Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní zapojení škol do systému sociálně právní ochrany dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní zapojení škol do systému sociálně právní ochrany dětí"— Transkript prezentace:

1 Efektivní zapojení škol do systému sociálně právní ochrany dětí
Andrea Brožová Doubková

2 Let balónem….

3 Než začneme …. Myšlenkové a mentální mapy – nástroj pro rozvoj kreativity, myšlení, zlepšení paměti, ale také nástroj pro efektivní plánování a řešení problémů. Grafické znázornění myšlenek, nápadů, plánů nebo i cílů. Systémem hlavních větví, které se dále štěpí na další dílčí podskupiny můžeme jasně názorně a hlavně přehledně postihnout to, co se nám honí v hlavě. Navíc jsem schopni si ujasnit i prioritu a důležitost jednotlivých pojmů a dát jim odpovídající místo a postavení. V myšlenkové mapě tak splývá logická, plánovací a třídící funkce levé hemisféry s grafickou, vizuální a také intuitivní funkcí pravé hemisféry.

4 OSPOD – ŠKOLA Sociálně-právní ochrana
ÚKOL: Pokuste se ve skupince vytvořit myšlenkovou mapu

5 Sociálně právní ochrana dětí
Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných norem týkajících se práv a povinností nezl. dětí na území ČR Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezl. dítěte

6 Sociálně právní ochrana dětí
Zákon č. 359/99 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů včetně správy jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve vlastní rodině

7 Dítě jako klient OSPOD Právo dítěte se i bez vědomí rodičů obrátit na OSPOD a žádat o pomoc Právo dítěte vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se ho týkají Povinnost OSPOD pomoc poskytnout

8 Principy poskytování SPOD
Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte Efektivní výkon SPOD je přímo závislý na včasnosti odhalení problému a nalezení jeho řešení Úspěšnost SPOD může být zajištěna pouze multidisciplinárním přístupem, tedy aktivní spoluprací všech odborníků a institucí zabývajících se pomocí dětem

9 K efektivitě SPOD je potřeba maximum informací
Každý občan i instituce má povinnost oznámit policii podezření na spáchání TČ (uvedeného v trestním zákoně) na dítěti nebo dítětem (při nesplnění této povinnosti se může občan dopustit TČ – neoznámení TČ) Každý občan a instituce má povinnost oznámit OSPOD ohrožené dítě (nesplnění této povinnosti může být přestupkem, za který lze uložit pokutu)

10 K efektivitě SPOD je potřeba maximum informací
V rámci zajištěné účinné SPOD je vhodné obracet se na OSPOD se všemi informacemi, které by mohly naznačovat ohrožení dítěte a to i tehdy, není-li si oznamovatel jistý závažností své informace. Je na OSPOD posoudit a vyhodnotit sdělení

11 Zdroje informací Samo dítě - § 8 zák. 359/1999 Sb.
Rodiče a osoby odpovědné za výchovu – § 9 zák. 359/1999 Sb. Vlastní činnost - § 6 zák. 359/1999 Sb. Instituce - § 10 zák. 359/1999 Sb. Každý občan - § 7 zák. 359/1999 Sb.

12 Pracovníci OSPOD Sociální pracovníci
- pracují s rodinou jako s celkem v případech, kdy problém je spíše v rodině (popř. vnějším prostředí) Kurátoři pro mládež - pracují s dítětem a jeho rodinou v případech, kdy dítě samo se dopouští protiprávního nebo jiného závadového jednání

13 Sociální pracovníci OSPOD
Rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů Styk dítěte s druhým rodičem Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte Kolizní opatrovnictví včetně majetkových otázek, dědictví apod. Určování a popírání otcovství Náhradní rodinná péče Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné náhradní péče

14 Sociální kuratela Kurátor vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Opatření směřujících k odstranění, zmírnění, zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

15 Kurátoři pro mládež Veškerá trestná činnost a přestupkové jednání dětí – OSPOD je účastníkem všech trestních řízení se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími (i zneužívání návykových látek, prostituce…) Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí – záškoláctví, nevhodné chování, agresivita, šikana a kyberšikana Problematické chování dítěte v rodině – nerespektování rodičů, agresivita vůči rodičům, útěky z domova, toulky

16 Přestávka

17 VYHODNOCENÍ + IPOD

18 ČINNOST OSPOD OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte, kde to zákon ukládá, tj. zdravotní, výukové, výchovné, trestně-právní, sociální, rodinně- právní Věk 0 až 18 (dlouhodobá spolupráce s dítětem a rodinou, nikoliv jednorázová)

19 ČINNOST OSPOD analyzuje problém, definuje cíl a způsoby jeho dosažení, zajišťuje spolupráci dítěte a rodičů na odstranění problémů a dosažení tohoto cíle, koordinuje činnost všech odborníků a institucí, které se na přijímaní opatření na ochranu dítěte podílejí

20 Práce s ohroženým dítětem
komplexní pohled, precizní vyhodnocení situace a podporu ve všech oblastech, které trauma ve vývoji dítěte ovlivňuje, vytvoření podmínek k navození změny nebo zmírnění dopadu ne zcela příznivých možností rodiny na dítě mezioborová spolupráce - využití moderních nástrojů sociální práce, pedagogiky, psychologického poradenství, terapeutických přístupů, diagnostiky a vyhodnocování rodinné situace…

21 RIZIKOVÉ A OCHRANNÉ FAKTORY Vývojové potřeby dítěte Rodičovská kapacita Rodina a prostředí

22 Rizikové a ochranné faktory
Přítomnost rizikových faktorů a absence ochranných faktorů v rodině má negativní dopad na budoucí život dítěte. Během dospívání je vliv vrstevníků a širší komunity na vývoj dítěte stále větší.

