Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY"— Transkript prezentace:

1 VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY
IPRM Tábor MĚSTO TÁBOR VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TÁBORA PROSTOR PRAŽSKÉHO A NÁCHODSKÉHO SÍDLIŠTĚ A PRAŽSKÉHO PŘEDMĚSTÍ REGIO projekt, s. r. o

2 OBSAH PREZENTACE IPRM Tábor Časový harmonogram
Výzva města Tábora – hlavní podmínky Předložení žádostí Způsob hodnocení žádostí Informační zdroje REGIO projekt, s. r. o

3 Časový harmonogram IPRM Tábor
Integrovaný operační program Oblast intervence Zlepšení prostředí problémových sídlišť Aktivita a – Revitalizace veřejných prostranství Aktivita b – Regenerace bytových domů Vyhlášení výzvy MMR května 2009 Podepsání Dohody o zabezpečení realizace IPRM Tábora 30. června 2009 Integrovaný plán rozvoje města Tábora Vyhlášení první výzvy v rámci IPRM Tábora července 2009 Ukončení příjmu žádostí září 2009 Vyhlášení druhé výzvy únor 2010 Ukončení druhé výzvy duben 2010 REGIO projekt, s. r. o

4 IPRM Tábor TERMÍNY VÝZVY Vyhlášení výzvy: 13. 7. 2009
Ukončení příjmu žádostí: do 11:00 Vyhodnocení výzvy: – zasedání Rady města Tábora Podání žádosti na CRR: po vrácení projektu z města Tábora Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu Ukončení projektu: do Počáteční datum pro způsobilost výdajů: den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení na dodavatele, ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky REGIO projekt, s. r. o

5 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ IPRM Tábor Vlastníci bytových domů obce
bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník) REGIO projekt, s. r. o

6 DEFINICE BYTOVÉHO DOMU
IPRM Tábor DEFINICE BYTOVÉHO DOMU více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena má nejméně čtyři samostatné byty budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty REGIO projekt, s. r. o

7 ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY
IPRM Tábor ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY Oblast Pražského sídliště, Náchodského sídliště a Pražského předměstí ulice Bezručova, Buzulucká, Čečkova, Čsl. armády, Dukelských bojovníků, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Jaselská, Kvapilova, Kyjevská, Leskovická, Lidická, Náchodská, Nám. Prokopa Velikého, Partyzánská, Petrohradská, Politických vězňů, Pražského povstání, Sokolovská, U Stadionu Míru, Václava Soumara, Zborovská Čísla domů vymezeny ve výzvě REGIO projekt, s. r. o

8 PODPOROVANÉ AKTIVITY IPRM Tábor
zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.), zateplení vybraných vnitřních konstrukcí práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu (rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.) rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení společných prostor (schodiště, chodby) sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů atd.) rekonstrukce či modernizace lodžií, balkónů (výměna zábradlí, balkonů atd.) výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru daň z přidané hodnoty u neplátců DPH a u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu REGIO projekt, s. r. o

9 pouze výdaje do společných částí bytových domů
IPRM Tábor ZPŮSOBILÉ VÝDAJE pouze INVESTIČNÍ VÝDAJE (technické zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, ne oprava) pouze výdaje do společných částí bytových domů splnění principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Zhodnoťte výdaje z hledisek: časového věcného (přijatelné aktivity) dokladového (průkaznost a podrobnost účetních dokladů) REGIO projekt, s. r. o

10 bez přímého vztahu k projektu pořízení staveb a použitého zařízení
IPRM Tábor NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE bez přímého vztahu k projektu pořízení staveb a použitého zařízení projektová dokumentace neinvestiční výdaje náklady na výběrová řízení splátky půjček a úvěrů výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, Nezpůsobilé výdaje musí být financovány ze zdrojů příjemce. Nezpůsobilé výdaje není nutno uvádět do žádosti. REGIO projekt, s. r. o

11 VÝŠE PODPORY IPRM Tábor
Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena Maximální výše celkových výdajů projektu: není stanovena Míra podpory: % celkových způsobilých výdajů projektu Finanční objem pro 1. výzvu: mil. Kč REGIO projekt, s. r. o

12 PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU
IPRM Tábor PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Žádost včetně příloh se předkládá ve dvou krocích: předložení žádosti na město Tábor dle požadavků stanovených výzvou po schválení žádosti vydá město Tábor potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami žádost včetně příloh vrátí žadateli zpět Předložení žádosti včetně potvrzení a ostatních povinných příloh na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, Písek REGIO projekt, s. r. o

