Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Pardubického kraje (RIS PK) V Brně, 13.4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Pardubického kraje (RIS PK) V Brně, 13.4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Pardubického kraje (RIS PK) V Brně, 13.4. 2011

2 Obsah:  Důvody zpracování RIS PK  Metodika a postup zpracování RIS PK  Obsah RIS PK  Monitoring RIS PK  Závěr

3 Důvody zpracování RIS PK  vstup České republiky do Evropské unie  zaměření vlády ČR na podporu MSP  podpora významných regionálních subjektů  spolupráce s AIP ČR  další důvody

4 Metodika a postup zpracování  zpracování RIS PK - týmová a tvůrčí činnost  cílová skupina  zvolený postup a metodika mají naplnit cíle RIS PK Kroky zpracování dokumentu:  studium podkladů ( nadřazených strategií, právních norem a dalších podkladů)  průzkumy + vyhodnocení  zpracování dalších částí dokumentu

5 Otázky při zpracování RIS PK  PROČ TADY JSME?  KAM CHCEME DOJÍT?  V JAKÝCH OBLASTECH?  ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?  JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

6 Obsah RIS P K Cíle RIS PK Analytická část – 5 průzkumů:  Průzkum podnikatelských subjektů na území Pk  Průzkum MSP v Pardubickém kraji v oblasti inovací  Průzkum dostupnosti finančních zdrojů pro inovační MSP  Průzkum inovační infrastruktury Pardubického kraje  Průzkum školství ve vazbě na trh práce a inovace SWOT analýza Návrhová část – 2 tematické oblasti:  Lidské zdroje a vzdělanost  Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace

7 Proces zpracování RIS PK Analytická část RIS PK (analýza podnikatelského prostředí) Průzkum podnikatelských subjektů na území Pk Průzkum podniků s inovačním potenciálem Průzkum dostupnosti fin.zdrojů pro inovační MSP Průzkum inovační infrastruktury Pk Průzkum školství v Pk s vazbou na trh práce Návrhová část RIS PK (2 tematické oblasti) Návrh priorit Návrh opatření Návrh aktivit Návrh financování aktivit Implementace RIS PK ( naplňování a monitorování ) 1x ročně monitorovací zpráva SWOT analýza

8 Analytická část – průzkumy 1,2 Průzkum podnikatelských subjektů na území kraje  vybrat inovační MSP nebo ty, které mají předpoklad, aby se za inovační mohly považovat  vytipováno 241 podnikatelských subjektů s inovačním potenciálem Průzkum MSP v Pardubickém kraji v oblasti inovací  aktuální informace o situaci a potřebách MSP v oblasti inovací  dotazníkové šetření - osloveno 188 firem, získáno 100 odpovědí

9 Analytická část – průzkumy 3-5 Průzkum dostupnosti finančních zdrojů pro inovační MSP  zjistit dostupnost finančních zdrojů pro MSP za účelem financování inovačních projektů Průzkum inovační infrastruktury Pardubického kraje  identifikovat orgány zodpovědné za rozvoj inovační infrastruktury Průzkum školství ve vazbě na trh práce a inovace  zmapování trhu práce, zjistit zda je celoživotní vzdělávání v kraji v souladu s potřebami perspektivních oborů, firem a nových trendů

10 SWOT analýza - příklady TO „Lidské zdroje a vzdělanost“ Silné stránky:  existence vysokého školství - Univerzita Pardubice  podpora odborného (technického) vzdělávání v kraji Slabé stránky:  nedostatek PS zejména v technických oborech Příležitosti:  další rozšiřování studijních programů na univerzitě Ohrožení:  nedostatečná spolupráce škol a podnikatelské sféry  nízká atraktivita technických oborů ve srovnání s humanitními

11 Problémové okruhy, specifické cíle TO „Lidské zdroje a vzdělanost“ Problémové okruhy:  nedostatek PS s potřebnou kvalifikací, zejména v technických oborech  nedostatek vysokoškolských absolventů v technických oborech  nízký počet absolventů s maturitou v technických oborech  nedostatek kvalifikované pracovní síly zejména v dělnických profesích  nedostatek odborných profesí v porovnání s potřebami TP v kraji Specifické cíle:  RLZ a vzdělávání v regionu v souladu s poptávkou na TP  zvýšení zájmu o technické profese v kraji – podpora technického vzdělávání  rozvoj celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji

