Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA

2 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.7 (2010) © Ivo Telec, 2005

3 3 Ius est ars boni et aequi Publius Iuventilus Celsus, D. 1, 1, 1 pr. kol. 70 – kol. 140 po Kr.

4 4 TEMATICKÝ PŘEHLED 1. účel a soustava 2. právní normy: právní principy a právní pravidla 2. životní princip a postoj 3. obecné právní principy 4. zásady soukromého práva 5. zvláštní zásady soukromého práva 6. zásady soukromoprávních institucí

5 5 1. ČÁST PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 ? právní jistota (jistota nabytého práva) poctivost a důvěra Každé právní dobro lze vyjádřit právním principem

11 11 VÝMĚR PRÁVNÍCH PRINCIPŮ Normativní právní věty v literární podobě vyjadřující: Normativní právní věty v literární podobě vyjadřující: 1. abstraktní příkazy (= právní normy) k optimalizaci chování (Optimierungsgebote) k optimalizaci chování (Optimierungsgebote) bez konkrétní skutkové podstaty bez konkrétní skutkové podstaty 2. hodnotové a funkční základy právně normativní soustavy (právního řádu), způsobilé poměřování (vážení)

12 12  = mětí dobrého, má býti právní dobro (hodnota), (hodnota), např. má být jistota nabytého např. má být jistota nabytého vlastnického práva (dobro) vlastnického práva (dobro) či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) má být chráněna (dobro) má být chráněna (dobro)

13 13  Účeloslovně-hodnotová argumentace právními principy při: Účeloslovně-hodnotová argumentace právními principy při: 1. tvorbě práva 2. výkladu práva 3. dotváření práva podobností (analogií) či teleologickou redukcí či teleologickou redukcí

14 14 ZDROJE 1. idea práva 2. právní řád (pozitivní právo), volní projev zákonodárce, následek politického rozhodnutí např. princip právně rovného zacházení v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb. např. princip právně rovného zacházení v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb.

15 15  Druhy: Druhy: 1. psané §§§ např. rovné zacházení, dobrá správa např. rovné zacházení, dobrá správa 2. nepsané, vyvozené (indukované) z: a. právních pravidel (ze součásti právního řádu) řádu) b. ideje práva mimo právní řád, zákonodárnou politiku a politickou vůli zákonodárnou politiku a politickou vůli zákonodárce zákonodárce

16 16 METODIKA POMĚŘOVÁNÍ PRÁVNÍCH PRINCIPŮ 1. abstraktní porovnání principů (bez ohledu na konkrétní věc) (bez ohledu na konkrétní věc) 2. posouzení hierarchie právních principů z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní) z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní) 3. posouzení, v jaké míře jsou principy dotčeny v konkrétní věci v konkrétní věci 4. vlastní poměřování (optimalizace použití dotčených principů; co nejvíce použít pokud možno všechny)

17 17  Intenzita dotčení právních principů: Intenzita dotčení právních principů:  a. plné zabránění použití určitého principu b. částečné zabránění

18 18 PRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍCH NOREM 1. Právní principy (Prinzipienmodelle) (Prinzipienmodelle) = příkazy k optimalizaci, používané v co nejvyšší používané v co nejvyšší míře vzhledem k možnosti : míře vzhledem k možnosti : i. skutkové (děj) ii. právní: a. poměřované kolidující jiné principy jiné principy b. právní pravidla 2. Právní pravidla (Regelmodelle) = definitivní: a. příkazy např. splnit dluh b. zákazy, např. zákaz znehodnocujícího užití uměleckého díla c. dovolení viz zákonné licence d. [zmocnění]

19 19  Právní principy Právní principy  platí souběžně 2 nebo i více 2 nebo i více  liší se mírou intenzity platnosti intenzity platnosti (významností) (významností)  kříží se a vyvažují se vzájemně  se vzájemně  Právní pravidla  platí výlučně 1 příkaz, zákaz, nebo dovolení  jedno ruší druhé

20 20  Použití poměřením Použití poměřením principů (hodnot) principů (hodnot) (např. poměřením dobré víry a právního bezpečí) (např. poměřením dobré víry a právního bezpečí)  metoda poměrnosti (proporcionality)  přibližování se Dworkin, 1984, Alexy, 1985 Použití podřazením skutku pod právní pravidlo (např. pod zákaz)  metoda podřazení (subsumpce) ideji spravedlnosti Sieckman, 1990

21 21  Původ právního principu Původ právního principu  všeobecné povědomí o přiměřenosti  všeobecné povědomí o přiměřenosti a závaznosti; trvá udržováním povědomí a závaznosti; trvá udržováním povědomí Původ právního pravidla Původ právního pravidla  politické rozhodnutí, politická dohoda aj.  politické rozhodnutí, politická dohoda aj. politické dorozumění straníků či jiných politické dorozumění straníků či jiných politiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušení politiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušení

22 22 PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA 2 normativní prvky práva (právního řádu): 2 normativní prvky práva (právního řádu): 1. princip (hodnotový význam prima facie) 2. pravidlo Shodnost účelu  dobro a spravedlnost Shodnost účelu  dobro a spravedlnost Jednotný účeloslovný význam právního Jednotný účeloslovný význam právního řádu a obou jeho prvků řádu a obou jeho prvků  principy i pravidla mají být prodchnuty stejným „kmitočtem“, laděny na stejnou strunu „kmitočtem“, laděny na stejnou strunu

23 23  Právní principy Právní principy 1. secundum et intra legem = mohou být i právními pravidly = mohou být i právními pravidly 2. praeter legem = právně politické podněty = právně politické podněty 3. extra (contra) legem = ius non scripta = ius non scripta

