Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profil společnosti Facility

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profil společnosti Facility"— Transkript prezentace:

1 Profil společnosti Facility
Veletrh pracovních příležitostí PEF, Praha, 28. listopadu 2006

2 Kdo jsme? Základní data Projekty / klienti Partnerství Členství
Společnost Facility je česká firma, poskytující služby v oblasti management consultingu. Byla založena v roce 2002, v současné době zaměstnává 25 konzultantů (18 interních) a v roce 2005 dosáhla obratu 18 milionů korun. Projekty / klienti Realizovali jsme více než 160 projektů pro 93 klientů jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru. 80% našich klientů patří mezi TOP 100 firem v České republice. Partnerství Našimi partnery na projektech jsou mimo jiné Capgemini, SAP, SAS, ADASTRA, Deloitte, XRT, Arthur D. Little. Členství Společnost Facility je členem České asociace treasury a zakládajícím členem Asociace PPP. Růst poradenského trhu podle obratu, srovnání 2004 – 2005 * Poradenský sektor v ČR Management Cosulting N/A Facility 80 % 0% % % % % % Srovnání TOP 15 management consulting firem podle počtu konzultantů za rok 2004 ** A.T. Kearney Facility Capgemini Scot & Hagget M.C.Triton KPMG N/A N/A McKinsey N/A Accenture Zdroj: * ČSÚ, Facility; ** Book of Lists, Facility

3 Jaké problémy pomáháme řešit?
Facility se zabývá čtyřmi základními oblastmi, které se prolínají napříč řízením firem. Risk Management Komplexní přístup k řízení rizik zvyšuje šance společnosti dosáhnout vytyčených cílů a umožňuje managementu identifikovat všechny faktory, které ovlivňují hospodářské výsledky. Treasury a Cash management Řešení Facility přináší společnosti větší kontrolu finančních operací, lepší schopnost zhodnocení její pozice na kapitálovém trhu a úspory nákladů na finanční řízení. Controlling a reporting Řešení Facility umožňuje společnosti lépe zhodnocovat, které její obchodní procesy jí přinášejí zisk a které ne. Problematice alokace nákladů přináší řešení nezkreslený pohled na skutečnou ziskovost produktů, obchodních kanálů a divizí, a na základě zjištění umožňuje přijímat správná rozhodnutí. Expertíza Facility podle objemu tržeb z jednotlivých oblastí: Risk Management 35 % Treasury /Cash Management 25 % Controlling a reporting 23 % Sales marketing 17% Sales a marketing Naše řešení vám umožní snížit náklady a maximalizovat komerční efekt. Pomůžeme vám nastavit správnou strategii, plánování i procesy marketing managementu. Facility vám také pomůže optimalizovat váš prodejní tým a nastavit prodejní procesy.

4 Celková hrubá analýza efektivnosti společnosti
Naše expertíza Naše reference Provedení celkové hrubé analýzy společnosti je klíčové pro identifikaci oblastí s možným potenciálem pro zvýšení výkonnosti společnosti. Město Třeboň Provedení finančního auditu včetně analýzy profitability jednotlivých SBU, stanovení ziskovosti aktiv a analýzy financování a řízení cash flow. První energetická Analýza současného stavu řízení společnosti, ocenění společnosti, SWOT analýza a finanční analýza společnosti. Pražská energetika Realizace navržené koncepce alokace nákladů na jednotlivé objekty kalkulace (velkoodběratelé elektřiny, jednotlivé obchodní případy) a zpřesnění údajů o výši rentability těchto objektů kalkulace. Penta Group Posouzení správnosti valuačních modelů vybraných teplárenských společností patřících do skupiny. Facility nabízí poradenství v oblastech: Nastavení organizačního uspořádání Zabezpečení ekonomického řízení (controlling) Zabezpečení finančního řízení (řízení rizik, řízení cash flow) Fungování procesů v oblasti nákupu, výroby, marketingu a obchodu, … Používáme následující metodiky: Gap Analýza ABC, Balance Scorecard Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Rozdílová analýza v oblasti organizace, procesů, metodik a nástrojů pro efektivní řízení společnosti Tvorba modelů dalšího rozvoje firmy Doporučení dalších kroků

