Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., ve znění z. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., nálezem ÚS 116/2008 Sb., 121/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., ve znění z. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., nálezem ÚS 116/2008 Sb., 121/2008."— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., ve znění z. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., nálezem ÚS 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb.,305/2008Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., a s přihlédnutím k nařízení vlády 567/2006 Sb., vyhláškám 357/2007 Sb. a č. 451/2008 Sb., … Odměňování v pracovním právu, 11. 11. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.

2 Osnova: Odměňování za práci – pojem, význam a základní charakteristika Základní prameny práva v oblasti odměňování zaměstnanců Mzda, naturální mzda Plat Odměna Náhrada mzdy při překážkách v práci Příplatky ke mzdě Zvláštní druhy odměn, prémie, nepeněžité formy odměny Srážky ze mzdy

3 Učebnice: Bělina, M. a kol. : Pracovní právo, C. H. BECK, Praha 2007, ISBN 80-7179-672-5, hl. XV. ZACHARIÁŠ, J. a kol.: Praktikum pracovního práva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2007, ISBN 978-80- 7380-045-1, str. kap. VIII., str. 122 Spirit, M. a kol. : Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009, ISBN 978-80-7380-109-0, část A, díl II. 1.9, str. 142

4 Doporučená literatura rozšiřující: Klíma, K. a kol. : Komentář k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009, ISBN 978- 80-7380-140-3, zejména LZPS – hospodářská, sociální a kulturní práva, čl. 28 Hofmannová, E. : Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2009, ANAG, Olomouc 2009, ISBN: 978- 80-7263-495-8 ……..

5 Odborné články k dané tématice: Jouza, L. : Změny v právní ochraně zaměstnanců při nevyplacení mzdy, Národní pojištění č. 8-9/2009, http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv- vydanych-cisel/clanky/zmeny-v-pravni-ochrane-zamestnancu- pri-nevyplaceni-mzdy.htm http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv- vydanych-cisel/clanky/zmeny-v-pravni-ochrane-zamestnancu- pri-nevyplaceni-mzdy.htm Kostadinovová, I. : Srážky ze mzdy, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/srazky-ze-mzdy/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/srazky-ze-mzdy/ Nechutná, J., Flajšhansová, V., Kostadinovová, I. : Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009, http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/ http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/ Kostadinovová, I. : Péče zaměstnavatele o kulturní a sociální podmínky zaměstnanců aneb zaměstnanecké výhody zajímavé rovněž pro zaměstnavatele, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pece-o-zamestnance-a-zamestnanecke-vyhody/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pece-o-zamestnance-a-zamestnanecke-vyhody/

6 Odměňování zaměstnanců obecně Práce za úplatu je základním znakem závislé práce, § 2 odst. 4 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v pl. Znění Odměňování souvisí s obecnou konstrukcí právní úpravy pracovněprávních vztahů v určitém období v rámci ústavního a politického systému V teorii a praxi se rozlišuje několik funkcí mzdy: a) Stimulační (motivační) – spojení složek a forem mzdy akcentuje závislost na žádoucím výkonu b) Regulační – tržní hodnota práce, reguluje nabídku a poptávku po pracovní síle na trhu práce, význam v oblasti zaměstnanosti, vliv na ekonomickou situaci zaměstnavatele c) Kompenzační – v závislosti na pracovním prostředí či podmínkách práce, příplatky za ztížené prac. prostř, za práci v noci, za směnnost, za práci na odloučeném pracovišti apod. d) Alimentační (sociální) – vliv na životní úroveň zaměstnance a celé jeho rodiny

7 Spravedlivá odměna za práci Čl. 28 LZPS, z. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR Lze se domáhat v mezích zákonů, které byly k realizaci vydány, čl. 41 odst. 1 LZPS Zákaz diskriminace – §§ 16, 17 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v pl. znění

8 Rovné zacházení, zákaz diskriminace, § 16 ZP Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu, § 16 odst. 1 ZP V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, § 16 odst. 2 ZP. Podrobnosti upravuje zvláštní právní předpis, 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon. Za diskriminace se podle § 16 odst. 3 ZP nepovažuje: Rozdílné zacházení, je-li důvodem podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, cíl musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Dočasné opatření směřující k dosažení rovnoměrného zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. § 17 zákoníku práce - z. č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon

9 Základní zásady pracovněprávních vztahů, § 13 ZP Zaměstnavatel – nesmí přenášet riziko výkonu závislé práce na zaměstnance. Zaměstnavatel nesmí ukládat peněžité postihy za porušení povinností, § 13 odst. 2 písm. f) ZP. Nesmí sjednat zajištění závazku, výj. konkurenční doložka, srážky ze mzdy, § 13 odst. 2 písm. g) ZP.

