Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost ČHV dříve a nyní Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin; příklady dobré praxe; nástroje změn Lucie Rybová, ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost ČHV dříve a nyní Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin; příklady dobré praxe; nástroje změn Lucie Rybová, ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Činnost ČHV dříve a nyní Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin; příklady dobré praxe; nástroje změn Lucie Rybová, ředitelka ČHV Červen, 2015

2 Historie IHF Historie a vznik ČHV Činnost ČHV v průběhu času Nástroje prosazování změn Příklady dobré praxe/ současné projekty Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin Bariéry v naplňování lidských práv (zranitelných skupin)

3 ČHV Historie a vznik IHF Začátky helsinských výborů ve světě spadají do roku 1975, kdy se v Helsinkách konala první Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ( později došlo k založení OBSE). Následně po konferenci na celém světě začaly vznikat helsinské výbory, které měly monitorovat dodržování závazků států v oblasti lidských práv. Vznik IHF – Mezinárodní federace helsinských výborů/zánik v roce 2007. Historie a vznik ČHV Československý helsinský výbor byl oficiálně zaregistrován jako nezisková organizace pro lidská práva v květnu 1990, ale první aktivity se datují od roku 1988. Český helsinský výbor navázal na činnost Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Mezi zakladatele ČHV patří významné české osobnosti jako bývalý prezident Václav Havel, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier, st., Eva Kantůrková, Václav Malý, Libuše Šilhanová, Petr Uhl a mnoho dalších.

4 Poslání a vize Naším posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a v lidských právech Hlavní oblasti působení: monitoring dodržování lidských práv v ČR boj proti diskriminaci, rasismu a nesnášenlivosti vězeňství a trestní justice práva dětí a dalších zranitelných skupín právní poradenství v případech porušování lidských práv osvěta a výchova k lidským právům vzdělávání a publikační činnost

5 Hlavní oblasti působení/Čím se tématicky zabýváme Dlouhodobě (1990 - 2015) Monitorování úrovně dodržování a ochrany lidských práv v České republice / Zpráva o stavu LP + Zpravodaj (zanikl z důvodu nedostatku financí ) dokumentace LP + knihovna Ochrana práv jednotlivců (disidenti a političtí vězni, cizinci, azylanti, vězni, děti, zdravotně postižení atd.) Mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností v oblasti ochrany lidských práv. Osvěta a výchova k lidských právům (publikace, přednášky, školení ) Současnost (2008 - 2015) Ochrana práv dalších zranitelných skupin (děti, senioři, ženy, zdravotně postižení atd.) a skupin ohrožených vyloučením (Romové, vězněné osoby atd.) Pomoc obětem diskriminace Humanizace vězeňství a trestní justice Boj proti rasismu a nesnášenlivosti, šíření nenávisti na internetu Řešení specifických lidsko-právních otázek (protiprávní sterilizace, chirurgická kastrace apod.)

6 Naše činnost konkrétně (1) Monitorujeme úroveň dodržování lidských práv - každoročně již od roku 1994 vydáváme Zprávu o stavu lidských práv v ČR. Spolupodílíme se na vypracování Stínové zprávy o rasismu v Evropě (ENAR). Vydáváme vlastní i společná stanoviska k případům porušování lidských práv jednotlivců v ČR i v zahraničí (např. diskriminace zaměstnanců - kauza zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v ČR). Sledujeme a připomínkujeme či vypracováváme legislativní i nelegislativní návrhy, návrhy politik či strategií týkající se ochrany lidských práv a postavení zranitelných skupin (v roce 2013/2014 např. věcný záměr a paragrafované znění zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob). Komunikujme a spolupracujeme s vybranými resorty, účastníme se jednání pracovních skupin při Radě vlády pro lidská práva (Výbor proti mučení, Výbor pro práva dětí). Vypracováváme vlastní analýzy či podněty ke zlepšení situace určitých skupin obyvatelstva (např. Podnět k vězeňství, Metodika zavádění videonávštěv do věznic, podnět k zefektivnění řešení stížností vězněných osob). Realizujeme inovativní projekty (např. projekt Děti vězněných rodičů).

