Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdanění nemovitých věcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdanění nemovitých věcí"— Transkript prezentace:

1 Zdanění nemovitých věcí
21. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

2 Osnova Obecně ke zdanění nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí Daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Radim Boháč

3 1. Obecně ke zdanění nemovitých věcí
zdanění vlastnictví nemovité věci daň z nemovitých věcí zdanění transferu nemovité věci daň z nabytí nemovitých věcí daně z příjmů (příjem z transferu a užívání) daň z přidané hodnoty (dodání nemovité věci) zdanění jiného nakládání s nemovitou věcí daně z příjmů (příjem z nájmu) daň z přidané hodnoty (nájem nemovité věci) Radim Boháč

4 2. Daň z nemovitých věcí Základní informace Daň z pozemků
Daň ze staveb a jednotek Správa daně Radim Boháč

5 Daň ze staveb a jednotek
A. Základní informace zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z pozemků Daň ze staveb a jednotek Radim Boháč

6 B. Daň z pozemků základní konstrukční prvky daně z pozemků Subjekt
Předmět Základ Sazba Výpočet Období Rozpočtové určení Radim Boháč

7 I. Subjekt poplatník vlastník svěřenský fond podílový fond
fond obhospodařovaný penzijní společností stavebník organizační složka státu, příspěvková organizace nájemce nebo pachtýř uživatel Radim Boháč

8 II. Předmět pozemky předmětem daně nejsou na území České republiky
evidované v katastru nemovitostí předmětem daně nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy lesní pozemky (lesy ochranné a zvláštního určení) pozemky vodních ploch pozemky určené pro obranu České republiky pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami Radim Boháč

9 stavba zastavěná plocha 100 m2
Příklad stavba zastavěná plocha 100 m2 pozemek výměra 1000 m2 Radim Boháč

10 Osvobození osvobození od daně z pozemků podmínky
osobní věcné podmínky podnikání nájem nebo pacht obecně závazné vyhlášky Radim Boháč

11 hospodářské lesy a průmyslové rybníky
III. Základ valorický orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty hospodářské lesy a průmyslové rybníky specifický ostatní pozemky Radim Boháč

12 IV. Sazba poměrná lineární pevná Radim Boháč
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocné sady hospodářské lesy a průmyslové rybníky pevná zpevněné plochy pozemků zastavěné plochy a nádvoří stavební pozemky ostatní plochy Radim Boháč

13 V. Výpočet pro valorický základ pro specifický základ
daň = zaokrouhlený základ na celé Kč nahoru x sazba pro specifický základ daň = zaokrouhlený základ na celé m2 nahoru x sazba případně násobení daně místním koeficientem Radim Boháč

14 VI. Období a rozpočtové určení
zdaňovací období kalendářní rok rozpočtové určení daně příjem obecních rozpočtů Radim Boháč

15 C. Daň ze staveb a jednotek
základní konstrukční prvky daně ze staveb a jednotek Subjekt Předmět Základ Sazba Výpočet Období Rozpočtové určení Radim Boháč

16 I. Subjekt poplatník vlastník svěřenský fond podílový fond
fond obhospodařovaný penzijní společností organizační složka státu, příspěvková organizace nájemce nebo pachtýř Radim Boháč

17 II. Předmět zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby) a jednotky na území České republiky předmětem daně nejsou budovy, v níž jsou jednotky fikce nemovité věci Radim Boháč

18 Příklad byty a nebytové prostory, které nejsou jednotkou
byty a nebytové prostory, které jsou jednotkou předmět daně Radim Boháč

19 Osvobození osvobození od daně ze staveb a jednotek podmínky osobní
věcné podmínky podnikání nájem nebo pacht Radim Boháč

20 III. Základ zdanitelné stavby jednotky výměra zastavěné plochy
upravená podlahová plocha jednotky Radim Boháč

21 IV. Sazba sazba podle typu stavby zvýšení za podlaží koeficienty
obytné domy stavby pro individuální rekreaci garáže stavby užívané pro podnikání ostatní zdanitelné stavby ostatní jednotky zvýšení za podlaží koeficienty zvýšení v NP a I. zónách CHKO Radim Boháč

22 V. Výpočet daň = zaokrouhlený základ na celé m2 nahoru x sazba
případné zvýšení daně případně násobení daně místním koeficientem Radim Boháč

23 VI. Období a rozpočtové určení
zdaňovací období kalendářní rok rozpočtové určení daně příjem obecních rozpočtů Radim Boháč

24 D. Správa daně správce daně daňové přiznání splatnost daně
finanční úřad (orgány Finanční správy České republiky) místní příslušnost daňové přiznání splatnost daně jednorázově ve splátkách Radim Boháč

