Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdanění nemovitých věcí 21. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.50.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdanění nemovitých věcí 21. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.50."— Transkript prezentace:

1 Zdanění nemovitých věcí 21. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.50

2 Osnova 1.Obecně ke zdanění nemovitých věcí 2.Daň z nemovitých věcí 3.Daň z nabytí nemovitých věcí 4.Daně z příjmů 5.Daň z přidané hodnoty Radim Boháč2

3 1. Obecně ke zdanění nemovitých věcí Radim Boháč3 zdanění vlastnictví nemovité věci – daň z nemovitých věcí zdanění transferu nemovité věci – daň z nabytí nemovitých věcí – daně z příjmů (příjem z transferu a užívání) – daň z přidané hodnoty (dodání nemovité věci) zdanění jiného nakládání s nemovitou věcí – daně z příjmů (příjem z nájmu) – daň z přidané hodnoty (nájem nemovité věci)

4 2. Daň z nemovitých věcí A.Základní informace B.Daň z pozemků C.Daň ze staveb a jednotek D.Správa daně Radim Boháč4

5 A. Základní informace Radim Boháč5 Daň z nemovitých věcí Daň z pozemků Daň ze staveb a jednotek zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

6 B. Daň z pozemků základní konstrukční prvky daně z pozemků I.Subjekt II.Předmět III.Základ IV.Sazba V.Výpočet VI.Období VII.Rozpočtové určení Radim Boháč6

7 I. Subjekt poplatník – vlastník – svěřenský fond – podílový fond – fond obhospodařovaný penzijní společností – stavebník – organizační složka státu, příspěvková organizace – nájemce nebo pachtýř – uživatel Radim Boháč7

8 II. Předmět pozemky – na území České republiky – evidované v katastru nemovitostí předmětem daně nejsou – pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy – lesní pozemky (lesy ochranné a zvláštního určení) – pozemky vodních ploch – pozemky určené pro obranu České republiky – pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami Radim Boháč8

9 Příklad Radim Boháč9 pozemek výměra 1000 m 2 stavba zastavěná plocha 100 m 2

10 Osvobození osvobození od daně z pozemků – osobní – věcné podmínky – podnikání – nájem nebo pacht obecně závazné vyhlášky Radim Boháč10

11 III. Základ Radim Boháč11 valorický orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty hospodářské lesy a průmyslové rybníky specifický ostatní pozemky

12 IV. Sazba Radim Boháč12 poměrná lineární orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocné sady hospodářské lesy a průmyslové rybníky pevná zpevněné plochy pozemků zastavěné plochy a nádvoří stavební pozemkyostatní plochy

13 V. Výpočet pro valorický základ – daň = zaokrouhlený základ na celé Kč nahoru x sazba pro specifický základ – daň = zaokrouhlený základ na celé m 2 nahoru x sazba případně násobení daně místním koeficientem Radim Boháč13

14 VI. Období a rozpočtové určení zdaňovací období – kalendářní rok rozpočtové určení daně – příjem obecních rozpočtů Radim Boháč14

15 C. Daň ze staveb a jednotek základní konstrukční prvky daně ze staveb a jednotek I.Subjekt II.Předmět III.Základ IV.Sazba V.Výpočet VI.Období VII.Rozpočtové určení Radim Boháč15

16 I. Subjekt poplatník – vlastník – svěřenský fond – podílový fond – fond obhospodařovaný penzijní společností – organizační složka státu, příspěvková organizace – nájemce nebo pachtýř Radim Boháč16

17 II. Předmět zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby) a jednotky na území České republiky předmětem daně nejsou – budovy, v níž jsou jednotky fikce nemovité věci Radim Boháč17

18 Příklad Radim Boháč18 byty a nebytové prostory, které nejsou jednotkou byty a nebytové prostory, které jsou jednotkou předmět daně

19 Osvobození osvobození od daně ze staveb a jednotek – osobní – věcné podmínky – podnikání – nájem nebo pacht Radim Boháč19

20 III. Základ Radim Boháč20 výměra zastavěné plochy zdanitelné stavby upravená podlahová plocha jednotky

21 IV. Sazba sazba podle typu stavby – obytné domy – stavby pro individuální rekreaci – garáže – stavby užívané pro podnikání – ostatní zdanitelné stavby – ostatní jednotky zvýšení za podlaží koeficienty zvýšení v NP a I. zónách CHKO Radim Boháč21

22 V. Výpočet daň = zaokrouhlený základ na celé m 2 nahoru x sazba případné zvýšení daně případně násobení daně místním koeficientem Radim Boháč22

23 VI. Období a rozpočtové určení zdaňovací období – kalendářní rok rozpočtové určení daně – příjem obecních rozpočtů Radim Boháč23

24 D. Správa daně správce daně – finanční úřad (orgány Finanční správy České republiky) – místní příslušnost daňové přiznání splatnost daně – jednorázově – ve splátkách Radim Boháč24

