Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanské právo V - Závazkové právo Mgr. Václav Šaroch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanské právo V - Závazkové právo Mgr. Václav Šaroch."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanské právo V - Závazkové právo
Mgr. Václav Šaroch

2 Občanské právo V Závazkové právo

3 Závazkové právo - smlouvy

4 Osnova Ochrana slabší strany Ochrana spotřebitele
Práva věřitele v případě prodlení dlužníka Zajištění a utvrzení dluhu Darování Koupě Nájem Smlouva o dílo Zájezd

5 Obecně Jakým způsobem vzniká závazek:
Z právního jednání (smlouva, ale i jednostranně) Z protiprávního jednání (náhrada újmy) Ze zákona (vyživovací povinnost, péče řádného hospodáře) Z rozhodnutí orgánu veřejné moci (vypořádání SJM rozsudkem) Jiné právní skutečnosti (nález, nepřikázané jednatelství) Věřitel – osoba, která má pohledávku Dlužník – osoba, která má dluh Závazek = vztah mezi věřitelem a dlužníkem (obligace)

6 Smlouva Smlouva je uzavřena, ujednají-li si strany její obsah (x dražba) Nabídka x přijetí = účinnost smlouvy Culpa in contrahendo (předsmluvní odpovědnost) Smlouva strany zavazuje Změna okolností = renegociace (moderace soudem – i zrušit) Veřejná nabídka (oznamovací povinnost) Musí být ve smlouvě uveden důvod vzniku dluhu? (Ne – věřitel musí prokazovat)

7 Ochrana slabší strany Kdo je slabší stranou? Projevy:
Vyplývá z konkrétní situace (dítě, zaměstnanec, spotřebitel, nájemce, kupující apod.) I podnikatel může být slabší stranou (zákaz zneužití hospodářské síly apod.) Projevy: Lichva Neúměrné zkrácení Obchodní podmínky Adhezní smlouvy Úroky Spotřebitel

8 Lichva Podmínky: Zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany Dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění (nemusí se jednat o peníze) Jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru Objektivní a subjektivní kritérium Nikoli podnikatel v rámci podnikatelské činnosti Následek: relativní neplatnost

9 Neúměrné zkrácení Podmínky:
Vzájemné plnění je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana Neplatí u: Podnikatelů v rámci podnikatelské činnosti Výslovné prohlášení přijetí mimořádné ceny Komoditní burzy apod. Pokud to druhá strana nevěděla ani vědět nemusela Zvláštní vztah mezi stranami (jednou úplata po druhé zadarmo apod.) Následek: Navrácení do původního stavu (resp. doplnění)

10 Obchodní podmínky Účinnost obchodních podmínek:
Připojení ke smlouvy nebo jsou straně známy U podnikatelů stačí odkaz Smlouva vs. obchodní podmínky = smlouva Odporující obchodní podmínky = žádná neplatí Jednostranná změna OP Běžný obchodní styk Dlouhodobé plnění (opětovné) stejného druhu Obeznámení = jak se to druhá strana dozví +právo odstoupit od smlouvy ve výpovědní době Překvapivá ujednání = neúčinná

11 Adhezní smlouvy Základní podmínky jsou určeny jen jednou stranou
Aniž slabší strana měla skutečnou možnost obsah ovlivnit Včetně formulářů Doložka mimo obsah smlouva = seznámení nebo prokázání, že slabší strana musela význam a obsah doložky znát (jinak neplatnost) Doložka nečitelná nebo nesrozumitelná = nesmí působit straně újmu (jinak neplatná) Doložka zvlášť nevýhodná = musí mít rozumný důvod (jinak neplatná)

12 Úroky Výše stanovena vládním nařízením (dnes 8,05 % ročně)
Lze sjednat i jinou výši (v mezích ustanovení na ochranu slabší strany) Splatnost úroků: spolu s jistinou Anatocismus (úroky z úroků) – tehdy bylo-li tak ujednání nebo pokud jde o pohledávku z protiprávního jednání Nejčastěji: zápůjčky, úvěr, dlužné nájemné

