Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář ►Architektura◄. Diplomový seminář ►Architektura◄

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář ►Architektura◄. Diplomový seminář ►Architektura◄"— Transkript prezentace:

1

2 Diplomový seminář ►Architektura◄

3 Konzultace 1) max. 1 měsíc po zvolení tématu: formulace problému
2) po provedeném výzkumu: formově interpretační přístupy 3) min. 1 měsíc před odevzdáním práce: nad hotovým textem

4 Kritéria vědeckosti Originalita: Mgr., Ph.D. Význam: Ph.D.
výzkum by neměl být opakováním známého, případně by neměl využívat jednoduchých a neadekvátních přístupů k řešení problémů; zabývá se naopak novými či složitějšími badatelskými otázkami, resp. řeší existující problémy novým způsobem. Význam: Ph.D. výzkum by měl přinášet nové impulsy na poli výzkumu, měl by přispět k existujícím vědeckým diskusím, měl by mít podstatný dopad na další výzkum a praxi. Preciznost: Bc. znamená zřetelně formulované metodické a teoretické úsilí, užívání systematického přístupu. Termín obsahuje jak tradiční kvality: jako je pramenná spolehlivost, badatelská platnost, ale rovněž takové kvality jako je: integrita, důslednost argumentu a dodržování etických momentů.

5 Příprava výzkumu Památky (vidění) Literatura (vědění)
Uměleckohistorické pole Dějiny umění Badatelské téma: umělecké dílo Pochopení významu uměleckého díla

6 Hledání tématu Cíl: prakticky si vyzkoušet komplexní analýzu a interpretaci uměleckého díla, případně malé skupiny uměleckých děl Možnosti tématu: a) formově interpretační přístupy, komparace, autor díla b) archivní prameny kolem jediného díla c) jedno období ze stavebních dějin díla, autor a objednavatel Model: brožurka o uměleckém díle pro veřejnost

7 Téma a problém Osobní zájem a vlastní úkol
Badatelský úkol na pracovišti Vědecká (společenská) aktuálnost TÉMA Nalezení nových skutečností na díle Nalezení nového materiálu k dílu Úvaha a zamyšlení nad dosavadními interpretacemi STANOVENÍ PROBLÉMU

8 Stanovení problému A) Nově nalezené skutečnosti na památce
starší části pod fasádou, zbytky v suterénu nebo pod krovem B) Dosud neznámý písemný a plánový materiál archivní materiál, plánové zaměření C) Nově zvolený způsob interpretace známých faktů objasnění symboliky (ikonografie), původní funkce D) Formální analýza a stylově-historický výklad zařazení do dějin stylu (inspirace jinou významnou stavbou, případně naopak zdroj myšlenky pro významnou pozdější stavbu; rozšíření ideje předního architekta, význam pro lokální či regionální dějiny umění)

9 Úvod: A) … Před několika lety byla prováděna oprava farního chrámu. Při té příležitosti byly nalezeny zajímavé kamenické části na vnější straně objektu a v interiéru byly odkryty relikty starší malířské výzdoby. Tyto nové skutečnosti nás vybízejí nejen k úvaze o původním vzhledu stavby, ale též k promýšlení odlišné chronologie objektu než té, která je všeobecně v dosavadní literatuře udávána… B) … Při hledání materiálu k monografickému zpracování stavebních dějin zámku ve Strážnici jsme nalezli dosud nezpracovaný konvolut dopisů, stavebních účtů a plánů, vztahujících se k zamýšlené přestavbě zámku po polovině 19. století. Zajímavost a dosavadní neznalost tohoto materiálu posunula akcent našeho výkladu od celkových dějin k důslednější analýze stavu a funkce zámku v období historismu… C) … Dějiny a autorství valtického zámku se staly tématem již celé řady studií jednak z české strany (V. Richter, Zd. Kudělka, M. Stehlík, Mir. Plaček), jednak studií rakouských historiků (Ant. Wilhelm, H. Lorenz, W-G Rizzi). Zatímco autoři českých prací neměli k dispozici archivní pramenný materiál a jejich úvahy se točily především kolem objasnění stylově-historické struktury zámku (včetně zdůraznění především osoby architekta Domenico Martinelliho jako údajného hlavního tvůrce zámku), rakouští historikové umění se naopak mohli více opřít o archívní rešerše asi nejvýznamnější publikace o valtickém zámku, sepsané Gustavem Wilhelmem za 2. světové války. Přirozeně se nyní po těchto vydaných studiích nabízí otázka, co můžeme ještě dnes přinést nového k poznání dějin valtického zámku ? Umělecký historik by se neměl zajímat pouze o stanovení stavebního vývoje a o výčet jeho dat, ale měl by vysvětlit, co vedlo ke vzniku významného uměleckého díla, případně proč byly při jeho realizaci použity zcela určité formální prvky…