10 Odměňování za práci – pojem, význam a základní charakteristika dle zákoníku práce Část šestá zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Obecná ustanovení Mzda Plat Odměna z dohody Naturální mzda - § 119

11 Sjednání, stanovení, určení Kolektivní smlouva Pracovní smlouva Jiná smlouva Vnitřní předpis Mzdový výměr

12 Minimální mzda a zaručená mzda Vztahuje se rovněž na odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 8.000, - Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu - upraveno v n. v. 567/2006 Sb. Zaručená mzda (dříve minimální mzdové tarify) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce, přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin

13 Společná ustanovení, §§ 109-112 ZP Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků MZDA Peněžité plnění Plnění peněžité hodnoty – naturální mzda (§119 ZP) V podnikatelské sféře - § 109 odst. 2 ZP, §§ 113-121 ZP PLAT Peněžité plnění V rozpočtové sféře - § 109 odst. 3, §§ 122-137 ZP ODMĚNA z dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti - § 109 odst. 5 ZP Peněžité plnění

14 Mzda - §§ 113 – 121 ZP Za práci přesčas Za práci ve svátek Za noční práci Za práci v sobotu a v neděli Při uplatnění konta pracovní doby

15 Plat - §§ 122-137 ZP Platové tarify Příplatky za noční práci Příplatky za práciv sobotu a v neděli Práce přesčas Práce ve svátek Ztížené pracovní prostředí Zvláštní příplatek Příplatek za rozdělenou směnu Osobní příplatek Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah Specializační příplatek pedagogického pracovníka

16 Odměna - § 138 ZP Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají - v dohodě o provedení práce (lze sjednat ústně či písemně, § 75 ZP - nebo v dohodě o pracovní činnosti (musí být sjednána písemně, jinak je neplatná), § 76 ZP Jde o podstatnou náležitost dohod

17 EU Nařízení, Směrnice Ústava, LZPS Zákony Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev Kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy pracovní smlouvy

18 Prameny pracovního práva významné pro odměňování Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění Zákon o daních z příjmu, z. č. 586/1992 Sb., v platném znění Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (subsidiární použití) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v pl. Znění (procesní ochrana zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele) Zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb., v platném znění (kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, přestupky a správní delikty na úseku odměňování)

19 Další prameny pracovního práva Normativní smlouvy Mezinárodní smlouvy Kolektivní smlouvy - § 22 – 29 zákoníku práce Vnitřní předpis - § 305 zákoníku práce Mzdové předpisy Organizační řád Pracovní řád - § 306 zákoníku práce Používání ochranných pracovních prostředků Jednání v souladu s dobrými mravy - § 13 odst. 5 zákoníku práce Ústavní soud a soudní rozhodnutí

20 Související předpisy Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21 Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění novely č. 217/2009 Sb. účinné od 20. července 2009, v návaznosti na insolvenční zákon, z. č. 182/2006 Sb., v platném znění Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel dluží mzdu, se může přihlásit o svůj nárok na úřadu a práce, v jehož obvodu má sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatel, a současně může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Úřad práce zveřejňuje na úřední desce informace o podání insolvenčního nárvhu na určitý podnik. Lze uplatnit mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za rozhodné období, které je maximálně 6 měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a 3 měsíce po zahájení. 3 měsíce rozhodného období, zpětně od prvního dne kalendářního měsíce, je-li podán insolvenční návrh u příslušného krajského soudu ČR na zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti: 1. Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit 2. Neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti Celkově lze vyplatit 1 zaměstnanci za 1 měsíc částku jeden a půl násobku průměrné mzdy v národním hospodářství v době podání návrhu na insolvenční řízení, 1. květen 2009 – 30. duben 2010 je to 23.542,- Kč. 1,5 násebek činí 35.313,- Kč, maximálně lze vyplatit za období 3 měsíců 1 zaměstnanci tedy částku 105.940,- Kč.

22 Prováděcí předpisy k odměňování Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Vyhláška MPSV č. 451/2008 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot Vyhláška Ministerstva financí č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009 Sdělení MPSV č. 435/2008 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. Až 3. Čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti, 22.942,- Kč Sdělení MPSV 148/2009 Sb., pro st. soc. podp. Aktuálně 2009 23.542, - Kč

23 Orgány státní správy činné na úseku zaměstnanosti, gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Správa služeb zaměstnanosti Úřady práce Oblastní inspektoráty práce Celní úřady Správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení, činnost okresních správ.

