přesnosti (rozptyl služební zbraně na vzdálenosti 25 metrů musí být roven či menší než 2 MOA), tak pro velikost korekce puškohledu. Hodnota 1 MOA tedy odpovídá zhruba 29,1 mm na 100 m (7,3 mm na 25 m)

23 Rozptyl Článek Střelecká revue č. 2/2005 – šestipalcové revolvery 357 Magnum Jako testovací střelivo byly zvoleny laborace nejběžněji se vyskytující na českém trhu, několik amerických loveckých a obranných laborací a jedna laborace firmy ALFA Proj. Ke střelbě byl použit revolver ALFA Steel m Sport v testovacím tunelu 25 m. Střílelo se v sedě s pečlivou oporou zbraně a výhradně v jednočinném režimu. Měřil se průměr rozptylového obrazce 12 výstřelů u každého druhu střeliva, spolu s rychlostí střely ve vzdálenosti 2,5 m od ústí hlavně. z Olověná střela s přední částí ve tvaru komolého kužele a se střižnou hranou (10,25 g), prach Accurate No. 5, navážka 8,1 grs, zápalka Winchester Small Pistol Magnum a nábojnice Sellier & Bellot

24 Děj výstřelu Výstřelem nazýváme vymetení střely z vývrtu hlavně střelné zbraně a to tlakem plynů, které vzniknou při shoření prachové náplně v náboji. Samotný výstřel proběhne poté, co úderník svojí částí zvanou zápalník udeří na zápalku náboje, který je uzavřen v nábojové komoře zbraně. Tím dojde ke vznícení třaskavé slože zápalky, vzniklý plamen prošlehne zátravkami ve dne nábojnice a vznítí zrnka prachu. Prachová náplň se téměř současně vznítí a hořením se promění v plyny. Vysoký tlak plynů zapůsobí na dno střely, uvede jí do pohybu a střela se zařízne do drážek vývrtu. Za neustálého pohybu vpřed se střela otáčí podle drážek, její rychlost vzrůstá, až opustí hlaveň ve směru osy hlavně.

25 Vývrt hlavně Vývrt hlavně je skupina vodících ploch ve tvaru šroubovice, která zajišťuje roztočení projektilu okolo jeho podélné osy. Rotace udělená vývrtem projektilu výrazně zvyšuje jeho stabilitu, tím zvětšuje dostřel a zlepšuje přesnost. Vývrt hlavně lze charakterizovat jeho stoupáním, tj. vzdálenost, kterou musí střela urazit za jednu otáčku okolo své osy. Druhy vývrtů: drážkovaný vývrt (výhodou je vysoká přesnost a snazší výroba pro danou přesnost) polygonální vývrt (výhodou je vysoká odolnost, nejsou zde ostré hrany, které by se obrušovaly, lepší utěsnění plynů za střelou, menší deformace střely, snazší čištění hlavně) A B

26 Náboj

27 Nábojnice Nábojnice je jedinou recyklovatelnou částí náboje. Je jí možno použít opakovaně až do doby, kdy se u ní objeví některá vada: prasklina; deformace (pláště nábojnice, lůžka pro zápalku). Nábojnice si po sobě sebereme na střelnici a když máme štěstí, věnují nám ostatní střelci i ty své (tedy nechají nás po nich „uklidit“). Cena nábojnice tak nevstupuje zpravidla do výrobních nákladů na přebíjený náboj. Lze však též koupit nábojnici na inzerát (0,6 Kč/ks) anebo novou přímo od výrobce (5,- Kč/ks).

28 Nábojnice Zdrojem získávání nábojnic mohou být též střelnice nebo výkupny druhotných surovin. Výkupní cena 1 kg mosazi … cca 60,- až 80,- Kč Hmotnost 1 ks nábojnice 9 mm Luger … 4,5 g 222 nábojnic = 1 kg Cena z výkupu 1 ks nábojnice se pohybuje od 0,27 až do 0,36 Kč.

