Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Veřejné setkání s občany Zlín, dne 21. 5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Veřejné setkání s občany Zlín, dne 21. 5. 2013."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Veřejné setkání s občany Zlín, dne 21. 5. 2013

2 Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Veřejné setkání s občany, Zlín, dne 21. 5. 2013 1.Prezence 2.Zahájení, Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora 3.Principy komunitního plánování sociálních služeb, Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu 4.Realizovaný projekt „Plánování sociálních služeb ve Zlíně“, shrnutí projektu, hlavní výstupy, Mgr. Pavlína Zubíčková, koordinátorka plánování sociálních služeb 5.Stávající projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“, představení nového projektu, Mgr. Pavlína Zubíčková, koordinátorka plánování sociálních služeb 6.Představení projektu NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Denní stacionář pro osoby s ALZ nebo jinou demencí, Mgr. Jana Chovancová 7.Organizační záležitosti (rozdělení ke stolům, systém společné práce), Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu, Mgr. Pavlína Zubíčková, koordinátor projektu 8.Shrnutí, diskuze 9.Závěr, Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora

3 Seznámení s realizovaným projektem Plánování sociálních služeb ve Zlíně Datum zahájení: 1. 4. 2011 Datum ukončení: 30. 9. 2012 Rozpočet – 1,264 mil. Kč Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a SR ČR Výstupy: 2 x Katalog poskytovatelů sociálních (a souvisejících) služeb ve Zlíně Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb na období 2013 - 2017

4 Pracovní skupina č. 1 – Děti, mládež, rodina

5 1. Priorita: Finanční gramotnost Cíl: Realizace osvětové kampaně ve věci zvýšení finanční gramotnosti. Opatření: –Využít pro tyto účely SAS pro rodiny s dětmi a rozšířit poradenský servis. –Oslovit cílovou skupinu – rodiny s dětmi, které se dostali do dluhové pasti.

6 2. Priorita: Vytvoření koncepce prevence sociálně patologických jevů na další období Cíl: Vytvoření koncepce sociálně patologických jevů s Odborem školství, oddělením prevence kriminality a sportovišť (ve spolupráci s OSV MMZ, MPZ, PČR). Aktuálně je vypracovaná koncepce prevence kriminality, na kterou bude koncepce prevence navazovat. Cílová skupina: děti, mládež, rodiny, senioři a komunity ohrožené sociálním vyloučením. Opatření: –Zajistit jednání s tímto odborem a komunikovat uvedenou prioritu. –Podchytit a rozšířit současnou nabídku aktivit směřující k uvedenému cíli.

7 3. Priorita: Nedostatek pracovníků OSPOD Cíl: Navýšení počtu pracovníků o pět pracovních úvazků na oddělení SPOD. Zvýšené personální a administrativní nároky s přijetím nových zákonů, zejména v souvislosti s náhradní rodinnou péčí. Opatření: –Zjistit potřeby OSPOD. –Komunikovat posílení současného počtu pracovníků OSPOD.

8 4. Priorita: Finančně dostupné bydlení Cíl: Zřízení finančně dostupného bydlení pro rodiny s dětmi a pro neúplné rodiny. Aktuálně se týká dvaceti rodin. Opatření: –Zřízení nízkonákladových bytů. –Zřízení bytů se sníženým komfortem pro účely sociálního bydlení.

9 5. Priorita: Rozšíření kapacit v MŠ pro děti se zdravotním omezením a vznik MŠ pro děti s poruchou autistického spektra Návazná a související služba služeb sociálních – mateřské školy Cíl: Podpora vzniku nové třídy u některé ze stávajících MŠ o 12 – 15 místech pro děti s lehčím zdravotním či jiným omezením. Opatření: –Vytipovat vhodnou MŠ a projednat její rozšíření. –Zřídit MŠ pro děti s poruchou autistického spektra.

10 Pracovní skupina č. 2 - Senioři

11 Priorita č. 1: Navýšení kapacit služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele Cíl: Zvýšení počtu pečovatelek u registrovaných poskytovatelů služeb ve Zlíně o 10 úvazků (nedostatečné zajištění služeb PS o víkendech a svátcích). Opatření: –Průběžně sledovat počty neuspokojených žadatelů o poskytnutí pečovatelské služby. –Zajistit finanční podporu pro poskytovatele pečovatelské služby. –Zajistit mediální podporu a informovanost o pečovatelské službě.

