Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDAISMUS DĚJINY JUDAISMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDAISMUS DĚJINY JUDAISMU."— Transkript prezentace:

1 JUDAISMUS DĚJINY JUDAISMU

2 OBDOBÍ PŘED VZNIKEM KRÁLOVSTVÍ
STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ – 1900 – 1500 PŘ. KR. VZNIK SEMITSKÝCH RODŮ V SYRO-BABYLÓNSKÉM PROSTORU VESMĚS NOMÁDSKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA PATŘÍ MEZI NĚ I PROTOIZRAELSKÉ RODY (V BIBLI RODINY PATRIARCHŮ ABRAHAMA, IZÁKA A JÁKOBA) PROTOIZRAELSKÉ RODY PRONIKLY NA ÚZEMÍ PALESTINY DO OBLASTI KENAANSKÝCH MĚSTSKÝCH STÁTŮ Z KMENOVÝCH A RODOVÝCH BOŽSTEV VYSTUPUJÍ NÁZNAKY MONOTEISMU (VIZ BŮH ABRAHAMŮV, BŮH IZÁKŮV, BŮH JÁKOBŮV)

3

4 ČÁST PROTOIZRAELSKÝCH RODŮ (NAZÝVANÍ HEBREJOVÉ OD IBRI, IVRI ZNAMENAJÍCÍ PŘEJÍT, PŘEKROČIT … POUKAZ NA MEZOPOTAMSKÝ PŮVOD TĚCHTO RODŮ … PŘIŠLY ZPOZA ŘEKY EUFRAT) PŘESÍDLILA KVŮLI SUCHU DO EGYPTA, JAKO STÁTNÍM EGYPTSKÝM OTROKŮM JIM BYLY PŘIDĚLENY VÝCHODNÍ ČÁSTI NILSKÉ DELTY. ČASOVÉ ZAŘAZENÍ: 13. STOLETÍ PŘ. KR. KOLEM ROKU 1220 INFORMUJE FARAON MERNEPTAH, ŽE „IZRAEL JE VYHLAZEN A NEMÁ JIŽ ŽÁDNÉ SEMENO“. (PŘÍBĚH JOSEFA A JEHO BRATŘÍ)

5

6 VZBOUŘENÍ POROBENÝCH RODŮ A JEJICH ÚTĚK DO POUŠTĚ ZDAŘILÝ ÚTĚK BYL CHÁPÁN JAKO BOŽÍ PŘÍZEŇ POČÁTEK VNÍMÁNÍ SEBE SAMÝCH JAKO VYVOLENÉHO NÁRODA POČÁTEK KULTU BOHA JAHVEHO (JHVH) ZTOTOŽNĚNÉHO S BOHEM OTCŮ (VIZ VÝŠE) DOBA, KTEROU ŽIDOVSKÁ TRADICE OZNAČUJE JAKO DOBU VZNIKU ZÁKONA JAHVE VNÍMÁN JAKO PÁN DĚJIN, POSLUŠNOST ČI NEPOSLUŠ- NOST MÁ ZA NÁSLEDEK OSUD IZRAELE V DĚJINÁCH (PŘÍBĚH MOJŽÍŠE, ÚTĚK, RUDÉ MOŘE, ŽIVOT NA POUŠTI, ZÁKON NA HOŘE SINAJ)

7 VYSVĚTLENÍ POJMU IZRAEL PRO OZNAČENÍ TĚCHTO RODŮ: JISRA´EL = BŮH BOJUJE TOTO JMÉNO OBDRŽEL PATRIARCHA JÁKOB PO SVÉM NOČNÍM ZÁPASE S NEZNÁMÝM MUŽEM

8 POSTAVA MOJŽÍŠE … ÚZCE SPJATÁ S TRADICÍ VYDÁNÍ ZÁKONA NA HOŘE SINAJ (POZOR! ZÁKON ǂ DESATERO, JAK SI LIDÉ MYSLÍ!) ŽIDOVSKÝ ZÁKONÍK JE ROZSÁHLÝM SOUBOREM PŘEDPISŮ NÁBOŽENSKÝCH, PRÁVNÍCH, TRESTNÍCH AJ. OBDRŽENÍ ZÁKONA NA HOŘE SINAJ … NEJPOSVÁTNĚJŠÍ AKT ŽIDOVSKÝCH DĚJIN (JEHO SYMBOLEM SCHRÁNA ÚMLUVY) OBSAH LZE SHRNOUT DO VĚTY: „IZRAEL JE MŮJ VYVOLENÝ NÁROD A JÁ, JAHVE, BUDU JEHO BOHEM.“ S TÍM SOUVISÍ ŽIDOVSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY (5. MOJ. 6, 4-5): „SLYŠ, IZRAELI, JAHVE JE NÁŠ BŮH, JE JEDINÝ JAHVE. BUDEŠ MILOVAT JAHVA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM A CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU SILOU.“

