Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy kartografie Základní pojmy a třídění map Ing. Tomáš Dolanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy kartografie Základní pojmy a třídění map Ing. Tomáš Dolanský."— Transkript prezentace:

1 Základy kartografie Základní pojmy a třídění map Ing. Tomáš Dolanský

2 Základní pojmy-kartografie Kartografie je nauka o mapách( K.Kuchař, 1953) Kartografie-věda zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů a jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map(ČSN 730406 Názvosloví kartografie, 1984) Kartografie je umění, věda a technologie vytváření map, včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých prací(ICA, Multilingual Dictionery of Technical Terms in Cartography,1973)

3 Nové definice kartografie S využíváním matematické formalizace vědy a aplikace výpočetní techniky nové definice: Kartografie je věda o sdělování informací speciální formou datové komunikace – mapového obrazu. Kartografie je proces přenosu informací, v jehož středu je prostorová datová báze, která sama o sobě může být považována za mnohovrstevný model geografické skutečnosti. Prostorová báze je základnou pro dílčí kartografické procesy, pro něž čerpá z rozmanitých vstupů a na výstupe vytváří různé typy informačních produktů. (J.L.Morrison, president ICA)

4 Geodézie a geografie Geodézie-nauka o měření Země a jejích částí. Vyšší geodézie-stanovuje velikost, tvar a tíhové pole Země Nižší geodézie = geodézie –vyměřuje zemský povrch za účelem znázornění na mapách. Geografie – mateřský obor kartografie. Zkoumá prostorové rozmístění jevů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí, jejich vzájemné vztahy a zákonitosti rozmístění. S kartografií svázána především v oblasti map středních a malých měřítek a ovlivnila rozvoj kartografických metod presentace dat.

5 Mapování, DPZ a GIS Mapování-soubor činností zahrnující celý proces tvorby mapy-šetření, měření, výpočty, zobrazování takzvané původní mapy. Dálkový průzkum Země(DPZ)-moderní metoda sběru dat pro tvorbu tematických i obecně zeměpisných map středních a malých měřítek. GIS-aplikovaná informatika zaměřená na sběr, ukládání, aktualizaci a vyhodnocování prostorových informací zpravidla tabulkovou a kartografickou formou.(Cílem je analytické hodnocení pro nejrůznější aplikační účely)

6 Kartografická díla Kartografická díla-zahrnují plány, mapy, mapové soubory, státní mapová díla, atlasy, globy a jiná mapám příbuzná znázornění( modely reliéfu, blok diagramy, slepecké mapy, fotomapy, obrázkové mapy apod.) Kartografická díla podle předmětu: Země a skutečnosti se Zemí související (topografická i obecně zeměpisná) Planet a jejich souputníků Hvězdné oblohy Vyjádření kartografické-rovinné, sférické(glóbus), trojrozměrné(reliéf, plastické)

7 Plán Plán - zmenšený pravoúhlý průmět malé části zemského povrchu a s ním spojených objektů do roviny. Typické vlastnosti plánu: Velké měřítko Minimální generalizace obrysu objektů(polohopisu) Vlastní souřadný systém(většinou, pokud ho mají) Rozsah území o ploše do 700km 2 to je území o poloměru kruhu do 15km. Pozor, pro určení výšek je toto zjednodušení již nepřípustné!

8 Mapa Zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na jmenované povrchy. (Mezinárodní kartografická asociace- ICA) Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů(kartografických zobrazení) ukazujících podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů.(ČSN 730402)

9 Mapový soubor a mapové dílo Mapový soubor - soubor map uspořádaný podle určité koncepce a vyjadřující postupně informace o vymezeném území nebo zájmové problematice (např.edice Poznáváme svět, soubory turistických map,automap, plány měst atd.) Obvykle jednotný klíč, ale často překryty listů apod. Mapové dílo - soubor map pokrývající souvisle celé území, s jednotným měřítkem a kartografickým zobrazením a jednotnou velikostí listů map (např. mezinárodní mapa 1:1mil.) Státní mapové dílo - vyhotovované a udržované ve státním zájmu většinou státními zeměměřičskými institucemi(civilními nebo vojenskými)

10 1.ÚZEMNÍ ROZSAH  mapy světa  mapy zemských polokoulí  mapy kontinentů  mapy států, jejich skupin či částí  plány měst a mapy menších území  astronomické mapy(hvězdné oblohy nebo vesmírných těles) TŘÍDĚNÍ MAP

11 2. ÚČEL  mapy pro národní hospodářství  mapy pro vědu, kulturu a osvětu  mapy pro obranu státu  mapy pro výuku  mapy pro orientaci  mapy pro propagační účely  mapy pro sport TŘÍDĚNÍ MAP

12 3. OBSAH  mapy obecně zeměpisné  mapy topografické  mapy přehledné  mapy tématické TŘÍDĚNÍ MAP

