Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROFORETICKÉ METODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROFORETICKÉ METODY"— Transkript prezentace:

1 ELEKTROFORETICKÉ METODY

2 Historie Poprvé publikoval metodu elektroforézy sérových proteinů v r švédský chemik Arne Tiselius. v. r získal Nobelovu cenu za práce o separaci koloidů (tzn. proteinů) pomocí elektroforézy. Tisseliův přístroj

3 Princip elektroforézy
Využívá schopnosti nabitých částic pohybovat se v elektrickém poli. Rychlost pohybu částic je závislá na velikosti náboje a velikosti molekuly. Různě velké a různě nabité molekuly se pohybují odlišnou rychlostí. Použití - pro účely analytické i preparativní. - k separaci velkých molekul (proteiny nebo nukleové kyseliny) - k separaci menších nabitých molekul (cukry, peptidy nukleotidy) Faktory ovlivňující pohyblivost látky Celkový povrchový náboj Velikost a tvar Koncentrace

4 Volná elektroforéza Provádí se ve vodných roztocích (elektrolytu)
částice putují směrem k elektrodě s opačnou polaritou rychlost pohybu je úměrná velikosti náboje částic (nevýhoda - separace se snadno poruší konvenčními proudy v kapalině, které vznikají vlivem tepla, způsobeného průchodem elektrického proudu).

5 Elektroforéza na nosičích
Provádí se na hydrofilních porézních nosičích nerozpustných ve vodě, s minimální adsorpční schopností Nosiče neklížený papír ( tzv. chromatografický ) acetát celulosy škrob (nezgelovatělý) celulosa agarosový gel polyakrylamidový gel

6 Zonální (zónová) elektroforéza plasmatických proteinů
Provádí se na acetátcelulose při pH 8,3 Dělení proteinů závisí na: typu a počtu ionizovatelných skupin postranních řetězců (R) aminokyselin velikosti celkového náboje proteinu (kladného nebo záporného) Je-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá větší, než je pI, protein má celkový (-) náboj. Je-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá nižší, než pI, protein má celkový (+) náboj. Odpovídá-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá pI, protein se nepohybuje.

7 Aminokyselina má characteristickou titračná křivku
donor protonu akceptor protonu + Při pH, kdy pK = 9.60 je přítomná ekvimolární koncentrace donoru protonu a akceptoru protonu. Izoelektrický bod Dipolární iont + Při pH, kdy pK1 = 2.34 je přítomná ekvimolární koncentrace donoru protonu a akceptoru protonu. donor protonu akceptor protonu Plně protonizovaná forma je při nejnižším pH Převzato z učebnice: D.L. Nelson, M.M. Cox Lehninger Principle of Biochemistry. 5th ed

8 Proužek acetátcelulózy
Elektroforéza Rozdělené proteiny Densitogram (densita je přímo úměrná koncentraci)

9

10 Použití zónové elektroforézy v klinické praxi
Hypergamaglobulinemie Hypogamaglobulinemie Normální sérum

11 Gelová elektroforéza Gely tvoří přechod mezi pevným a kapalným stavem, 99% je voda. Vytváří se trojrozměrná síť, póry slouží jako molekulové síto. Velikost pórů odpovídá velikosti proteinů a nukleových kyselin. Agaróza - síť tvořená dlouhými cukernými polymery vázanými nekovalentními vodíkovými můstky a hydrofóbními vazbami. Akrylamid – síť monomerů akrylamidu (CH2=CH-CO-NH2) spojených kovalentními příčnými vazbami pomocí N,N´-methylylenbisakrylamidu (CH2=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2), vytváří dlouhé řetězce.

12 Dva hlavní typy gelové elektroforézy
1. Nativní gelová (nedenaturační) elektroforéza Probíhá bez denaturačních činidel. Proteiny migrují gelem podle svého celkového náboje velikosti a tvaru. Podle velikosti pórů v gelu. 2. SDS gelová elektroforéza Proteiny jsou denaturovány dodecylsíranem sodným (SDS) a b-merkaptoetanolem (zruší disulfidické vazby). Pohyblivost závisí na molekulové hmotnosti polypeptidových řetězců. Vhodná pro analýzu makromolekulárních komplexů.