9 KOLEM ROKU 1200 PŘ. KR. OBSAZOVÁNÍ ZEMĚ KANAÁN HEBREJSKÝMI KMENY Z POUŠTNÍCH OBLASTÍ STŘETÁVÁNÍ A VÁLKY S KMENY PELIŠTEJNCŮ PRONIKAJÍCÍCH OD POBŘEŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE. OBDOBÍ TZV. SOUDCŮ … CHARISMATICKÝCH VŮDCŮ, KTEŘÍ SE STAVĚLI DO ČELA BOJŮ, NA URČITOU DOBU SJEDNOCOVALI JEDNOTLIVÉ KMENY. SOUDCOVÉ – MUŽI I ŽENY (K NEJZNÁMĚJŠÍM PATŘÍ GEDEON, DEBORA, SAMSON, SAMUEL AJ.) VOJENSKÁ STŘETNUTÍ VEDLA K VĚTŠÍMU SJEDNOCOVÁNÍ A KOLEM ROKU 1000 PŘ. KR. VZNIKÁ IZRAELSKÉ KRÁLOVSTVÍ. 1. KRÁL SAUL NEÚSPĚŠNÝ V BOJÍCH, AŽ TEPRVE DRUHÝ KRÁL DAVID (1000 – 970) DOKÁZAL DEFINITIVNĚ PORAZIT PELIŠTEJNCE A UPEVNIT POSTAVENÍ KRÁLOVSTVÍ V REGIONU.

10

11 DAVIDOVSKÁ DOBA … ZLATÝ VĚK KRÁLOVSTVÍ, ROZKVĚT ZEMĚ IZRAEL JE VŮDČÍ REGIONÁLNÍ MOCNOSTÍ ZEMĚ GEOGRAFICKY ROZDĚLENA NA 12 OBLASTÍ (DLE 12 IZRAELSKÝCH KMENŮ VZEŠLÝCH Z PRAOTCE JAKUBA) STARÉ KULTOVNÍ MĚSTO JERUZALÉM SE STÁVÁ CENTREM KULTU JAHVEHO, NAZÝVÁ SE MĚSTEM DAVIDOVÝM. ZDE ULOŽENA SCHRÁNA ÚMLUVY. DAVID UPEVNIL KULT A TÍM ZAJISTIL SVOU DYNASTII NA TRŮNU. TO PLATILO I MNOHEM POZDĚJI PO PÁDU KRÁLOVSTVÍ (I OČEKÁVANÝ ZACHRÁNCE MĚL BÝT POTOMKEM DAVIDOVÝM!)

12 DAVIDŮV SYN ŠALAMOUN … STAVITEL 1
DAVIDŮV SYN ŠALAMOUN … STAVITEL 1. JERUZALÉMSKÉHO CHRÁMU CHRÁM … SYMBOL PŘÍTOMNOSTI JAHVEHO NA ZEMI NÁDVOŘÍ, SVATYNĚ, VELESVATYNĚ (PŮVODNĚ SE SCHRÁNOU ÚMLUVY) ŠALAMOUNOVA DOBA PANOVÁNÍ (970 – 931) JE DOBOU VRCHOLU MOCI IZRAELE, ŠALAMOUN UZNÁVÁN JAKO MOUDRÝ VLADAŘ ŠALAMOUN UPEVŇUJE MOC SŇATKY S DCERAMI POHANSKÝCH PANOVNÍKŮ V OKOLÍ (!!), NÁSLEDKEM JE PRONIKÁNÍ POHANSKÝCH KULTŮ DO IZRAELE KE KONCI JEHO PANOVÁNÍ .. . POČÁTEK KRIZE, POZDĚJI VNÍMÁNO JAKO NÁSLEDEK ODKLONU IZRAELE OD MONOTEISMU A OD JAHVEHO.

13 KRÁTCE PO SMRTI ŠALAMOUNA (926) SE ŘÍŠE ROZPADLA SEVERNÍ ČÁST … KRÁLOVSTVÍ IZRAELSKÉ (SVATYNĚ DAN A BET-EL), TVOŘILO HO ÚZEMÍ 10 PŮVODNÍCH KMENŮ JIŽNÍ ČÁST … KRÁLOVSTVÍ JUDSKÉ (SVATYNĚ JERUZALÉM), TVOŘILY HO KMENY JUDA A BENJAMIN SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ … ČASTÁ ZMĚNA NEKULTICKÝCH (= NEDAVIDOVSKÝCH) DYNASTIÍ, VLIV NÁBOŽENSKÝCH VŮDCŮ (PROROKŮ), NEJZNÁMĚJŠÍ ELIÁŠ … KRITIK POHANSKÉHO BAALOVA KULTU R. 722 PŘ. KR. SEVERNÍ IZRAEL ZANIKÁ PO OKUPACI ASYŘANY

14 OBDOBÍ 8. – 6. STOLETÍ … DOBA PROROKŮ = NÁBOŽENSKÝCH CHARISMATICKÝCH OSOBNOSTÍ OHLAŠUJÍCÍCH BOŽÍ VŮLI, ČASTO V OPOZICI OPROTI POSTOJŮM OFICIÁLNÍCH NÁBOŽENSKÝCH OSOBNOSTÍ, ČASTO PRONÁSLEDOVANÍ PŘÍKLAD – JEREMIÁŠ … KRITIK NÁBOŽENSKÝCH ZLOŘÁDŮ, OHLAŠOVATEL BOŽÍHO TRESTU, PRONÁSLEDOVÁN, PO OKUPACI BABYLONSKOU ŘÍŠÍ MIZÍ (ASI ODVLEČEN?)