12 Návrhová část - cíle, priority TO „Lidské zdroje a vzdělanost“  Cíl 1 Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi  Cíl 2Připravit LZ v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika, udržitelný rozvoj a členství v EU  Cíl 3Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory  Cíl 4Zvýšit zaměstnatelnost PS a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost  Cíl 5Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a RLZ  Priorita V1 Rozvoj celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji  Priorita V2 Zvýšení zájmu o technické profese v kraji  Priorita V3 Rozvoj spolupráce mezi školstvím a podnikatelskou sférou

13 Návrhová část - opatření, aktivity TO „Lidské zdroje a vzdělanost“ Opatření:  Celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami perspektivních oborů, firem a nových trendů  Propagace technického vzdělávání a jeho zatraktivnění  Rozvoj spolupráce vzdělávacích institucí a podniků  Přenos know-how mezi SŠ, VOŠ, VŠ a komerční sférou Příklady aktivit:  A 1.1 Posilování motivace k celoživotnímu vzdělávání formou pokračování mediální kampaně na podporu celoživotního vzdělávání  A 1.2 Rozšíření nabídky vzdělávacích programů o obory, kterých je na trhu práce nedostatek  A 1.3 Zpracování komplexního programu RLZ v Pardubickém kraji

14 SWOT analýza – příklady S TO „Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“ Silné stránky:  velký počet mikropodniků a malých organizací  existence rozvojových ploch (průmyslových zón) v Pk  existence poradenských center pro podnikatele  existence Univerzity Pardubice s vědeckovýzkumným potenciálem v širokém spektru oborů  tradice VaV v oblasti chemických technologií, textilního strojírenství, polymerů a elektrotechniky  vznik TechnoParku Pardubice

15 SWOT analýza – příklady W TO „Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“ Slabé stránky:  nízké výdaje na VaV ve srovnání s průměrem ČR  nedostatečná schopnost MSP využít výzkumný potenciál Univerzity Pardubice  nedostatečné vlastní výzkumné kapacity inovačních firem  nedostatek dostupných finančních prostředků pro IP  nízká úroveň kooperace výzkumu, vědy a podniků v oblasti inovací  nízká četnost komerčně využitelných výsledků výzkumu  neprovázaná a nepružná inovační infrastruktu ra

16 SWOT analýza – příklady O, T TO „Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“ Příležitosti:  příležitost pro firmy využívat nabídky TechnoParku Pardubice  rozvoj stávajících průmyslových zón  větší zapojení do mezinárodních projektů Ohrožení:  pozdní reakce na aktuální trendy vývoje v oblasti inovací  malá spolupráce firem, výzkumných organizací a vzdělávacích institucí  pokračující nedostatek přihlášených a udělovaných patentů

17 Problémové okruhy, specifické cíle TO „Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“ Problémové okruhy:  nízké výdaje na VaV ve srovnání s průměrem EU  nízká míra spolupráce výzkumných pracovníků, vysokoškolských pedagogů, studentů s podnikatelským sektorem  nezájem o inovace ze strany podnikatelských subjektů  nedostatek dostupných finančních prostředků potřebných pro IP  nízká kooperace subjektů inovační infrastruktury Specifické cíle:  zvyšování konkurenceschopnosti firem  aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do podnikání  rozvoj infrastruktury pro inovace  využití informačních technologií pro realizaci služeb firmám  posílení image regionu - budování inovačního prostředí

18 Návrhová část - cíle, priority TO „ Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“  Cíl 1 Zvyšování konkurenceschopnosti firem  Cíl 2 Aktivní zapojení VaV základny do rozvoje podnikání  Cíl 3 Rozvoj infrastruktury podporující inovace  Cíl 4 Využití informačních technologií pro realizaci služeb firmám  Cíl 5 Posílení image regionu, budování inovačního prostředí  Priorita I1 Zvyšování konkurenceschopnosti firem  Priorita I2 Aktivní zapojení VaV základny do rozvoje podnikání  Priorita I3 Rozvoj infrastruktury podporující inovace  Priorita I4 Zajištění finančních zdrojů pro MSP a inovační projekty  Priorita I5 Budování inovačního prostředí