13 Ochrana spotřebitele Zvýšená informační povinnost
Contra proferentem - výklad ve prospěch spotřebitele Ujednání odchylující se od kogentních ust. = zdánlivé Nepřiměřená ujednání = zdánlivá Další platby: Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit (pokud nedal spotřebitel souhlas) Lhůty mají povahu procesních lhůt

14 Ochrana spotřebitele Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory podnikatele Další informační povinnost Telefonicky hovor: povinnost sdělit údaje osoba volající a účelu hovoru Odstoupení od smlouvy: Lhůta 14 dní (od převzetí zboží) Chybí-li poučení = rok a 14 dní Vrácení zboží = nejdříve zboží, pak peníze (do 14 dnů) Podnikatel má povinnost uhradit spotřebiteli náklady na vracení zboží – pokud neupozornil na toto právo Výjimky, kdy nelze odstoupit od smlouvy Neobjednané plnění = práva jako poctivý držitel

15 Fikce Za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená: V prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostor Během předváděcích akcí (zájezdu) Mimo obchodní prostory = podomní prodej, pochůzkový prodej – regulace vyhláškami ( Kč pokuta)

16 Ochrana spotřebitele Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem. Náklady na dodání zboží v případě odstoupení nese podnikatel. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje od smlouvy. O distanční smlouvu jde i tehdy, pokud byla smlouva uzavřena prostředkem komunikace na dálku, nicméně zboží si spotřebitel vyzvedl v „kamenném obchodě“. Pokud spotřebitel vrací věc zpět, zpravidla nemá nárok na vrácení nákladů, které s vracením zboží souvisí (x poučení) Spotřebitel není povinen uhradit ani vrátit podnikateli neobjednané plnění. Dokonce není povinen jej o tom ani vyrozumět.

17 Práva věřitele v případě prodlení dlužníka
S prodlením přichází i specifické postihující následky jako: přechod nebezpečí škody na věci (pouze nepeněžité plnění), povinnost zaplatit úroky z prodlení (pouze peněžité plnění) nebo smluvní pokutu, povinnost k náhradě škody, právo odstoupit od smlouvy, právo požadovat plnění po ručiteli či právo zpeněžit zástavu atd. Zánik závazku – fixní závazek

18 Právo odstoupit od smlouvy
Podstatné porušení smlouvy = právo odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení věřitel dozvěděl Nepodstatné porušení smlouvy Dodatečná přiměřená lhůta Právo odstoupit od smlouvy s tím, že již nechce prodlužovat odstoupení od smlouvy Nepřiměřeně krátká lhůta Odstoupení = po uplynutí lhůty = účinky až uplynutí přiměřené lhůty Žádná lhůta = odstoupení po uplynutí přiměřené lhůty

19 Smluvní pokuta Smluvní pokuta je jeden ze způsobů utvrzení závazku a pro její uplatnění musí být vždy sjednána. Může být ujednána jako jednorázové plnění př Kč nebo povinnost zaplatit peněžitou sankci v podobě procenta z plnění například za každý den prodlení. Zakládá povinnost dlužníka zaplatit smluvní pokutu pro případ, že řádně a včas nesplní smluvní povinnost. Nově zákon nepředepisuje písemnou formu, postačí forma ústní. V některých případech je smluvní pokuta vyloučena, a to v případě nájmu bytu nebo domu. Lze žádat bez ohledu, zda je straně způsobena újma.

20 Právo žalovat dlužníka u soudu
Jednou z nejčastějších možností při prodlení je žalovat dlužníka u civilního soudu. Místně příslušný soud je obecný soud žalovaného, obvykle tam, kde má trvalé bydliště, kde se zdržuje nebo kde pracuje. Od 1. ledna 2013 je povinností věřitele zaslat dlužníkovi na adresu pro doručování tzv. předžalobní výzvu, a to alespoň 7 dní před podáním žaloby, pokud v případě úspěchu ve věci bude chtít nárokovat náhradu nákladů řízení. S pravomocným a vykonatelným rozsudkem se poté může věřitel obrátit na soudního exekutora, který může vymoci žalovanou částku.