24 24  Způsob řešení střetu 2 prvků práva: Způsob řešení střetu 2 prvků práva: Stanoví-li právní princip jinak nežli právní Stanoví-li právní princip jinak nežli právní princip, nebo naopak, princip, nebo naopak, použije se ten normativní prvek práva použije se ten normativní prvek práva (právního řádu), (právního řádu), který je přirozenější a v konkrétní nastalé věci který je přirozenější a v konkrétní nastalé věci spravedlivější spravedlivější  míra přirozenosti  míra přirozenosti  míra spravedlivého uspořádání věci  míra spravedlivého uspořádání věci

25 25  Poměr právního principu a právního Poměr právního principu a právního pravidla: pravidla: neplatí neplatí zásada lex specialis derogat legi generali zásada lex specialis derogat legi generali

26 26 PRÁVNÍ PRINCIP A POLITIKA Právní princip Právní princip „nikdo nesmí mít prospěch ze svého „nikdo nesmí mít prospěch ze svého protiprávního jednání“ protiprávního jednání“ Politika v právních pravidlech Politika v právních pravidlech „přímé daně se mají snížit, nepřímé „přímé daně se mají snížit, nepřímé zvýšit“  zákonný příkaz (právní pravidlo) zvýšit“  zákonný příkaz (právní pravidlo)

27 27 POLITIKA A PRÁVO Vláda lidu Vláda lidu Svrchovanost lidu Svrchovanost lidu relativní skupinové, relativní skupinové, např. stranické, např. stranické, zájmy, předsudky zájmy, předsudky soutěž o veřejnou moc soutěž o veřejnou moc Vláda práva Právní stát a. demokratický b. jiný objektivní zájem spravedlnosti služba spravedlnosti

28 28 STRUKTURA PRÁVNÍ NORMY Dvojčlenná struktura Dvojčlenná struktura 1. skutková podstata (hypotéza, antecedent) podmiňující část, např. poškození zdraví podmiňující část, např. poškození zdraví 2. právní důsledek naplnění skutkové podstaty (sankce, účinek, konsekvent) podmíněná část, např. závazek nahradit škodu podmíněná část, např. závazek nahradit škodu na zdraví na zdraví  implicitní zásada (princip) neminem laedere

29 29   podřazení nastavšího konkrétního skutku (děje), skutku (děje), např. poškození zdraví, např. poškození zdraví, abstraktní skutkové podstatě, abstraktní skutkové podstatě, viz delikt škody, viz delikt škody, s přivozením konkrétního právního s přivozením konkrétního právního následku, následku, tj. deliktního závazku reparačního tj. deliktního závazku reparačního

30 30 ÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮ 1. bezprostředně normativní s cílem přímo právně upravit lidské chování přímo právně upravit lidské chování 2. aplikační vč. právní argumentace 3. zákonodárně politický a technický 4. výkladový

31 31 JUDIKATURA Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně vymezena od dob římských. vymezena od dob římských. Nál. ÚS, Pl. ÚS 33/97 z 17. 12. 97 ve věci zrušení ustanovení zák. na ochranu zvířat proti týrání.

32 32 SOUSTAVA PRÁVNÍCH PRINCIPŮ 1. obecné právní principy přirozené (obecné) zásady právní přirozené (obecné) zásady právní 2. obecné zásady práva soukromého 3. obecné zásady práva veřejného 4. zvláštní (odvětvové) zásady práva soukromého 5. zvláštní (odvětvové) zásady práva veřejného 6. zásady právních institucí

33 33 CO JIM PŘEDCHÁZÍ? ?

34 34 ŽIVOTNÍ PRINCIP Princip vzájemného podporování Princip vzájemného podporování (Prinzip der Stützender Hilfe) (Prinzip der Stützender Hilfe) Přirozenost lásky = kladné nastavení Přirozenost lásky = kladné nastavení světa světa  rušení zneužitím svobodné vůle

35 35 ŽIVOTNÍ POSTOJ Přirozený postoj ke spravedlnosti Přirozený postoj ke spravedlnosti každodenní zkušenost, zejm. prožitím každodenní zkušenost, zejm. prožitím samozřejmé, bezděčné, vnímání významu samozřejmé, bezděčné, vnímání významu věcí a přesvědčení o něm; věcí a přesvědčení o něm; „dětsky nevinný“ postoj „dětsky nevinný“ postoj Právně teoretický postoj Právně teoretický postoj cílem porozumět, čím věci jsou (zatřídit je) cílem porozumět, čím věci jsou (zatřídit je) zproblematizování přirozeně známého světa zproblematizování přirozeně známého světa vyvolání právního problému vyvolání právního problému rozumové zpochybnění přirozeného postoje rozumové zpochybnění přirozeného postoje

36 36 SPOLEČENSKÉ ŘÁDY Náboženský; např. náboženské symboly Náboženský; např. náboženské symboly Morální; srv. morální závazky a morální nároky, Morální; srv. morální závazky a morální nároky, veřejnou morálku právnických povolání veřejnou morálku právnických povolání Právní; srv. právní principy a právní pravidla Právní; srv. právní principy a právní pravidla Hospodářský; viz zásady hospodářské Hospodářský; viz zásady hospodářské soutěže soutěže Vědecký; srv. vědecké zvyklosti Vědecký; srv. vědecké zvyklosti Politický; např. politické symboly Politický; např. politické symboly nebo politická odpovědnost za politický delikt nebo politická odpovědnost za politický delikt

37 37 PŘÍKAZY PRÁVA Praecepta iuris sunt haec: Praecepta iuris sunt haec: Honeste vivere, Honeste vivere, alterum non laedere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. suum cuique tribuere. Domitius Ulpianus, D 1, 1, 10, 1 Domitius Ulpianus, D 1, 1, 10, 1 (170 – 228 po Kr.) (170 – 228 po Kr.)

