Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktika z obecné farmakologie III.r.: medici Farmakokinetické interakce na úrovni biotransformace a eliminace léčiv Klíčová slova nebo pojmy: 1.Eliminace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktika z obecné farmakologie III.r.: medici Farmakokinetické interakce na úrovni biotransformace a eliminace léčiv Klíčová slova nebo pojmy: 1.Eliminace."— Transkript prezentace:

1 Praktika z obecné farmakologie III.r.: medici Farmakokinetické interakce na úrovni biotransformace a eliminace léčiv Klíčová slova nebo pojmy: 1.Eliminace léčiv 2.biotransformace 3.enzymy cytochromu P450 a P-gp 4.Farmakokinetická léková interakce

2 Jm é no VJVstupn í požadavky Obsah/StrukturaVýstupy Farmakokinetick é interakce Kl í čov á slova: Biotransformace CYP P450 a P-gp Eliminace l é čiv Farmakokinetick é interakce způsoben é indukc í nebo inhibic í metabolizmu l é čiv a) Lincov á & Farghali (L- F) Z á kladn í a aplikovan á farmakologie, 2. vyd. 2007 nebo Rang & Dale's (R- D) Pharmacology, 6th ed. 2007 nebo 7th ed. 2012 b) poznatky z předn áš ek (VJ 1,3) tj. o farmakokinetikce a jej í aplikace v klin. praxi + biotransformace a eliminace l é čiv, význam l é k. Interakc í (prof. Bultas) TEST k z á počtu: FARMAKODYNAMIKA I + farmakologie vegetativn í ho nervov é ho syst é mu / VJ 3,5,6, 8/  Kv í z – biotransformace a eliminace l é čiva, l é kov é interakce Typy l é kových farmakokinetických interakc í (na ú rovni biotransformace a exkrece) – procvičen í v AISLP, př í p. micromedex: Claritromycin+simvastatin=? Levonorgestrel s č í m nen í optim á ln í už í vat Př í p. kazuistika demonstruj í c í význam znalosti týkaj í c í se metabolizmu l é čiv (rejekce š těpu ledviny při l é čbě cyklosporinem a současn é m už í v á n í třezalky) Procvičen í preskripce HVLP Dovednosti (Know-how) Postoje (Attitude) Vidět farmakologii jako obor, který pom á h á rozumět tomu, jak l é čiva působ í Znalosti (Knowledge) Význam definic z á kladn í ch pojmů z oboru farmakokinetiky a jejich aplikace v klin. praxi jako např.: 1/ d á vkov á n í l é čiv při poru š e ledvin 2/ d á vkov á n í l é čiv u star ší ch pacientů 3/ d á vkov á n í l é čiv, jejichž farmakokinetika se vz á jemně ovlivňuje

3 Eliminace léčiv = metabolizmus + vylučování Metabolizmus léčiv (biotransformace) cílem je zvýšit rozpustnost ve vodě a tím exkreci ledvinami probíhá v játrech, kde jsou mikrozomální enzymy oxidázy – cytochrom P450: a/ indukce enzymů díky třezalce, rifampicinu nebo b/ inhibice enzymů při podávání např. azolových antimykotik nebo makrolidových ATB Vylučování léčiv (exkrece) 1.ledvinami 2.GIT a/ sliznicí b/ žlučí – možnost enterohepatálního oběhu 3. plíce: inhalační anestetika

4 Kde hledat info o interakcích léčiv? Vícero způsoby. I. oficiální dokumenty= SPC nebo PIL 1/ SPC –bod 4.5, podbod části 4 věnované klinickým údajům II. Lékové databáze 1/ AISLP a/ komerční CD b/ www.aislp.cz = požádat o cca 15 vstupů zdarmawww.aislp.cz 2/ Micromedex: http://pez.cuni.cz, micromedex, 3.LF http://pez.cuni.cz III. Internet: např. rešerše v databázi medline na pubmed.com IV. Knihy 1/ Brevíř (Med. Tribune): v části KI uvedeny zakázané kombinace léků 2/ Remedia compendium: č. interakce pod heslem léč. látky (INN)

5 Kde hledat info o interakcích léčiv? Další možnosti www.sukl.cz www.ema.europa.eu Webové stránky držitele rozhodnutí o registraci nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci, zde odkaz na VPOIS (veřejně přístupná inform. služba), což je povinnost ze zákona takovouto informační službu zřídit; pak SPC, PIL atd. Edukační materiály pro lékaře poskytované farmaceut. společnostmi - specializované materiály při příležitosti uvádění léčiva na trh, zkrácené SPC, ad. www.remedia.cz (internetové str. specializovaného časopisu o léčivech)www.remedia.cz

6 Kvíz z lékových interakcí farmakokinet. typu A/ Užívání simvastatinu nebo např lovastatinu na snížení hladiny cholesterolu současně s antibiotikem s názvem Klacid SR, které obsahuje klaritromycin? Je možné užívat současně? Napíšete recept nebo ne? Kde a jak můžete ověřit? Demonstrace postupu B/ Další možný dotaz pacienta: “Je možné zapíjet simvastatin nebo klaritromycin grepovým džusem“? C/ Můžu zapíjet sildenafil (Viagra) džusem z citrusových plodů? D/ Bude OK řešení napsat např. fluvastatin místo simvastatinu? E/ Bude OK řešení napsat jiné antibiotikum, pokud by bylo nutné antibiotika předepisovat?