21 Zajištění dluhu Majetkové x osobní Majetkové: Zřízení zástavního práva
Zajišťovací převod práva Dohoda o srážkách ze mzdy Závdavek Záloha Osobní: Osobní ručení Finanční záruka

22 Zajišťovací převod práva
Podstata: dočasné převedení vlastnického práva k věci za účelem zajištění dluhu Převod s rozvazovací podmínkou Fiduciární převod

23 Ručení Akcesorita Subsidiarita Písemná forma Dobrodiní pořádku
Spoluručení – ručení jednoho za dluh celý Uznání dluhu dlužníkem nemá automaticky účinky pro ručitele

24 Uznání dluhu Uznání dluhu co do důvodu a výše
Dluhy, které existují a trvají i promlčený Písemná forma Účinky: Přerušení běhu promlčení lhůty - Nová 10 let ode dne účinků uznání Skutečnost, že dluh v době uznání trvá (význam pro soudní řízení) – obrácení důkazního břemene

25 Závazky z právního jednání
Nově se smlouvy člení dle charakteru vykonávané činnosti Darování, koupě, směna Výprosa, výpůjčka Nájem, ubytování, pacht, licence, zápůjčka, úvěr Pracovní poměr Úschova, skladování Příkazní smlouvy a obdobné Zájezd, přeprava osob a věcí Dílo Kontrolní činnost Bankovní obchody Výměnek, důchod Společnost Pojištění, hra, los

26 Inominatní smlouvy Zákonem neupravený smluvní typ
Smlouva o výkonu sportovní činnosti Leasingová smlouva Smlouva o poskytování sexuálních služeb Apod.

27 Darování - obecně Darování x společenská úsluha – rozdíl = právní jednání Slib darování (v případě porušení: náhrada účelných nákladů) Forma: obecně postačí ústní (x darování nemovité věci podléhající evidenci v KN; nedojde-l k odevzdání daru) Darování budoucího majetku (limitace: max. ½) Darování pro případ smrti (x odkaz) – listina, vzdání se práva odvolat dar Náhrada škody: Darování cizí věci + zatajení Škoda, která vznikla obdarovanému darovanou věcí + pokud o tom věděl a neupozornil Lze i odstoupit a vrátit dar dárci Neplatné darování: zdravotnická nebo sociální zařízení (kdy by dárce v péči v takových to zařízení, srovnej závěť)

28 Darování- odvolání daru
A. Odvolání daru pro nouzi: Pokud dárce nemá na výživu svou nebo osoby, k jejíž výživě je povinný Vydání daru zpět; resp. zaplacení jeho obvyklé ceny Právo odvolat nepřechází na dárcovy dědice (x oprávněné osoby) Právo odvolat nemá ten dárce, který si nouzi přivodil sám úmyslně nebo z hrubé nedbalosti

29 Darování – odvolání daru
B. Odvolání daru pro nevděk: Ublížení dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že tím porušil dobré mravy Vydání daru; resp. zaplacení jeho obvyklé ceny Fikce nevděku i pro dárcovi osoby blízké Nevděk obdarovaného = nepoctivý držitel Právo odvolat dar přechází na dědice dárce, pokud obdarovaný zabránil tomuto odvolání nebo vis maior Promlčení: 1 rok (subjektivní i objektivní lhůta) Vzdání se dar odvolat nemá právní účinky

30 Koupě - úvod Různé okamžiky nabytí vlastnického práva
Práva z vadného plnění Zjevná vada: NE (x zastřené nebo ujištěné) Skrytá vada: ANO (24 měsíců) Nebezpečí škody na věci přechází převzetím věci Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

31 Koupě – práva z vad Koupě zboží v obchodě: Podnikatel x spotřebitel
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (důkazní břemeno – prodávající). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (důkazní břemeno – kupující). Zákonná záruka??? – NE Záruka za jakost – musí být prodejcem poskytnuta, aby platila

32 Koupě – práva z vad Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo: na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

33 Koupě – práva z vad Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. U použitých věcí je možno zákonnou lhůtu zkrátit na polovinu.