13 4. MĚŘÍTKO: technické hledisko geografické hledisko velké 1:500 - 1:5 000 1:500 - 1:200 000 střední1:5 000 – 1:200 000 1: 200 000 – 1:1 000 000 malé 1:200 000 a menší 1:1 000 000 a menší TŘÍDĚNÍ MAP

14 Obecně-kartografické hledisko dělí mapy na:  topometrické (do měřítka 1:5 000): zobrazení prvků je provedeno s minimální generalizací a s maximální mírou podrobnosti  podrobně topografické (1:5 000 – 1:50 000): používá se mírný stupeň kartografické generalizace, zobrazují však ještě mnoho detailních prvků, rozsah území na jednom listu cca. okres  přehledně topografické (měřítko 1:100 000 – 1:200 000): je zde použit vyšší stupeň generalizace a současně je aplikována kartografická abstrakce, přibližný rozsah území na listu je cca. bývalý kraj  Topograficko-chorografické (1:200 000 – 1:1 000 000) a chorografické (menší než 1:1 000 000) mapy obsahují pouze podstatné prvky a jejich zobecněné globální vztahy, zachycují převážně území států, kontinentů a světa TŘÍDĚNÍ MAP

15

16 5.FORMA ZÁZNAMU SKUTEČNOSTI  mapy analogové  mapy obrazové  mapy reliéfní  mapy digitální  tyflomapy  fotomapy (klasické ručně kreslené mapy) (získané digitální úpravou) (plastické mapy) (mapové prvky v digitální podobě) (mapy pro slepce) (letecké a družicové, vlastně ne mapy) TŘÍDĚNÍ MAP

17 1.KONCEPCE VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI  mapy analytické  mapy syntetické  mapy komplexní  (vyjadřují přímo pozorovatelné a měřitelné skutečnosti, např. mapa dešťových srážek, topografické mapy)  (vyjadřují údaje odvozené ze vstupních údajů, př. mapa využití půd, mapy členitosti reliéfu, synoptické mapy)  ( kombinují vlastnosti map analytických i syntetických, př. mapa klimatických pásem, mapa zemědělských produkčních oblastí) TŘÍDĚNÍ MAP

18 7.ZPŮSOB VZNIKU  mapy původní  mapy odvozené  (vzniklé na základě přímého a původního mapování, př. topografické mapy)  (zpracované na podkladě již existujících map nebo digitálních databází) TŘÍDĚNÍ MAP

19 8. HLEDISKO ČASU  (zobrazují předměty a jevy k určitému datu)  (zachycují vývoj v čase, v časové řadě)  (vznik a vývoj jevu v čase i prostoru za určité období)  (rekonstrukce stavu objektu v minulosti)  (odhad vývoje jevu v budoucnosti)  mapy statické  mapy dynamické  mapy genetické  mapy retrospektivní  mapy prognostické TŘÍDĚNÍ MAP

20 Třídění map  samostatné mapy  mapová díla  mapové soubory  atlasy  9.Podle počtu mapových listů

21 Členění kartografie Klasické členění: 1. nauka o mapách-všeobecná kartografie, všeobecné studium, základ užívání, symboliky, třídění a historie 2. matematická kartografie-teorie kartografického zobrazování referenční plochy d o referenční roviny, vlastnosti zobrazení a druhů zobrazení včetně zkreslení 3. kartografická tvorba-sestavování obrazu mapy, výběr prvků zobrazení, otázky obsahu, generalizace obrazu 4. kartografická polygrafie a reprodukce-technické úkony polygrafické tvorby 5. kartometrie a morfometrie-měření na mapách a určování charakteristik reliéfu z map 6. kartografické metody výzkumu-vědecká analýzy a syntéza kartografických informací, problémy matematického a logické zpracování 7. kartografická informatika-nahrazení obrazu matematicko- logickým modelem prostoru, GIS

22 Členění kartografie Podle přívlastků: 1. Praktická(užitá, aplikovaná)-zabývá se výrobními technologiemi map t.z. specifikuje výrobní povahu 2. Teoretická – nadstavba praktické kartografie. Zabývá se obecnými teoretickými a metodologickými otázkami-problémy generalizace, teorie jazyka, tvorba prostorových databází a programů a počítačového zpracování, postavení kartografie mezi vědami atd.

23 Členění kartografie Podle obsahu produkovaných děl: 1, velkoměřítková (do 1:5000) 2,topografická (topografické mapy 1:10000 až 1:200000) 3,tématická(zaměření na tematické mapy) 4,námořní 5,městská(plány, mapy, atlasy sídel) 6,obyvatelstva(demografické mapy) 7,atlasová(tvorba atlasů)

24 Členění kartografie Podle vzniku mapy: 1,klasická kartografie 2,počítačová-digitální kartografie Podle zaměření: 1,Geodetická(technická)-tvorba státních mapových děl všech měřítek a rezortních děl(silniční, vodohos- podářská) a i jejich digitální tvorba(ZABAGED). 2,Geografická-odvozené obecně geografické mapy malých měřítek a tematické mapy.


Stáhnout ppt "Základy kartografie Základní pojmy a třídění map Ing. Tomáš Dolanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google