38 38 PŘEDPOROZUMĚNÍ … každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, … každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, dluhy platit, nikoho neuvádět v omyl, nepomlouvat ani neokrádat … Právní řád jen formalizuje všeobecně známé Právní řád jen formalizuje všeobecně známé rady, jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu rady, jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu  státně pozitivistická závislost na předpisu  státně pozitivistická závislost na předpisu na všechno (nadužívání rozumu)  na všechno (nadužívání rozumu)  nebo na pouhém textu předpisu (nepoužívání nebo na pouhém textu předpisu (nepoužívání rozumu)  rozumu) 

39 39 OBECNÉ PRÁVNÍ PRINCIPY Osvědčené principy právního státu Osvědčené principy právního státu = právní principy = právní principy preamb. Ú preamb. Ú Argumentační důsledky logické nebo Argumentační důsledky logické nebo právně rétorické pro celý právní řád právně rétorické pro celý právní řád

40 40 HLEDÁNÍ VÝCHODISKA strictum ius  aequitas strictum ius  aequitas  summum ius, summa iniuria summum ius, summa iniuria

41 41 VÝCHODISKA 1. Povaha věci a míra všech věcí (Natur der Sache) (Natur der Sache) 2. Přirozený smysl práva, podstata a smysl lidských práv podstata a smysl lidských práv (naturalis ratio) (naturalis ratio) 3. Spravedlnost (aequitas) (aequitas) 4. Logika věci

42 42 UZNÁNÍ  obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 (č. 30/47 Sb.) (č. 30/47 Sb.)  obecné zásady mezinárodního práva čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 1950 (č. 209/92 Sb.) a základních svobod, 1950 (č. 209/92 Sb.)  zásady spravedlnosti (ekvita) § 25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů § 25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů

43 43 POVAHA A CÍL PRÁVNÍCH PRINCIPŮ Axiomatická povaha Axiomatická povaha apriorní dobra, všeobecně osvědčené a uznávané, apriorní dobra, všeobecně osvědčené a uznávané, které netřeba dokazovat (axiomy), které netřeba dokazovat (axiomy), jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat (vláda práva); úhelné kameny práva (vláda práva); úhelné kameny práva Cíl Cíl trvalé udržování obecného právního dobra (míru) trvalé udržování obecného právního dobra (míru) mezi lidmi a vůči přírodě mezi lidmi a vůči přírodě Vnitřní jednota, soudržnost a účelnost práva Vnitřní jednota, soudržnost a účelnost práva

44 44 PŘEHLED PRÁVNÍCH PRINCIPŮ Právní ctnosti (právní hodnoty) Právní ctnosti (právní hodnoty) 1. spravedlnost 2. úcta a uznání zdroje přirozených práv (Vyšší moci) 3. nezadatelnost přirozených práv 4. svoboda vůle 5. osobní odpovědnost 6. nedotknutelnost lidské bytosti 7. rozumnost a rozumné (legitimní, oprávněné očekávání) 8. poměrnost 9. přiměřenost

45 45  10. poctivost a důvěra 11. úcta k právům a svobodám jedince 12. rovnost v právech (právní rovnost) 12. právní bezpečí 13. obecné právní dobro 14. dobrá vůle 15. dobrá víra (bona fides) 14. dobré mravy (bonos mores) 15. dobrá pověst 16. dobrá správa

46 46  19. veřejná morálka; srv. právo známkové 20. veřejný pořádek; srv. právo známkové 21. zákon nepůsobí zpětně (lex retro non agit) 22. z bezpráví právo nevznikne (ius ex iniuria non oritur) (ius ex iniuria non oritur) 23. bezpráví neospravedlňuje bezpráví (iniuria non excusat iniuriam) (iniuria non excusat iniuriam)

47 47  25. není trestu bez zákona, není trestného činu bez zákona, aj. In favorem vitae In favorem vitae In favorem libertatis In favorem libertatis In favorem auctoris In favorem auctoris

48 48

49 49 2. ČÁST PRÁVNÍ ZÁSADY

50 50 PRÁVNÍ ZÁSADY Právní zásady, na nichž je vybudován zákon; Právní zásady, na nichž je vybudován zákon; souladné s právními principy; vyjádřeny: souladné s právními principy; vyjádřeny: zákonem (secundum et intra legem) zákonem (secundum et intra legem) mimozákonně (praeter legem, extra legem) mimozákonně (praeter legem, extra legem) 1. obecné 2. zvláštní (odvětvové), např. práva obchodního 3. jednotlivých právních institucí např. právní ochrany osobnosti nebo rodiny např. právní ochrany osobnosti nebo rodiny

51 51 PŘIROZENÝ SMYSL ZÁKONA § 7 ABGB (1811), natürliches Sinn eines Gesetzes § 7 ABGB (1811), natürliches Sinn eines Gesetzes causa finalis causa finalis = objektivní uspořádání poměrů mezi lidmi nebo vůči přírodě, mezi lidmi nebo vůči přírodě, které vychází z přirozených zákonitostí světa, které vychází z přirozených zákonitostí světa, z přirozených lidských práv z nich z přirozených lidských práv z nich vyplývajících, jakož i z cíle lidského života vyplývajících, jakož i z cíle lidského života

52 52 PŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍ § 7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009) § 7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009) natürliche Rechtsgrundsätzen natürliche Rechtsgrundsätzen = nezadatelné životní zásady právního = nezadatelné životní zásady právního významu, státy uznávané a používané, významu, státy uznávané a používané, nikoli však státy stanovené nikoli však státy stanovené = zásady spravedlnosti (ekvita)  = zásady spravedlnosti (ekvita) 

53 53 ZÁSADY SPRAVEDLNOSTI Přirozená spravedlnost (natural justice) Přirozená spravedlnost (natural justice) = nepsané hmotné právo (ius non scripta); = nepsané hmotné právo (ius non scripta); používáno mj. v rozhodčím řízení z vůle používáno mj. v rozhodčím řízení z vůle účastníků majetkového sporu účastníků majetkového sporu (ekvita, ex aequo et bono) (ekvita, ex aequo et bono) např. zásada neminem laedere např. zásada neminem laedere Co je spravedlivé? Co je spravedlivé? To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné. To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné.

