Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální geografie sídel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální geografie sídel"— Transkript prezentace:

1 Regionální geografie sídel
Sídelní systémy a jejich typy

2 Západní Evropa - Británie
kolébka průmyslu a urbanizace 1800 >50% obyv. na venkově, ale 1850 > 40 % obyv. ve 100 tis. a větších městech hlavně střední a se. Anglie neutěšené soc.-ek. podmínky, přelidněnost, dělnické hnutí od 30. let růst oblasti Londýna, od 60. let úpadek stř. a S Anglie (hl. důvody…) od konce 19. st. koncept ZAHRADNÍCH MĚST (E. Howard) dominance JV Anglie (Oxbridge, M4 koridor = obl. s hi-tech), vylidňování Londýna, ale především díky silnému procesu SUBURBANIZACE Londýn: 1939 – 8,6 mil., 1991 – 6,1 mil, JV Anglie – 17 mil. ob. vytvoření GREEN BELTU = územně plánovací opatření na zamezení růstu Londýna důvody suburbanizace: ceny pozemků, plánovité vymísťování aktivit

3 Západní Evropa - Británie
současné trendy: silná suburbanizace a metropolizace, úpadek vnitřních měst, zvl. ve stř. a S Anglii zvětšování soc. rozdílů, privatizace byt. fondu, relat. vysoký podíl bezdomovectví a chudoby vytváření UDC (Urban Development Corporations) – příklady: londýnské doky (Docklands), Glasgow úpadek venkova – špatné a drahé služby, nízká angažovanost státu v řešení problému venkova přesto je UK zemí s velmi silným úz. plánováním a angažováním státu v řešení problémů sídel

4 Západní Evropa - Skandinávie
tradičně velmi silné sociální státy – zásahy i do sídel. systému pozdější nástup urbanizace než v UK, nejprve Dánsko (Kodaň – největší a nejevrop. město Skand.) vliv FG podmínek, soustředění do přístavů města menší, velkoryse zelená – „zahradní města Severu“, ale také silná suburbanizace vysoký podíl jednočl. dom. (1/3), osvícené řešení probl. dopravy ve městech (role veřej. dopravy) program podpory osídlení v řídce osídl. oblastech v mnoha ohledech předvoj trendů, které se později odehrávají i jinde (např. ekologizace dopravy, obytné standardy, design…)

5 Západní Evropa - Francie
pozdější nástup urb., hustá síť střednívh měst, úzké sepětí s krajinou, stabilita sídel. systému od Haussmanna výrazné státní zásahy do morfologie měst („Haussmanizace“) výrazná dominance Paříže a od 60. let snaha snížit její dominanci (investice do měst stř. vel.) od 70. let se zastavil odliv obyv. z venkova (Masif Central) růst měst s hi-tech a Paříže sociální bydlení = neúspěch, vznik ghet rozvoj osy podél Seiny, 20 satel. měst kolem Paříže

6 Západní Evropa - Benelux
Niz. – velmi propracovaný systém úz. plán (málo půdy) důkladné plánování land-usu a urbanismus Randstad = 40% populace NL, podpora migrace na S, J a V země velký důraz na obnovu center měst, růst satelitních měst růst dojížďky, osídlování polderů, decentralizace Belgie – vliv F, zvl. na valon. část a Brusel, prosperita Flander, úpadek valonské obl. (Charleroi, Liége…)

7 Střední Evropa – Německo, Rakousko, Švýcarsko
vyrovnaná síť měst (díky rozdrobenosti Něm.), dlouho významná obranná f-ce = oddělení jádra a města 19. st. do 60. let význ. role Porúří a S Německa (těžký prům., přístavy…) od 60. let růst J částí (vč. A a CH), relat. úpadek S Německa silná suburbanizace (vliv příchodu 12 mil. uprchlíků z Východu) velký důraz na rekonstrukci a uchování charakteru center měst vedle Skandinávie nejvyšší průměrné obytné standardy tradičně význ. role měst. center, i když roste periferie silná role státu (soc. bydlení), ghetoizace, regenerace center nová role Berlína, hl. sídel. osa Porýní, růst významu osy Hamburg-Berlín-Praha

