Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika, specifikace administrace na konci programového období ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 4. 6. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika, specifikace administrace na konci programového období ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 4. 6. 2015."— Transkript prezentace:

1 Rizika, specifikace administrace na konci programového období ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 4. 6. 2015

2 Proplácení dotací ve vazbě na základní východiska k eliminaci rizik ve vztahu ke konci plánovacího období Vzhledem ke skutečnosti, že: finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovávány v EUR, kde Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace projektu, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, Regionální rada regionu soudržnosti nemá žádné další příjmy, které by bylo možné využít na krytí „přezávazkování programu“, jsou uplatněny speciální podmínky pro financování projektů nezakládajících veřejnou podporu, a to od Výzvy č. 31/2012.

3 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu Procentní výše dotace Žadatel uvedl do webové žádosti BENEFIT7 maximálně možný podíl dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů. Ve stejné výši jsou propláceny i jednotlivé ŽoP, tzn. že podíl dotace z rozpočtu Regionální rady (tj. z ERDF) na jednotlivých ŽoP je 85 % ze způsobilých výdajů dané ŽoP, Ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza projektu žadatel pracoval s předpokládanou výší dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů a současně doložil výši vlastních zdrojů v hodnotě zbývajících min. 30 % způsobilých výdajů projektu, Minimální zaručený podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu činí 50 %.

4 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu Výše a způsob provádění plateb celkový finanční rozsah průběžných plateb je poskytován ve výši max. 90 % z objemu celkových způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. (do zbývající částky ve výši min. 10 % způsobilých výdajů se nezapočítává případně vytvořená rezerva na tzv. vícepráce), Zbývajících 10 % z objemu způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace může být příjemci vyplaceno až na základě provedené analýzy čerpání prostředků z Evropské unie k 31.7.2015/resp. k 31.1.2016.

5 Základní pravidla pro opatření k eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání finanční alokace Nové podmínky administrace ve vztahu k opatření k eliminaci rizik byly poprvé uplatněny pro projekty předložené do Výzvy č. 31/2012, od tohoto data bylo vyhlášeno dalších téměř 30 výzev. Maximální termín ukončení fyzické realizace projektu (projekty nezakládající veřejnou podporu) –Výzvy č. 31/2012 – č. 50/2014 – datum 30. 6. 2015 –Výzvy č. 51/2014 – č. 59/2015 – datum 31. 12. 2015 Maximální výše dotace (projekty nezakládající veřejnou podporu) –Výzvy č. 31/2012 – č. 59/2014 – max. 85% celkových ZV –Výzvy č. 56/2014 a č. 58/2015 (podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – max. 95% celkových ZV

6 Základní pravidla pro opatření k eliminaci rizik u projektů nezakládajících veřejnou podporu –ÚRR zveřejní postup pro výpočet konečné výše dotace na svých webových stránkách nejpozději do 30. 6. 2015 –ÚRR provede analýzu čerpání prostředků z EU ke dni 31.7.2015/31.1.2016 –ÚRR má právo na základě výsledků analýzy čerpání prostředků z EU provést úpravu výše ZV, a to v případě, že zůstatková alokace nepokryje všechny závazky vůči příjemcům –ÚRR seznámí příjemce s výsledky analýzy čerpání prostředků z EU a s výpočtem výše dotace v rámci závěrečné ŽoP do 5ti pracovních dnů, tj. do 7. 8. 2015, resp. 5. 2. 2016 Poznámka: Mezi první analýzou (31.7.2015) a finální analýzou (31.1.2016) může být vypočítána odlišná maximální výše dotace (vyšší/nižší)

7 Faktory mající vliv na závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava Na výsledky první a finální analýzy čerpání prostředků z EU, tj. na výsledné maximální procento dotace, mají vliv tyto faktory: –Pohyb kurzu CZK/EUR –Odstupování jednotlivých projektů od realizace –Nevyužití plánovaných rezerv v rozpočtech na oprávněné vícepráce –Nezpůsobilé výdaje, o jejichž výši jsou průběžně kráceny jednotlivé ŽoP –Úspory při realizaci veřejných zakázek a zakázek –Korekce, které nejsou ze strany příjemců uhrazeny V období mezi oběma analýzami mohou působit některé faktory nebo všechny současně v různých intenzitách, proto mohou být výsledky těchto dvou analýz odlišné, a tím i odlišné výsledné maximální % dotace.

8 Postupy a zásady závěrečného vyúčtování alokace ROP Střední Morava 1.V případě, že hodnota čistého zůstatku alokace bude nižší než celková výše všech závazků, bude proveden výpočet maximálního procenta 2.Po výpočtu maximálního % dotace budou ŽoP postupně schvalovány a propláceny podle data, kdy byla závěrečná ŽoP předložena 3.Závěrečné ŽoP u projektů předložených v rámci výzev č. 31/2012 – 50/2014 budou propláceny na základě výsledků první analýzy 4.Závěrečné ŽoP u projektů předložených v rámci výzev č. 31/2012 – 50/2014, u nichž byl rozhodnutím VRR prodloužen termín pro ukončení fyzické realizace za datum 30.6.2015, budou propláceny na základě výsledků první analýzy k datu 31.7.2015 5.Pokud je maximální procento dotace dle výpočtu nižší, než je požadované % dotace dle webové žádosti BENEFIT7, budou celkové ZV závěrečné žádosti o platbu sníženy

9 Postupy a zásady závěrečného vyúčtování alokace ROP Střední Morava K datu 31.1.2016 bude provedena finální analýza čistého zůstatku alokace a proveden výpočet maximálního % dotace u projektů předložených v rámci výzev č. 51/2014 – 59/2015 Do tohoto výpočtu nebudou zahrnuty neproplacené ŽoP u projektů předložených do výzvy č. 31/2012 – 50/2014, protože jejich závazek byl již přepočten podle výsledků analýzy ze dne 31.7.2015 Po rozhodnutí VRR o maximální výši dotace na projekt bude příjemcům odeslán dopis s oznámením konečné výše dotace, a to nejpozději  do 14.8.2015 příjemcům projektů předloženým do výzev č. 31/2012 – 50/2014  do 12.2.2016 příjemcům projektů předložených do výzev č. 51/2014 – 59/2015

10 Výzva č. 58/2015 podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území Základní milníky administrace:  30.6.2015 max. termín pro: předložení ukončeného VŘ na dodavatele ke kontrole ÚRR doložení vyřešení majetkoprávních vztahů ke kontrole ÚRR  1.8.2015 – 30.10.2015 – postupné uzavírání Smluv o poskytnutí dotace s příjemci  30.10.2015 – max. termín pro předložení JEDNÉ průběžné ŽoP  31.12.2015 – max. termín pro ukončení fyzické realizace projektu  31.12.2015 – max. termín pro uhrazení způsobilých výdajů příjemcem  31.1.2016 – max. termín pro předložené závěrečné ŽoP

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Rizika, specifikace administrace na konci programového období ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 4. 6. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google