54 54  KTERÉ TO JSOU? 1. ochrana života a zdraví, cti, důstojnosti a soukromí (osobnosti) a soukromí (osobnosti) 2. ochrana rodiny 3. ochrana vlastnictví 4. ochrana slabšího před bezdůvodnou újmou pro nedostatek věku (ochrana nezletilce) pro nedostatek věku (ochrana nezletilce) nebo pro závislost svého postavení (ochrana nebo pro závislost svého postavení (ochrana slabší strany) slabší strany) 5. nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě jiného 

55 55  6. slib zavazuje; smlouvy mají být plněny (pacta sunt servanda) 7. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží 8. předpoklad dobré víry právního jednání nebo jiného chování (vyvratitelná domněnka) 9. zákaz zneužití práva k újmě jiného 10. nikdo nemůže zasáhnout do integrity jiného 11. nikdo nemůže na jiného převést více práv nežli má sám 

56 56  12. nikdo nesmí být nucen setrvávat ve společenství ve společenství 13. nikdo nesmí být nucen vzdát se budoucích (neznámých) práv; viz a. z. 14. nikdo nemůže mít prospěch z vlastního protiprávního jednání nebo z toho, že jednal protiprávního jednání nebo z toho, že jednal ve zlé víře či proti dobrým mravům ve zlé víře či proti dobrým mravům 15. nikomu neškodit 

57 57  16. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží 17. nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor jiného 18. spravedlivý důvod 19. práva bdělým (vigilantibus iura scripta sunt) aj. aj.

58 58

59 59

60 60 3. ČÁST ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA

61 61 VÝZNAM 1. hierarchicky hodnotový účel práva 2. ústavní přizpůsobení (konformita) podústavního práva práva 3. jednota, soudržnost a účel práva 4. všeobecná znalost práva 5. smysluplnost (ospravedlnění) práva 6. zákonodárné vodítko pro budoucí právo 7. argumentační a interpretační vodítko platného práva práva Různá teoretická třídění zásad v písemnictví Různá teoretická třídění zásad v písemnictví

62 62 1. PRIVÁTNÍ AUTONOMIE Vše dovoleno, co není zakázáno Vše dovoleno, co není zakázáno čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, § 2/3 o. z., § 263 obch. z. čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, § 2/3 o. z., § 263 obch. z. 1. svoboda volby právně jednat, nebo nejednat nebo nejednat výjimkou smluvní přímus  výjimkou smluvní přímus  2. svoboda volby smluvníka např. i veřejnou nabídkou komukoli např. i veřejnou nabídkou komukoli

63 63  3. svoboda volby účelu, obsahu, způsobu a formy právního jednání a formy právního jednání smlouvy typové nebo atypové, smíšené; smlouvy typové nebo atypové, smíšené;  způsob volního projevu: výslovný  nevýslovný, per facta concludentia výslovný  nevýslovný, per facta concludentia  forma: písemná prostá písemná kvalifikovaná písemná kvalifikovaná např. volní projevy stran na téže listině např. volní projevy stran na téže listině nebo veřejnou listinou (notářským nebo veřejnou listinou (notářským či exekutorským zápisem) či exekutorským zápisem)

64 64 MÍRA SVOBODY SPOLEČNOSTI Míra svobody lidské společnosti Míra svobody lidské společnosti je přímo úměrná je přímo úměrná míře možného uplatnění svobodné vůle míře možného uplatnění svobodné vůle jedince v soukromých poměrech jedince v soukromých poměrech  např. o. z. v původním znění z 1964   např. o. z. v původním znění z 1964  

65 65 OMEZENÍ PRIVÁTNÍ AUTONOMIE Zásada minimálního omezení lidské svobody Zásada minimálního omezení lidské svobody v soukromých poměrech; v soukromých poměrech; jen co je nutné k: jen co je nutné k: 1. výkonu svobody jiných 2. ochraně všeobecně sdílených dober jakožto nerozložitelných hodnot patřících všem; jakožto nerozložitelných hodnot patřících všem; např. dobrých mravů, veřejné morálky, např. dobrých mravů, veřejné morálky, veřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejného veřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejného bezpečí apod. bezpečí apod.

66 66  SMLUVNÍ PŘÍMUS Smluvní přímus ex lege nebo ex contractu Smluvní přímus ex lege nebo ex contractuPříklad: Zákonná kontraktační povinnost uzavřít i proti své vůli např. pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou: při výkonu povolání, např. advokáta při výkonu povolání, např. advokáta provozem silničního motorového vozidla  provozem silničního motorového vozidla  = přímus právně jednat i proti své vůli v zájmu ochrany slabšího (klienta) nebo ochrany všeobecného dobra slabšího (klienta) nebo ochrany všeobecného dobra s volbou s kým jednat (volba pojistitele). s volbou s kým jednat (volba pojistitele).