25 3. Daň z nabytí nemovitých věcí I.Základní informace II.Základní konstrukční prvky III.Správa daně Radim Boháč25

26 A. Základní informace Radim Boháč26 Daň z převodu nemovitostí Daň z nabytí nemovitých věcí 1993 – 2013od 2014

27 A. Základní informace zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí I.základní konstrukční prvky daně z nabytí nemovitých věcí II.správa daně z nabytí nemovitých věcí Radim Boháč27

28 II. Základní konstrukční prvky a)Subjekt b)Předmět c)Základ d)Sazba e)Výpočet f)Rozpočtové určení Radim Boháč28

29 a) Subjekt koupě nebo směna – převodce nabyvatel je ručitelem – nabyvatel pokud se tak dohodnou ve smlouvě ostatní případy – nabyvatel Radim Boháč29

30 b) Předmět úplatné nabytí vlastnického práva k taxativně vyjmenovaným nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky také nabytí na základě – zajišťovacího převodu práva – úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva Radim Boháč30

31 Příklad - směna Radim Boháč31 Osoba AOsoba B Nemovitá věc X Nemovitá věc Y úplatné nabytí nemovité věci X – nabyvatel – osoba B, převodce – osoba A – úplata – hodnota nemovité věci Y úplatné nabytí nemovité věci Y – nabyvatel – osoba A, převodce – osoba B – úplata – hodnota nemovité věci X

32 Příklad – vzájemné darování Radim Boháč32 Osoba AOsoba B Nemovitá věc X Nemovitá věc Y úplatné nabytí nemovité věci X – nabyvatel – osoba B, převodce – osoba A – úplata – hodnota nemovité věci Y úplatné nabytí nemovité věci Y – nabyvatel – osoba A, převodce – osoba B – úplata – hodnota nemovité věci X

33 c) Základ Radim Boháč33 zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje

34 d) Sazba poměrná lineární 4 % Radim Boháč34

35 e) Výpočet součin – základu zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru – sazby Radim Boháč35

36 f) Rozpočtové určení daně příjem státního rozpočtu Radim Boháč36

37 III. Správa daně správce daně – orgány Finanční správy České republiky ručitel – poplatník převodce ⇨ nabyvatel ručitel Radim Boháč37

38 III. Správa daně daňové přiznání – nemovité věci evidované v katastru nemovitostí povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru proveden vklad – nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci – přílohy daňového přiznání splatnost daně – ve lhůtě pro podání daňového přiznání Radim Boháč38

39 III. Správa daně – zvláštní ustanovení Radim Boháč39 Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru

40 4. Daně z příjmů A.Daň z příjmů fyzických osob B.Daň z příjmů právnických osob Radim Boháč40

41 A. Daň z příjmů fyzických osob I.Osvobození příjmu z prodeje II.Zdanění příjmu z prodeje III.Zdanění bezúplatného příjmu IV.Zdanění příjmu z nájmu a pachtu Radim Boháč41

42 I. Osvobození příjmu z prodeje příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky – 2letý časový test příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí – 5letý časový test Radim Boháč42

43 II. Zdanění příjmu z prodeje příjem ze samostatné činnosti – je-li nemovitá věc v obchodním majetku – příjem lze snížit o výdaj (zůstatková cena) ostatní příjem – není-li nemovitá věc v obchodním majetku – příjem lze snížit o výdaj (cena, za kterou byla nemovitá věc nabyta, daň z nabytí nemovitých věcí) Radim Boháč43

44 III. Zdanění bezúplatného příjmu bezúplatné nabytí nemovité věci – příjem ze závislé činnosti zdaněn – příjem ze samostatné činnosti zdaněn – ostatní příjem osvobození (příbuzní) jiný příjem zdaněn Radim Boháč44

45 IV. Zdanění příjmu z nájmu a pachtu příjem ze samostatné činnosti – je-li nemovitá věc v obchodním majetku – možnost uplatit 30% výdajový paušál, nejvýše do částky 600.000 Kč příjem z nájmu – není-li nemovitá věc v obchodním majetku – možnost uplatit 30% výdajový paušál, nejvýše do částky 600.000 Kč Radim Boháč45

46 B. Daň z příjmů právnických osob příjem z prodeje, nájmu i bezúplatný příjem – zdaněny Radim Boháč46

47 5. Daň z přidané hodnoty I.Dodání nemovitých věcí II.Nájem nemovitých věcí Radim Boháč47

48 I. Dodání nemovitých věcí osvobozeno od daně z přidané hodnoty – pozemek pozemek, na kterém není stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť není stavebním pozemkem – ostatní nemovité věci po 5 letech od kolaudace stavby Radim Boháč48

49 II. Nájem nemovitých věcí osvobozen od daně z přidané hodnoty – výjimka krátkodobý nájem nemovité věci platí i pro pacht Radim Boháč49

50 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 20. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.50


Stáhnout ppt "Zdanění nemovitých věcí 21. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.50."

Podobné prezentace


Reklamy Google