Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

2 nahrazuje normu z roku 1996 a 2000 citace zdrojů v odborné literatuře zásady pro uvádění bibliografických informací dostatečné k jasné identifikaci citova- ného zdroje

3 citovaná jednotka - titulní strana - rub titulní strany - obálka, deska vazby, etiketa, záhlaví

4 transliterace/romanizace zkratky – podle ISO 832 interpunkce typografie

5 jméno/a tvůrce/tvůrců – pokud jsou k dispozici název typ nosiče – je-li třeba vydání nakladatelské údaje edice

6 číslování v rámci popisované jednotky identifikátor/y dostupnost, přístup nebo umístění dodatečné všeobecné informace

7 - osoba nebo korporace odpovědná za vytvoření obsahu citovaného dokumentu - role se liší dle citovaného zdroje

8 Příklady: CEJPEK, Jiří. NOVÁK, Antonín, ed. MURET, Pierre a Philippe SAGNAC. ACADÉMIE FRANÇAISSE.

9 hlavní název další názvová informace velká písmena dle gramatiky typografická úprava - kurzíva

10 Příklady: K otázce perspektivy katalogizační teorie. A dictionary of modern English usage.

11 Konference – pokud nelze určit autora název konference včetně kvalifikátoru Příklad: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Pardubice, 2006.

12 další názvová informace (podnázev) nepovinné : Příklad: Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci.

13 osoba podílející se tvorbě citovaného dokumentu Příklady: Translated from Dutch by Georges STUYCK. Redigoval Mojmír VOTRUBA. Herausgegeben von Anne Marienne GURGEL.

14 [ ] je-li nutné Příklady: [Braillovo písmo] [mapa] [elektronický zdroj]

15 je-li uvedeno Příklady: 1. vyd. 2. dopl. vyd. 3rd ed., revised.

16 Místo: název nakladatelství, rok vydání. Příklady: Praha: Academia, 2009. celé datum: 2008-02-28, 13:43:11.

17 rozsah dokumentu Příklady: 237 s. Vol. 2, 345 s. 3 sv.

18 název edice, příp. číslo svazku Příklady: Průvodce přírodou. Kolumbus, sv. 3

19 standardní číslo dokumentu Příklady: ISBN 0-7493-8662-2. ISSN 0016-7568.

20 on-line zdroje Příklad: Dostupné z:.

21 1 autor: PROFFITT, Jane. A guide to outsourcing records management. London: Routledge, 2011. viii, 92 s. ISBN 978-1-85743-491-0.

22 2 autoři a další názvová informace: KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996. 303 s. ISBN 80- 901776-8-9.

23 3 autoři: KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s., obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.

24 korporativní autor: KRAJSKÁ KNIHOVNA [Pardubice, Česko]. Výroční zpráva 2010. Vyd. 1. Pardubice: Krajská knihovna v Pardu- bicích, 2011. 39 l. ISBN 978-80-86934- 06-8.

25 bez uvedení autora: Core technology competencies for libra- rians and library staff: a LITA guide. New York: Neal-Schuman, c2009. 248 s. Guide, 15. ISBN 978-1-55570-660-9.

26 tematický sborník s uvedením hlavního editora: SPUNAR, Pavel, ed. Kultura středo- věku. 2. dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 80-200-0547-1.

27 tematický sborník bez uvedení editora: Senioři vítáni: sborník případových studií. Praha: Otevřená společnost, 2008. 139 s. ISBN 978-80-87110-10-2.

28 sborník z konference: Digitalizace, aneb, Konec oslích uší (2010 : Praha, Česko). Digitalizace, aneb, Konec oslích uší: sborník vydaný u příležitosti stejnojmenné konference konané 14.-16. 6.2010 v Městské knihovně v Praze. Praha: Městská knihovna v Praze, 2010. 303 s. ISBN 978-80-85041-05-7.