29 Materiály pro výrobu nábojnic
V současné době se lze u nábojů do krátkých kulových zbraní setkat s těmito materiály nábojnic: mosaz - slitina mědi a zinku – jsou vhodné pro přebíjení; ocel - zavedená v průběhu 2. světové války z důvodu levnějšího a dostupnějšího materiálu. Počáteční proces výroby byl složitější. Jsou nevhodné pro přebíjení; hliník - v současnosti je vyrábí hlavně firma CCI v USA s poznámkou „nevhodné k přebíjení“.

30 Praní nábojnic Nábojnice před dalším použitím je nutné zbavit písku nebo zeminy (v případě venkovních střelnic), ale též zbytků spalin. K praní nábojnic se používají dvě základní metody: mokré praní – nábojnice se vloží do bubnu pračky, přidá se nerezové čistící médium, případně čistící roztok. Po vyprání se nábojnice vyjmou a je potřeba je vysušit. suché praní – speciální pračka do které se nasype nejdříve leštící směs (kukuřičná nebo ořechová drť) a vloží se nábojnice a trocha leštidla. Leštící směs vyčistí nejen povrch, ale i vnitřní část náboje a leštidlo přivede nábojnici do vysokého lesku. Tato pračka používá k čištění vibrace. Poté se obsah pračky vysype do speciální „suché“ odstředivky a rotací se oddělí nábojnice od leštící směsi. Odpadá tak problematické sušení a možná koroze nábojnic. pračka pro mokré praní nábojnic pračka pro suché praní nábojnic

31 Zkracování nábojnic Každá ráže náboje má stanovenu maximální délku nábojnice a to zejména z důvodu uzavření závěru u samonabíjecí pistole anebo válce revolveru Při výstřelu dochází vlivem vysokých tlaků k prodlužování délky nábojnice U běžných pistolových ráží to zpravidla problém nedělá, avšak tuto skutečnost lze zaznamenat někdy u dlouhých nábojnic (např. už u ráže .357 Mag.). Je tedy nutné zkrátit nábojnici na požadovanou délku. K měření délky nábojnice slouží jednoduché pomůcky a pro zkracování nábojnic pak speciální frézy.

32 Lubrikace nábojnic Před prací s přebíjecím lisem je vhodné provést lubrikaci nábojnic pomocí speciálních přípravků. Nábojnice se vloží do PE sáčku, lehce se prostříknou lubrikantem, sáček se uzavře a chvíli se sáček „válí“ v rukou. Dalším způsobem (již ne tak komfortním) je použití speciální pasty, která se nanáší na nábojnice pomocí hadříku anebo prstu. DILLON CASE LUBE Pytlík nÁBOJNIC

33 Zápalky Zápalka je primární, roznětný iniciátor malé mohutnosti. Samostatně se používá k zážehu výmetných náplní nábojek malorážového střeliva. Druhy nábojů podle zápalu: Náboje s okrajovým zápalem jsou tvořeny pouze zápalkovou složí, která je zalisována do výdutě okraje dna nábojnice. Aktivace slože se dosahuje nárazem zápalníku na okraj nábojky, kterým tato dosedá v komoře zbraně. Nelze přebíjet. Náboje se středovým zápalem – k aktivaci dochází nárazem zápalníku do středu dna nábojky, kde je zalisována zápalka. V současné době se používají dva typy: Berdan – zápalka bez kovadlinky, používá dva otvory pro zapálení výmetné náplně. Přebíjení je možné, avšak vzhledem k pracnosti se provádí u obtížně dostupných nábojnic se zápalkou Boxer; Boxer – kovadlinka je součástí zápalky, používá jeden otvor pro zapálení výmetné náplně a tento otvor je ve středu nábojnice. Lze přebíjet.

34 Zápalky

35 Druhy zápalek Sellier & Bellot
Sellier & Bellot dodává tyto typy zápalek pro krátké kulové zbraně: Small Pistol 4,4 Boxer – pistolové a revolverové náboje 9 mm Luger, Special, 7,65 mm Browning, .40 S&W, .357 SIG Small Pistol Magnum 4,4 Boxer – pistolové a revolverové náboje .357 Mag. Large Pistol 5,3 Boxer – pistolové a revolverové náboje .44 Rem, .45 Auto, .45 GAP, .45 COLT, 460 S&W Mag.