19 Návrhová část – opatření, aktivity TO „ Infrastruktura pro podnikání, ekonomický potenciál, inovace“ Příklady opatření:  Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve firmách, zvláště v MSP  Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit v regionu  Podpora vzniku spin-off firem  Rozvoj inovační infrastruktury  Podpora výstavby technologických a inovačních center Příklady aktivit:  B 1.2 Příprava projektů spolufinancovaných z evropských i národních podpůrných programů  A 2.3 Komercializace výstupů výzkumu a vývoje  A 3.1 Monitoring nabídek prostor a zajištění nových prostor pro MSP  C 3.3 Zajištění poradenství v konkrétních oblastech podnikání

20 Předpoklady pro naplňování RIS PK Předpoklady pro úspěšné naplňování RIS PK:  pravidelný charakter práce s inovační strategií – pravidelná kontrola naplňování RIS PK (u aktivit je optimální roční cyklus kontroly)  jednoduchost procedur a transparentnost pro všechny dotčené subjekty (orgány kraje, veřejnost, a další subjekty)  využít existující inovační infrastrukturu Pro efektivní fungování případně učinit systémové zásahy do inovační infrastruktury.  zajistit politickou podporu, finanční podporu

21 Naplňování a monitorování - realizace RIS PK Způsob naplňování a monitorování RIS PK zahrnuje:  realizaci RIS PK  monitorování a hodnocení RIS PK  aktualizaci dokumentu Realizace inovační strategie spočívá v uskutečňování aktivit RIS PK, které naplňují inovační strategii po obsahové stránce. Aktivity – Opatření – Priorita vedou k postupnému naplnění cílů RIS PK. Pro úspěšné naplňování strategie bylo nutné stanovit: - řídící složku (Odbor strategického rozvoje kraje) - výkonnou složku (zpravodaje) - kontrolní složku (zastupitelstvo kraje)

22 Naplňování a monitorování - monitorování a hodnocení RIS PK Pro naplnění cílů RIS PK je zajištěno monitorování a hodnocení aktivit. Aktivity RIS PK rámcově rozděleny na aktivity, ke kterým přiřadit garanta (tzv. zpravodaje):  bylo možné – garant zodpovídá za relevantní informace o aktivitách a jejich monitoring. Jedná se o: - aktivity v přímé kompetenci kraje - jsou zajišťovány přímo orgány kraje (např. vypracování koncepčních dokumentů, příprava vlastních projektů) - další aktivity - zajišťují jiné subjekty (např. firmy, NO, vzdělávací subjekty, výzkumné instituce aj.). U těchto aktivit je role kraje nepřímá – kraj dle svých kompetencí podporuje a koordinuje realizaci těchto aktivit  nelze přiřadit garanta, tzv. ostatní podporované aktivity

23 Naplňování a monitorování - monitoring a hodnocení RIS PK  Monitoring a hodnocení RIS PK spočívá ve zpracování monitorovací a hodnotící zprávy o naplňování aktivit RIS PK, a to na základě informací od zpravodajů (garantů) dané aktivity.  Monitorovací zpráva za uplynulé roční monitorované období je předkládána prostřednictvím řídící složky (OSRK) nejvyšším orgánům Pk.  Řídící složka hodnotí, do jaké míry realizace či nerealizace jedné či více aktivit daného opatření vede či nevede k naplnění daného opatření, a podle výsledku navrhuje nápravu ve smyslu vypuštění, doplnění či úpravy obsahu aktivit.

24 Naplňování a monitorování - aktualizace RIS PK RIS PK = otevřený dokument s výhledem do roku 2013, který by měl být pravidelně aktualizován. Příklady podnětů pro aktualizaci dokumentu:  vývoj podstatných faktorů pro rozvoj kraje (např. v oblasti inovací, LZ)  výsledky realizace RIS PK (monitorovací zprávy, praktické zkušenosti z realizace strategie)  výsledky realizace programů a strategických dokumentů na území Pk  vznik či aktualizace dokumentů koncepčního nebo rozvojového charakteru na republikové či krajské úrovni  změna právních předpisů s dopady na činnost kraje, jeho orgánů či dalších subjektů  podněty získané z řad (odborné) veřejnosti Každé 2 roky vyhodnocena případná potřeba aktualizace dokumentu.

25 Děkuji za pozornost Ing. Jarmila Krejčí konzultant RRA PK jarmila.krejci@rrapk.cz www.rrapk.cz


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Pardubického kraje (RIS PK) V Brně, 13.4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google