29 sborník z konference: Problematika historických a vzácných knižních fondů (18. : 2009 : Olomouc, Česko). Proble- matika historických a vzácných knižních fondů 2009: sborník z 18. odborné konference, Olo- mouc, 14.-15. října 2009. 1. vyd. V Olomouci: Vědecká knihovna ; Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2010. 264 s. ISBN 978-80- 7053-285-0.

30 FARMER, Lesley a Ivanka STRICEVIĆ. Using research to promote literacy and reading in libraries: guidelines for libra- rians [online]. Hague: International Fede- ration of Library Associations and Institu- tions, c2011. IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931, no. 125 [cit. 2011-05-18]. ISBN 978-90-77897-48-5. Dostupné z:.

31 Bibliotherapy: the power of words [online]. Dublin: An Chomhairle Leabharlanna – The Library Council, 2009 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z:.

32 autor příspěvku shodný s původcem celého dokumentu: SPUNAR, Pavel. Středověké školství a knihovny. In: SPUNAR, Pavel, ed. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995, s. 77-97. ISBN 80-200-0547-1.

33 autor příspěvku jiný než původce celého dokumentu: TRETERA, Rajmund Jiří. Církev a řehol- ní řády ve středověku. In: SPUNAR, Pavel, ed. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995, s. 43-64. ISBN 80-200- 0547-1.

34 autor příspěvku v dokumentu bez uvedení editora: KUČEROVÁ, Jarmila. Akvizice odborné literatury v Knihovně Národního muzea. In: Knihovny současnosti 2008. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008, s. 147-152. ISBN 978-80-86249-49-0. Dostupné též v PDF z:.

35 ukončený seriál: International cataloguing: quarterly bulletin of the IFLA Committee on Cataloguing. London: IFLA - UBCIM Programme, 1972-1988. ISSN 0047- 0635.

36 neukončený seriál: Knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005-. ISSN 1801-3252. Dostupné též z:.

37 neukončený seriál: Ikaros: elektronický časopis o informač- ní společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997-. ISSN 1212-5075. Dostupné z:.

38 PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektro- nické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna: knihovnická revue, 2010, 21(2), 21-38. ISSN 1801-3252.

39 ŠÍMOVÁ, Alena a Marie VOTÍPKOVÁ. Česká verze tezauru MeSH (MeSH- CZ). Národní knihovna, 1998, 9(3), 124-127. ISSN 0862-7487.

40 PERLOVÁ, Vladimíra. Budování a správa fondu s využitím nových technologií. Ikaros [online], 2010, 14(11) [cit. 2011-05- 18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:.

41 stránky jako celek: Archives Library Information Center (ALIC) [online]. Washington: National Archives, cca 2010 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z:.

42 stránky jako celek: Digitalizace a digitální zpřístupnění doku- mentů [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2010 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z:.

43 příspěvek nebo část webové stránky: BALÍKOVÁ, Marie. Katalog. In: KTD: Česká terminologická databáze knihov- nictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-18]. Dostupné z:.

44 příspěvek nebo část webové stránky: KADLEC, Petr. Wikipedie – otevřená encyklopedie. Inforum 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z:.

45 ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Plzeň, 2003. 128, XXI s., 7 tab. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

46 ČSN ISO 690. Informace a dokumen- tace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.

47 ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1988 o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vyso- kých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný též z:.

48 jméno tvůrce – povinné název citované jednotky – povinné vedlejší názvy – nepovinné další tvůrce – nepovinné vydání - povinné místo a nakladatel – povinné datum – povinné edice – povinné identifikátor – povinné

49 jméno tvůrce – povinné název citované jednotky – povinné typ nosiče – povinné vedlejší názvy – nepovinné další tvůrce – nepovinné vydání - povinné místo a nakladatel – povinné datum – povinné

50 datum citování – povinné edice – povinné identifikátor – povinné dostupnost a přístup – povinné


Stáhnout ppt "Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google