67 67 2. NEFORMÁLNOST Svoboda vůle zvolit si formu právního jednání Svoboda vůle zvolit si formu právního jednání 1. neformální 2. formální Výjimečně státem přikázaná právní forma Výjimečně státem přikázaná právní forma 1. výslovná 2. přede svědky 3. písemná soukromou nebo veřejnou listinou, je-li k tomu sdostatek rozumný důvod ospravedlňující státní zásah do svobodné vůle

68 68 3. OCHRANA SOUKROMÉHO PRÁVA Ochrana práva Ochrana práva (§ 4 o. z., § 3/věta druhá o. s. ř.) před: (§ 4 o. z., § 3/věta druhá o. s. ř.) před: 1. ohrožením reálnou hrozbou  jen hypotetická hrozba  jen hypotetická hrozba 2. porušením Deliktní (právně bezdůvodný) zásah: Deliktní (právně bezdůvodný) zásah: 1. ohrožovací, např. příprava nebo pokus skutku 2. dokonaný Zákaz odepření výkonu spravedlnosti Zákaz odepření výkonu spravedlnosti (denegationis iustitiae), procesní zásada civilní (denegationis iustitiae), procesní zásada civilní

69 69 4. OCHRANA POKOJNÉHO STAVU Quieta non movere § 5 o. z. Quieta non movere § 5 o. z. účelem obnova narušeného pokojného stavu účelem obnova narušeného pokojného stavu odstraněním zřejmého zásahu (obnovením odstraněním zřejmého zásahu (obnovením statu quo ante) pomocí obecního úřadu obce statu quo ante) pomocí obecního úřadu obce s rozšířenou působností s rozšířenou působností Trestní právo správní Trestní právo správní přestupek proti veřejnému pořádku přestupek proti veřejnému pořádku nebo občanskému soužití § 47 nebo 49 přest. z. nebo občanskému soužití § 47 nebo 49 přest. z.

70 70 5. NIKOMU NEŠKODIT Neminem laedere Neminem laedere § 415 a 420 an. o. z. § 415 a 420 an. o. z. nikomu neškodí, kdo vykonává své právo nikomu neškodí, kdo vykonává své právo např. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulu např. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulu svého práva z věcného břemene svého práva z věcného břemene zatěžujícího cizí pozemek se studnou zatěžujícího cizí pozemek se studnou

71 71 6. OCHRANA SLABŠÍ STRANY Slabší člověk je soukromým právem chráněn Slabší člověk je soukromým právem chráněn 1. nezletilec, srv. práva dítěte  2. nesvéprávný 3. zaměstnanec, srv. též odbory 4. pacient nebo klient 5. spotřebitel 6. nájemce bytu 7. člen spolku 8. původce výtvorů, např. autor  či vynálezce  9. [menšinový akcionář] aj.

72 72  PŘÍKLAD: Smluvní licence  Autorský zákon Autorský zákon Nevyplývá-li z licenční smlouvy, např. mezi autorem a televizním vysílatelem, jinak, Nevyplývá-li z licenční smlouvy, např. mezi autorem a televizním vysílatelem, jinak, má se za to, že jde o nevýhradní licenci má se za to, že jde o nevýhradní licenci k televiznímu vysílání autorova díla. k televiznímu vysílání autorova díla. Nikoli o licenci výhradní. Nikoli o licenci výhradní. Tzn. in favorem auctoris. Tzn. in favorem auctoris. § 47/1 in fine a. z. § 47/1 in fine a. z.

73 73  ZÁKAZ ZNEUŽITÍ MONOPOLU Monopol Monopol 1. přirozený 2. právní (výhradní koncese) Smlouva připojovací (adhézní) Smlouva připojovací (adhézní) obchodník s elektřinou je povinen uzavřít smlouvu obchodník s elektřinou je povinen uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s každým, o dodávce elektřiny s každým, kdo splňuje předpoklady (legální smluvní přímus) kdo splňuje předpoklady (legální smluvní přímus) a zákazník podepisuje smluvní formulář předložený a zákazník podepisuje smluvní formulář předložený monopolistou, jehož obsah nemůže měnit; monopolistou, jehož obsah nemůže měnit; srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb. srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.

74 74 7. DOBRÁ VÍRA bona fides Objektivní právní princip poctivosti (dobra) Objektivní právní princip poctivosti (dobra) a důvěry (víry) a důvěry (víry) ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) slušnosti slušnosti a spolehlivosti a spolehlivosti  rozumnost  oprávněná očekávatelnost druhým druhým (oprávněný zájem) (oprávněný zájem)  přiměřenost  spravedlivost Subjektivní duševní stav, objektivně zdůvodnitelného, vlastního přesvědčení, že mi patří právo nebo že jednám po právu právní skutečnost  právní omyl  stav omluvitelného omylu  nezaviněná nevědomost

75 75  Treu und Glauben Treu und Glauben good faith and fair dealing good faith and fair dealing fair use (USA) fair use (USA)  poctivé (obchodní) zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)  zásady poctivého obchodního styku (obch. z.)  dobrá víra u smluv spotřebitelských (o. z.)  [zásady socialistického soužití, o. z. 1964]  bezdůvodné obohacení z nepoctivých zdrojů z nepoctivých zdrojů guter Glauben  dobrověrná držba cizí věci  dobrověrná známková či doménová přihláška cizí nebo veřejné značky

76 76  NĚMECKO Treu und Glauben Treu und Glauben = objektivní právní = objektivní právní princip dobré víry: princip dobré víry: 1. čestnost (poctivost), otevřenost 2. věrnost, např. zástupce 3. předvídatelnost druhým 4. zřetel na zájem druhého (pozornost, zohlednění, očekávání) 5. spoleh na druhou stranu (reasonable reliance) (reasonable reliance) guter Glauben = subjektivní dobrá víra (právní stav) např. víra držitele cizí věci v to, že mu patří