36 Vhodnost používaných zápalek a cena
Použití Small Pistol 4,4 Boxer zápalek v nábojích .357 Magnum nemůžeme doporučit z důvodu malého množství zápalkové slože, které by nemuselo stačit ke stejnoměrnému vyhoření poměrně velké navážky střelného prachu zmíněného náboje. Zde však bude hrát roli zejména druh použitého střelného prachu. Zápalky Sellier & Bellot splňují, ve většině případů, požadavky přebíječů a není tak potřeba se uchylovat k zahraničním výrobcům, jejichž výrobky jsou podstatně dražší.

37 Diametr střely Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici. Označuje se písmenem d (diameter), případně symbolem ⌀. Pro ráži 9 mm Luger (9·19) je diametr .355 ale u olověných střel též .356 0,355 ∙ 2,54 cm (1") = 0,9017 cm = 9,017 mm (standardní střela) 0,356 ∙ 2,54 cm (1") = 0,9042 cm = 9,042 mm (olověná střela)

38 Zkratky pro značení střel
FMJ (Full Metal Jacket) – standardní celoplášťová střela; SP (Soft Point) – střela s olověnou neoplátovanou špičkou; HP (Hollow Point) – expanzní střela s mnoha variantami JHP (Jacketed Hollow Point) – celopláplášťový HP XTP (eXtreme Terminal Performance) – značení HP od Hornady FTX (Flex Tip) – Hp od Hornady ale do pákových pušek (Winchester, Henry atd.) HAP (Hornady Action Pistol) – vylepšená verze XTP pro přesnost a další HST, SST… FN (Flat Nose) – uříznutý kónus v různých variantách (HP, FMJ a další); WC (Wad Cutter) – čistě olověná střela pro sportovní střelbu, tvar válečku; SWC (Semi Wad Cutter) – WC, ale v kónusu, použití v samonabíjecích zbraních; Solid – značení čistě olověných střel.

39 Delaborace střel K delaboraci střel se používá tzv. delaborační kladívko. Náboj je v kladívku upnut v kleštinách. Úderem kladívka o pevnou podložku dojde vlivem setrvačnosti k oddělení střely od náboje. K delaboračnímu kladívku výrobce dodávají výměnné kroužky, které umožňují jeho použití pro různé ráže (např. Frankford Arsenal je určeno pro ráže od .22 Hornet po .45).

40 Střelné prachy LOVEX Ve společnosti Explosia jsou vyráběny dva základní typy prachů pro přebíjení: jednosložkové; dvousložkové obsahující nitroglycerin. V závislosti na konkrétní technologii mají částice prachů tvar destiček, disků, trubiček nebo sférických částic.

41 Typy střelných prachů LOVEX
Jednosložkové prachy Hlavní komponentou jednosložkových prachů je nitrocelulóza (90-98 %). Mimoto se používají různé další stabilizátory, flegmatizátory povrchu, zhášeče plamene a složky ovlivňující charakteristiku hoření. Většina jednosložkových prachů vyráběných v Explosii je povrchově upravena pro dosažení progresivního hoření. Dvousložkové prachy Obsahují kromě nitrocelulózy navíc jako energetickou přísadu nitroglycerin (8-23 %), proto mají vyšší obsah energie než prachy jednosložkové a jejich výkon ve zbrani je vyšší. Dále jsou obsažena malá množství stabilizátorů a ostatních přísad obdobně jednosložkovým prachům.

42 Pomalu a rychle hořící střelné prachy
Pomalu hořící prach – je použitelný pro olověné střely, počáteční impuls udělený střele a následné zrychlení nezpůsobí stržení střely ve vývrtu a tím její destabilizaci. Je lépe využitelný v delších hlavních. Rychle hořící prach – použijeme pro střely plášťované. Využitelný pro krátké hlavně. Uvedené nelze však příliš zobecňovat, v některých případech to nemusí zcela exaktně platit, záleží na tvaru a tvrdosti střely, strmosti stoupání vývrtu apod.