34 Koupě – práva z vad Výběr je však omezen následujícími pravidly:
Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Opakovaný výskyt odstranitelných vad Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti či právo od smlouvy odstoupit.

35 Koupě – práva z vad Právo na přiměřenou slevu
Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující, který neodstoupil od smlouvy nebo neuplatnil-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Výše slevy se pak bude odvíjet od intenzity vady.

36 Koupě – práva z vad Kde a kdy práva z vad uplatnit?
Reklamace se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Občanský zákoník neobsahuje lhůtu do kdy má prodávající věc opravit. Lhůta k opravě má být stanovena po dohodě s kupujícím (dříve 30 dní). Nový občanský zákoník také převzal povahu lhůt k uplatnění práv z vad z obchodního zákoníku. Po marném uplynutí 24 měsíců práva z vad nezanikají, ale promlčují se, tzn., že promlčení musí namítnout sám prodávající. Nenamítne-li nic, soud práva z vad kupujícímu přizná. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.

37 Koupě – záruka za jakost
Záruka za jakost (dříve shoda s kupní smlouvou) Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za vady, na které se vztahuje záruka. Vada musí vzniknout nejpozději před uplynutím záruční doby. Prodávající pochopitelně neodpovídá za vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi (např. povodeň). Záruka může být poskytnuta různými způsoby, např. vydáním záručního listu, uvedením záruční doby na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta prodávajícím na libovolnou dobu, dokonce i na doživotí. Pokud se liší doba záruční doba ve smlouvě a na záručním listu, platí doba z nich nejdelší.

38 Nájem bytu a domu - úvod Charakteristika úpravy:
Pokud je předmětem nájmu byt nebo dům, který pronajímatel přenechává nájemci (členů jeho domácnosti) k zajištění bytových potřeb, použijí se zvláštní ustanovení. Nově: i nájem domu může sloužit k zajištění bytových potřeb (x OZ 1964) Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu poskytují nájemci zvýšenou ochranu, neboť byt či dům je jeho domovem (má zde rodinu, citový vztah – je slabší stranou). Proto se nepřihlíží k ujednáním, která nájemcova práva zkracují.

39 Nájem bytu a domu - předmět
Předmět nájmu: Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Předmětem nájmu je také dům, pokud má sloužit k zajištění bytových potřeb. Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení (dle kolaudačního rozhodnutí), nemůže být na újmu nájemci.

40 Nájem bytu a domu - smlouva
Smlouva o nájmu bytu a domu: Smlouva o nájmu bytu nebo domu vyžaduje písemnou formu (pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy). Ochrana nájemce – pokud si strany ujednají smluvní pokutu, nepřihlíží se k tomu.

41 Nájem bytu a domu - nájemné
Nájemné a jiné platby: Nájemné se ujednává nejčastěji pevnou částkou (ale postačí algoritmus, který je dostatečně určitý pro výpočet nájemného – např. výše nájemného se odvíjí od celkové plochy bytu, kdy na 1 m2 připadá Kč apod.). Neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Nájemné se sjednává obvykle za jeden měsíc a splatné je nejčastěji do 3. dne měsíce, za který se platí nebo k poslednímu dni měsíce, za který se platí apod.) Strany nájemního vztahu si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel. Pokud si tak neujednají, pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby (dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu).

42 Nájem bytu a domu - nájemné
Nájemné a jiné platby: Pokud se nájemce dostane do prodlení s placením nájemného, může pronajímatel žádat také placení úroků z prodlení (dříve poplatků z prodlení). Výše úroků z prodlení může být sjednána nebo je určena vládním nařízením č. 351/2013 Sb. (8,05 % ročně). Pokud se nájemce dostane do prodlení s placením „záloh na služby“, může pronajímatel požadovat zaplacení poplatků z prodlení podle zákona č. 67/2013 Sb. (Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Pokud si to ovšem neujednají nebo výslovně nevyloučili, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě (hladina nájemného), pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %.

43 Nájem bytu a domu - nájemné
Zvýšení nájemného: Př. Hladina nájemného je v místě bydliště pana Nováka za obdobný byt do Kč. Původně bylo nájemné sjednáno ve výši Kč. V lednu 2014 zvýšil pronajímatel nájemné na Kč. Z toho vyplývá, že v průběhu tří následujících let, může být nájemné zvýšeno pouze 400 Kč.