25 3. Daň z nabytí nemovitých věcí
Základní informace Základní konstrukční prvky Správa daně Radim Boháč

26 A. Základní informace 1993 – 2013 od 2014 Radim Boháč
Daň z převodu nemovitostí Daň z nabytí nemovitých věcí 1993 – 2013 od 2014 Radim Boháč

27 A. Základní informace zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí základní konstrukční prvky daně z nabytí nemovitých věcí správa daně z nabytí nemovitých věcí Radim Boháč

28 II. Základní konstrukční prvky
Subjekt Předmět Základ Sazba Výpočet Rozpočtové určení Radim Boháč

29 a) Subjekt koupě nebo směna ostatní případy převodce nabyvatel
nabyvatel je ručitelem nabyvatel pokud se tak dohodnou ve smlouvě ostatní případy Radim Boháč

30 b) Předmět úplatné nabytí vlastnického práva k taxativně vyjmenovaným nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky také nabytí na základě zajišťovacího převodu práva úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva Radim Boháč

31 Příklad - směna úplatné nabytí nemovité věci X
Nemovitá věc X Osoba A Osoba B Nemovitá věc Y úplatné nabytí nemovité věci X nabyvatel – osoba B, převodce – osoba A úplata – hodnota nemovité věci Y úplatné nabytí nemovité věci Y nabyvatel – osoba A, převodce – osoba B úplata – hodnota nemovité věci X Radim Boháč

32 Příklad – vzájemné darování
Nemovitá věc X Osoba A Osoba B Nemovitá věc Y úplatné nabytí nemovité věci X nabyvatel – osoba B, převodce – osoba A úplata – hodnota nemovité věci Y úplatné nabytí nemovité věci Y nabyvatel – osoba A, převodce – osoba B úplata – hodnota nemovité věci X Radim Boháč

33 srovnávací daňová hodnota
c) Základ nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny Radim Boháč

34 d) Sazba poměrná lineární 4 % Radim Boháč

35 e) Výpočet součin základu zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru
sazby Radim Boháč

36 f) Rozpočtové určení daně
příjem státního rozpočtu Radim Boháč

37 III. Správa daně správce daně ručitel
orgány Finanční správy České republiky ručitel poplatník převodce ⇨ nabyvatel ručitel Radim Boháč

38 III. Správa daně daňové přiznání splatnost daně
nemovité věci evidované v katastru nemovitostí povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru proveden vklad nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci přílohy daňového přiznání splatnost daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání Radim Boháč

39 III. Správa daně – zvláštní ustanovení
Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Radim Boháč

40 4. Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob Radim Boháč

41 A. Daň z příjmů fyzických osob
Osvobození příjmu z prodeje Zdanění příjmu z prodeje Zdanění bezúplatného příjmu Zdanění příjmu z nájmu a pachtu Radim Boháč

42 I. Osvobození příjmu z prodeje
příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky 2letý časový test příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí 5letý časový test Radim Boháč

43 II. Zdanění příjmu z prodeje
příjem ze samostatné činnosti je-li nemovitá věc v obchodním majetku příjem lze snížit o výdaj (zůstatková cena) ostatní příjem není-li nemovitá věc v obchodním majetku příjem lze snížit o výdaj (cena, za kterou byla nemovitá věc nabyta, daň z nabytí nemovitých věcí) Radim Boháč

44 III. Zdanění bezúplatného příjmu
bezúplatné nabytí nemovité věci příjem ze závislé činnosti zdaněn příjem ze samostatné činnosti ostatní příjem osvobození (příbuzní) jiný příjem zdaněn Radim Boháč

45 IV. Zdanění příjmu z nájmu a pachtu
příjem ze samostatné činnosti je-li nemovitá věc v obchodním majetku možnost uplatit 30% výdajový paušál, nejvýše do částky Kč příjem z nájmu není-li nemovitá věc v obchodním majetku Radim Boháč

46 B. Daň z příjmů právnických osob
příjem z prodeje, nájmu i bezúplatný příjem zdaněny Radim Boháč

47 5. Daň z přidané hodnoty Dodání nemovitých věcí Nájem nemovitých věcí
Radim Boháč

48 I. Dodání nemovitých věcí
osvobozeno od daně z přidané hodnoty pozemek pozemek, na kterém není stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť není stavebním pozemkem ostatní nemovité věci po 5 letech od kolaudace stavby Radim Boháč

49 II. Nájem nemovitých věcí
osvobozen od daně z přidané hodnoty výjimka krátkodobý nájem nemovité věci platí i pro pacht Radim Boháč

50 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph. D
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 20. dubna 2015 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.


Stáhnout ppt "Zdanění nemovitých věcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google