43 Přebíjecí tabulky výrobců střelných prachů
Na webových stránkách je možné nalézt přebíjecí tabulky pro střelné prachy LOVEX

44 Skladování střelného prachu
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí skladovat dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. Uchovávat na suchém místě pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 35 °C a mimo dosah zdrojů zapálení. Chemická stabilita bezdýmných střelných prachů je ovlivněna následujícími faktory: teplota, vlhkost, oxidy dusíku, kyselé látky, vlastní rozkladné produkty, slunečné světlo. Rozklad může vést až k samovznícení. Pro zvýšení chemické stability se přidávají stabilizátory (regulují chemickou degradaci a samy se spotřebovávají např. difenylamin, centralit…). Příznakem pokročilého rozkladu prachu je výskyt skvrn, puchýřů a trhlin na zrnech, prach se slepuje a mění tvar, křehne a rozpadá se. Konečné stádium rozkladu prachu se projevuje uvolňováním hnědých dýmů, oxidů dusíku.

45 Zásady pro práci se střelným prachem
Opatření pro zdraví a bezpečnost: Nekuřte v prostorách pro skladování a přebíjení. Nenechávejte prach v dosahu hořlavých materiálů a kapalin a v dosahu elektrických zařízení, která mohou být zdrojem jisker. Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Skladovací prostory by měly umožňovat odvod spalin a být (pokud možno) konstruovány z izolačních materiálů chránících prach před teplem. Nenechávejte prach v dosahu dětí. Nemíchejte prachy různých typů. Vysypejte z obalu jen množství prachu potřebné pro okamžité zpracování. Při každém použití prověřte přesnost měrky na prach. Ujistěte se, že nastavení nebylo náhodně změněno. Provádějte pravidelné kontrolní vážení. Ukliďte rozsypaný prach. Použijte smetáček a lopatku. Nepoužívejte vysavač. Nepřebalujte prach, skladujte jej pouze v originálních obalech. Nepoužívejte originální obaly na skladování jiných prachů a materiálů nebo pro jiné účely. Neponechávejte si staré nebo odpadní prachy, pravidelně testujte stabilitu starých prachů. Neskladujte všechny vaše prachy na jednom místě. Více malých obalů je bezpečnější než jeden nebo několik velkých.

46 Přebíjení

47 Reálná potřeba vybavení přebíjecí dílny
Základem pro přebíjení je přebíjecí lis. Pro vážně míněnou práci při rychlosti přebíjení cca nábojů za hodinu je nutné pořídit víceoperační list. Sestava obsahuje: ocelový lis Lee Classic Turret Press dva zápalkovače, jeden pro velké a jeden pro malé zápalky automatický prachovač podstavec prachovače Lee Auto Disk Riser 1 karbidová matrice čtyřdílná pro vybranou ráži PRANÍ NÁBOJNIC - STARTOVACÍ SADA FRANKFORD ARSENAL cena: 9 530,- Kč Startovací sada Frankford Arsenal pro praní nábojnic. cena: 3 498,- Kč

48 Reálná potřeba vybavení přebíjecí dílny
Kromě vybavení pro praní nábojnic a vlastního lisu je zapotřebí několik pomůcek, bez kterých by přebíjení mohlo být nebezpečné. Digitální váha DS-750 Digitální posuvné měřítko 150 mm cena: 370,- Kč Delaborační kladívko Frankford Arsenal DELABORAČNÍ KLADÍVKO FRANKFORD ARSENAL cena: 1 450,- Kč cena: 573,- Kč

49 Přehled nákladů na výrobu 1 ks náboje 9 mm Luger
Za předpokladu, že nebudeme uvažovat nákup nábojnice, kterou si většina střelců sebere zdarma na střelnici, budou náklady na výrobu 1 ks náboje v ráži mm Luger zhruba následující: 1 ks zápalka 4,4 S&B SP Boxer …. 0,60 Kč střelný prach Lovex D036 …. 0,60 Kč střela ARES 9 mm 125 grs …. 2,10 Kč Kukuřičná drť, leštidlo, lubrikant …. 0,20 Kč celkem …. 3,50 Kč Rozpis ceny střelného prachu na 1 náboj cena prachu Lovex D036 … 759,- Kč/500 g 1 g = 15,43 gr 500 g = gr Navážka prachu na 1 náboj cca 6 gr , tj : 6 = nábojů 759, - Kč : nábojů = 0,59 Kč/náboj

