Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká Palestina Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0204.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká Palestina Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0204."— Transkript prezentace:

1 Starověká Palestina Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0204

2 kmen Pelištejců 1200 př. n. l  Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou Egypta. 13. století př. n. l hebrejsko– izraelské kmeny  V průběhu 13. století př. n. l. se na území severovýchodně od Egypta stahují hebrejsko– izraelské kmeny (Mojžíš a vyvedení lidu z egyptského zajetí), které zde vytváří kmenový svaz. KanaánPalestina  Oblasti, kde se Pelištejci a hebrejsko-izraelské kmeny usadili, se říkalo Kanaán (jméno Palestina tomuto území přisoudili až Římané, kteří tuto oblast později obsadili).

3 1) Na mapce lze sledovat území, kde se usadili Pelištejci a izraelsko-hebrejské kmeny. Území Kanaánu

4 soudcovédoba soudců  V čele jednotlivých kmenů (dle tradice 12) stáli soudcové (doba soudců), kteří vedli kmenový svaz a kteří měli ve svých kmenech pozici náčelníka a náboženského vůdce.  Hebrejsko-izraelské kmeny války proti kmenu Pelištejců Saul králemdoba králů  Hebrejsko-izraelské kmeny vedly války proti kmenu Pelištejců. Jedním z významných bojovníků byl Saul, který se okolo roku 1020 př. n. l. stal prvním hebrejským králem (doba králů).  Hlavním městem Jeruzalém  Hlavním městem se stal Jeruzalém. David  Saulovým nástupcem se stal David, který založil silnou dynastii, vládnoucí v Palestině do roku 587 př. n. l. Šalamoun diplomatem  Nejvýznamnějším panovníkem raného království byl Šalamoun, který byl vynikajícím diplomatem (styky s Egyptem, Foinikií a jinými státy), což vedlo k tomu, že se během jeho vlády na území Palestiny neválčilo.  V Jeruzalémě chrám  V Jeruzalémě nechal vybudovat chrám (později znám jako Šalamounův). soudce spisovatel  Šalamoun byl znám svou moudrostí a proslavil se jako soudce a spisovatel (tradice mu připisuje tři biblické knihy Starého zákona – knihu Přísloví, knihu Kazatel a Píseň písní; poslední bádání však jeho autorství vyvrací).  Po Šalamounově smrti926 př. n. l. království se rozpadá na dvě části  Po Šalamounově smrti asi v roce 926 př. n. l. dochází k rozkolu mezi jednotlivými kmeny a království se rozpadá na dvě části.

5 2) Šalamoun dle představ italského umělce Duccia di Buoninsegna z 14. století. Šalamoun

6 izraelské království  Od konce 10. století př. n. l. vzniká na severu Kanaánu izraelské království. oslabení celého státu  Královské dynastie se zde velmi často měnily, nebylo ani pevně určené hlavní město, což vedlo k oslabení celého státu. Samaří  K nejvýznamnějším městům izraelského království patřilo Samaří. asyrská říše 721 př. n. l. asyrské zajetí  Oslabení izraelského království využila poblíž sílící asyrská říše (novoasyrské období), která království v roce 721 př. n. l. vyvrátila a která Izraelce odvedla jako zajatce na své území (tzv. asyrské zajetí).

7 3) Město Samaří bylo Asyřany srovnáno se zemí v roce 722 př. n. l. během bojů s izraelským královstvím. Z ruin města se dochovalo sloupořadí. Samaří

8 judské království  Na jihu Kanaánu vzniklo judské království, v němž vládli potomci Davidova rodu.  Judské království bylo mezi dvěma mlýnskými kameny – rozpínavou asyrskou říší (později nahrazena babylonskou říší) ze severu a východu a Egyptem z jihu. 587př. n. l. dobyt Jeruzalémbabylonským králem Nabukadnesarem II. babylonské zajetí  Nakonec i judské království podlehlo agresorovi – v roce 587 př. n. l. byl dobyt Jeruzalém babylonským králem Nabukadnesarem II. a lid judského království odveden do otroctví (tzv. babylonské zajetí).  Částečnou svobodu pro Židy znamenala porážka novobabylosnké říše Persií.  Vládci perské říše povolili židovskému obyvatelstvu návrat na území Palestiny pouze perskou provincií  Vládci perské říše povolili židovskému obyvatelstvu návrat na území Palestiny, ale židovský stát nebyl svobodný, byl pouze perskou provincií.

9 4) Podobizna Nabukadnesara II. z babylonské mince. Nabukadnesar II.