44 Nájem bytu a domu - kauce
Jistota (tzv. kauce): Jistota může být požadována jen tehdy, pokud si to strany ujednaly. Její výše pak nesmí přesahovat šestinásobek měsíčního nájemného. Po skončení nájmu pronajímatel zálohu vrátí, přitom jí může započíst do výše dlužného nájemného nebo použít na opravu věci, které byly poškozeny nebo zničeny.

45 Nájem bytu a domu - PP Práva a povinnosti stran:
Nájemce užívá být řádně v souladu s nájemní smlouvou. Nájemce může v bytě pracovat nebo podnikat, pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

46 Nájem bytu a domu – členové domácnosti
Členové nájemcovy domácnosti: Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli (musí však tuto skutečnost oznámit pronajímateli) – pokud tak neučiní, dopouští se závažného porušení povinností, které může vést až k výpovědi z nájmu bez výpovědní doby. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti (to neplatí pro osobu blízkou anebo pro další případy zvláštního zřetele hodné). Souhlas musí být dán v písemné formě.

47 Nájem bytu a domu - podnájem
Souhlasu pronajímatele k podnájmu není potřeba, pokud nájemce v bytě trvale bydlí. Pokud však v bytě nebydlí, musí si ke zřízení podnájmu vyžádat souhlas pronajímatele. Žádost i souhlas musí mít písemnou formu. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, může pronajímatel nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Podnájem končí současně s nájmem.

48 Nájem bytu a domu - přechod
Přechod nájmu: Nájem může přejít na člena domácnosti, pokud se zemřelým nájemcem žil v okamžiku jeho smrti ve společné domácnosti a člen domácnosti nemá vlastní byt. K přechodu nájmu je vyžadován souhlas pronajímatele (ne však, pokud jde o nájemcova manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka). Nájem bytu pak skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. Zákon však chrání osoby, které dosáhly ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let – pro ty dvouletá lhůta neplatí. Ochrana se poskytuje také osobám, které ke dni přechodu nájmu nedosáhly věku osmnácti let (v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnout jinak). Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.

49 Nájem bytu a domu – skončení nájmu
Dohodou – nájem skončí dnem, který si strany stanoví. Dohoda vyžaduje souhlas obou stran. Uplynutím doby určité – uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán (nejčastěji po roce) Zánikem bytu (domu) – obecný důvod ke skončení nájmu v případě, kdy dojde ke zničení domu nebo bytu požárem nebo jiným obdobným neštěstím. Výpovědí – ze strany nájemce nebo ze strany pronajímatele. Režim výpovědí se také liší podle toho, na jakou dobu byla sjednána nájemní smlouva (doba určitá x doba neurčitá) Dalšími způsoby – např. není znám žádný dědic do 6 měsíců ode dne smrti nájemce – nájem zaniká.

50 Nájem bytu a domu - prolongace
Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

51 Nájem bytu a domu

52 Nájem bytu a domu - výpověď
Výpověď z nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně (i fikcí doručení). Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

53 Zájezd - úvod Obecně: Nový občanský zákoník přizpůsobil úpravu zájezdu evropskému právu, zejména směrnici č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (poznámky pod čarou u § 3015). Samotná smlouva změnila název - z cestovní smlouvy se stala smlouva o zájezdu. Občanský zákoník již nestanovuje pro smlouvu o zájezdu písemnou formu, nicméně stanovuje povinnost vydání písemného potvrzení spolu s dokladem o pojištění pořadatele. Další novinkou je např. výslovné zakotvení možnosti požadovat nemajetkovou újmu za narušení dovolené, a to zejména v případech, kdy je zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Újma za narušení dovolené se odčiní v penězích. Zákazník může požadovat náhradu nemajetkové újmy, i když uplatnil právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

54 Zájezd - pořadatel Co je to vlastně zájezd a kdo je jeho pořadatelem?
Zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: Ubytování Dopravu Jinou službu cestovního ruchu (např. doprovodný kulturní program, možnost účastnit se organizovaných výletů nebo průvodcovská činnost). Za pořadatele zájezdu se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i zprostředkovaně. Z uvedeného vyplývá, že ustanovení o zájezdu se použijí i na případy, kdy pořadatel zájezdu nemá příslušné koncesní oprávnění (např. spolek, který realizuje zájezd). Nejčastěji však bude pořadatelem cestovní kancelář.