50 Běžná cena nábojů 9 mm Luger
Níže uvádíme běžné ceny nábojů 9 mm Luger na trhu v České republice Prodejce Typ náboje Cena za 1 náboj Zbraně Nevoránek S&B FMJ 8 g 5,40 Kč Beareka 5,50 Kč Zbraně Brymová B.V.S. S&B FMJ 7,5 g Nontox 5,80 Kč

51 Ekonomická návratnost přebíjení nábojů
Firma Štrobl na svých webových stránkách zveřejnila jednoduchou kalkulaci návratnosti nákladů na pořízení vybavení pro přebíjení. Úspora na jednom náboji je stanovena informativně, liší se podle použitých komponentů.

52 Reálná návratnost ceny lisu
Položka Cena Lee Classic Turret Press 9 530,00 Kč Startovací sada Frankford Arsenal – praní 3 498,00 Kč Digitální váha DS-750 1 450,00 Kč Digitální posuvné měřítko 150 mm 370,00 Kč Delaborační kladívko Frankford Arsenal 573,00 Kč Celkem vybavení přebíjecí dílny 15 421,00 Kč Úspora na 1 náboji (5,40 Kč – 3,50 Kč) 1,90 Kč Návratnost při výrobě 8 127 nábojů

53 Minimalistické vybavení přebíjecí dílny
V případě, že chcete přebíjet menší množství nábojů ročně a záleží vám na ekonomičnosti, lze pořídit jednooperační lis. LEE Breech Lock Challenger Press 9 mm Luger Deluxe Pistol LEE 4 die set Zápalkovač LEE Safety Primer Combo (Large&Small) LEE SAFETY PRIMER FEED COMBO (LARGE & SMALL) cena: 2 961,- Kč cena: 1 793,- Kč cena: 1 006,- Kč

54 Minimalistické vybavení přebíjecí dílny
U jednooperačních lisů musíte vzít v úvahu ještě ztrátové časy na změnu matrice pro další operaci. LEE PRO AUTO DISK POWDER MEASURE cena: 1 600,- Kč Položka Cena LEE Breech Lock Challenger Press 2 961,- Kč 9 mm Luger Deluxe Pistol LEE 4 die set 1 793,- Kč LEE Safety Primer Combo 1 006,- Kč LEE Pro Auto Disk Powder Measure 1 600,- Kč celkem cena lisu s příslušenstvím 7 360,- Kč LEE PRO AUTO DISK POWDER MEASURE Při ceně víceoperačního lisu 9 530,- Kč, tj. o pouhých 2 170,- Kč více je opravdu na zvážení, zda pořizovat jednooperační lis ! Z hlediska ekonomičnosti nám bude stačit na zaplacení vybavení dílny pouze nábojů !

55 Progresivní lisy Pořízení progresivního lisu se vyplatí v případě sportovních střelců, skupiny kamarádů anebo střeleckých klubů. DILLON PRECISION SUPER 1050 Návratnost vybavení progresivním lisem je po přebití cca ks nábojů ráže 9 mm Luger. Hlavní výhodou progresivního lisu je jeho vysoký pracovní výkon, kdy zvládne za hodinu přebít až 1 200 nábojů. Nevýhodou je dražší příslušenství pro přebíjení dalších ráží a složitost seřízení. Sada pro rychlou změnu ráží pro lis Dillon Super 1050 cena: ,- Kč cena: ,- Kč

56 LEE LOADER 9 mm Luger Kompletní přebíjecí systém pro ráži 9 mm Luger. První přebíjecí sada firmy LEE, stále se vyrábí a používá. Gumová palička není součástí dodávky ! Sada obsahuje všechno, co potřebujete k přebíjení: zápalkování formátování krčku nábojnice odměrka na střelný prach usazení střely. cena: 1 196,- Kč cena: 115,- Kč