5 Manažerský reporting Naše expertíza Naše reference
Zajištění správných a včasných informací pro manažerské rozhodování je jedním ze základních požadavků optimálního fungování společnosti. PPF Návrh celoskupinového reportingu pro oblast controllingu a budgetingu. Lázně Teplice nad Bečvou Stanovení výkonnosti podniku – KPIs (Klíčové ukazatele výkonnosti). Česká pojišťovna Návrh efektivnější struktury reportingu pro vedení úseku řízení distribuční sítě, analýza formy komunikace se středním managementem a návrh navazující změny v motivačním schématu. Consumer Finance Holding Stanovení ziskovosti CFH, návrh alokačního klíče nákladů / výnosů a následné provázání do datového skladu společnosti (jako partner Adastra SK). Facility nabízí poradenství v oblastech: Analýza a revize datové základny ekonomických informací Návrh struktury reportingu a reportů Řízení implementace MIS včetně výběru implementátora Návrh a řízení implementace DWh a data martů Používáme následující metodiky: Definice OLAP, ERD Value Based Management, KPIs Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Vyčištění dat a nastavení optimální struktury báze dat Metodické nastavení reportingu Implementace MIS

6 Nákladový a kalkulační systém
Naše expertíza Naše reference Vzhledem ke složité produktové struktuře firem není jednoduché nastavit prostředí, v němž jsou zachycovány informace o vzniku a průběhu nákladů a výnosů. Raiffeisenbank Analýza stávajících principů alokace nákladů/výnosů a hodnocení ziskovosti produktů, vypracování metodiky alokace nákladů a výnosů na jednotlivé aktivity a definované objekty kalkulace; provedení pilotní realizace v připravené aplikaci. Consumer Finance Holding Stanovení ziskovosti CFH, návrh alokačního klíče nákladů / výnosů a následné provázání do datového skladu společnosti (jako partner Adastra SK). Česká pojišťovna Návrh efektivnější struktury reportingu pro vedení úseku řízení distribuční sítě, analýza formy komunikace se středním managementem a návrh navazující změny v motivačním schématu. Pražská energetika Zhodnocení modelu měření ziskovosti zákazníků. Facility nabízí poradenství v oblastech: Stanovení ziskovosti / nákladovosti produktů, business jednotek Konsolidace finančních a nefinančních ukazatelů na úrovni skupiny Nastavení systémů manažerského reportingu (MIS) Používáme následující metodiky: ABC, Balance Scorecard Value Based Management Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Kalkulační model včetně alokace nákladů Metodické ošetření controllingového procesu Aplikační zajištění včetně odpovídajícího reportingu

7 Procesní analýza a nastavení interních procesů
Naše expertíza Naše reference Pro maximálně efektivní řízení je nezbytné nejen sladit back office a front office procesy, ale také jednotlivé subprocesy, které v jejich rámci probíhají. Česká pojišťovna Analýza řízení distribuční sítě, analýza formy komunikace se středním managementem, návrh navazující změny v motivačním schématu. Česká Exportní Banka Revize interních předpisů pro obchodní úsek, definice nové struktury postupů. CineStar Vypracování kompletní procesní analýzy jednotlivých úseků v multikinech a v centrále a návrh řešení systémového zajištění, včetně kalkulace nákladů. Finance International Návrh postupů pro bezhotovostní obchodování, včetně vytvoření organizační struktury společnosti. Interbrokers and Consulting Návrh workflow a tvorba metodik pro organizační složku v ČR, včetně kompletního servisu při jejím založení. Facility nabízí poradenství v oblastech: Návrh workflow BO / FO Nastavení obchodních procesů Testování efektivity procesů Motivační schémata Používáme následující metodiky: Porterův Model, SEPA CPM, PERT BPR, CPI OOA, UML Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Procesní mapy / organizační struktury Návrh workflow / data flow Interní metodiky a jejich implementace

8 Zajištění aplikační podpory procesů ve společnosti
Naše expertíza Naše reference Implementace optimální aplikační podpory činnosti společnosti přinese snížení nákladů a může být v budoucnu jednou z hlavních konkurenčních výhod společnosti. PPF Spolupráce na implementace IS pro finanční řízení v regulatorní a controllingové oblasti. Czech Coal Analýza a návrh a implementace SW systému pro podporu obchodování a řízení rizik při obchodování s elektřinou. CineStar Vypracování kompletní analýzy potřeb jednotlivých úseků v multikinech a v centrále a zmapování stávajícího systémového prostředí včetně stávajícího SW a HW; návrh řešení systémového zajištění, včetně kalkulace nákladů na vývoj systému a následnou podporu. ČEPS Analýza stávajících procesů řízení a plánování cash flow a implementace aplikace pro jejich podporu. Facility nabízí poradenství v oblastech: Procesní analýza Analýza požadavků a návrh aplikačního zajištění (ERP, Obchodní systémy, MIS, DWh) Zajištění výběrového řízení na implementátora Řízení projektu implementace a testování Používáme následující metodiky: OOMT, UML BPR, CPI Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Cílový koncept implementaci IS/IT Analýza a návrh IS/IT Řízení implementace IS/IT

