Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 6. února 2009 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 6. února 2009 Praha."— Transkript prezentace:

1 Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 6. února 2009 Praha

2 Právní prameny veřejné podpory Základním pramenem práva upravujícího nakládání s veřejnou podporou je Smlouva o ES (dále jen „Smlouva“). Úpravu veřejné podpory obsahují zejména čl. 87 a násl Smlouvy. Definice veřejné podpory (čl. 87 odst. 1 Smlouvy): 1. Podpora poskytovaná v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, 2. která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že 3. zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, 4. pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3 Právní prameny veřejné podpory Sekundárním pramenem upravujícím veřejnou podporu je zejména obecné nařízení o blokových výjimkách: Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem Obecné nařízení o blokových výjimkách umožňuje poskytování veřejné podpory za podmínky dodržení veškerých požadavků stanovených tímto nařízením.

4 Právní prameny veřejné podpory Pravidla veřejné podpory na národní úrovni: zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

5 Právní prameny veřejné podpory Podpora de minimis: Podmínky poskytování podpory dle pravidla de minimis stanovuje nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis nesmí u jednoho subjektu za tři po sobě následující účetní období přesáhnout hodnotu 200 000 EUR. I když se jí svým charakterem blíží, není podpora de minimis veřejnou podporou, neboť z důvodu své bagatelní výše nemůže ovlivnit obchod mezi členskými státy a ani narušit hospodářskou soutěž, a nesplňuje tak všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

6 Kde je možné získat informace k VP Legislativa, judikatura a informace: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: www.compet.czwww.compet.cz Legislativa EU: http://eur-lex.europa.eu Generální ředitelství pro hosp. soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_cs.html Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/cs/ Pravidla OP LZZ pro poskytování veřejné podpory: Poskytování veřejné podpory v projektech OP LZZ je upraveno příručkou D7 „Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ“.

7 Výzva 33, de minimis a veřejná podpora na vzdělávání Prostředky poskytované na realizaci projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 33 budou mít charakter podpory de minimis příp. veřejné podpory poskytované podle blokové výjimky na podporu vzdělávání (čl. 39 nařízení č. 800/2008). V jednom projektu je možné kombinovat podporu de minimis i veřejnou podporu na vzdělávání. Tuto kombinaci ale Řídící orgán nedoporučuje z důvodu nadměrného administrativního zatížení příjemce i poskytovatele při procesu poskytnutí podpory, realizaci projektu a při provádění kontrol čerpání prostředků poskytnutých na projekt.

8 Výzva 33, podpora de minimis Podpora de minimis: maximálně 200 000 EUR pro jeden podnik za poslední tři účetní období (100 000 EUR pro podniky působící v silniční dopravě) dotace až do výše 100% způsobilých výdajů projektu podniky podepisují Prohlášení o zapojení cílové skupiny určené pro projekty, ve kterých je poskytována podpora de minimis údaj o velikosti podpory de minimis vyplňovaný do prohlášení o zapojení získá příjemce z přílohy „Rozdělení veřejné podpory a soukromého financování“.

9 Výzva 33, veřejná podpora na vzdělávání Veřejná podpora podle blokové výjimky na vzdělávání (čl. 39) a) Obecné vzdělávání (čl. 38) intenzita podpory pro malé (a mikro) podniky až 80% intenzita podpory pro střední podniky až 70% intenzita podpory pro velké podniky až 60% b) Specifické vzdělávání (čl. 38) intenzita podpory pro malé (a mikro) podniky až 45% intenzita podpory pro střední podniky až 35% intenzita podpory pro velké podniky až 25% Zjištění velikosti podniků - podle pravidel v příloze č. I nařízení č. 800/2008. Údaj o své velikosti vyplňují podniky do Prohlášení o zapojení cílové skupiny určené pro projekty, ve kterých je poskytována veřejná podpora.

10 Výzva 33, veřejná podpora na vzdělávání Důležitá upozornění pro projekty, ve kterých budou příjemci žádat o poskytnutí veřejné podpory na vzdělávání podle čl. 39: maximální výše dotace na projekt – 2 000 000 EUR (čl. 6 odst. 1 písm. g) velké podniky, které se budou účastnit projektu, musí prokázat existenci tzv. motivačního účinku (čl. 8 odst. 3). Existenci motivačního účinku u velkých podniků zapojených do projektu budou poskytovateli dokládat pouze úspěšní žadatelé (doporučujeme, aby zdůvodnění existence motivačního účinku získali žadatelé od zapojených velkých podniků ještě před samotným předložením žádosti o finanční podporu)

11 Děkuji za pozornost Řídící orgán OP LZZ Oddělení řízení a implementace OP LZZ Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 6. února 2009 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google