Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 - 2016
Ing. David Pawera Urbis Invest 2011, Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů

2 Proces tvorby RIS - metodika
Závěry a klíčová zjištění analytické části, Hlavní směry inovační politiky MSK SWOT analýza → Strom problémů Vize → globální cíl → → prioritní oblasti → specifické cíle Akční plány pro jednotlivá léta

3 Vize Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivně a dynamicky se rozvíjejícím znalostně orientovaným regionem střední Evropy stavějícím na specifickém know-how koncentrovaném v tradičních odvětvích kraje ve vzájemné interakci s novými perspektivními odvětvími odrážejícími trendy současné globální ekonomiky. Klíčovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. K tomu dopomůže kvalitní systém celoživotního vzdělávání rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi.

4 IT A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST NOVÉ MATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE
Oborové zaměření RIS STROJÍRENSTVÍ IT A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST NOVÉ MATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE MODERNÍ ENERGETIKA ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM KREATIVNÍ ODVĚTVÍ

5 Globální cíl Zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích.

6 A – Transfer technologií B – Lidské zdroje C – Internacionalizace
Prioritní oblasti A – Transfer technologií B – Lidské zdroje C – Internacionalizace D – Koordinace a implementace RIS

7 Struktura RIS

8 Prioritní oblast A – Transfer technologií
Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl A1: Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV Specifický cíl A2: Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekt: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3

9 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups
Prioritní oblast A – Transfer technologií Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl A3: Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups

10 Prioritní oblast B – Lidské zdroje
Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekt: Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI (Ef-trans) Specifický cíl B2: Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.5 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č.1

11 Prioritní oblast B – Lidské zdroje
Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl B3: Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty: Školy na trhu práce Region4Tech Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností Soft skills pro manažery a VaV pracovníky Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinárodních projektů VaV

12 Prioritní oblast C – Internacionalizace
Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl C1: Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekt: Brokerage Event Specifický cíl C2: Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekt: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem

13 Prioritní oblast D – Koordinace a implementace RIS
Specifické cíle/projekty akčního plánu Specifický cíl D1: Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Projekty: Koordinační rada RIS, kulaté stoly Specifický cíl D2: Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3: Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů

14 Rozpočet akčního plánu RIS 2010-2011
Zdroj/Rok 2010 2011 Rozpočet Moravskoslezského kraje Jiné zdroje (SF EU, prostředky dalších organizací – garantů projektů) Celkem

15 Na základě jednoletých akčních plánů
Realizace RIS Na základě jednoletých akčních plánů (s výjimkou prvního akčního plánu pro léta – 2011) Organizační zajištění: Koordinační rada (vrcholový orgán – rozvoj inovačního systému MSK) ARR (výkonná organizace pro realizaci RIS)

16 Přínosy RIS pro Moravskoslezský kraj
Systematická a koordinovaná podpora výzkumu, vývoje a inovací v MSK Posílení partnerství subjektů inovačního systému MSK – iniciace nových projektů výzkumu a vývoje, oslabení bariér spolupráce firem, univerzit a výzkumných ústavů, zamezení duplicity aktivit Zvýšení všeobecného povědomí o problematice výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím propagačních aktivit Nové možnosti meziodvětvové spolupráce (např. strojírenství – environmentální technologie) Flexibilní reakce na aktuální potřeby inovačního systému (systém akčních plánů)

17 Přínosy RIS pro Moravskoslezský kraj
Zefektivnění procesů komercializace výsledků výzkumu a vývoje do praxe Zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji včetně rozvoje měkkých dovedností Posílení účasti subjektů inovačního systému MSK v mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje Podpora realizace projektů výzkumných center (OPVaVpI) v MSK Synergií výše uvedených efektů zvýšení přidané hodnoty produktů MSK a tím i jejich konkurenceschopnosti na globálních trzích (v souladu s globálním cílem RIS) Regionální fond rizikového kapitálu Mechanismus předpokládá vytvoření dvou komplementárních fondů, pro které byly získány prostředky ze SF EU a v rámci iniciativy JEREMIE (EIB, EIF). Tyto prostředky by byly investovány do lokálních firem za účelem jejich rozvoje a růstu. První z fondů bude  tzv. ověřovací fond „Proof of Concept Fund“, který bude určen k podpoře vzniku nových inovačních firem a bude zaměřen na ověření zda je daný projekt životaschopný. Tento postup je výhodný v tom, že na počátku stačí relativně malá suma prostředků a umožňuje vznik inovačních projektů, které by za jiných okolností nebyly vůbec realizovány – vhodné pro „start ups“. Naopak pro rozvoj již existujících malých a středních podniků by byl využíván „Co-Investment Fund“, který by byl založen na principu spolufinancování z privátních zdrojů a z prostředků SF EU. Aktivity vedoucí k zajištění “spravedlivého podílu” kraje na zdrojích do VaV Zavedení formalizovaného procesu profesionálního lobbyingu k zajištění vyššího podílu finančních zdrojů pro Vědu a výzkum v MS kraji z veřejných zdrojů cílenou komunikací s centrálními orgány. Garantem aktivit musí být MS kraj – jedná se o politický tlak a rozhodování. Realizátorem by měla být již existující nebo nově založená společnost (např. CPIT, ARR, MS Inovační centrum, apod.) a její přímý styčný „vyjednavač“ pro VaV v Praze. Mozky Projekt má za cíl posílit výzkumný potenciál v kraji prostřednictvím přilákání zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí do našeho regionu. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření dotačního programu určeného k financování dlouhodobých stáží (či reintegrace) výzkumných pracovníků působících momentálně v zahraničí. Tito výzkumní pracovníci se stanou součástí výzkumných týmů na univerzitách MSK, čímž by se měla výrazně zvýšit kvalita výzkumné práce i prestiž a zájem o tyto týmy ze strany soukromé sféry i širší vědecké komunity.

18

19 Ing. David Pawera, E: pawera@arr.cz
T: ,


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google