8 Jižní Evropa Itálie: už renesanční města, ale pozdní urb. (po 2. sv. válce na J – Messegiorno), rozdíl SxJ smíšené fce budov, víceposch. domy, větší mísení soc. vrstev, menší vliv suburbanizace (méně RD), růst středně velkých měst Řecko: dominance Athén, pozdní urbanizace, velmi špatné podmínky ve městech Španělsko: rychlá urbanizace po 2. sv. v., koncentrace do vel. měst, výrazný úpadek venkova, dominance Madridu a Barcelony, podobné rysy má Portugalsko

9 Postkomunistická středových. Evropa
sídel. systém ČR patří k středozáp. Evr. pozdní nástup urb., často po 2. sv.v., za socialismu dlouhodobý vývoj v netržních podmínkách, regulace sídel. systému státem (obl. těž. prům., menší města) odliv do měst v důsl. kolektivizace zeměď. výstavba nových sídel, rozvoj 2. bydlení růst dojížďky namísto suburbanizace neexistence trhu → zachování obyt. fce v centrech měst a nevytvoření CITY komplexní bytová výstavba (sídliště), málo RD ve městech, ale výst. RD na venkově), malá pestrost výstavby diskontinuita s vývojem kapit. města (soc. města = nová města) soc. dominanty (Bukurešť, Varšava) zanedbávání TI a stavu budov, lépe fungující veřej. doprava podinvestovanost, ekolog. problémy

10 bývalý SSSR evropské Rusko = jaderný prostor
vznik nových měst (od r jich vzniklo 1200!) – Sibiř, stř. Asie vysoký stupeň urb., centrální plánování osídlení, izolovaný rozvoj měst bez vazeb na okolí, typová chudost (paneláky), často chybí základní TI a SI po rozpadu úpadek měst, zvl. role Moskvy jako GATE CITY vysoká homogenita a promísenost obyv. ve městech, narůstající soc. rozdíly

11 USA a Kanada rychlý růst imigrací (1840 – 17 mil., 1890 – 63 mil., 1940 – 163 mil.) jaderná obl. pobřeží, zvl. Nová Anglie už 1920 ½ obyv. ve městech SUBURBANIZACE URBAN SPRAWL, URBAN DECAY, SUBURBAN DOWNTOWNS ekologické limity růstu od 70. let: pohyb za Sluncem: FROST (RUST) BELT X SUN BELT (důvody…) zrychlující se odliv obyv. z center měst (bludný kruh…) roztříštěnost samospráv (obl. Chicaga cca 1000 radnic!!!, vysoký stupeň prostorové segregace – centrumxperiferie) MELTING POT – role N.Y., L.A., Chicaga ceny zarůst sídel: ekologické, sociální, ekonomické

12 Půdorysné typy vesnic v ČR

13 Venkov a jeho typy v ČR: determinanty vývoje
1910 a 1930 – nejvyšší počty ob. sídel do 5 tis. ob. do r. 1938, resp – standardní vývoj venkova v ČR: odsun : kolektivizace venkova, koncentrace zeměď. výroby 60. léta: 1. demogr. krize, stárnutí vesnic, reakcí další KONCENTRACE zeměď. výroby 70. a 80. léta: další zcelování honů, chemizace + vliv zavedení STŘEDISKOVÉ SOUSTAVY OSÍDLENÍ pozitivní vliv chalupaření na zachování morf. struktury vesnic OSTATNÍ EVROPA: koncentrace zeměď. a vylidňování probíhalo ne tak rychle a dramaticky (násilně) + specializace podle podnebí (u nás: malá spec. kvůli vysokým dotacím)

14 Typologie českého venkova a perspektivy jeho vývoje
Chudé Sudety Bohaté Sudety Oblasti bohatého zemědělství Vnitřní periferie Oblast metropolitního venkova PERSPEKTIVY vývoje podle jednotl. typů nejdůležitější problémy venkova dneška

15


Stáhnout ppt "Regionální geografie sídel"

Podobné prezentace


Reklamy Google