15

16 JUDSKÉ JIŽNÍ KRÁLOVSTVÍ … SAMOSTATNOST AŽ DO 6. ST. , R
JUDSKÉ JIŽNÍ KRÁLOVSTVÍ … SAMOSTATNOST AŽ DO 6. ST., R. 587 OBSAZENÍ ZEMĚ A ZNIČENÍ JERUZALÉMA A CHRÁMU BABYLONSKÝM VOJSKEM, DEPORTACE JUDEJCŮ DO BABYLONU EXIL … ČAS SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO VYVOLENÉHO NÁRODA, NÁVRAT K JAHVOVI A K JEHO KULTU, VNÍMÁNÍ JAKO BOŽÍ MENŠINA V POHANSKÉM SVĚTĚ, UPEVNĚNÍ MONOTEISMU HLAVNÍ DŮVOD PŘEŽITÍ ETNIKA A OBRANA PROTI ASIMILACI R. 538 BALYLONSKÁ ŘÍŠE DOBYTA PERŠANY, KRÁL KÝROS POVOLIL NÁBOŽENSKÝM HORLIVCŮM NÁVRAT DO JERUZALÉMA, OBNOVA CHRÁMU (UKONČENA 515), MALÁ POEXILNÍ OBEC SE CHÁPE JAKO POKRAČOVATELKA TRADIC 12 IZRAELSKÝCH KMENŮ

17 6. A 5. STOLETÍ PŘ. KR. … OBDOBÍ ROZHODUJÍCÍCH PODSTATNÝCH UDÁLOSTÍ PRO NÁBOŽENSTVÍ IZRAELE - PÍSEMNÉ DOKONČENÍ A REDAKCE TÓRY (= ZÁKON, PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH, PENTATEUCH) - ZTRÁTA POZIC DAVIDOVSKÉ DYNASTIE VEDE K OČEKÁVÁNÍ DAVIDOVSKÉHO MESIÁŠE; BUDOUCNOST UPNUTÁ K MESIÁŠSKÉMU SYNU DAVIDOVU - Z TOHO PLYNE SILNÁ POZICE VELEKNĚZE V CHRÁMU (KULTICKÁ A POLITICKÁ) - POSTUPNÉ PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ PROROCKÝCH TEXTŮ A DALŠÍCH POSVÁTNÝCH TEXTŮ

18 3. ST. PŘ. KR. SPOR S HELÉNISMEM NADVLÁDA ŘEKŮ OD 3. ST
3. ST. PŘ. KR. SPOR S HELÉNISMEM NADVLÁDA ŘEKŮ OD 3. ST. VEDLA K NÁBOŽENSKÉ KONFRONTACI, ŘEKOVÉ NEAKCEPTOVALI ŽIDOVSKÝ KULT JAKO PERŠANÉ ČI BABYLOŇANÉ →POVSTÁNÍ MAKABEJSKÝCH (168 – 164)

19 ROK 64 PŘ. KR. JERUZALÉM OBSAZEN ŘÍMANY JUDEA VČLENĚNA DO ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA SILNÉ OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE → POLITICKÝ CHARAKTER, OČEKÁVÁNÍ VYSVOBODITELE OD NADVLÁDY ŘÍMA (I PŘÍSLUŠNÍCI JEŽÍŠOVA HNUTÍ), OČEKÁVÁNÍ VŮDCE POVSTÁNÍ POVSTÁNÍ PO KR. VEDLO V ROCE 70 KE ZBOŘENÍ JERUZALÉMA A KE ZNIČENÍ CHRÁMU

20 OD ROKU 70 AŽ DO ROKU 1948 NEMĚLI ŽIDÉ VLASTNÍ STÁT PRO ŽIDOVSKÉ SPOLEČENSTVÍ CHARAKTERISTICKÁ DIASPORA = SPOLEČENSTVÍ ROZPTÝLENÉ DO SKUPIN PO CELÉM TEHDEJŠÍM SVĚTĚ ANTICKÁ DIASPORA OD PERSIE AŽ PO ŠPANĚLSKO BEZ CHRÁMU NENÍ JINÉ POLITICKO-KULTURNĚ-NÁBOŽENSKÉ CENTRUM → → ZTRÁTA VLIVU KNĚŽSKÉ VRSTVY

21 V DIASPOŘE SE DUCHOVNÍMI CENTRY STÁVAJÍ SYNAGOGY …STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ, DUCHOVNÍHO VEDENÍ, SETKÁVÁNÍ ŽIDOVSKÉ OBCE (ŠKOLA I RADNICE) VLIV ZÍSKÁVAJÍ RABÍNI … UČITELÉ ZÁKONA (SYNAGOGA ≠ CHRÁM … TEDY ŽÁDNÉ OBĚTI) SYNAGOGÁLNÍ ŽIDOVSTVÍ DO DNEŠKA


Stáhnout ppt "JUDAISMUS DĚJINY JUDAISMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google