7 Naše činnost (2) Vzdělávací a osvětová činnost Pořádáme semináře, kurzy, besedy z oblasti lidských práv /nově opatrovníci osob omezených ve způsobilosti příprava specializovaných webů/senioři, diskriminace, rasismus apod. Pořádáme kampaně s lidsko - právní tématikou/rasismus Vydávání odborných publikací - LP v práci policie; zavádění standardů sociální práce, diskriminace na trhu práce, práva a postavení žen; příručky pro učitele na téma Úmluva o právech dětí; Současnost: publikace Maminka ve vězení; výukový materiál o právech Rómů, výukový materiál o právech dětí pro právníky, soudce, OSPODy/ školení atd. Poradenské centrum ČHV Sociální a právní poradenství osobám, jejichž lidská práva byla porušena. Poskytujeme poradenské a konzultační služby osobám v tíživé situaci. Nabízíme mediační služby jakožto alternativu řešení sporů mimosoudní cestou.

8 Poradenské centrum ČHV Komu? Lidem, jejichž lidská práva byla porušena. Lidem, kteří jsou diskriminováni z různých důvodů (postižení, věk, pohlaví, rasa, víra, sexuální orientace apod. ). Lidem omezeným na svobodě (vězněným, v zařízeních apod.). Lidem ohroženým sociálním vyloučením a v nouzi. Jak? Individuálním sociálně-právním poradenstvím právní pomocí /vypracováním podání řízenou mediací zprostředkováním kontaktů na instituce apod. litigace /nové metody – placení advokátů/či tzv. pro-bono

9 Specifika klientů: 1) zranitelná skupina (věk, zdravotní stav, umístění v instituci, etnikum apod.) 2) bez příjmů (např. v hmotné nouzi, invalidní důchod) Okruhy problémů z naší poradny: diskriminace/šikana na pracovišti (neplacení, srážky z odměn, propouštění nepohodl.osob, výpovědi z důvodu ZP, rasistické nadávky apod.) diskriminace v přístupu k bydlení/ k zaměstnávání; věková diskriminace sousedské spory (jedna strana je osoba s DN) zacházení v institucích (věznice, domovy pro ZP/seniory apod.) zacházení ze strany policie ( způsob vyšetřování, šikana apod.) velký počet dopisů/stížností od odsouzených osob (celé spektrum problémů + nespravedlivé odsouzení přístup ke zdraví / léčba konopím; (ne) úhrada léčby pojišťovnou Roste poptávka/potřeba: Krizová intervence/péče psychologa v rámci poradny Dlouhodobá sociální práce či právní pomoci/zastoupení Limity naší pomoci: finanční a personální /máme nedostatek právníků a advokátů, kteří by klienty zastupovali /hájili jejich práva Vybrané aktuální projekty/Poradenské centrum ČHV

10 Příprava a prosazení zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob Cílem ČHV je dosáhnout mimosoudního odškodnění všech v minulosti protiprávně sterilizovaných osob státem, a tím částečně kompenzovat nevratný zásah do jejich základních lidských práv (práva na rodinný život – nemožnost mít děti), které byly obětem způsobeny. Naše aktivity: ČHV připravil a počátkem roku 2014 zaslal vybraným resortům návrh zákona na odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Ředitelka ČHV se od června 2014 účastní nově ustavené meziresortní pracovní skupiny, která připravuje parametry návrhu věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. ČHV aktivně vyhledává osoby, které byly mezi lety 1966 – 2012 protiprávně sterilizovány a pomáhá jim s informacemi, jak získat dokumenty ohledně proti-právní sterilizace. Vybrané aktuální projekty ČHV

11 Český helsinský výbor – rozvíjí tuto aktivitu pilotně od roku 2007. Proč:? Realizace práva dítěte na kontakt s rodičem, které není dodržováno! Rozvíjíme spolupráci s těmito věznicemi: Světlá nad Sázavou, Praha - Řepy, Horní Slavkov, Vinařice, Příbram, Opava, Rapotice. Vydali jsme již v roce 2008 osvětovou publikaci pro děti „Maminka ve vězení“. Kontakt mezi dítětem a rodičem je nezbytná a integrální součást dospívání dítěte a tedy sociálně-právní ochrany dětí. Pokud musí dojít k odloučení dítěte od rodiče, je nutné minimalizovat bariéry bránící kontaktu mezi nimi:  zákonné – omezená možnost kontaktu dětí s rodiči vyplývající ze zák. o VTOS  materiální – nedostatek finančních prostředků  fyzické - velká vzdálenost mezi místem pobytu dítěte a rodiče  psychické - stud, neporozumění, blok komunikace  součinnostní – neochota orgánů podpořit kontakt Dlohoudobým cílem je odstranění všech bariér, které brání dětem rodiče ve vězení vídat. (Krátkodobým) cílem je obnova či udržení kontaktu dítěte umístěného v náhradní rodinné péči (dětský domov, výchovný ústav či pěstounská rodina) s rodičem ve výkonu trestu. Limity: finanční – stát na tuto aktivitu přispívá jen minimálně, potřebných dětí jsou stovky. Program „Děti vězněných rodičů“

