Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚSTO TÁBOR VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TÁBORA PROSTOR PRAŽSKÉHO A NÁCHODSKÉHO SÍDLIŠTĚ A PRAŽSKÉHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚSTO TÁBOR VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TÁBORA PROSTOR PRAŽSKÉHO A NÁCHODSKÉHO SÍDLIŠTĚ A PRAŽSKÉHO."— Transkript prezentace:

1 MĚSTO TÁBOR VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TÁBORA PROSTOR PRAŽSKÉHO A NÁCHODSKÉHO SÍDLIŠTĚ A PRAŽSKÉHO PŘEDMĚSTÍ REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

2 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor OBSAH PREZENTACE  Časový harmonogram  Výzva města Tábora – hlavní podmínky  Předložení žádostí  Způsob hodnocení žádostí  Informační zdroje

3 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor Časový harmonogram Integrovaný operační program Oblast intervence Zlepšení prostředí problémových sídlišť Aktivita a – Revitalizace veřejných prostranství Aktivita b – Regenerace bytových domů Vyhlášení výzvy MMR22. května 2009 Podepsání Dohody o zabezpečení realizace IPRM Tábora 30. června 2009 Integrovaný plán rozvoje města Tábora Vyhlášení první výzvy v rámci IPRM Tábora 13. července 2009 Ukončení příjmu žádostí 18. září 2009 Vyhlášení druhé výzvy únor 2010 Ukončení druhé výzvy duben 2010

4 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor TERMÍNY VÝZVY Vyhlášení výzvy: Ukončení příjmu žádostí: do 11:00 Vyhodnocení výzvy: – zasedání Rady města Tábora Podání žádosti na CRR: po vrácení projektu z města Tábora Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu Ukončení projektu: do Počáteční datum pro způsobilost výdajů:  den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu  před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení na dodavatele, ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky

5 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ Vlastníci bytových domů  obce  bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)  vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů)  další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník) REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

6 DEFINICE BYTOVÉHO DOMU  více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena  má nejméně čtyři samostatné byty  budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

7 ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY Oblast Pražského sídliště, Náchodského sídliště a Pražského předměstí  ulice Bezručova, Buzulucká, Čečkova, Čsl. armády, Dukelských bojovníků, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Jaselská, Kvapilova, Kyjevská, Leskovická, Lidická, Náchodská, Nám. Prokopa Velikého, Partyzánská, Petrohradská, Politických vězňů, Pražského povstání, Sokolovská, U Stadionu Míru, Václava Soumara, Zborovská  Čísla domů vymezeny ve výzvě REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

8 PODPOROVANÉ AKTIVITY  zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.), zateplení vybraných vnitřních konstrukcí  práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu (rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.)  rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení společných prostor (schodiště, chodby)  sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby  pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů atd.)  rekonstrukce či modernizace lodžií, balkónů (výměna zábradlí, balkonů atd.)  výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru  daň z přidané hodnoty u neplátců DPH a u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

9 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  pouze INVESTIČNÍ VÝDAJE (technické zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, ne oprava)  pouze výdaje do společných částí bytových domů  splnění principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Zhodnoťte výdaje z hledisek:  časového  věcného (přijatelné aktivity)  dokladového (průkaznost a podrobnost účetních dokladů) REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

10 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  bez přímého vztahu k projektu  pořízení staveb a použitého zařízení  projektová dokumentace  neinvestiční výdaje  náklady na výběrová řízení  splátky půjček a úvěrů  výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, Nezpůsobilé výdaje musí být financovány ze zdrojů příjemce. Nezpůsobilé výdaje není nutno uvádět do žádosti. REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

11 VÝŠE PODPORY Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena Maximální výše celkových výdajů projektu: není stanovena Míra podpory: 36 % celkových způsobilých výdajů projektu Finanční objem pro 1. výzvu: 30 mil. Kč REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

12 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Žádost včetně příloh se předkládá ve dvou krocích: 1.předložení žádosti na město Tábor dle požadavků stanovených výzvou po schválení žádosti vydá město Tábor potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami žádost včetně příloh vrátí žadateli zpět 2.Předložení žádosti včetně potvrzení a ostatních povinných příloh na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, Písek