77 77 SUBJEKTIVNÍ STAV DOBRÉ VÍRY právní stav vlastního upřímného a pevného právní stav vlastního upřímného a pevného přesvědčení o svém subjektivním právu, přesvědčení o svém subjektivním právu, kupř. že mi určité označení či licence patří, kupř. že mi určité označení či licence patří, nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, pramenícího z objektivně ospravedlnitelných pramenícího z objektivně ospravedlnitelných důvodů, důvodů, kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět, vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět, s nímž právní řád spojuje právní následky s nímž právní řád spojuje právní následky  nedostatek absolutní (legální) či relativní  nedostatek absolutní (legální) či relativní (namítací) zápisnou překážkou známkovou (namítací) zápisnou překážkou známkovou

78 78  Filozoficky o víře Filozoficky o víře = osobní vnitřní přesvědčení o něčem = osobní vnitřní přesvědčení o něčem (osobnostní „vrytí“) (osobnostní „vrytí“)  pouze slepá víra  pouze slepá víra

79 79  VÝMĚR „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“ „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“ Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)

80 80 JUDIKATURA: ochranná známka MARSTALL „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných známkách je nutno vycházet z psychologického konceptu známkách je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“ v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“  jiná zápisná překážka  jiná zápisná překážka rozporu s dobrými mravy rozporu s dobrými mravy

81 81  „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.“ z vnějších okolností.“ Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008, čj.: 1 As 3/2008-195

82 82 DŮKAZ OKOLNOSTÍ SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY Okolnosti dobrověrnosti: Okolnosti dobrověrnosti: 1. zákonem nezakázané chování dobrověrného 2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry objektivizací vnějších okolností, za nichž lze usuzovat o dobrověrnosti  (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání přihlášky ochranné známky v dobré víře) přihlášky ochranné známky v dobré víře)

83 83  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY 1. právní fikce rozumného člověka srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, fikci informovaného uživatele či fikci odborníka fikci informovaného uživatele či fikci odborníka 2. náležitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost) např. nahlédnutí do veřejného rejstříku např. nahlédnutí do veřejného rejstříku  věděl nebo vědět měl a mohl,  věděl nebo vědět měl a mohl, kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem srv. koupi zboží od nevlastníka (§ 446 obch. z.)

84 84  Zvláštní ukazatele Zvláštní ukazatele objektivních okolností spekulativní objektivních okolností spekulativní nebo zneužívající registrace či užívání nebo zneužívající registrace či užívání doménového jména.eu doménového jména.eu ve zlé víře ve zlé víře Nř. 874/04

85 85  ® Známková přihláška v subjektivní dobré víře: Známková přihláška v subjektivní dobré víře: i. přihlašovatel nevěděl, že nemá právo přihlásit si určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat si je pro obchodní styk na určitém území) si je pro obchodní styk na určitém území) nebo neměl (nebyl povinen) vědět, že toto právo nebo neměl (nebyl povinen) vědět, že toto právo nemá a nemá a ii. zároveň to objektivně ani nemohl vědět (nezaviněná nevědomost) Známková přihláška v subjektivní zlé víře: Známková přihláška v subjektivní zlé víře: i. přihlašovatel věděl, že nemá právo k zápisu určitého označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek), označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek), nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitě nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitě opatrný [kdyby se nedopustil (hrubé) nedbalosti] opatrný [kdyby se nedopustil (hrubé) nedbalosti]

86 86  ® Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání:  namítatel dotčen na svých právech např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své osoby či zboží, cizí známkovou přihláškou mala fide osoby či zboží, cizí známkovou přihláškou mala fide Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod úředního prohlášení již zapsané známky Důvod úředního prohlášení již zapsané známky za neplatnou (i ex offo) za neplatnou (i ex offo)

87 87  Dobrá víra Dobrá víra bona fides, good faith bona fides, good faith Zlá víra mala fides, bad faith srv. např. právo doménových jmen spekulativní obsazení doménového jména ne k vlastnímu používání, ale k zabránění jinému až k vydírání jiného

88 88 DOBRÁ VÍRA v. ZLÁ VÍRA Nezaviněná nevědomost Nezaviněná nevědomost Zaviněná nedbalost Zlý úmysl

89 89 8. ROZUMNÉ OČEKÁVÁNÍ Rozumnost vlastností právního řádu Rozumnost vlastností právního řádu ratio scripta ; srv. právní fikci rozumného zákonodárce ratio scripta ; srv. právní fikci rozumného zákonodárce rozumné uspořádání osobních a majetkových poměrů rozumné uspořádání osobních a majetkových poměrů Reasonable expectation Reasonable expectation rozumně lze očekávat určité chování rozumně lze očekávat určité chování Zvláštní zásada obezřetnosti při podnikání Zvláštní zásada obezřetnosti při podnikání na kapitálovém trhu na kapitálovém trhu z. č. 256/04 Sb. z. č. 256/04 Sb.

90 90 9. DOBRÉ MRAVY Souběh a prolínání mravnosti a právnosti Souběh a prolínání mravnosti a právnosti Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva: Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva: 1. neplatnost soukromoprávních jednání příčících se dobrým mravům § 39 o. z. 2. zákaz výkonu soukromých práv v rozporu s dobrými mravy § 3 odst. 1 o. z. s dobrými mravy § 3 odst. 1 o. z. 3. soukromoprávní odpovědnost za škodu úmyslným jednáním proti dobrým mravům § 424 o. z. úmyslným jednáním proti dobrým mravům § 424 o. z.