13 FORMA ŽÁDOSTI O DOTACI IPRM Tábor
vyplnění projektové žádosti v internetové aplikaci Benefit (www.eu-zadost.cz) postup pro zpracování žádosti v „Pokynech pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“ odevzdání žádosti v tištěné podobě (po finálním uložení) se všemi relevantními přílohami podepsání žádosti statutárním orgánem žadatele nebo osobou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou doručení žádosti včetně příloh v zalepené obálce, na které bude uvedeno: „Neotvírat“ „IPRM Tábor“ úplný název žadatele adresa žadatele REGIO projekt, s. r. o

14 PŘÍLOHY ŽÁDOSTI IPRM Tábor žadatel předkládá v jednom vyhotovení
musí být v originále nebo úředně ověřené kopii musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle toho seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 za nedoložené a nebude je předkládat nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy REGIO projekt, s. r. o

15 POVINNÉ PŘÍLOHY IPRM Tábor Seznam příloh Doklad o partnerství
Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Prokázání právní subjektivity žadatele Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby – zakladatelská smlouva či zakládací listina, rozhodnutí o registraci, výpis z příslušného rejstříku, do kterého se organizace zapisuje ne starší 90 dní, doklad o přidělení IČ Občanská sdružení – stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o přidělení IČ Podnikatelské subjekty – výpis z OR ne starší 90 dní nebo živnostenský list/výpis ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob, doklad o přidělení IČ, ….. Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek – výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek ne starší 90 dní REGIO projekt, s. r. o

16 POVINNÉ PŘÍLOHY IPRM Tábor
Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Potvrzení o výběru projektu z Města Tábora Ověřená kopie Rozhodnutí po poskytnutí dotace Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem REGIO projekt, s. r. o

17 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ IPRM Tábor Způsob doručení:
osobní doručení - Podatelna Městského úřadu v Táboře, Žižkovo náměstí 2, úřední hodiny: Po, St: 8 – 17 hod.; Út, Čt: 13 – 15 hod.; Pá: 8 – 11:30 hod doručení poštou či kurýrní službou - Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Rozhodným okamžikem je doručení projektové žádosti na město Tábor, nikoliv den jejího odeslání. REGIO projekt, s. r. o

18 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ IPRM Tábor Fáze posuzování žádosti:
Hodnocení formální úplnosti Hodnocení věcné přijatelnosti Kvalitativní hodnocení žádostí Výběr projektů REGIO projekt, s. r. o

19 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ IPRM Tábor 1. Hodnocení formální úplnosti
Zjišťuje se zda: žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované formě (včetně očíslování) povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti Formální úplnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějící podkladů. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů. REGIO projekt, s. r. o

20 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ IPRM Tábor 2. Hodnocení věcné přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti: záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM Tábora záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b) V případě nesplnění některých z kritérií, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 3. Kvalitativní hodnocení žádostí hodnocení hodnotící komisí dle stanovených hodnotících kritérií minimálně počet dosažených bodů musí být 150 preferuje se komplexní řešení revitalizace bytových domů REGIO projekt, s. r. o

21 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ IPRM Tábor 4. Výběr projektů
seřazení projektů hodnotící komisí dle počtu dosažených bodů, doporučení ke schválení projektů dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu zasedání Řídícího výboru IPRM – schválení seznamu projektů doporučených k podpoře a pořadí náhradních projektů zasedání Rady Města Tábora – schválení seznamu projektů doporučených k podpoře a seznamu náhradních projektů oznámení o výběru projektů REGIO projekt, s. r. o

22 INFORMAČNÍ ZDROJE IPRM Tábor
Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence zveřejněné na: Žádost Benefit7 – Informace o IPRM Tábora – Osobní konzultace: Město Tábor, Odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 11, Tábor Ing. Karel Hotový, , Mgr. Tereza Musilová, , Martina Daňková, , REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor MgA. Petr Kukla, , Šárka Kroupová, DiS., , REGIO projekt, s. r. o

23 e-mail: kukla@regioprojekt.cz
IPRM Tábor Děkuji za pozornost MgA. Petr Kukla REGIO projekt, s. r. o. tel: REGIO projekt, s. r. o


Stáhnout ppt "VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY"

Podobné prezentace


Reklamy Google