9 Měření výkonnosti a motivační systém
Naše expertíza Naše reference Jedním ze základních cílů managementu je zajistit jasnou provázanost mezi dosahovanými výkony společnosti a hodnocením jejích zaměstnanců. Lázně Teplice nad Bečvou Revize strategických cílů, analýza datových vstupů pro nastavení a měření KPIs, definice konkrétních KPIs, cílových hodnot a algoritmů kalkulace. Městská část Praha 9 Ekonomická analýza nakládání s majetkem bytových a nebytových jednotek. Česká pojišťovna Stanovení nákladů jednorázového vyrovnání provizí při implementaci nového IS. Bratislavská teplárenská Analýza dopadu možného odpojení bytových domů a analýza a porovnání konkurenčních cen tepla. ČEZ Návrh řízení prodejního procesu pro efektivní využívání obchodních příležitostí při obchodování s elektřinou. Facility nabízí poradenství v oblastech: Definování měřítek výkonnosti pro jednotlivé úrovně společnosti při respektování jejich vzájemné provázanosti Vytvoření motivačního schématu Nastavení obchodních procesů Nastavení systémů manažerského reportingu (MIS) Používáme následující metodiky: Value Based Management KPIs Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Nastavení cílových hodnot jednotlivých měřítek výkonnosti Návrh motivačního schématu

10 Řízení rizik a regulatorní reporting
Naše expertíza Naše reference Společnosti jsou při svém podnikání denně vystavovány kreditním, operačním a tržním rizikům. Banky navíc musí řídit přístup k rizikům při regulatorním dohledu. MERO ČR Metodika řízení rizik a implementace katalogu rizik. Czech Coal Efektivní řízení rizik při obchodování s elektřinou. T-Mobile Czech Repulic Vypracování metodiky a implementace systému pro řízení kreditních rizik. ČEPS Implementace systému řízení rizik a katalogu rizik. eBanka Mapování a nastavení procesu řízení operačních rizik. Volksbank Revize metodiky AML společně s návrhem a technickou specifikací aplikace pro AML. J&T banka Analýza a implementace aplikačního zajištění regulatorního reportingu. Facility nabízí poradenství v oblastech: Operační rizika podle Basel II Kreditní rizika a finanční rizika Anti money laundering (AML) Kapitálová přiměřenost / Solvency II Používáme následující metodiky: J.P. Morgan, Metoda rozdělení ztrát Risk Management Matrix, Risk Management Framework Metodiky Basel II / Solvency II Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Procesy nastavené podle požadavků regulátora Provázání do interních metodik Aplikační zajištění procesů včetně odpovídajícího reportingu

11 Řízení cash flow a finančních rizik
Naše expertíza Naše reference Efektivní řízení finančních toků pro zajištění likvidity a zhodnocení volných finančních zdrojů je jedním z předpokladů úspěšného vedení každé společnosti. ČEPS Aktuální možnosti zhodnocování volných finančních prostředků, reporting FX rizik, implementace systému řízení CF a rizik. Unipetrol, Benzina, Unipetrol rafinérie Implementace systému pro řízení cash flow ve skupině. Orco Property Group Implementace systému Globe$ pro podporu řízení treasury, cash flow a finančních rizik. Pražská energetika Vytvoření strategie pro efektivní řízení úrokového rizika. ŠKODA PRAHA Implementace systému řízení kursového rizika a cash managementu. SAP ČR Reporting CF nad systémem SAP ve společnosti Severočeské doly a.s. Facility nabízí poradenství v oblastech: Predikce vývoje CF v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Stanovení strategie a limitů řízení likvidity Řízení a kvantifikace finančních rizik Doporučení ke zhodnocování volných finančních prostředků, benchmarking Používáme následující metodiky: Rozdělovací statistické modely VaR kvantifikace rizika Výstupy Facility v těchto oblastech jsou: Nastavení procesu řízení CF, plánování a reportingu Matematické modely predikce CF Kvantifikace rizika a nastavení limitů Aplikační zajištění procesu řízení CF

12 Naše reference Aukční síň Naxos a.s.
Vypracování a implementace systému řízení rizik ve společnosti. AERO Vodochody a.s. Analýza plánování a řízení cash flow pro implementaci jejich softwarové podpory. BENZINA, a.s. Implementace systému pro řízení cash flow. Bratislavská teplárenská, a.s. Analýza a porovnání konkurenčních cen, vytvoření ekonomického modelu. CineStar s.r.o. Analýza procesů a podpůrného informačního systému sítě multikin. Czech Coal a.s. Návrh a implementace SW systému pro řízení rizik při obchodování s elektřinou – FaciTradePro. Česká exportní banka, a.s. Revize interních předpisů pro uzavírání úvěrových obchodů. ČEPS, a.s. Aktuální možnosti zhodnocování volných finančních prostředků – analýza, návrh řešení, včetně implementace standardního systému řízení rizik Česká pojišťovna a.s. Analýza aktuálního využití distribuční sítě skupiny ČP a doporučení jejího strategického rozvoje. Optimalizace reportingu a motivace při řízení distribuční sítě. Česká správa letišť, s.p. Návrh systému řízení FX rizika. České aerolinie a.s. Analýza strategie řízení komoditního rizika. ČESKÝ TELECOM, a.s. Monitoring telekomunikačního trhu v ČR.