12 Priorita č. 2: Rezidenční sociální služby pro osoby závislé na alkoholových a jiných návykových látkách, psychotiky a osoby bez přístřeší v seniorském věku Cíl: Zřízení domova se zvláštním režimem o kapacitě 30 lůžek. Opatření: –Vytvořit analýzu poptávky. –Najít objekt, vhodný pro poskytování služby. –Zajistit poskytovatele služby. –Zajistit ekonomickou analýzu provozu tohoto zařízení.

13 Priorita č. 3: Ambulantní služby pro osoby s demencí Cíl: Zřízení denního stacionáře pro osoby s demencí s kapacitou 15 osob. Opatření: –Vytvořit analýzu poptávky po této službě. –Najít objekt, vhodný pro poskytování tohoto typu služby. –Najít poskytovatele služby denního stacionáře. –Vytvořit ekonomickou analýzu provozu.

14 Priorita č. 4: Zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek Cíl: Vybavit půjčovny kompenzačních pomůcek ve Zlíně polohovacími lůžky, včetně matrací, v počtu 10ks. Opatření: –Zajistit dostatek finančních prostředků pro nákup lůžek. –Zajistit dostatečný počet lůžek v jednotlivých půjčovnách.

15 Pracovní skupina č. 3 – Osoby se zdravotním postižením

16 1. Priorita: Podpora zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním Cíl: Podpora osob se zdravotním znevýhodněním. Zvýšení podpory firmám zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním. Opatření: - Zmapování nabídky firem zaměstnávající osoby se znevýhodněním. - Analýza činností a nakupovaných služeb z hlediska možností využití firem, které jsou vyjmenovány v přechodím bodě. - Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

17 2. Priorita: Rezidenční služby pro osoby s duševním onemocněním Cíl: Vytvořit 50 míst ve službách chráněné, popř. podporované bydlení pro osoby s duševním onemocněním, a v domově se zvláštním režimem. Opatření: –Rozšíření chráněného bydlení. –Zřídit chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním ve Zlíně.

18 3. Priorita: Rezidenční služby pro osoby s mentálním postižením Cíl: Vznik nové služby podporované bydlení, rozšíření chráněného bydlení s kapacitou 20 míst. Opatření: –Rozšíření chráněného bydlení o 10 míst ve Zlíně. –Zřízení (registrace) služby podporovaného bydlení.

19 4. Priorita: Zvýšení kapacit v odlehčovacích službách Cíl: Zřídit odlehčovací službu pro osoby se zdravotním postižením (ZP) při stávajících poskytovatelích sociálních služeb, s možností poskytovat službu pro děti se ZP, s kapacitou 10 lůžek. Opatření: –Vybrat stávajícího poskytovatele s potřebnou infrastrukturou. –Zaregistrovat sociální službu.

20 5. Priorita: Zvýšení kapacity služby osobní asistence Cíl: Rozšířit kapacitu služby osobní asistence o 20 asistentů. Opatření: –Zajistit vyšší finanční podporu služeb osobní asistence, aby služba mohla být postupně rozšiřována v souladu s potřebami a kapacitami poskytovatelů. –Přijmout organizační opatření pro zlepšení finanční dostupnosti osobní asistence u osob s potřebou 24 hodinové péče.

21 Pracovní skupina č. 4 – Osoby ohrožené sociálním vyloučením

22 Priorita č. 1: Vybudování zařízení pro nemocné osoby závislé na alkoholových a nealkoholových látkách, s nízkými příjmy, příp. bez příjmu v seniorském věku Cíl: Vybudování zařízení s kapacitou 30 míst pro osoby z cílové skupiny. Opatření: –Zajistit vhodné prostory pro toto zařízení. –Vytvořit kvalitní ekonomickou analýzu provozu tohoto zařízení. –Zajistit provozovatele zařízení. –Zajistit provozovatele terénní sociální služby a spolupráci se zdravotnickým zařízením.

