Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní normalizace kvality softwaru Jiří Vaníček Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní normalizace kvality softwaru Jiří Vaníček Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní normalizace kvality softwaru Jiří Vaníček vanicek@pef.czu.cz Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 1990 – 2007: Předseda české technicko normalizační komise pro informační technologie, 1990 - … : Zástupce ČR v podvýboru ISO/IEC, JTC1/SC7 - Systémové a softwarové inženýrství a WG 6 - Hodnocení a měření kvality softwaru

2 Mezinárodní normalizační orgány ISO („isos“ = stejný) Obecná působnost ISO/IEC JTC1 Informační technologie IEEE, … Podvýbory SC SC7 Systémové a softwarové inženýrství WG 6 Hodnocení a měření kvality Pracovní skupiny - WG V Evropě: CEN CEN/CENELEC CENELEC IEC (Mezinárodní elektromechanická komise) Zahrnuje normalizaci elektronických zařízení

3 Proces přípravy a schvalování mezinárodních norem NVI (Země zastoupené v SC se vyjadřují k zahájení prací na normě) Hlasování na úrovni WG Návrh výboru (CD) Hlasování na úrovni CD Návrh mezinárodní normy (DIS) Hlasování národních autorit na úrovni DIS Mezinárodní norma (IS) Experti v pracovní skupině připravují text návrhu (WD) V těchto fázích je možné obsah norem věcně ovlivnit Norma EU Česká norma

4 Pojem kvality (= jakost) Kvalita je podle základní normy ISO 9000 (Systémy managementu kvality, základní principy a slovník) definována jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik (znaků). Slovo „inherentní“ znamená „existující v něčem“ (jako jeho trvalá charakteristika), na rozdíl od „přiřazený“. Kvalitu tedy neovlivňuje to, co bylo přidáno k hodnocenu objektu dodatečně, pouze pro daný okamžik. Kvalita = jakost Terminologická poznámka: Synonymem slova kvalita je jakost. V češtině se v prvých verzích norem užívalo slova jakost. V posledních verzích norem jsou oba termíny povolené. Kvalita se užívá častěji.

5 Kvalita procesu a kvalita produktu Kvalitu je třeba hodnotit u procesu i o produktu. Proces je (ISO 9000) definován jako soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Produkt je výsledek procesu. Produkty mohou být těchto čtyř kategorií: Služby (například přeprava) Software (nejen počítačové programy, ale třeba slovník či „know how“) Hardware (například mechanická část nějakého stroje, třeba motoru) Zpracované materiály (například olej do motoru) Konkrétní produkt může být kombinací těchto kategorií Informatický produkt bývá téměř vždy kombinací softwaru a služeb, případně i hardwaru Pohled na kvalitu procesu je důležitý zejména pro vývojáře a výrobce a dodavatele. Pohled na kvalitu produktu zejména pro opatřovatele, zákazníka a uživatele.

6 Kvalita SW procesu a produktu Předmětem hodnocení kvality může být: a) Proces vývoje a výroby produktu Zajímá především vývojáře a výrobce Požadavky lze stanovit do značné míry Obecně pro různé druhy produktů. Řeší obecné normy ISO Především řady 9000, 10000 ISO/IEC 90003 Je-li ve firmě pořádek, budou její produkty kvalitní. Jinak vznikne kvalitní produkt je náhodně. b) Vlastní produkt, jako výstup procesu Zajímá především obstaravatele a uživatele Požadavky se výrazně odlišují podle typu produktů Normy podle oborů. Pro IT normy ISO/IEC Řady 9126, 14598, 12119, v budoucnu 25000 (SQuaRE)

7 Proč se normy snaží kvalitu měřit? Světový trh v informatice je výrazně globální. Pohledy na kvalitu je třeba sjednotit. Nezbytnost normalizace (na co nejširší úrovni - nejlépe celosvětové) Kvalitu je třeba hodnotit objektivně Potřeba měření pro hodnocení kvality Měření  Popis výseku reálného světa čísly.

