Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Prezentace OSPOD Městského úřadu Jilemnice 11. února 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Prezentace OSPOD Městského úřadu Jilemnice 11. února 2015."— Transkript prezentace:

1 Činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Prezentace OSPOD Městského úřadu Jilemnice 11. února 2015

2 Sociálně-právní ochrana dětí  Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti  Realizace všech zákonných norem týkajících se práv a povinností nezl. dětí na území ČR  Vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů včetně správy jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny  Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezl. dítěte

3 Dítě jako klient OSPOD  OSPOD je jedinou institucí, jejíž klientem je dítě  Dítě má právo se i bez vědomí rodičů obrátit na OSPOD, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatele zdravotních služeb a požádat je o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv  Dítě má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se ho týkají  Povinností OSPOD, FO a PO a dalších uvedených orgánů je poskytnout odpovídající pomoc

4 OSPOD jako garant  Zajištění všech oprávněných potřeb a právem chráněných zájmů dítěte  Dodržování právních předpisů a společenských norem ze strany nezl. dětí

5 Principy poskytování SPOD  Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte  Efektivní výkon SPOD je přímo závislý na včasnosti odhalení problému a nalezení jeho řešení  Úspěšná SPOD může být zajištěna pouze multidisciplinárním přístupem, tedy aktivní a souladnou spoluprací všech odborníků a institucí zabývajících se pomocí dětem (OSPOD jako koordinátor)

6 Zdroje informací  Samo dítě - § 8 z. č. 359/1999 Sb.  Rodiče a osoby odpovědné za výchovu – § 9 z. č. 359/1999 Sb.  Vlastní činnost - § 10 z. č. 359/1999 Sb. (mimo jiné vyhledávání dětí uvedených v § 6)  Každý občan - § 7 z. č. 359/1999 Sb.  Instituce - § 10 z. č. 359/1999 Sb. (Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti)

7 K efektivitě SPOD je potřeba maximum informací  Každý občan i instituce, má povinnost oznámit policii podezření na spáchání TČ (viz trestní zákoník) na dítěti nebo dítětem, při nesplnění této povinnosti se může občan dopustit TČ – neoznámení TČ  Každý občan a instituce má povinnost oznámit OSPOD ohrožené dítě - nesplnění této povinnosti může být přestupkem, za který lze uložit pokutu (viz zákon o přestupcích)  V rámci zajištěné účinné SPOD je vhodné obracet se na OSPOD se všemi informacemi, které by mohly naznačovat ohrožení dítěte a to i tehdy, není-li si oznamovatel jistý závažností své informace. Je na OSPOD posoudit a vyhodnotit dané sdělení!

8 Prevence  Primární: osvětová, plošná  Sekundární: cílená, zaměřená na rizikové skupiny dětí  Terciální: zamezení recidivě

9 Právní normy, kterými se OSPOD řídí  Ústava  Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, ratifikované mezinárodní smlouvy a dohody Speciální zákony:  Zákon o sociálně právní ochraně dětí  Zákon o soudnictví ve věcech mládeže  Trestní zákon, Trestní řád  Přestupkový zákon  Občanský soudní řád  Zákon o výkonu trestu a výkonu vazby  Občanský zákoník  Správní řád  Školský zákon a další

10 Sociální pracovníci pracují s rodinou jako s celkem, případy vyplývající z rodinných poměrů, eventuelně z vnějšího prostředí  Rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů  Styk dítěte s druhým rodičem  Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu  Dítě jako oběť (např. DN, TČ)  Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (CAN)  Kolizní opatrovnictví včetně majetkových otázek, dědictví apod.  Určování a popírání otcovství  Náhradní rodinná péče  Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné mimorodinné péče  Sociální šetření v rodině

11 Kurátoři pro mládež pracují s dítětem a jeho rodinou v případech, kdy se dítě samo dopouští protiprávního nebo jiného závadového jednání  Veškerá trestná činnost dětí – OSPOD je účastníkem všech trestních řízení se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími  Veškerá přestupková jednání dětí – OSPOD je účastníkem všech přestupkových řízení se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími  Sociálně patologické jevy ve školním prostředí – rizikové chování - záškoláctví, nevhodné chování, agresivita, šikana, kyberšikana  Problematické chování dítěte v rodině – nerespektování rodičů, agresivita vůči rodičům, útěky z domova, toulky  Zneužívání návykových látek  Prostituce  Kontrola ústavní výchovy, sociální šetření  Další specifické formy závadového jednání  Sociální šetření

12 OSPOD jako koordinátor pomoci nezl. dítěti  OSPOD vstupuje do všech oblastí života dítěte, kde to zákon ukládá, tj. zdravotní, výukové, výchovné, trestně-právní, sociální, rodinně-právní  Věk dětí 0 až 18+ (dlouhodobá spolupráce s dítětem a rodinou, nikoliv jednorázová)  OSPOD analyzuje problém, definuje cíl a způsoby jeho dosažení (vyhodnocení situace dítěte, IPOD), zajišťuje spolupráci dítěte a rodičů na odstranění problémů a dosažení tohoto cíle, koordinuje činnost všech odborníků a institucí, které se na přijímaní opatření na ochranu dítěte podílejí

13 Možnosti řešení sociálně patologických jevů  Individuální práce s nezl. a jeho rodinou (škola, psycholog, PPP, OSPOD, psychiatr, dětský lékař, PMS…)  Skupinová práce – využití případových konferencí Škála opatření ze strany OSPOD Poradenství Ambulantní služby – poradny, odborníci Pobytové služby – střediska výchovné péče (dobrovolné pobyty), diagnostické ústavy pro děti/mládež (soudem nařízené na zákl. předběžného opatření), ZDVOP Výchovná opatření ukládaná ve správním řízení OSPOD v souladu se z. č. 359/1999 Sb. (§ 12, § 13)

14 Multidisciplinární spolupráce  Odpovědná osoba k řešení sociálně patologického jednání na každém pracovišti - metodik prevence, výchovný poradce, specialista na mládež, kurátor pro mládež…  Komplexní spolupráce s OSPOD

15 Spolupráce OSPOD a ostatních institucí  Zodpovědnost konkrétních pracovníků  Jasné nastavení kritérií předávání informací a spolupráce - VČASTNOST!  Jasný postup řešení všech sociálně patologických jevů Společná řešení - pravidelná setkávání, zapojení dalších specialistů a institucí (multidisciplinární týmy) - účast odpovědných osob na komisích SPOD, na případových konferencích, kulatých stolech…

16 Věříme, že naším společným a cíleným úsilím se nám podaří řešit problémy dětí tak, aby ony samy mohly prožívat své dětství spokojeně a nedostávaly se do konfliktů se svým okolím i širší společností. Kontakty na OSPOD Jilemnice:  www.mestojilemnice.cz www.mestojilemnice.cz  Tel.: 481 565 253/320/321/323/326/330  Služební mobilní tel. OSPOD: 734 311 471/2, 734 259 858/9, 730 510 981, 603 510 053


Stáhnout ppt "Činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Prezentace OSPOD Městského úřadu Jilemnice 11. února 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google