24 Inspekce práce, 251/2005 Sb. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost Namátkové kontroly Pravidelně plánované v kal. roce Na podnět Přestupky FO Správní delikty PO Pokuty

25 Úřad práce, 435/2004 Sb. Kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Hlášení volných pracovních míst Zaměstnávání cizinců Evidence občanů EU pracujících na našem území

26 Vnitropodnikové předpisy.  Pr á vn í povaha vnitropodnikových norem. Jedn á se o pramen pracovn í ho pr á va, přestože se nejedn á o obecně z á vazný normativn í akt, m á s í lu platn é pr á vn í normy, kter á plat í pro v š echny zaměstnance konkr é tn í ho zaměstnavatele.  Konkretizace obecných pracovněpr á vn í ch předpisů na konkr é tn í podm í nky dan é ho zaměstnavatele. Možn á ře š en í organizačn í ho ř á du na pracovi š ti. Vnitřní předpis - pokyny hromadného charakteru. Příklad lze uvést: pracovní řád, oděvní řád, organizační řád, stájový řád, studijní řád.

27 Druhy vnitřních předpisů Vyd á v á ny jen v r á mci z á kona, pouze ke konkretizaci, proveden í pr á vn í ch aktů; např. lze upravit pracovn í dobu, mohu prodloužit dovolenou. Vnitřn í předpisy jsou zakotveny v § 305 z á kon í ku pr á ce. Podm í nkou platnosti je p í semn á forma a to, že v podniku nepůsob í odborov á organizace. Typick é vnitropodnikov é předpisy se týkaj í n á plně pr á ce, popisu pr á ce; někdy jsou př í mo individu á ln í (konkretizace činnosti ve vazbě na sjednaný druh pr á ce). U vedouc í ch funkc í bývaj í formulov á ny obecně.

28 Pracovní řád  Pracovní řád je vnitropodnikovou právní normou, vnitřním předpisem. Podle § 306 ZP jej mohou vydávat zaměstnavatelé, pokud orgán jim nadřízen nevydal pracovní řád pro organizace jim podřízené. Příkladem je pracovní řád pro soudy vydaný Ministerstvem spravedlnosti.  Vnitřní mzdový předpis neboli mzdový/platový řád je vydáván v rámci daném pravidly pro odměňování podle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády.  Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 ZP jsou povinni pracovní řád vydat.  Výjimečně se lze setkat s pracovn í m ř á dem, který jde nad z á kon.  Funkcí je konkretizace, rozvedení a aplikace obecných ustanovení ZP a jeho prováděcích předpisů na zvláštní podmínky u zaměstnavatele. Hmotně právní podmínkou je předchozí souhlas příslušného odborového orgánu.

29 Vnitřní předpisy § 305 zákoníku práce – písemně, zpravidla na dobu určitou § 306 pracovní řád § 307 vnitřní mzdový předpis Předpis k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků Předpisy k pracovním cestám Zásady použití sociálního fondu

30 Mzdové předpisy Vnitřn í mzdový předpis neboli mzdový/platový ř á d je vyd á v á n v r á mci dan é m z á koníkem práce a k němu vydaných prováděcích předpisů a stanov í pravidla pro poskytov á n í mezd. § 307 odst. 1 ZP – zakládá-li mzdový výměr právo na plnění v menším rozsahu než vyplývá ze smlouvy, popř. než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části neplatný § 307 odst. 2 ZP – přísluší-li zaměstnanci více stejných práv, přísluší mu jen jedno, a sice to, které zaměstnanec určí

31 Odměňování Část šestá ZP upravuje odměňování za práci, odměnu za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu. § 114 ZP – mzda nebo náhradní volno za práci přesčas + příplatek ve výši nejméně 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku §§ 116, 118 ZP– mzda za noční práci, v sobotu, v neděli + příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku Jinou minimální výši a způsob určení lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.

32 Odměna za práci přesčas u vedoucích zaměstnanců U vedoucích zaměstnanců může být s účinností od 1. 1. 2008 sjednána mzda již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu nařízené práce přesčas v kalendářním roce sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda ani příplatek ani náhradní volno za práci přesčas konanou v tomto sjednaném rozsahu nepřísluší. Vedoucími zaměstnanci jsou v tomto smyslu podle § 11 odst. 4 zákoníku práce, takoví zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

33 Průměrný výdělek, hrubá mzda, superhrubá mzda - Slouží pro výpočet tzv. náhrad mzdy za pracovní volno - Započítává se základní mzda a případné odměny, mzda z práci přesčas, příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek - Zohledňují se příjmy za poslední 3 měsíce - Srážky: Hrubá mzda - pojistné – na sociální a zdravotní pojištění z hrubé mzdy zaměstnance Superhrubá mzda je součtem pojistného plus hrubé mzdy a tvoří základ pro výpočet zálohy na daň – 15%.