8 „Staré“ (dožívající) normy pro kvalitu softwarového produktu ISO/IEC 9126 Softwarové inženýrství – Jakost produktu (Software engineering - Product quality): 9126-1Model jakosti (Quality model) TR 9126-2Vnější metriky (External metrics) TR 9126-3 Vnitřní metriky (Internal metrics) TR 9126-4Metriky pro jakost užití (Quality in use metrics) ISO/IEC 14598 Softwarové inženýrství – Hodnocení softwarového produktu (Software engineering – Product quality evaluation): 14598-1Obecný přehled (General owerview) 14598-2 Plánování a řízení (Planning and management) 14598-3 Postup vývojářů (Process for developers) 14598-4 Postup opatřovatelů (Process for acquieres) 14598 -5 Postup hodnotitelů (Process for evaluaters) 14598-6 Dokumentace hodnotících postupů (Dokumentation of evaluators modules) ISO/IEC 12119 Softwarové inženýrství – Softwarové balíky – Požadavky na jakost a zkoušení (Software engineering – Software packages – Quality requirements and testing)

9 Hrubá struktura norem SQuaRE – ISO/IEC 250xy a současný stav přípravy norem Oddíl požadavků na kvalitu Quality Requirements Division 2503n Oddíl hodnocení kvality Quality Evaluation Diviasion Division 2504n Oddíl modelu kvality Quality Model Division 2501n Oddíl měření kvality Quality Measurement Division 2502n Oddíl řízení kvality Quality Management Division 2500n

10 SQuaRE Architecture and Projects ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division 25030: Quality requirements (IS) ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division 25010: System and software quality models (FDIS) 25000: Guide to SQuaRE (IS) 25020: Measurement reference model and guide (IS) 25021: Quality measure elements (TR) 25022: Measurement of internal quality (WD) 2504n: Evaluation modules (NYA) 25041: Evaluation guide for developers, acquires and evaluators (NP) 25001: Planning and management (IS) 25023: Measurement of external quality (WD) 25024: Measurement of quality in use (WD) 25012: Data quality model (IS) 25062: Common Industrial Format (CIF) for usability test reports (IS) 25051: Requirements for quality of COTS software product and instructions for testing (IS) ISO/IEC 25050 ~ 25099: SQuaRE Extension Division 25045: Evaluation module for recoverability (IS) 25060: General framework for usability-related information (TR) JWG with ISO/TC159/SC4 25040: Evaluation process (FDIS) 25021: Quality measure elements (CD for IS) 25063: Context of use description (CD) 25064: User needs description (CD) 25065: User requirements specification (NP) 25066: Evaluation report (NP)

11 11 ISO/IEC 25000 SQuaRE Series Summary Published Standards –ISO/IEC 25000: Guide to SQuaRE (05/8/1) –ISO/IEC 25001: Planning & Management (07/2/1) –ISO/IEC 25012: Data quality Model (08/12/3) –ISO/IEC 25020: Measurement RM&G (07/5/15) –ISO/IEC TR 25021: Quality Measure Element (07/10/15) –ISO/IEC 25030: Quality Requirements (07/6/1) –ISO/IEC 25045: Evaluation Module for Recoverability(10/8/24) Working –ISO/IEC 25010: Quality model, FCD => FDIS –ISO/IEC 25021: Revision of TR QME, CDR => 1 st CD –ISO/IEC 25022-24: Measurement of Int.Q. Ext.Q and QiU, WD => NP –ISO/IEC 25040: Evaluation reference model and guide, 2 nd FCD => FDIS –ISO/IEC 25041: Evaluation guide developers, Acquires and Evaluators, NP => CDR ISO/IEC JTC1/SC7/WG6 2010 Antalya Meeting Report

12 Relations between SQuaRE Series & 9126, 14598 Series 25000: Guide to SQuaRE (IS) 25001: Planning and management (IS) 25010: System and software quality model (FDIS) 25012: Data quality model (IS) 25020: Measurement reference model and guide (IS) 25021: Quality measure elements (CD for IS) 25022: Measurement of internal quality (WD) 25023: Measurement of external quality (WD) 25024: Measurement of quality in use (WD) 25030: Quality requirements (IS) 25040: Evaluation process (FDIS) 2504n: Evaluation modules (NYA) 25045: Evaluation module for recoverability (FDIS) 25051: Requirements for quality of COTS software product and instructions for testing (IS) 9126-1: Quality model 9126-2: External metrics 9126-3: Internal Metrics 9126-4: Quality in use metrics 14598-1: General guide 14598-2: planning and management 14598-3: Developers’ evaluation guide 14598-4: Acquirers’ evaluation guide 14598-5: Evaluators’ guide 14598-6: Documentation of Evaluation Module 12119: Quality requirements and testing New 14756: Measurement and rating of performance 25021: Quality measure elements (TR) 25041: Evaluation guide for developers, acquires and evaluators (NP)

13 Model kvality softwaru Pohledy na kvalitu Kvalita užití (quality in use) Kvalita procesu – (závisí na systému jako celku) Vnitřní kvalita (prediktory kvality) Vnější kvalita (uspokojení požadavků)