10 D) … Kostel sv. Vavřince v Plenkovicích u Kravska patří mezi jednoduché venkovské stavby z období raného středověku, ovšem nejasného stáří a stavebního vývoje. Existují o něm pouze nejobecnější údaje v základní topografické a slovníkové literatuře. Při absenci jakýchkoli pramenných zpráv je třeba vyjít pouze ze sporadických formálních prvků na stavbě a pokusit se začlenit chrámovou stavbu do kontextu drobné lokální církevní architektury na Znojemsku…

11 Architektonické téma pro diplomovou práci na oboru dějiny umění
A) Stavebně – historický průzkum jako možné východisko B) Umělecká kritika moderní a současné architektury jako možné východisko Uměleckohistorická studie – interpretace, narativní forma jako cíl

12 Heuristika „i“ (získávání poznatků)
Karl Friedrich von Rumohr: teorie pramene 1. Umělecké dílo - téma 2. Písemné prameny 3. Dosavadní literatura o tématu „Ohledání tématu“: Co bylo dosud o tématu napsáno Prozkoumání archivních pomůcek Prohlídka uměleckého díla (jeho přístupnost)

13 Heuristika „ii“ (kritika poznatků)
Karl Friedrich von Rumohr: 1. Kritika uměleckého díla 2. Kritika pramenů 3. Kritika literatury Kritika: vnější – použitelnost pramene, originalita díla vnitřní – pravdivost údajů, analýza díla

14 I. Základní informace Obecné poznatky (soupisy, syntézy)
Stavebně historický průzkum (ano-ne) základní technická zjištění existence pramenů Prohlídka uměleckého díla (rozhovor s majitelem, farářem, správcem, apod.) Vyhodnocení – první stanovení problému

15 I. První prohlídka - popis objektu
II. Ohledání I. První prohlídka - popis objektu půdorys a zaměření (kontrola, poznámky) fotografie (exteriér, interiér, detaily) II. Nové ohledání na základě nově nalezených pramenů na základě nových zjištění

16 III. a) Analýza Stavebně technická: Stylově historická: Sémantická:
SHP, vnějšek, vnitřek, nepravidelnosti ve zdivu, půda /klenby, materiál a technika zdiva, jaké stavební periody Stylově historická: komparace s podobnými objekty, formy, datace, připsání, představa prostoru pozor: úloha x typ x individualita Sémantická: za jakých okolností-proč, funkce celku a jeho částí, měnící se „ikonologie“ stavby a vnitřní výzdoby

17 III. b) Stylová kritika a význam
Formální a stylová analýza Půdorys /typologie x osobní přínos/ Fasáda /dobový styl x osobní styl/ Detaily /vzorníky, ohlas jiných staveb ?!/ Struktura Vnější: formy formální analýzy Vnitřní: rozvržení prvků, sjednocující autorské prvky Materiál - Technika – Funkce

18 IV. Prameny vydané, tištěné archivy – průvodce
inventáře fondů (Vs, RA, Sbírky) korespondence, smlouvy a účty plány a pozdější zaměření historické veduty a fotografie

19 V. a) Literatura Topografie (Wolný, Schwoy, Schaller) Vlastivěda moravská, soupisy Bibliografie Syntézy – dějiny umění Dějiny obcí Brožurky o zámcích, kostelech