34 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) § 313 ZP - potvrzení o zaměstnání : odst. 1 -náležitosti potvrzení o zaměstnání, odst. 2 - údaje o průměrném výdělku (§ 351 zákoníku práce, hodinový průměr) lze na žádost zaměstnance uvést v odděleném potvrzení (průměrný čistý příjem. Důležité pro úřad práce k určení výše podpory v nezaměstnanosti. Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti též na zvláštním listě (výklad). Zdravotní pojištění je nepovinný údaj. Srážky ze mzdy jsou povinným údajem, sráží se případně i z podpory v nezaměstnanosti. Nově údaj, zda byl pracovní vztah skončen z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

35 Srážky z příjmu § 145-190 ZP § 327 ZP dohoda o srážkách ze mzdy

36 Dohoda o srážkách ze mzdy § 13 odst. 1 písm. g) – zaměstnavatel nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávní vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu Srážky bez souhlasu zaměstnance - § 147 ZP § 327 ZP – dohoda o srážkách ze mzdy, které nesmí činit více, než by činily srážky při výkonu rozhodnutí, § 299 občanského soudního řádu, z. č. 99/1963 Sb., v platném znění Nezabavitelný příjem!

37 Stanovení nezabavitelné části příjmu §§ 145 – 150 zákoníku práce Zákon č. 119/2001 Sb., postup při souběhu více příjmů Součet 2/3 částky životního minima jednotlivce (3126, - Kč – z. č. 110/2006 Sb.) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v obci od 5000 do 99999 obyvatel = 2659,- Kč (§26 zákona č. 117/1995 Sb.). 2/3 z 5 785 Kč = 3856, 66 Kč. Na každou vyživovanou osobu se zvýší nezabavitelná část příjmu o 25% a nakonec se zaokrouhlí na celé Kč nahoru. Do čistého příjmu se započítává i odstupné, odbytné, odchodné…..jubilejní odměny a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

38 § 146 a 327 zákoníku práce Od 1. 1. 2007 se nemusí srážet různé dohody jako jsou půjčky, hypotéky atd., nejsou-li nařízeny soudem nebo exekutorem. Dohoda o srážkách ze mzdy bude respektována podle dosavadních předpisů, pokud nabyla účinnosti do 31. 12. 2006, po tomto datu pouze jde- li o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

39 Pracovní cesta a cestovní náhrady (výdaje poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, §151 a násl. ZP) Pracovní cesta je časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, § 42 ZP. Jen na základě dohody se zaměstnancem. Rovněž cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, § 152 písm. c). Krácení stravného. Přerušení pracovní cesty. Vyúčtování.

40 Překážky v práci Právem uznané skutečnosti, které brání zaměstnanci v plnění pracovních povinností a zaměstnavateli v přidělování práce, a to zpravidla dočasně. Zaměstnanec nemusí práci konat a jeho nepřítomnost v práci je omluvena. ZP a prováděcí nařízení vlády stanoví, za jakých podmínek a v jakém rozsahu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za dobu, kdy práci nekoná.

41 Převedení zaměstnance na jinou práci jen se souhlasem – výslovný či konkludentní - § 41 odst. 5 ZP Prostoj Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 》 lze převést zaměstnance na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen pokud zaměstnanec s převedením souhlasí

42 Překážky v práci na straně zaměstnavatele Prostoje, § 207 odst. 1 – 80% prům. výdělku Nepříznivé povětrnostní vlivy, § 207 odst. 2 – 60% prům. výdělku Jiné překážky - § 208 prům. výdělek Částečná nezaměstnanost, § 209 – nejméně 60% prům. výdělku Doba na pracovní cestě, která spadá do pracovní doby a neplní-li v ní zaměstnanec pracovní úkoly – překážka v práci na straně zaměstnavatele – mzda se nekrátí

43 Překážky v práci, § 191 a násl. ZP Na straně zaměstnance: Dočasná pracovní neschopnost, §§191-194 Mateřská a rodičovská dovolená, §§ 195 - 198 Jiné důležité osobní překážky v práci, § 199 – prováděcí nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (nahradilo přílohu k n. v. 108/1994 Sb.) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu, § 200 Výkon veřejné funkce, § 201 Výkon občanské povinnosti, § 202 Jiné úkony v obecném zájmu, § 203 Školení, příprava nebo studium, § 205

44 N. v. č. 590/2006 Sb., příloha – Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci: 1. Vyšetření nebo ošetření 2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce 3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků 4. Znemožnění cesty do zaměstnání 5. Svatba 6. Narození dítěte 7. Úmrtí 8. Doprovod 9. Pohřeb spoluzaměstnance 10. Přestěhování 11. Vyhledání nového zaměstnání

45 Vážení posluchači, děkuji Vám za pozornost. Přeji příjemný zbytek dnešního dne. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni


Stáhnout ppt "Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., ve znění z. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., nálezem ÚS 116/2008 Sb., 121/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google