13 Naše reference ČEZ, a.s. Návrh řízení prodejního procesu - efektivní využívání obchodních příležitostí při obchodování s elektřinou. Nastavení procesů pro obchodování s deriváty. eBanka, a.s. Implementace systému řízení operačního rizika v rámci Basel II. Vytvoření katalogu operačních rizik. Energotrans, a.s. Analýza daňového dopadu zajišťovacích derivátních obchodů. Faktoring KB Analýza faktoringových smluv a předchozího smluvního zabezpečení. IBC Analýza a implementace aplikace pro kalkulaci nákladů na produkty a střediska. INVESTIČNÍ KLUB, a.s. Implementace aplikace pro měření a vykazování kapitálové přiměřenosti. J & T Banka, a.s. Analýza a návrh systému pro vykazování kapitálové přiměřenosti. Jihočeská energetika, a.s. Návrh systému kreditního scoringu protistran. Jihomoravská energetika, a.s. Implementace systému pro řízení cash flow v cizí měně. Lázně Teplice nad Bečvou Stanovení výkonnosti podniku – KPIs (Klíčové ukazatele výkonnosti). Magistrát Hlavního města Prahy Analýza dluhové služby - hodnocení derivátových operací a vypracování modelu zadlužení do roku 2020. MERO ČR, a.s. Implementace standardního systému řízení rizik – vytvoření metodiky, návrh organizačního zajištění, uvedení systému do praxe.

14 Naše reference Městská část Praha 1
Implementace systému pro řízení kreditního rizika v rámci správy nájemních smluv, pilotní provoz fakturace. Městská část Praha 9 Ekonomická analýza prodeje bytových domů městské části. Ministerstvo spravedlnosti ČR Vypracování studie proveditelnosti (OBC) pro projekt výstavby justičních paláců a vězení s ostrahou metodou PPP. Metrostav a.s. Nastavení systému řízení projektových rizik Orco Property Group Implementace systému Globe$ pro podporu řízení treasury a cash flow (evidence, získávání dat, projekce). PPP Centrum ČR Vytvoření katalogu rizik PPP projektů. Pražská energetika, a.s. Návrh nastavení efektivního procesu klientské obsluhy. Vytvoření strategie pro řízení úrokového rizika. Pražská teplárenská a.s. Analýza a návrh restrukturalizace úvěrového portfolia PT a příprava modelu financování PT do r Vytvoření modelu pro sledování a predikci plateb zákazníků. První energetická a.s. Ocenění společnosti, SWOT analýza a finanční analýza společnosti. Raiffeisenbank a.s. Implementace systému hodnocení ziskovosti.

15 Naše reference SAP ČR, spol. s r.o.
Podpora při implementaci produktu mySAP Business Suite v.4.7 ve společnosti Severočeské doly a.s. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Návrh metodiky pro zefektivnění procesů při finančním řízení, návrh koncepce finančního controllingu. Severočeská plynárenská, a.s. Implementace aplikace pro podporu řízení cash flow. Středočeská plynárenská a.s. Analýza tržních rizik souvisejících s distribucí a prodejem plynu a návrh jejich optimalizace. ŠKODA PRAHA a.s. Implementace systému řízení kursového rizika a cash managementu. T-Mobile Czech Republic a.s. Vytvoření strategie a implementace systému pro řízení kreditního rizika. Třeboň - město Finanční a personální audit v obchodních společnostech města. Vodárenská akciová společnost, a.s. Návrh standardního systému řízení rizik. Volksbank CZ, a.s. Návrh a technická specifikace aplikace pro AML. Východočeská energetika, a.s. Vývoj a implementace systému pro efektivní řízení cash flow. WOLF EXPORT - IMPORT s.r.o. Vytvoření návrhu marketingové komunikace. Západočeská energetika, a.s. Vytvoření metodiky a implementace systému efektivního řízení rizik při obchodování s elektřinou. Zemědělsko obchodní družstvo Zálší Vytvoření strategie rozvoje divize společnosti.

16


Stáhnout ppt "Profil společnosti Facility"

Podobné prezentace


Reklamy Google