7 Postup v AISLP Klaritromycin + simvastatin 1.Složka souborů s názvem farmakologie na obr. PC 2.Zvolit ikonu AISLP 3.Rozbalit menu výběr 4.Název léku např. Klacid SR 5.Rozbalit v menu třetí položku zleva „informace“ 6.Zvolit řádek interakce a pomocí rolování myší najít druhý lék dle účinné látky tj. simvastatin 7.Přečíst si mechanismus interakce na úrovni CYP P450- 3A4 a P-gp Levonorgestrel (Postinor), s čím není vhodné kombinovat? Obdobně, nejdříve však zkusit vyhledat léky s účinnou látkou levonorgestrel

8 Další možné příklady kombinací léčiv k ověření levonorgestrol (Postinor) a s čím ano, nebo ne (ne s warfarinem) třezalka + cyklosporin = ne grep + simvastatin = ? grep + sildenafil nebo vardenafil novější antihistaminikum rupatadin, příp. loratadin/desloratadin ověřit, co zvyšuje hladiny těchto léčiv proti alergii (možnost potenciální výhody u jiných antihistamin. léků, že se např. cetirizin/levocetirizin nemetabolizuje v játrech) Jiné možné příklady interakcí, fakultativně: omeprazol + diazepam omeprazol+ citalopram nebo escitalopram ciprofloxacin+ agomelatin

9 Genetická variabilita farmakokinetiky 1/ azatioprin odbouráván enzymem thiopurinmetyltransferázou v příp. deficience tohoto enzymu by bylo nutné snížit dávku o 90%, tzn. na 10% z 100% 2/ geneticky podmíněný deficit CYP 2D6 vede asi u 8% evropanů ke zpomalení metabolizmu např. u metoprololu, venlafaxinu atd. (u venlafaxinu pořešeno vývojem akt. metabolitu venlafaxinu tj. desvenlafaxinu do optim. farmac. formy jako léčiva)

10 Příkl. léků s interakcemi na úrovni cyp P450 3A4 inhibice CYP 3A4 1/ makrolidová antibiotika klaritromycin, erytromycin 2/ azolová antimykotika ketokonazol, itrakonazol 3/ antivirotika ze skupiny inhibitorů HIV proteázy na léčbu AIDS ritonavir/lopinavir indukce CYP 3A4 1/ třezalka: CAVE i po skončení léčby (efekt na urychlení metabolizmu může být částečně patrný cca ještě 2-3 týdny po skončení užívání třezalky) a/ může se týkat i čajů, užívání doplňků z lékárny nebo b/ „Jarsin“ jako léč. přípravek 2/ rifampicin 3/ carbamazepin

11 Příkl. léků s interakcemi na úrovni CYP P450 1A2 inhibitorem 1A2 je např. fluorochinolonové antibiotikum ciprofloxacin a substrátem enzymu např. teofylin (podáván u astmatiků) nebo je substr. nové antidepresivum agomelatin. Příkl. zakázané kombinace je poté ciprofl.+agomelatine induktorem enzymu 1A2 je např. omeprazol, dále tabák (může mít význam obecně cca od více než 15 cigaret denně); pozor omeprazol je souč. inhibitor CYP 2C19

12 Lék. interakce farmakokinet. typu na úrovni exkrece NSAR (nesteroidní antirevmatika) + Li = snížení exkrece lithia kvůli možnému snížení glomerul. filtrace způsobené užíváním nesteroidních antirevmatik Diuretika + Li = ↑ Li Kys. Acetylsalicylová kompeticí snižuje sekreci metotrexátu

13 Enterohepatálnímu oběhu podléhá v příp. perorálního podání? Vyberte, prosím, pouze jednu možnost: a/ tetracyklinové antibiotikum doxycyklin b/ analgetikum morfin (patří mezi opiáty)

14 Při kouření tabáku lze případně očekávat u některých léčiv? (vyberte, prosím, pouze jednu možnost) 1/ urychlení metabolizmu 2/ zpomalení metabolizmu 3/ úroveň biotransformace léčiv zůstane při současném kouření cigaret stejná

15 Děkuji za pozornost a spolupráci


Stáhnout ppt "Praktika z obecné farmakologie III.r.: medici Farmakokinetické interakce na úrovni biotransformace a eliminace léčiv Klíčová slova nebo pojmy: 1.Eliminace."

Podobné prezentace


Reklamy Google