57 Nákup komponentů Jednotlivé komponenty lze nakupovat v různých obchodech. Zatímco střely lze zasílat na dobírku, střelný prach a zápalky je nutné nakupovat v obchodech osobně. Z tohoto důvodu je volba dodavatele místně velmi různorodá. Prodejce kompletního sortimentu pro přebíjení (přebíjecí lisy, matrice, příslušenství, zápalky, střelný prach…). Prodej: Nová Olešná 39, Nová Olešná Sport & Defence s.r.o. – Prodejce kompletního sortimentu pro přebíjení. Prodej: K Žižkovu ev.č. 104, Praha 9 Prodej: Trnitá 14, Brno PROARMS OUTDOOR CENTER – Prodejce lisů, zápalek, střel (střelný prach však nevedou). Prodej: V oblouku 266, komerční zóna Čestlice-Průhonice, Praha-východ

58 Nákup komponentů Jednotlivé komponenty lze nakupovat v různých obchodech. Zatímco střely lze zasílat na dobírku, střelný prach a zápalky je nutné nakupovat v obchodech osobně. Z tohoto důvodu je volba dodavatele místně velmi různorodá. Prodejce výrobků firmy LEE, střel ARES, černého prachu a perkusních zápalek. Specializuje se na westernovou střelbu a prodej perkusních a křesadlových zbraní. Prodej: Opletalova 6, Praha 1 Prodejce lisů, matric, přebíjecích pomůcek a velice zajímavých produktů s nulovou možností získání v ČR. Komponenty k přebíjení však nevedou (s vyjímkou gas checků). Prodej: Bílanská 1861/81, Kroměříž

59 Zbraně použité pro testování scénářů
Pistole Glock 17 gen 4 ráže 9 mm Luger Pistole Sig Sauer P226 DAO ráže 9 mm Luger Pistole ČZ 75B ráže 9 mm Luger Pistole PARA Tactical ráže .45 ACP Revolver King Cobra 4" ráže .357 Magnum/.38 Special Revolver Rossi 2" ráže .38 Special Fotografie jsou pouze ilustrační a nezobrazují přesně uvedené typy zbraní.

60 Způsob nastavení laborace
OAL 28,4 mm – viz Overall length Je nutné dodržet maximální délku náboje dle C.I.P. nebo SAAMI, což je jedna z podmínek, aby nedošlo k destrukci zbraně. OAL … OverAll Lenght (celková délka náboje)

61 Způsob nastavení laborace
Střela 125 gr ARES RNSBBNG (poplastované olovo) Diametr .356 pro ráži 9 mm Luger se použije u olověných střel z důvodu stoprocentní těsnosti střely v hlavni zbraně, aby nedošlo k prostupu vzniklých plynů okolo střely v hlavni. Zdroj:

62 Způsob nastavení laborace
Prach D036 4,8 gr Zápalka S&B 4.4 SP

63 Praktická ukázka 1 – 9 mm Luger
OAL 29,69 mm Střela 124 gr ALSA FMJ Prach D032 4,0 gr Zápalka S&B 4.4 Sp Praktická ukázka Speciál OAL 37,80 mm Střela 158 gr ARES FPBB (seříznutý kužel poplastovaný) Prach D036 5,9 gr Zápalka S&B 4.4 Sp

64 Check list přebíječe Nedošlo k destrukci zbraně Střela opustila hlaveň
Došlo k přebití zbraně (pouze u samonabíjecích) Došlo k vystavení závěru po posledním výstřelu Nedošlo k deformaci nábojnice Zápalka nenese znaky nadměrného tlaku Je přesnost dostačující (subjektivní pohled + kvalita střelce) Pokud jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli kvalita vámi vyrobených nábojů je na dostatečné úrovni.

65 Praktická část

66 Měření úsťové rychlosti V0
Existují chronometry, které se dají připevnit přímo na zbraň a poskytují informace o úsťové rychlosti. Na pistole se dají umístit na RAIL. Cenově se jedná o náročnější investici. cena cca 8 000,- Kč

67 Určení středního zásahu
Při určení středního zásahu nezáleží na pořadí v jakém spojujeme zásahy. Střední zásah musí vyjít vždy na stejném místě při hodnocení série zásahů. střední zásah


Stáhnout ppt "Přebíjení střeliva pro krátké kulové zbraně"

Podobné prezentace


Reklamy Google