Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIORITNÍ OSA 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIORITNÍ OSA 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací"— Transkript prezentace:

1 PRIORITNÍ OSA 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Ing. Jakub Pechlát Kancelář inovační politiky Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

2 Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací – situace v ČR
Investiční priorita EU Operační program Prioritní osa + alokace ESIF Cílové území Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu (čl. 5, odst. 1a) nařízení o ERDF) OP VVV PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; alokace: 1 mld. €, z toho 72 mil. € pro území HMP ČR Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití (čl. 5, odst. 1b) nařízení o ERDF) OP PIK PO1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace; alokace: 1,35 mld. € ČR mimo Prahu OP PPR PO1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; alokace: 62,5 mil. € Praha

3 Východiska (předběžná podmínka)
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR schválená vládou 12/2014 Klíčové oblasti změn promítnuté do OP Praha Vyšší inovační výkonnost firem Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu Regionální inovační strategie hlavního města Prahy schválená ZHMP 9/2014; příloha národní strategie Prostředí stimulující inovace a fungující partnerství Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

4 Specifické cíle a alokace
1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem Alokace 62,5 mil. € 31 % z příspěvku ESIF na OP Praha – pól růstu cca 1,72 mld. Kč

5 Specifický cíl 1.1 Specifický cíl 1.1 – typy podporovaných aktivit
Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept) Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou

6 Specifický cíl 1.2 Specifický cíl 1.2 – typy podporovaných aktivit
Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu

7 Typy příjemců a míra spolufinancování
Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací) Podnikatelské subjekty Nestátní neziskové organizace Profesní a zájmová sdružení Míra spolufinancování Praha = více rozvinutý region 50 % EU (Evropský fond regionálního rozvoje) 50 % národní zdroje (státní rozpočet, rozpočet HMP a žadatelé) + pravidla veřejné podpory

8 Typy podporovaných aktivit (1)
SC 1.1: Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept) Cíl: napomáhat přípravě výstupů výzkumu ke komerčnímu využití Aktivity: mapování uplatnitelnosti, průzkum trhu, studie proveditelnosti, vývoj funkčního vzorku / prototypu, příprava na komercializaci Výstupy: funkční vzorek/prototyp připravený ke komerčnímu využití Příjemci: organizace pro výzkum a šíření znalostí podniky

9 Typy podporovaných aktivit (2)
SC 1.1: Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační poptávky veřejného sektoru (PPI) Cíl: stimulace výzkumných aktivit pro potřeby veřejného sektoru Aktivity: veřejné zakázky poptávající dosud neexistující řešení nebo produkty nové na trhu Výstupy: zkušební produkt Příjemci: hlavní město Praha městské části organizace zřízené a založené městem a městskými částmi

10 Typy podporovaných aktivit (3)
SC 1.1: Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou Cíl: stimulace využívání kapacit výzkumných organizací pro potřeby malých a středních firem Aktivity: zajištění dotačního titulu pro malé a střední podniky na nákup služeb výzkumných organizací za účelem a) zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), b) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) Výstupy: realizace výzev typu inovační vouchery Příjemci: hlavní město Praha organizace zřízené a založené městem

11 Typy podporovaných aktivit (4)
SC 1.2: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Cíl: zlepšení podmínek při podpoře nově vznikajících podniků Aktivity: a) rozšíření a zkvalitnění prostor, pořízení vybavení b) projekty rozvoje lidských zdrojů VTP při poskytování specializovaných služeb pro podniky Výstupy: a) nové/zdokonalené VTP/PI b) posílené odborné týmy poskytující služby podnikům ve VTP/PI Pozn.: U aktivity b) bude koordinováno s OP VVV – podporou center pro transfer technologií Příjemci: všechny typy příjemců PO1, jsou-li provozovateli VTP/PI

12 Typy podporovaných aktivit (5)
SC 1.2: Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele Cíl: zvýšit úspěšnost nově vznikajících podniků Aktivity: zajištění dotačního titulu pro malé a střední podniky na nákup specializovaných služeb (např. ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií) Výstupy: realizace výzev typu „účelové vouchery“ Příjemci: hlavní město Praha organizace zřízené a založené městem

13 Typy podporovaných aktivit (6)
SC 1.2: Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu Cíl: kapitálová podpora inovačních firem Aktivity: vytvoření a zahájení činnosti kapitálového finančního nástroje typu seed fondu Výstupy: funkční kapitálový nástroj podporující inovační firmy Příjemci: inovační firmy prostřednictvím správce finančního nástroje

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jakub Pechlát
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář inovační politiky tel


Stáhnout ppt "PRIORITNÍ OSA 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací"

Podobné prezentace


Reklamy Google