23 ČINNOST OSPOD – dle § 10 Na základě vyhodnocení situace dítěte vypracovává individuální plán ochrany dítěte : 1) Vymezuje příčiny ohrožení dítěte 2) Stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte k posílení funkcí rodiny 3) Stanoví časový plán pro provádění opatření (KDO, CO, KDY, DO KDY)

24 Individuální plán ochrany dítěte -IPOD
Důraz na přijetí opatření, které umožní setrvání v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu Od počátku poskytování sociálně právní ochrany dítěte (nejpozději do měsíce od zařazení do evidence) IPOD je třeba pravidelně aktualizovat

25 VYHODNOCENÍ + IPOD Formulář a co s tím má škola společného?????

26 Oblasti hodnocení (1) zdravotní stav, emočního vývoj a chování, rodinné, sociální vztahy, rodinná historie, vzdělávání, samostatnost a sebeobsluha, bydlení, sociální začlenění rodiny,

27 Oblasti hodnocení (2) rodičovské kompetence a kapacita, základní péče, zajištění bezpečí a ochrany, citová vřelost, stimulace a podněty, vedení a hranice, stabilita, specifika vyžadující zvýšenou pozornost.

28 Nástroje hodnocení sociální šetření, pozorování, rozhovor,
zpráva školy, zpráva psychologa, zpráva lékaře, zpráva spolupracující organizace návazných služeb (např. NNO), zprávy od dalších institucí a organizací státní správy (policie, úřady práce aj).

29 Zaměření a rozsah vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
Vyhodnocení situace rodiny Vyhodnocení širšího prostředí rodiny

30 Vyhodnocení situace dítěte :
- Zjištění míry ohrožení dítěte Vymezení sociálních, zdravotních či jiných rizik Posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje s ohledem na věk Zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpoklady k dalšímu vzdělávání Určení individuálních potřeb a zájmů dítěte Vymezení vlastností a určení schopností – předpoklady k jejich získání Zjištění názoru a přání dítěte

31 Vyhodnocení situace rodiny :
- Analýza situace rodiny a rodinného prostředí Analýza příčin krize rodiny Hodnocení vztahu dítěte a rodiny Určení potřeb rodiny Určení možností rodiny (vztahových, ekonomických, sociálních) Určení výchovných kompetencí a možných rizik ve výchově Posouzení materiálních a finančních podmínek života

32 Vyhodnocení širšího prostředí rodiny :
určení možností v širší rodině (vztahové, ekonomické, sociální) určení možností v širším sociálním prostředí (vzdělávací, sociální, zdravotní a komunitní služby, bezpečnost lokality)

33 Individuální plán ochrany dítěte
Kazuistiky dle IPOD

34 Přestávka

35 Nástroje a techniky sociální práce - meziresortní spolupráce
vyhodnocení situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, případové konference

36 Zasíťování a spolupráce školy s institucemi i neziskovými organizacemi
Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných dětí, pomoci jim dosáhnout dobrého vzdělání, často vyššího než mají rodiče, anebo kompenzovat znevýhodnění, které dítě má.

37 Cílem síťování by měla být spolupráce takové intenzity, aby mohla plnit preventivní roli. (1)
1.Organizace pravidelných setkání školy a pracovníků OSPOD s rodiči dětí Zástupce OSPOD například přijde na třídní schůzky školy, zúčastní se školních aktivit pro rodiče a podobně. Vysvětlí poslání pracovníků a zodpoví dotazy rodičů. 2.Organizace preventivních programů k otázce návykových látek, kriminality…

38 3.Účast kurátorů pro mládež na výchovných komisích školy
Cílem síťování by měla být spolupráce takové intenzity, aby mohla plnit preventivní roli. (2) 3.Účast kurátorů pro mládež na výchovných komisích školy 4. Zprostředkování podpory rodině. U pracovníků OSPOD je možné se informovat na další organizace, které v okolí školy poskytují sociální a vzdělávací služby.

39 Spolupráce s neziskovými organizacemi(1)
Komunikaci s rodinami žáků mohou pomoci nevládní organizace, které v rodinách zajišťují terénní práci, volnočasové aktivity či jiné služby. Zejména terénní sociální pracovníci, koordinátoři doučování nebo volnočasových aktivit mohou představovat určitého „mediátora“ komunikace mezi školou a rodinou žijící v sociálně vyloučeném prostředí.

40 Spolupráce s neziskovými organizacemi (2)
Zmapování přítomnosti těchto pracovníků a navázání kontaktu s nimi může být pro školu přínosné. Mohou pomoci u dětí propojit svět školy se světem domácnosti.

41 Spolupráce s neziskovými organizacemi (3)
Aby mohla škola s terénním sociálním pracovníkem, dobrovolníkem nebo jiným zaměstnancem neziskové organizace nebo obce komunikovat o vzdělávání konkrétního dítěte, musí k tomu mít obě strany písemný souhlas rodiče dítěte, aby byl dodržen zákon o ochraně osobních údajů, případně povinnost mlčenlivosti. Škola musí respektovat to, že podle § 21 školského zákona má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání kromě samotných žáků pouze jejich zákonní zástupci a bez jejich souhlasu nikdo jiný.

42 Spolupráce s neziskovými organizacemi (4)
Škola by tedy měla mít souhlas zákonného zástupce (u nezletilých žáků, zletilí mohou takový souhlas dát sami) s tím, že škola bude poskytovat terénnímu sociálnímu pracovníkovi nebo dobrovolníkovi informace týkající se průběhu a výsledků vzdělávání konkrétního žáka. Pracovník nebo dobrovolník by měl mít obdobný souhlas, že může poskytovat škole informace například o průběhu doučování v rodině.


Stáhnout ppt "Efektivní zapojení škol do systému sociálně právní ochrany dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google