55 Zájezd - cena Cena zájezdu:
Zákon umožňuje pořadateli cenu zájezdu zvýšit, ovšem jen tehdy, pokud je to ve smlouvě o zájezdu ujednáno. Cena zájezdu se může navýšit pouze z těchto důvodů: Zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, Zvýšení plateb spojených s dopravou (např. letištní taxy) nebo Zvýšení směnného kursu české koruny v průměru o více než 10 %. Zvýšit cenu zájezdu je však možné pouze do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu. Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení zákazníkovi později, nemá zvýšení ceny právní účinky (jakoby k němu nedošlo).

56 Zájezd – práva z vad Lhůta k uplatnění vad:
Předchozí občanský zákoník obsahoval tříměsíční lhůtu k uplatnění práv z vad. Nový občanský zákoník lhůtu zkracuje na jeden měsíc. Lhůta počíná běžet od skončení zájezdu. Vadu je nutno uplatnit u pořadatele nebo u osoby, která zájezd zprostředkovala. Po uplynutí jednoměsíční lhůty se práva z vad promlčují.

57 Zájezd – odstoupení od smlouvy
Pokud je zájezd sjednáván prostřednictvím komunikace na dálku (pomocí internetu), nepoužijí se na něj ustanovení o distančních smlouvách a s tím spojené právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez jakékoli sankce a udání důvodů. Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit vždy, nicméně s odstoupením může být spojena povinnost uhradit stornopoplatky. Za to pořadatel může od smlouvy odstoupit jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník své povinnosti. Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud nesouhlasí se změnou smlouvy po jejím uzavření. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud však v této lhůtě neodstoupí, platí, že se změnou souhlasí. Takto odstupující zákazník má právo na nabídnutí náhradního zájezdu, který celkově odpovídá alespoň tomu, co bylo původně ujednáno. Pokud se strany dohodnou na náhradním zájezdu, nemá pořadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, je pořadatel povinen rozdíl v ceně vyplatit, a to bez zbytečného odkladu.

58 Zájezd – zrušení zájezdu pořadatelem
Pokud je zájezd zrušen ve lhůtě maximálně 21 dní před jeho zahájením, má pořadatel povinnost nabídnout náhradní zájezd. Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. To však neplatí tehdy, podmínil-li v potvrzení o zájezdu pořadatel konání zájezdu dosažením určitého počtu zákazníků, anebo také tehdy, byl-li zájezd zrušen vzhledem k vyšší moci (např. teroristický útok, povodně apod.).

59 Zájezd – postoupení smlouvy
Pokud nebudete moc na zájezd odjet, je možné jej postoupit na třetí osobu, pokud tato osoba splňuje podmínky zájezdu. Oznámení o postoupení zájezdu je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Ten, kdo smlouvu postoupil, je zavázán společně a nerozdílně spolu s novým zákazníkem, k úhradě ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknout

60 Smlouva o dílo - úvod Co je to dílo?
Smlouva o dílo je vedle kupní smlouvy jeden z nejužívanějších typů smluv a má v občanském zákoníku nezastupitelné místo. Největší novinkou, kterou přináší nový občanský zákoník v rámci smlouvy o dílo, je odstranění její dvoukolejnosti, kdy dílo bylo upraveno v občanském zákoníku i v zákoníku obchodník. NOZ unifikoval úpravu díla do celkového počtu 50 paragrafů (§ ). Obecně lze říci, že úprava díla odpovídá dosavadnímu pojetí, které nabízel obchodní zákoník.