23 Priorita č. 2: Vybudování lůžkové kapacity pro ženy bez domova Cíl: Vytvoření kapacity 5 lůžek pro ženy bez domova Opatření: –Zajistit provozovatele sociální služby pro ženy bez domova – azylového domu, případně noclehárny. –Zajistit prostory, ve kterých by byla služba provozována.

24 Priorita č. 3: Snižování nezaměstnanosti a rozvoj aktivizačních a motivačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané osoby Cíl: Vytváření nových pracovních míst včetně veřejně prospěšných, rozvoj veřejné služby a vytváření aktivizačních a motivačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané. Opatření: –Vytváření nových pracovních míst včetně veřejně prospěšných. –Rozvoj veřejné služby pro dlouhodobě nezaměstnané v počtu 50 lidí měsíčně. –Realizace aktivizačních a motivačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

25 Priorita č. 4: Snížení počtu předlužených osob Cíl: Zvýšit kapacitu služby odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku nejméně o 2 úvazky. Opatření: –Rozšířit kapacity odborného sociálního poradenství, které je zaměřeno na dluhovou problematiku.

26 Priorita č. 5: Vznik následné péče pro osoby závislé na alkoholových a nealkoholových drogách Cíl: Vznik ambulantní služby následné péče (2,0 úvazku - 1 soc. pracovník a 1 terapeut) Opatření: –Zajistit poskytovatele služby/eb. –Získat finance na provoz. –Zajistit prostory tak, aby nedocházelo ke křížení uživatelů jiných typů zařízení pro cílové skupiny.

27 6. Priorita: Desinsekce osob s kožními parazity Cíl: Vybudovat místnost, kde by bylo možné zbavit osoby bez přístřeší kožních parazitů. Opatření: –Navázat komunikace se zdravotnickými zařízeními. –Zajistit vhodné prostory.

28 Společné priority Priorita č. 1: Finance Cíl: 100% dofinancování služeb z veřejných rozpočtů Cíl: Nastavení víceletého financování Cíl: Zajištění financí na investice Priorita č. 2: Kvalita Cíl: Sdílení dobré praxe a podpora inovací v sociálních službách Priorita č. 3: Osvěta, informovanost a aktivizace Cíl: zajistit koordinovaný postup – spolupráce statutárního města Zlína a NNO Priorita č. 4: Odstraňování bariér Cíl: Průběžné odstraňování bariér ve Zlíně Priorita č. 5: Koordinace Cíl: Zajištění úvazku koordinátora KPSS

29 Stávající projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

30 Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Datum zahájení: 1. 4. 2013 Datum ukončení: 31. 3. 2015 Rozpočet – 1,660 mil. Kč Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a SR ČR Zapojené obce: Fryšták, Lípa, Lukov, Sazovice, Želechovice nad Dřevnicí Aktivity projektu: Kulatý stůl - září 2013 a září 2014 Veřejná setkání – Zlín, Fryšták, Lípa, Lukov, Sazovice, Želechovice nad Dřevnicí Studijní cesta do polského partnerského města Chorzów – květen 2014 Konference o komunitním plánování sociálních služeb – březen 2015 Výstupy: 3 x Katalog poskytovatelů sociálních (a souvisejících) služeb ve Zlíně Publikace „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Karlovicích, Želechovicích nad Dřevnicí, Sazovicích a Lukově z pohledu (bez)bariérovosti“ Aktualizace Střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb na období 2013 - 2017

31 Setkání pracovních skupin Čtvrtek 6. 6. 2013 Od8:30 hod PS 2 Senioři Od10:30 PS 3 Osoby se zdravotním postižením Od12.30 PS 1 Děti, mládež, rodina Od14:00 PS 4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením Zájem zapojit se do některé z pracovních skupin bude vítán.

32 Sběr připomínek a záměrů Odbor sociálních věcí SMZ, tř. T. Bati 3792, Zlín, kancelář č. 236, příp. kancelář č. 229  e-mail: pavlinazubickova@zlin.eupavlinazubickova@zlin.eu  tel: 577 630 935, 577 630 801 Informace k projektu: http://www.zlin.eu/page/103032.komunitni-planovani- soialnich-sluzeb-ve-zline/

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Veřejné setkání s občany Zlín, dne 21. 5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google