13 FORMA ŽÁDOSTI O DOTACI  vyplnění projektové žádosti v internetové aplikaci Benefit7 (www.eu-zadost.cz)www.eu-zadost.cz  postup pro zpracování žádosti v „Pokynech pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“  odevzdání žádosti v tištěné podobě (po finálním uložení) se všemi relevantními přílohami  podepsání žádosti statutárním orgánem žadatele nebo osobou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou  doručení žádosti včetně příloh v zalepené obálce, na které bude uvedeno: „Neotvírat“ „IPRM Tábor“ úplný název žadatele adresa žadatele REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

14 PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  žadatel předkládá v jednom vyhotovení  musí být v originále nebo úředně ověřené kopii  musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle toho seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny  přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 za nedoložené a nebude je předkládat  nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

15 POVINNÉ PŘÍLOHY 1.Seznam příloh 2.Doklad o partnerství 3.Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu 4.Prokázání právní subjektivity žadatele Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby – zakladatelská smlouva či zakládací listina, rozhodnutí o registraci, výpis z příslušného rejstříku, do kterého se organizace zapisuje ne starší 90 dní, doklad o přidělení IČ Občanská sdružení – stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o přidělení IČ Podnikatelské subjekty – výpis z OR ne starší 90 dní nebo živnostenský list/výpis ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob, doklad o přidělení IČ, ….. Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek – výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek ne starší 90 dní REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

16 POVINNÉ PŘÍLOHY 5.Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno 6.Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací 7.Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 8.Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 9.Potvrzení o výběru projektu z Města Tábora 10.Ověřená kopie Rozhodnutí po poskytnutí dotace 11.Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12.Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik 13.Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu 14.Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

17 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ Způsob doručení:  osobní doručení - Podatelna Městského úřadu v Táboře, Žižkovo náměstí 2, úřední hodiny: Po, St: 8 – 17 hod.; Út, Čt: 13 – 15 hod.; Pá: 8 – 11:30 hod  doručení poštou či kurýrní službou - Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor REGIO projekt, s. r. o Rozhodným okamžikem je doručení projektové žádosti na město Tábor, nikoliv den jejího odeslání. IPRM Tábor

18 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Fáze posuzování žádosti: 1.Hodnocení formální úplnosti 2.Hodnocení věcné přijatelnosti 3.Kvalitativní hodnocení žádostí 4.Výběr projektů REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

19 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 1. Hodnocení formální úplnosti Zjišťuje se zda:  žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu  žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků  tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele  v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje  k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované formě (včetně očíslování)  povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti Formální úplnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějící podkladů. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů. REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

20 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2. Hodnocení věcné přijatelnosti Kritéria přijatelnosti:  záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM Tábora  záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b) V případě nesplnění některých z kritérií, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 3. Kvalitativní hodnocení žádostí  hodnocení hodnotící komisí dle stanovených hodnotících kritérií  minimálně počet dosažených bodů musí být 150  preferuje se komplexní řešení revitalizace bytových domů REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor

21 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 4. Výběr projektů  seřazení projektů hodnotící komisí dle počtu dosažených bodů, doporučení ke schválení projektů dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu  zasedání Řídícího výboru IPRM – schválení seznamu projektů doporučených k podpoře a pořadí náhradních projektů  zasedání Rady Města Tábora – schválení seznamu projektů doporučených k podpoře a seznamu náhradních projektů  oznámení o výběru projektů

22 REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor INFORMAČNÍ ZDROJE  Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na:  Žádost Benefit7 –  Informace o IPRM Tábora – mesta/http://www.tabor.cz/cs/obcan/uvod/integrovany-plan-rozvoje- mesta/  Osobní konzultace: Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 11, Tábor Ing. Karel Hotový, , Mgr. Tereza Musilová, , Martina Daňková, , REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor MgA. Petr Kukla, , Šárka Kroupová, DiS., ,

23 Děkuji za pozornost MgA. Petr Kukla REGIO projekt, s. r. o. tel: REGIO projekt, s. r. o IPRM Tábor


Stáhnout ppt "MĚSTO TÁBOR VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TÁBORA PROSTOR PRAŽSKÉHO A NÁCHODSKÉHO SÍDLIŠTĚ A PRAŽSKÉHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google