61 Smlouva o dílo – svépomocný prodej
Právo svépomocného prodeje představuje poměrně velkou výhodu pro zhotovitele, který je v případě prodlení objednatele s převzetím díla, oprávněn věc hodným způsobem prodat. S tím to právem je však spojena odpovědnost zhotovitele, týkající se vyrozumívající povinnosti vůči objednateli o zamyšleném prodeji. Zároveň je zhotoviteli kladena povinnost věc podat vhodným způsobem, tedy za co nejvyšší cenu.

62 Smlouva o dílo – svépomocný prodej
Zákon přiznává právo věc prodat i bez předchozího vyrozumění a to za předpokladu, že se po dobu delší než 6 měsíců objednatel nehlásí proto, že je neznámý nebo nesnadno dosažitelný. Obě lhůty nemusí být striktně dodrženy v případě, kdy to odporuje povaze věci (např. věc podléhá rychlé zkáze). Vedle svépomocného prodeje, lze věc, pro kterou vznikl dluh, zadržet, dokud objednatel cenu díla nezaplatí nebo neposkytne jinou dostatečnou jistotu. Nově lze zadržet věc i před splatnosti dluhu (např. prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní - § 1395 odst. 2 písm. b).

63 Smlouva o dílo – cena díla
Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení anebo je-li určena odhadem. Zákon ovšem umožňuje si cenu dílu vůbec nestanovit. Pokud není úmyslně stanovena cena, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek.

64 Smlouva o dílo – cena díla
Právo na zaplacení díla vzniká provedením díla. Pokud je však dílo přejímáno po částech, vznikne zhotoviteli právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Dříve bylo přejímání díla spjato s právem požadovat přiměřenou zálohu, dnes už rovnou část ceny za dílo. To platí i v případě, kdy je dílo prováděno se značnými náklady.

65 Smlouva o dílo - cena díla
Překročení ceny díla, pokud byla stanovena odhadem: Pokud při provádění díla zhotovitel zjistí, že cenu určenou odhadem bude potřeba podstatně překročit, musí zhotovitel tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Nově již není stanovena povinná písemná forma, proto postačí pouhé ústní vyrozumění. Zároveň však zákon ukládá povinnost zhotoviteli překročení ceny určenou odhadem odůvodnit. Pokud tyto povinnosti zhotovitel neučiní, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

66 Smlouva o dílo – dokončení a převzetí
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel si převezme dílo buď s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud objednatel, který při předání díla neučinil výhrady nad dílem, namítne u soudu práva z vad, soud mu jeho práva nepřizná, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas (jedná se tedy o promlčení). To však platí pouze pro vady zjevné (viditelné, poznatelné). Práva z vadného plnění zůstávají i nadále, pokud jde o vady skryté. Zákon už nestanoví, jakým způsobem se výhrada učiní, nicméně nelze doporučit nic jiného, než trvat na předávacím protokolu nebo na jiném dokumentu, který prokazatelně zachytí okamžik předání díla a jeho náležité předvedení. Práva z vad musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. Pokud tak neučiní, soud objednateli práva z vad nepřizná, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

67 Smlouva o dílo - stavba Novinky:
První z nich je právo objednatele stavby požadovat po zhotoviteli průběžné vyúčtování, a to za předpokladu, že cena stavby byla určena s odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů. Toto právo tedy automaticky nepřísluší objednateli stavby, u které byla cena určena s odkazem na rozpočet. Druhá novinka jde ve prospěch zhotovitele, když zákon stanovuje nemožnost odmítnutí převzetí stavby objednatelem pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jiným nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V předchozí úpravě, pokud objednatel odmítl převzetí stavby, dostával se zhotovitel do prodlení, se kterým bylo spojeno mnoho nepříznivých následku. Proti osobám, které vykonávaly nad stavbou dozor, dodaly chybnou stavební dokumentaci nebo se jednalo o poddodavatele zhotovitele, může objednatel uplatňovat práva z vad a ne přímo po zhotoviteli. Zhotovitel je pak s tím, co sám dodal, zavázán se subdodavateli společně a nerozdílně.


Stáhnout ppt "Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanské právo V - Závazkové právo Mgr. Václav Šaroch."

Podobné prezentace


Reklamy Google