12 Vyjádření 16-ti letého chlapce, který je umístěný ve Výchovném ústavu, protože jeho matka je ve vězení a který jezdí na asistované návštěvy: „Byl jsem zaskočen tím prostředím, ve vězení jsem nikdy nebyl, prohledávali mě a ten režim, který tam je musí být velmi náročný. …Přál bych si, abych mohl s mamkou trávit co nejvíce času, máme si co říci, viděl jsem ji po více než 3 měsících. Když ji odváželi do výkonu trestu, byl jsem v dětském domově a nebyl na to připravený, potřebujeme si toho hodně říct. Líbilo se mi, že jsme měli společný oběd. …Jsem rád, že ji mohu navštěvovat a mám radost, že díky Helsinskému výboru ji mohu vídat …“ Zpětné vazby z asistované návštěvy

13 usilujeme o zavedení možnosti, aby zejména děti, ale postupně všechny odsouzené osoby mohly komunikovat s rodinou, ale i s dalšími osobami (např. NNO) přes SKYPE či přes video-návštěvy. Tato forma komunikace v ČR není doposud dovolena. Důvody: Ekonomické, časové i psychické bariéry na straně osob blízkých i vězněných. Administrativní a personální bariéry na straně věznic. Podmínky ve věznicích (deprim. prostředí návštěvních místností, zacházení s návštěvami aod.) Nutnost udržování styků/ komunikace s rodinou – vazby, dovednosti apod. Výhody Podpora udržení vazeb mimo vězení. Ušetření nákladů. Pomoc dětem a rodinám osob ve VTOS/ využití videonávštěv jako formy styku rodin s odsouzenými

14 Nástroje změn -Zprávy o LP obecné či tématicky zaměřené nebo i stav LP v jiných zemích + jejich medializace, předávání národním či nadnárodním institucím a návrhy opatřeních -osvěta/vzdělávání /vznik publikací, školení -Vydávání stanovisek ČHV k obecným problémům/kauzám -Připomínkování zákonů, koncepčních materiálů -účast v pracovních skupinách, výborech RVLP -Poradenství a právní pomoc jednotlivcům -Výměna dobré praxe se zahraničím a sdílení zde v ČR -Konzultace s nadnárodními institucemi -Analytická činnost / praxe v zahraničí; zahraniční právní úprava a praxe samostatně či společné z více zemí -Práce se médii /tiskové zprávy, účast v diskusích v TV, rozhlase apod. -Pilotní projekty (např. DVR )

15 Mezinárodní spolupráce Spolupracujeme s řadou organizací v ČR i v zahraničí. Na národní úrovni jsme členy a zakladateli České ženské lobby (ČŽL). Na mezinárodní úrovni jsme členy: AEDH (Evropská asociace na obranu lidských práv) INACH ( Mezinárodní síť proti nesnášenlivosti na internetu) ENAR (Evropská síť proti rasismu) COPE (Děti vězněných rodičů v Evropě) Byli/jsme partnery v mezinárodních projektech týkající se různých oblastí lidských práv např: 2013-2014 Projekt INSEROM zaměřený na zvyšování povědomí o právech Romů a formách jejich diskriminace v různých zemích. 2013-14 ENAR – Příprava a sběr podkladů pro Stínovou zprávu o rasismu za rok 2014. 2015 Projekt zaměřený na vznik vzdělávacích materiálů pro profesionály, kteří mají hájit práva dětí zejména v soudním řízení.

16 finanční /ze strany státu i na straně podpory dárců personální /stát i na straně NNO znalostní a) odborné b) předsudky a stigma institucionální /absence mechanismů ochrany či naplňování lidských práv (např. nemáme dětského ombudsmana či komisaře pro osoby se zdravotním postižením systémové ( nedostatečné zákony, interní předpisy v rozporu s LP atd.) politické priority rozporné s ochranou LP či málo zacílené na realizaci základních práv (např. sociálních, práva na zdravotní péči) Limity v ochraně LP i v činnosti ČHV

17 Kontakt Sídlo:Štefánikova 21 150 00 Praha 5 Česká republika Email:info@helcom.cz lucie.rybova@helcom.cz Tel.: + 420 602 646 940 Web:www.helcom.cz


Stáhnout ppt "Činnost ČHV dříve a nyní Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin; příklady dobré praxe; nástroje změn Lucie Rybová, ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google