Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný text Úvod do studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný text Úvod do studia."— Transkript prezentace:

1 Odborný text Úvod do studia

2 Struktura odborného textu
Název Úvod Stať Závěr Zdroje

3 Název Z názvu musí být jasné, o čem práce bude. Př.:
Implikuje svoboda projevu „nadpráva“ žurnalistů? České politické strany v Evropském parlamentu: Analýza postojů českých politických stran k evropské integraci Volby do Evropského parlamentu: Volební kampaň v České republice v letech 2004 a 2009 Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace Povinnost zahájit řízení o předběžné otázce v judikatuře Ústavního soudu ČR

4 Úvod Uvádí, o čem text bude Formuluje cíl práce, a to buď ve formě:
Výzkumné otázky Oznamovací věty: Cílem práce je…; Záměrem práce je…. Hypotézy Nastínění struktury práce Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát.

5 Stať Vlastní text práce
Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Struktura: Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden!

6 Stať Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců
Co myšlenka, to odstavec Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna-dvě krátké věty) Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný.

7 Struktura odstavce (spirála)

8 Závěr Závěr je zrcadlem úvodu. Shrnujete, k čemu jste dospěli.
Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Shrnujete argumentaci Nesmí obsahovat žádnou novou informaci!

9 Zdroje Na konci textu musí být uvedený seznam pramenů a literatury.
V samotném textu musíte na tyto zdroje odkazovat!

10 Hlavní chyby při psaní právních textů
Nadměrné používání cizích slov: „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“

11 Hlavní problémy při psaní právních textů
Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Dvojité zápory: Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Psaní slovesa na konci věty… Přílišné používání rodu trpného místo činného.

12 Jak psát? Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Z pasivních vět dělat věty aktivní.

13 Kritické a analytické myšlení
„rozviňte si detektivní myšlení“ při čtení, psaní, poslouchání Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný?

14 K čemu je kritické myšlení dobré?
je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější podněcuje vás utvořit si vlastní názor jde ruku v ruce s kreativitou pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení.

15 Rozdíl mezi popisným a kritickým textem
Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co říká teorie informuje o různých názorech, ale bez hodnocení Kritický (analytický) text Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Strukturuje text tak, že dává větší váhu tomu, co je důležité Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Nezapomeňte, že nejlepší je kombinace těchto dvou stylů!!!!

16 Pozor na popisnost! Použijte kritické myšlení!
Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd.

17 První domácí úkol – rozbor judikátu
Základní části: hlavička výrok odůvodnění poučení odlišná stanoviska

18 První domácí úkol – rozbor judikátu
Struktura odůvodnění: přípustnost návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace předchozích řízení právní názor žalobce/stěžovatele právní názor dalších účastníků řízení dokazování/hodnocení důkazů právní názor rozhodujícího soudu ratio decidendi obiter dictum

19 Doporučená literatura
Bobek, Michal, O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium.


Stáhnout ppt "Odborný text Úvod do studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google