14 Model softwaru a model systému. Model kvality softwaru Model kvality dat Model kvality systému Vnější (firemní, státní, veřejný, do technického zařízení vnořený …) systém Lidská činnost Mecha- nický systém Výpočetní systém HW Ostatní SW a data Hodnocený SW Hodnocená data Komunikační systém …

15 Vnější a vnitřní charakteristiky kvality Vnější a vnitřní kvalita Kompatibi- lita Bezporu- chovost Použi- telnost Účinnost Udržova- telnost Bezpečnost Funkční přiměřenost Přenosi- telnost Nahraditelnost, Koexistence, Softwarová kompatibilita, Hardwarová kompatibilita Nahraditelnost, Koexistence, Softwarová kompatibilita, Hardwarová kompatibilita Pohotovost, Odolnost vůči poruchám, Obnovitelnost, Robustnost Pohotovost, Odolnost vůči poruchám, Obnovitelnost, Robustnost Srozumitelnost účelu, Naučitelnost, Snadnost obsluhy, Atraktivnost, Možnost nápovědy, Srozumitelnost účelu, Naučitelnost, Snadnost obsluhy, Atraktivnost, Možnost nápovědy, Časové chování, Nároky na zdroje Časové chování, Nároky na zdroje Modularita, Znovupouži- telnost, Možnost analýzy, Stabilnost Testovatelnost …. Modularita, Znovupouži- telnost, Možnost analýzy, Stabilnost Testovatelnost …. Utajení, Integrita, Nenarušení, Dohledatelnost Utajení, Integrita, Nenarušení, Dohledatelnost Funkční přiměřenost, Přesnost Portabilnost, Možnost adaptace, Instalovatel- nost Portabilnost, Možnost adaptace, Instalovatel- nost Oproti 9126 v SQuARE vyčleněno z funkčnosti jako zvláštní charakteristiky České překlady zatím bez záruky U všech charakteristik se uvažuje o zařazení ppdcharakteristiky „Shoda“. Je tím míněna shoda s místními zvyklostmi.

16 Charakteristiky kvality užití systému Kvalita (při) užití Uspokojení Zabezpečení Použitelnost Při užití Použitelnost Při užití Účinnost Efektivnost České překlady zatím bez záruky U všech charakteristik se uvažuje o zařazení ppdcharakteristiky „Shoda“. Je tím míněna shoda s místními zvyklostmi. Vzhledem ke splnění cílů uživatele Vzhledem ke potřebě zdrojů (čas, HW) x - Líbivost - Radost - Komfort - Důvěra Ohrožení: -Ekonomiky - Zdraví - Životního prostředí - Naučitelnost - Flexibilnost - Dostupnost - Slučitelnost s kontextem

17 Charakteristiky kvality – podcharekteristiky kvality – atributy a jejich míry

18 Tři úrovně hodnocení kvality softwaru Kvalita softwarového produktu Charakteristika #1Charakteristika #2Charakteristika #m Atribut #1 – jeho míraAtribut #2 – jeho míra Podcharakteristika #nPodcharakteristika #1 Atribut #k – jeho míra míra

19 Kvalita, atributy a míry Prvky pro měření kvality Měřicí funkce Míry kvality softwaru Kvalita softwarového produktu Podcharakteristiky kvalityCharakteristiky kvality

20 Kvalita a životní cyklus softwaru Požadavky na systém, získané od všech relevantních stran, dotčených budoucí funkcí vnějšího systému Technické požadavky na SW Požadavky na kvalitu užití Požadavky na vnější kvalitu Požadavky na vnitřní kvalitu Kvalita SW produktu Kvalita užití implementace Požadavky na změny Vnější kvalita Vnitřní kvalita (prediktory) Požadavky na zvýšení kvality

21 Jak z měr získat hodnocení?

22 Komplexní posouzení kvality Funkční přiměřenost Bezporuchovost Výpočetní účinnost Použitelnost Bezpečnost Kompatibilita Udržovatelnost Přenositelnost POŽADAVKY SKUTEČNOST PROBLÉM !

23 NEW: Service Quality Model SCOPE: New project Current: –No detailed discussion NOTE & ISSUE: –Not yet raised PLAN: –WG6 members send opinions on this project => Dec.27, 2010 –Japan will prepare for the Study Report => Mar.25, 2011 –Establishment of Study Group on Service Quality will be proposed at Paris Meeting –NWI Proposal will be submitted to SC7 at Korea Meeting 23 ISO/IEC JTC1/SC7/WG6 2010 Antalya Meeting Report

24 Děkuji za pozornost Kontakt: vanicek@pef.czu.cz Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.


Stáhnout ppt "Mezinárodní normalizace kvality softwaru Jiří Vaníček Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská."

Podobné prezentace


Reklamy Google