13 SDS – denaturační činidlo a detergent
proteiny obaluje a denaturuje proteiny dostanou tyčinkovitý tvar a při pH 7 – 10 mají všechny stejný náboj (-) a migrují k anodě

14

15 Nanesení vzorku Určování molekulové hmotnosti proteinů

16 Obarvení rozdělených proteinů
Barvení Coomasie blue – citlivost 500 ng/proužek Barvení koloidní stříbrem – citlivost 10 – 50 ng/proužek Skenování a vyhodnocení

17 Fragmenty DNA rozdělené gelovou elektroforézou, barvení ethidium bromidem, zviditelněno v UV světle.

18 Izoelektrická fokusace
Proteiny se dělí v gelu s pH gradientem. Migrují do bodu, kde nemají žádný povrchový náboje (pH odpovídá danému izoelektrickému bodu pI).

19 Dvojrozměrná (2D) elektroforéza proteinů
Umožňuje rozlišení až proteinů. Proteiny se nejprve rozdělí podle jejich izoelektrického bodu v gradientu pH. Po separaci v prvním rozměru je provedena běžná elektroforéza v gelu. Proteiny migrují ve druhém rozměru v závislosti na své velikosti.

20 Výsledné „mapy“ proteinů se porovnávají s kontrolními vzorky (pacienti s konkrétním onemocněním a zdraví pacienti). Po „vyříznutí“ oblasti vykazující odlišnost je provedena analýza hmotnostní spektrometrií.

21

22 Kapilární elektroforéza
Metoda využívající pohybu elektricky nabitých látek v elektrickém proudu rozpuštěných ve vodivém médiu. Kapilára naplněná elektrolytem nebo gelem. Doprovodným jevem je elektroosmotický tok.

23 Elektroosmóza na vnitřním povrchu kapiláry v místě styku s vodivým roztokem vzniká elektrická dvojvrstva pevná část (stěna kapiláry) je nabitá nepohyblivým plošným elektrickým nábojem v kapalné části dvojvrstvy je vrstvička s pohyblivým opačným nábojem pohyblivá vrstvička se žene kapilárou a strhne sebou celý průřez kapaliny v kapiláře roztok putuje kapilárou celý najednou (u elektroforézy putují jen ionty).

24 Kapilární zónová elektroforéza
Kapilára propojuje dvě nádobky. Na jednom konci kapiláry se aplikuje vzorek. V elektrickém poli se některé analyzované látky pohybují rychleji, jiné pomaleji, což způsobuje jejich separaci.. Na druhém konci kapiláry je detektor. Kapilární izotachoforéza Používá dva elektrolyty: vedoucí a koncový. Vedoucím elektrolytem je naplněna jedna nádobka a kapilára, koncový elektrolyt je v druhé nádobce. (Iont vedoucího elektrolytu se volí co nejrychlejší, rychlejší než kterýkoli ion dělené směsi, iont koncového elektrolytu co nejpomalejší. Při pohybu v elektrickém poli se pak analyzované ionty sice separují, ale nevzdalují se od sebe a zůstávají jeden za druhým ve sloupečcích.) Po separaci se všechny sloupce pohybují stejnou rychlostí.

25 Western blot (imunoblot)
Technika na bázi elektroforézy a enzymové reakce 1. fáze: klasická SDS-PAGE Antigen nanesen do polyakrylamidového gelu a separován v elektrickém poli dle molekulární hmotnosti proteinů antigenu. 2. fáze: blotování Gel z elektroforézy se následně přiloží na nitrocelulózovou membránu. Na blotovacím zařízení dojde působením elektrického proudu k přeblotování proteinů z gelu do membrány. Na membráně vznikne jakoby „kopie“ proteinů separovaných na gelu.

26 3. fáze: vyvíjení Membrána se nechá inkubovat se specifickou protilátkou. Po promytí membrány se přidává konjugát (neboli protilátky proti druhově specifickým protilátkám značené enzymem). Po inkubaci s konjugátem a promytí se přidá substrát. „bandy“, na něž se navázaly specifické protilátky se obarví.

27

28 Zymografie Provede se SDS elektroforéza, v gelu je inkorporován substrát příslušného enzymu (želatina). Gel se vyjme a nechá se 24 hod. inkubovat v zymografickém pufru gel se pak obarví. Lytické zóny jsou důkazem přítomnosti enzymu.


Stáhnout ppt "ELEKTROFORETICKÉ METODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google