20 Lístkový systém (v počítači):
V. b) Literatura Lístkový systém (v počítači): seznam literatury k tématu (místo – doba) seznam použité literatury (bibliografické údaje, stránky, citace)

21 Struktura studie „i“ Úvod (proč a jak si vymezuji problém)
Kritika literatury Dějiny objektu Popis objektu Uměleckohistorická analýza: stylová kritika Postavení objektu v dějinách umělce nebo doby Objasnění uměleckohistorického významu Závěr (stručně, v čem se odlišujeme od předchozích)

22 Vše, co se dosud ví (případně neví) o objektu v literatuře.
Literatura Soupisy: základní údaje (je možné zjistit odkud?) Základní práce: Cerroni – Wolný/Schaller – Vlastivěda/Soupis český Vlastivědné a monografické práce (Dějiny výtvarného umění, Dějiny baroka, Dějiny města): jsou tam nové prameny a údaje nebo se opakují stejná data ? Uměleckohistorické studie: stylová a formální analýza, časové zařazení (provedená komparace?), naznačení otevřených otázek. Vše, co se dosud ví (případně neví) o objektu v literatuře.

23 Dějiny Data od nejstarší zmínky o objektu:
změny držitelů, požáry – je třeba sledovat především ty údaje, které se blíží možné výstavbě a přestavbě objektu; průběh samotné výstavby; stručně: další osudy objektu, opravy. Všechna relevantní a ověřená data – data, která můžeme použít při výkladu.

24 Popis musí být propojen s charakteristikou!!
Charakteristika a urbanistická situace Půdorys a jeho typologie Vnějšek (hlavní fasáda, ostatní fasády, viditelné detaily starších dob) Vnitřek (charakteristika prostoru a utváření vnitřních stěn) Další části (sklepy, půda, krov) Doprovodný uměleckohistorický materiál (objektivní datace oltářů, křtitelnice - zámecký mobiliář, zvony, sluneční hodiny, apod.) Popis musí být propojen s charakteristikou!! Všechna objektivní „stylová“ data (formy, detaily), která později použijeme.

25 Schéma badatelských úloh (příprava na zpracování problému)
Památky Prameny Umělecké dílo Vztahy podobností Genetické vztahy (časová posloupnost) Dění při vzniku díla Dějiny Faktory

26 Prameny Ověření údajů z literatury; vyhledání původu tradice určitého data; objasnění případně zjištěného omylu Hledáme data z průběhu výstavby. Všímáme si údajů, objasňujících dobový kontext. Dobové texty ke stavbě, výroky současníků (moderní architektura). Prameny jsou zdrojem dvojího použití: I. dějiny objektu II. interpretace objektu

27 Struktura studie „ii“ Úvod (proč a jak si vymezuji problém)
Kritika literatury Dějiny objektu Popis objektu Uměleckohistorická analýza: stylová kritika Postavení objektu v dějinách umělce nebo doby Objasnění uměleckohistorického významu Závěr (stručně, v čem se odlišujeme od předchozích)

28 Poznámky k přístupům v interpretaci
Popis uměleckého díla Heuristika Analýza a komparace Rekonstrukce kontextu Konstrukce významu

29 a) Interpretace historické stavby
Stavební dějiny objektu historické mapy a katastry, veduty Styly a architekti projekt a provedení, spoluúčast stavebníka, významné detaily Význam: Kupařovice (maison de plaisance) Valtice, Slavkov (proměna majitelů=proměna autorů a stylů) Dietrichsteinský palác (staré jako základ pro novou výstavbu)

30 b) Interpretace - zahrada
Veduty a plány josefínské mapování, katastry, staré plány a veduty Sochy, ohrazení Srovnání s dobovými významnými projekty a koncepcí zahradních architektů Význam – analogie se vzorníky, pokus o vysvětlení na základě dobových modelů

31 c) Moderní stavba Architektonické pozůstalosti Dobové časopisy
(Muzeum města Brna, Národní technické muzeum Praha) Dobové časopisy úloha-zadání, plány, půdorysy, neprovedené variantní projekty) Analýza architektonického zaměření konstrukce, materiálnost/emocionalita, funkce, organické či skulpturální zaměření, symbolizace Prostorová, případně časová koncepce Význam (postavení v díle architekta, forma a funkce)