10  Samostatnostinedosáhlpo rozpadu perské říšeříše Alexandra Makedonskéhosoučástí říše Seleukovců  Samostatnosti židovský stát nedosáhl ani po rozpadu perské říše, resp. říše Alexandra Makedonského, protože se stal součástí říše Seleukovců. rod Makkabejských  V této době byly na území Palestiny zaváděny kulty řeckých božstev. Proti tomu se vzbouřil rod Makkabejských, což vedlo k posílení jeho moci.  Seleukovci se pokusili usmířit si židovské etnikum přidělením titulu velekněze právě makkabejskému rodu. Přesto se obyvatelstvo Palestiny na konci druhého století př. n. l. vzbouřilo proti seleukovské nadvládě a vytvořilo samostatné království (asi čtyřicetileté období bývá nazýváno hasmoneovské království). římské obsazení Judeje  Jejich snahu ukončilo římské obsazení Judeje (jak se oblasti také říká) v roce 64 př. n. l. Římané poté dosazovali judské krále sami. Herodes Veliký  Posledním z judských králů byl Herodes Veliký (popř. Ukrutný). Přestože byl vynikající vojevůdce a úředník je spíše znám z Bible jako vrah neviňátek v době narození Ježíše Krista  Po smrti Heroda království rozpadlo do provincií  Po smrti Heroda v roce 4 n. l. se judské království rozpadlo do několika provincií, které byly pod správou římských úředníků. povstáním Židů proti římské moci v letech 66-70 židovská válka  Během prvního století n. l. došlo k několika povstáním Židů proti římské moci. Největší vzpoura proběhla v letech 66-70 a je známa pod názvem židovská válka.  Poslední povstání Židů Šimon Bar Kochba diaspory  Poslední povstání Židů vedl ve 30. letech 2. století Šimon Bar Kochba (tzn. Syn hvězdy). Poté došla Římanům trpělivost a Židy rozehnali z území Palestiny do všech koutů své říše – období diaspory.

11 5) Fiktivní podoba krále Heroda I. (vlevo). 6) Vraždění neviňátek (obraz z 15. století; vpravo). Herodes Veliký

12 kulturaovlivněna náboženstvím  Veškerá činnost Židů, tedy i kultura byla ovlivněna náboženstvím. víra v jednoho boha monoteismus  Hlavním rozdílem od ostatních náboženství starověkých státu byla víra v jednoho boha – monoteismus.  Bůh se nesměl zobrazovat ani vyslovovat jeho jméno JHVHJahve  Bůh se nesměl zobrazovat (bylo zakázáno tvořit modly), ani vyslovovat jeho jméno, které bylo zaznamenáváno tetragramem JHVH, což se dle tradice četlo jako Jahve.  Židé oslovují Boha výrazem Adonaj (Pán), v češtině se vžil výraz Hospodin.  Bůh nebyl spojován s místemzvířetem rostlinoupředmětem přírodním jevempodstata tkví v morálním pochopení Boha  Bůh nebyl spojován s žádným místem, s žádným zvířetem, s žádnou rostlinou, s žádným předmětem ani s žádným přírodním jevem. Jeho podstata tkví v morálním pochopení Boha, který ověřuje víru svého lidu krutými zkouškami.

13  Posvátná kniha Židů Starý zákon  Posvátná kniha Židů, a zároveň historický a literární pramen, se nazývá Starý zákon. hebrejsky aramejsky  Starý zákon byl původně napsán hebrejsky, ale některé části byly aramejsky, popř. kombinací těchto dvou jazyků.  Starý zákon je sbírka textů  Starý zákon je sbírka textů, které se zmiňují o stvoření světa, o prvotním hříchu, o prvních lidech a jejich osudech, o životě hebrejského národa a o jeho usazení v zemi zaslíbené (Kanaán). Ve Starém zákoně nalezneme také právní a náboženské předpisy (Mojžíšovo Desatero a další) nebo básnické texty.  Starý zákon seskládá z Pěti knih Mojžíšových Tóra ProrociSpisy  Starý zákon se dle dělení Židů skládá z Pěti knih Mojžíšových (Tóra), knihy Proroci a knihy Spisy.  Hlavní podstatou Starého zákona přinést lidem ponaučení a morální oporu v životěSmyslem dějin dle Starého zákona je příchod Spasitele  Hlavní podstatou Starého zákona není podat historickou pravdu o hebrejském národě (ne vše je věrohodné a velmi často jsou situace popisovány s velkým odstupem, třeba i po staletích), ale na situacích přinést lidem ponaučení a morální oporu v životě. Smyslem dějin dle Starého zákona je příchod Spasitele (Mesiáše), který ukončí útrapy Židů.  Starý zákon předlohou prodvě náboženství křesťanství islám  Starý zákon se stal předlohou pro další dvě náboženství, která jsou v současnosti rozšířena po celém světě – křesťanství a islám.

14 7) Částečně zachovaný text Starého zákona z Codexu Aleppo z 9 století. Starý zákon

15 8) Socha Mojžíše od známého renesančního umělce Michelangela Buonarroti. 9) Mojžíš s Desaterem podle představ Rembrandta ze 17. století. Mojžíš

16  1) Vysvětli pojmy: asyrské zajetí, babylonské zajetí, diaspora, Mesiáš, Tóra, tetragram JHVH a Adonaj.  2) Popiš vznik hebrejského království a jeho následný rozpad.  3) Přibliž život Židů v rámci antických států.

17  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

18  1) ANSGAR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kenaan_mapa_s_popisky.jpg  2) DUCCIO DI BUONINSEGNA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Duccio_di_Buoninsegna_067.jpg  3) GOLF BRAVO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Ruins_of_Samaria.jpg  4) HEDNING. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Nebukadnessar_II.jpg  5) AUTOR NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/HerodtheGreat2.jpg  6) BERTRAM, Meister Von Mindem. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Meister_Bertram_von_Minden_001.jpg  7) DANIEL.BABANEK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Aleppo_Codex_%28Deut%29.jpg  8) MAYRING, Ulrich. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Michelangelo_Mose_2007.jpg  9) REMBRANDT. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg


Stáhnout ppt "Starověká Palestina Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0204."

Podobné prezentace


Reklamy Google