91 91  C. c.: bonne foi (ve významu dobrých mravů, C. c.: bonne foi (ve významu dobrých mravů, jako mravní kategorie) jako mravní kategorie) ABGB: gutte Sitten ABGB: gutte Sitten BGB: Treu und Glauben BGB: Treu und Glauben o. z.: zásady socialistického soužití o. z.: zásady socialistického soužití (původní znění z 1964) (původní znění z 1964)

92 92 10. ZÁKAZ ZNEUŽITÍ PRÁVA Zákaz výkonu práva na úkor bližního Zákaz výkonu práva na úkor bližního nebo všeobecného dobra (statku, blaha) nebo všeobecného dobra (statku, blaha) např. zákaz výkonu práva vlastnického na úkor např. zákaz výkonu práva vlastnického na úkor vlastníka sousedícího pozemku vlastníka sousedícího pozemku nebo na úkor pokojného stavu soužití v obci nebo na úkor pokojného stavu soužití v obci Vlastnictví zavazuje (čl. 11/3 LZPS) Vlastnictví zavazuje (čl. 11/3 LZPS) K čemu? Ke zdržení se jeho výkonu na úkor K čemu? Ke zdržení se jeho výkonu na úkor

93 93 11. PRÁVA NÁLEŽEJÍ BDĚLÝM Vigilantibus iura scripta sunt: Vigilantibus iura scripta sunt: rozhodnost a odvaha brát se o své právo rozhodnost a odvaha brát se o své právo právo v rukou schopných; právo v rukou schopných; spí-li se na právech spí-li se na právech  zánik (prekluze) práva ex lege uplynutím  zánik (prekluze) práva ex lege uplynutím doby a nečinností doby a nečinností  oslabení práva dlužníkovou námitkou  oslabení práva dlužníkovou námitkou promlčení po uplynutí doby promlčení po uplynutí doby naturální právo bez nároku naturální právo bez nároku

94 94 12. PRÁVNÍ BEZPEČÍ Bezpečí: Bezpečí: 1. stejného rozhodnutí o stejném právu 2. rozhodnutí toho, kdo je příslušen 3. stejného rozhodnutí každého, kdo bude rozhodovat o právu rozhodovat o právu Důkazní jistota nabytí práva Důkazní jistota nabytí práva např. pomocí svědků, veřejnou např. pomocí svědků, veřejnou nebo soukromou listinou aj. nebo soukromou listinou aj.

95 95 13. ODBORNOST Zásada profesionality Zásada profesionality např. podnikatele např. podnikatele Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nebo jinak vystupuje jako odborník, je zavázán nahradit škodu způsobenou je zavázán nahradit škodu způsobenou za určitých okolností za určitých okolností např. odbornost advokáta vůči klientovi, např. odbornost advokáta vůči klientovi, lékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apod. lékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apod.

96 96 14. LEX RETRO NON AGIT Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti norem trestního práva Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti norem trestního práva ve smluvním právu platí dohodnutá účinnost ve smluvním právu platí dohodnutá účinnost smlouvy: smlouvy: a. uzavřením, kdy je shodná s platností b. pozdější účinnost c. dřívější účinnost, např. již od 1. 1. tohoto roku Iura quesita Iura quesita práva nabytá před účinností právní normy, práva nabytá před účinností právní normy, zůstávají nedotčena zůstávají nedotčena

97 97 15. PRÁVA TŘETÍCH Zákaz výkonu smluvní svobody Zákaz výkonu smluvní svobody ke zhoršení postavení třetího ke zhoršení postavení třetího (na jeho úkor) (na jeho úkor) např. zákaz dohody dědiců na úkor např. zákaz dohody dědiců na úkor věřitele zůstavitele věřitele zůstavitele

98 98 16. SMLUVNÍ SPRAVEDLNOST Parita smluvních plnění Parita smluvních plnění = zásadní vyrovnanost vzájemných plnění = zásadní vyrovnanost vzájemných plnění s ohledem na účel smlouvy s ohledem na účel smlouvy např. zásadně vyrovnaný poměr užitné např. zásadně vyrovnaný poměr užitné hodnoty pronajaté obchodní místnosti hodnoty pronajaté obchodní místnosti a nájemného a nájemného Přirozený zákon rovnováhy (vyrovnání braní Přirozený zákon rovnováhy (vyrovnání braní a dávání), Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium a dávání), Gleichgewichtsgesetz, Law of Equilibrium

99 99 17. ZDRAVÝ ROZUM Common sense Common sense = rozumovému poznání nadřazený = rozumovému poznání nadřazený praktický soud a hodnocení životní situace praktický soud a hodnocení životní situace dle prožité zkušenosti (empirie) dle prožité zkušenosti (empirie) bez vlivu právně teoretických znalostí bez vlivu právně teoretických znalostí = intuitivní zdroj základních právních pravd = intuitivní zdroj základních právních pravd Rozumné očekávání, reasonable expectation Rozumné očekávání, reasonable expectation Rozumné uspořádání poměrů Rozumné uspořádání poměrů

100 100 18. IN DUBIO MITIUS Důkazní zásada soukromého práva Důkazní zásada soukromého práva a práva správního  a práva správního  V pochybnostech o skutku mírněji V pochybnostech o skutku mírněji Výkladové pravidlo pro výklad smluv Výkladové pravidlo pro výklad smluv smlouvy jsou spíše platné, nežli neplatné smlouvy jsou spíše platné, nežli neplatné srv. svobodně projevenou vůli stran srv. svobodně projevenou vůli stran In dubio pro reo In dubio pro reo důkazní zásada práva trestního  důkazní zásada práva trestního 