32 d) Interpretace uměleckého díla
Dějiny a struktura zakázky Objednavatel, „decorum“, přípravné kresby a ricorda Umělecká forma Malíř, sochař, abalýza a srovnání formálních motivů Ikonografie emblematika, narativní struktura díla Ikonologie – „vnitřní význam“ a funkce

33 e) Architekt/Umělec Životopis (stručně)
Soupis díla rozdělený podle funkcí a času Nejkvalitnější práce Charakteristické rysy díla (vnitřní struktura) Srovnání s dalšími staviteli a úlohami Odlišení osobního stylu x dobového stylu

34 Závěrečná formální úprava
Základní rozvržení práce (přehledné rozvržení kapitol, odstavce jako drobné subkapitoly) Poznámky Citování pramenů a literatury Obrazová příloha Vložení do informačního systému MU

35 Struktura vytištěné práce
Předmluva (může být osobně laděná, zmiňuje řešený problém v obecné rovině, naznačuje rozdělení práce, poděkování) Obsah Textová část (rozdělení do kapitol: úvod, stať, závěr) (Exkurz) Textové přílohy Prameny a literatura, obrazové přílohy

36 Citace pramenného či cizího textu:
!! Pozor na !! Odstavce: jsou něco jako „podkapitoly“, tj. dají se formálně rozdělit na „úvod-stať-závěr“; vyznačují vždy nové sřetězení myšlenek – při četbě klesáme hlasem a krátce se odmlčíme. Citace pramenného či cizího textu: nejlépe ve formě odstavce – nejvýše jediného (zvýrazněného kurzívou).

37 Poznámky Pod čarou nebo na konci textu:
- odkaz na prameny, archivy, jiná díla, aj. - citace cizích názorů, odkaz na literaturu; - odbočka, která by jinak mohla znejasnit text. Používají se zkratky: - slovní: Srov. - Např. – Tamtéž, s. 243. - MZA Brno (Moravský zemský archiv); - u citací: naše pozn. č. 9; op. cit.; art. cit.; l. c.

38 Jaké poznámky ? Množství rozsáhlých poznámek (např. Pavel Preiss, Lubomír Slavíček) - snaha po co nejobjektivnějším textu – každý argument je možné sledovat a přesně následovat text. Málo stručných poznámek, zejména pramenných (Georges Duby, Josef Válka) – úsilí ukázat vlastní pohled, snaha po literárně čtivý text. Dlouhé poznámky ve formě exkurzů, kritiky cizích názorů, polemiky apod.

39 Citace pramenů Prameny archivní, netištěné
MZA Brno, RA Berchtoldů, G 138; karton 9, inv.č. 139: opis závěti Amanda Antonína Petřvaldského z roku 1731. Moravská galerie Brno, inv.č. Z 2805; Neznámý autor, Portrét sochaře; olej na plátně, 90 x 75 cm, nesign. Dobové tisky, noviny, letáky Prameny tištěné, vydané Ignaz Chambrez, Nachlass eines mährischen Künstlers zur Belehrung seiner Söhne. In: Christian d´Elvert, Schriften der hist.-stat. Sektion der mähr.-österr. Gesellschaft etc. 9, 1856, s

40 Citace literatury Monografie: Článek v periodiku: Článek ve sborníku:
Justus Schmidt, Die alte Universität in Wien und ihr Erbauer Jean Nicolas Jadot. Wien 1929. Článek v periodiku: Jiří Kroupa, Tři návraty k Rumohrovi. Umění, XLVIII, 2000, s Článek ve sborníku: Jiří Kroupa, Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku. In: Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. Brno 2003, str

41 Architektonické dílo Františka Antonína Grimma
První strana Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Architektonické dílo Františka Antonína Grimma Diplomová práce Jiří Kroupa Brno 2007

42 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsal/a samostatně a použil/a přitom pouze ty prameny a literaturu, které jsou uváděné v textu. …………….


Stáhnout ppt "Diplomový seminář ►Architektura◄. Diplomový seminář ►Architektura◄"

Podobné prezentace


Reklamy Google