Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Balátová Diagnostické metody v SP Etika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Balátová Diagnostické metody v SP Etika."— Transkript prezentace:

1 Kristýna Balátová Diagnostické metody v SP Etika

2 ETIKA (nejen) v diagnostice Etické otázky- d ů ležitá role! Standardy + doporu č ení- p ř. APA Zásady: Pou č ený (informovaný) souhlas- p ř ed vyšet ř ením plné info o pr ů b ě hu a podmínkách (ideáln ě )

3 Etika- zásady: P ř ístup k nezletilým- nemohou dát souhlas, ale pokud možno, je t ř eba podobné prohlášení získat Aktivní souhlas (informovaný)- podepsání dokumentu

4 Zatajení info (pokud je nutné b ě hem vyšet ř ení)- na konci vyšet ř ení vždy se vším obeznámit Svoboda odmítnutí- kdykoliv b ě hem vyšet ř ení lze odmítnout D ů v ě rnost vyšet ř ení

5 Etika- soukromí Zachování soukromí- zákl. požadavek Pozn. málokdo chce své osobní info dále zve ř ej ň ovat! (pozn. jen pro lé č ebné ú č ely)

6 Etika- informovaný souhlas Stardardní dokument dle typu vyšet ř ení Č asto opakované potvrzení info souhlasu Vždy obsahovat zmínku- nelze vždy p ř edvídat všechny události, které nastanou! Není jednorázová záležitost

7 Etika- emoční bezpečí Emo č n ě citlivé info- b ě hem rozhovoru „citlivé“ otázky- ne bez p ř ípravy + p ř echod ů P ř íležitost- dostate č né uvoln ě ní a otev ř ení se diagnostika x terapie

8 Etika-zatajení cílů, okolností vyšetření Info p ř edem- u n ě kterých test ů nelze (-zkreslení výsledk ů )- ovlivnitelnost Pokud je to možné- vybírat takové strategie- vyhnout se zatajení info Pokud nelze- úrove ň zatajení x diagnosticky aplikovatelné výsledky

9 Etika-zatajení cílů, okolností vyšetření Pokud je nutné zatajit info p ř edem- co ned ř íve to je možné dostate č n ě informovat ú č astníka/y vyšet ř ení!

10 Etika- reciprocita - terapie- dlouhodob ě jší osobní vztah mezi ú č astníky Diagnostik (terapeut) získá údaje- na oplátku n ě jaké opat ř ení pro vyšet ř ovaného (p ř. zlepšení životní situace) Info z vyšet ř ení nelze dále ší ř it Vyšet ř ení- nesmí ohrozit psychické č i fyzické zdraví

11 Literatura DUŠEK, K., VE Č E Ř OVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada, 2010. ISBN 978- 80-247-1620-6. (strany: 28-40) SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dosp ě lých. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178- 327-7. SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dosp ě lých. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367- 050-X. SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dosp ě lých. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80- 7367-706-0. SVOBODA, M., KREJ Č Í Ř OVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychologická diagnostika d ě tí a dospívajících. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0. VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika d ě tí a dospívajících. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7. Tyto materiály nejsou ur č eny k publikaci ani k dalšímu ší ř ení bez souhlasu autora. Slouží jako u č ební pom ů cky pro studenty Diagnostických metod!!!


Stáhnout ppt "Kristýna Balátová Diagnostické metody v SP Etika."

Podobné prezentace


Reklamy Google