Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání z grantů EU Marie Nováková Proč jsem si vybrala toto téma?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání z grantů EU Marie Nováková Proč jsem si vybrala toto téma?"— Transkript prezentace:

1 Čerpání z grantů EU Marie Nováková Proč jsem si vybrala toto téma?

2 Proč se o nás EU tak pěkně stará? V rámci EU existují rozdíly mezi regiony a členskými státy v ekonomické a sociální oblasti. To se snaží řešit regionální strukturální politika, která se uplatňuje v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Základním nástrojem strukturální a regionální politiky Evropské unie jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti EU.

3 Strukturální politika podporuje: - vyvážený rozvoj regionů –snižování nezaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů –snižování regionálních disparit –ochranu životního prostředí –zabezpečení rovných příležitostí pro muže i ženy

4 Evropská unie má k dispozici tři základní strukturální fondy –Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) –Evropský sociální fond (ESF) –Fond soudržnosti (FS)

5 Operační programy V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle: Cíl konvergence Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl evropská územní spolupráce

6 Cíl konvergence Spadají sem všechny regiony soudržnosti (NUTS II) kromě Hlavního města Prahy. Je realizován prostřednictvím 8 tematických OP a 7 regionálních OP. Na cíl Konvergence připadá v ČR cca 730,00 mld Kč. Tématické OP:  OP Doprava  OP Podnikání a inovace  OP Výzkum a vývoj pro inovace  OP Lidské zdroje a zaměstnanost  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Integrovaný operační program  OP Technická pomoc  OP Životní prostředí 7 x regionální OP

7 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají do cíle Konvergence. V ČR pod něj spadá Hl. m. Praha se 2 OP. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v ČR cca 11,73 mld. Kč). Tématické OP: –OP Praha Konkurenceschopnost – OP Praha Adaptabilita

8 Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z 9 OP Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v ČR 10,89 mld. Kč OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko OP přeshraniční spolupráce ČR-Sasko OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko OP přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko OP přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko OP meziregionální spolupráce OP nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a část Ukrajiny) Síťový OP ESPON 2013 Síťový OP INTERACT II

9 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY Vedle zdrojů ze SF jde o další zdroj financování projektů (převážně mezinárodních) Řízeny přímo generálním ředitelstvím EK PŘ. Progress, Life +,Mládež v Akci atd.

10 Operační program životní prostředí Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí Zprostředkujícím subjektem bude Státní fond životního prostředí České republiky. Čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období 2007 - 2013 stanoveny následující prioritní osy: ochrana vody, ochrana ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, zlepšení stavu přírody a krajiny, rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu. Vláda České republiky na své schůzi dne 15. listopadu 2006 schválila návrh OPŽP pro období 2007 - 2013. Toto vládou schválené znění OPŽP bude sloužit jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí. Na Programový dokument OPŽP navazuje svým obsahem Implementační dokument OPŽP. Obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory. Od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 je možné podávat žádosti v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny.

11 Projektový cyklus

12 Projektové řízení u fondů EU Předinvestiční fáze: –vyplnění příslušné žádosti (např.ELZA, BENEFIT, BENE-FILL), –studie proveditelnosti, CBA (analýza nákladů a přínosů), –přílohy. Investiční fáze Provozní fáze

13 Na co si musíme dát pozor Rozpočet Horizontální témata –Udržitelný rozvoj –Rovné příležitosti –Informační společnost

14 Hodnotící kritéria důležité je se na ně zaměřit již při přípravě projektu součástí pokynů pro žadatele vypočítat si předběžný počet bodů, zda má vůbec smysl projekt připravovat a podávat oblasti hodnotících kritérií: Schopnosti a zkušenosti žadatele Potřeba a relevance projektu Kvalita projektu Horizontální kritéria

15 Požadované přílohy Studie proveditelnosti (zjednodušená či v plném rozsahu), CBA (Analýza nákladů a přínosů), Smlouvy o partnerství, Rozpočet, Dokumentace ke stavebnímu povolení, resp. územnímu řízení, Logický rámec, Souhlasy institucí

16 Příklady projektů financovaných z fondů EU Rekvalifikační kurzy pracovního úřadu Turistika na koni ( financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty)

17 Konečně závěr !!! Odpověď na moji úvodní otázku zní: Není to zase taková legrace čerpat z grantů EU..., ale... –Poděkovat bych za informace chtěla: nejnejnejnejvíce - M.Novotné ( Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání) hodně moc – Míše Brožkové ( rekvalifikační kurzy na ÚP) nejméně – Krajskému úřadu (...) Zdroje : http://www.opinfrastruktura.cz/web/op-ziv-prostredi http://www.opinfrastruktura.cz/web/op-ziv-prostredi http://www.opzp.cz/sekce/44/na-co-mohu-ziskat-dotaci/ D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čerpání z grantů EU Marie Nováková Proč jsem si vybrala toto téma?"

Podobné prezentace


Reklamy Google