101 101 19. PŘEDCHÁZENÍ Předcházení ohrožení nebo porušení soukromého práva nebo všeobecného dobra Předcházení ohrožení nebo porušení soukromého práva nebo všeobecného dobra srv. též právní princip obezřetnosti; srv. též právní princip obezřetnosti; a to prevence: a to prevence: 1. sporů 2. soukromých deliktů: a. újem majetkových b. újem nemajetkových c. jiných deliktů 

102 102  Generální příkaz prevence vůbec Generální příkaz prevence vůbec Legální generální příkazy § 3/2 o. z. Legální generální příkazy § 3/2 o. z. 1. vyvarovat se ohrožení nebo porušení práva 2. upřednostnit dohodu o odstranění rozporu stran vč. možného přispění prostředníka vč. možného přispění prostředníka („zprostředkovatele,“ mediátora) nebo smírce („zprostředkovatele,“ mediátora) nebo smírce srv. např. mediaci v kolektivním právu srv. např. mediaci v kolektivním právu pracovním nebo v právu autorském a souvisejících pracovním nebo v právu autorském a souvisejících právech; srv. též např. smírčí řízení soudní právech; srv. též např. smírčí řízení soudní

103 103   Generální smluvní prevence § 43 o. z. Legální příkaz smluvníkům odstranit Legální příkaz smluvníkům odstranit vše, co může vést ke sporům vše, co může vést ke sporům např. nepoužívat vícevýznamové pojmy např. nepoužívat vícevýznamové pojmy bez vysvětlení jejich určitého významu bez vysvětlení jejich určitého významu

104 104  Generální škodní prevence § 415 o. z. Generální škodní prevence § 415 o. z. Legální příkaz svým chováním neškodit Legální příkaz svým chováním neškodit (neminem laedere) na zdraví, majetku, přírodě (neminem laedere) na zdraví, majetku, přírodě nebo životním prostředí, nebo životním prostředí, tzn. neškodit na právech nebo obecných dobrech tzn. neškodit na právech nebo obecných dobrech = též generální klausule skutkové podstaty = též generální klausule skutkové podstaty zakázeného škodního chování; zakázeného škodního chování; k tomu dále viz zvláštní skutkové podstaty k tomu dále viz zvláštní skutkové podstaty deliktního práva škodního § 421 – 437 o. z. deliktního práva škodního § 421 – 437 o. z.

105 105 20. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ Předpokladem je objektivní poznatelnost zákona Předpokladem je objektivní poznatelnost zákona bez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétním bez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétním člověkem člověkem = neomlouvá zejm. neznalost právních principů = neomlouvá zejm. neznalost právních principů a obecných zásad práva soukromého a obecných zásad práva soukromého nebo veřejného nebo veřejného = nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu = nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu  právní význam zjištění osobních poměrů člověka  právní význam zjištění osobních poměrů člověka

106 106

107 107 4. ČÁST ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ VČETNĚ ZÁSAD PRÁVNÍCH INSTITUCÍ

108 108 ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ Právo rodinné Právo rodinné zásada rodinné solidarity zásada rodinné solidarity Právo obchodní Právo obchodní zásada poctivého obchodního styku aj. zásada poctivého obchodního styku aj. Právo autorské a právo výkonných umělců Právo autorské a právo výkonných umělců zásada pravdivosti autorství zásada pravdivosti autorství či pravdivosti původcovství uměleckého výkonu či pravdivosti původcovství uměleckého výkonu Právo pracovní Právo pracovní zásada závislé práce zásada závislé práce

109 109 ZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍ Např.: Např.: Zásady vypořádání zaniklého společného Zásady vypořádání zaniklého společného jmění manželů § 149/2 - 4 o. z. jmění manželů § 149/2 - 4 o. z. Zásada superficies solo cedit (  o. z.) Zásada superficies solo cedit (  o. z.) Zásada účelovosti sponzorství Zásada účelovosti sponzorstvíaj.

110 110

111 111 LITERATURA Alexy, Pojem a platnosť práva. Bratislava 2009. Čečotová, Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava 2005. Bratislava 2005. Dworkin, Když se práva berou vážně. Praha 2001. Havel, Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, 2000/1. Holländer, Filosofie práva. Plzeň 2006. Hurdík, Zásady soukromého práva. Brno 1998. Hurdík/Lavický, Systém zásad soukromého práva. Brno 2010. Kühn, Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha 2002. principů v judikatuře. Praha 2002. Lazar/Blaho (eds.), Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. Bratislava 2007. v zjednotenej Európe. Bratislava 2007. Melzer, Metodologie nalézání práva. Praha 2010.

112 112  Pulkrábek, Zákaz zneužití práva v rozporu s jeho účelem. Praha 2007. 2007. Salač, Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Praha 2004. 2 Praha 2004. 2 Telec, Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku. Právník, 2009/7. Právník, 2009/7. Tryzna, Právní principy a právní argumentace. Praha 2010. Večeřa, Spravedlnost v právu. Brno 1997. Verdross, Všeobecné právní zásady a mezinárodní právo. Bratislava (čsp.), 1934/1/2. Bratislava (čsp.), 1934/1/2. Wintr, Říše principů. Praha 2006.

113 113 

114 114 Foto: Justiční palác, Brno, Morava, Česko 2006 Schiermonnikoog, Frísko, Nizozemí 2006 S. Ivo alla Sapienza, (Francesco Borromini), Řím, Itálie 2002 Itálie 2002 Nedvězí, Čechy, Česko 2006 Vranov u Brna, Morava, Česko 2007


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google