Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKON ROZHODNUTÍ NA NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKON ROZHODNUTÍ NA NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝKON ROZHODNUTÍ NA NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ
VÝKON ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ NEZLETILÝCH DĚTÍ VÝKON ROZHODNUTÍ O VYKÁZÁNÍ ZE SPOLEČNÉHO OBYDLÍ A NENAVAZOVÁNÍ KONTAKTŮ S OPRÁVNĚNÝM

2 A. VÝKON ROZHODNUTÍ NA NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ
§ 258 odst.2: výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti Způsoby výkonu rozhodnutí: Vyklizení Odebrání věci Rozdělení společné věci Provedení prací a výkonů Oprávněný nemá možnost zvolit způsob výkonu

3 Náklady: Spolu s výkonem rozhodnutí vždy dochází i ke vzniku pohledávek peněžité povahy - náklady nalézacího řízení a náklady vykonávacího řízení Náklady řízení nalézacího, které mu byly rozhodnutím přiznány – návrh na nařízení výkonu pro náklady řízení, které mu byly přiznány + uvedení způsobu výkonu rozhodnutí Náklady výkonu rozhodnutí – návrh na nařízení výkonu rozhodnutí + uvedení způsobu → soud nařídí výkon rozhodnutí pro vymožení nepeněžitého plnění + výkon rozhodnutí pro vymožení nákladů nalézacího řízení + výkon rozhodnutí pro vymožení nákladů vykonávacího řízení (náklady přiznané při nařízení výkonu + náklady přiznané při provádění výkonu

4 1. VYKLIZENÍ (§ 340 – 344 O.S.Ř.) vyklizení bez náhrady
vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší = dle toho, zda byla náhrada povinnému přiznána soudem v nalézacím řízení Titul pro výkon rozhodnutí – povinnost vyklidit nemovitost, stavbu, byt nebo místnost Zvláštní právní úprava lhůty k plnění – u vyklizení bytu 15 dnů od právní moci nebo od zajištění bytové náhrady nebo přístřeší.

5 Bez náhrady I. Soud nařídí usnesením výkon rozhodnutí → vyrozumění povinného (usnesením) min. 5dní předem, kdy bude vyklizení provedeno + vyrozumění oprávněného a příslušného orgánu obce (obecní úřad) II. Samotné provedení výkonu rozhodnutí (po nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu): Odstranění věcí patřících povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věcí, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném objektu

6 Vyklizení bez náhrady Vykázání povinného a všech, kdo se tam zdržují na základě práva povinného Odstraněné věci se odevzdají: povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti pokud vyklizení nejsou přítomni nebo je převzetí odmítnuto → sepsání věcí a úschova obcí nebo jiným vhodným schovatelem na náklady povinného pokud nelze dát věci do úschovy → výkon rozhodnutí nelze provést vyrozumění povinného o uschování věcí

7 Vyklizení bez náhrady III. Úschova a prodej nevyzvednutých věcí:
Lhůta k vyzvednutí věcí povinného je 6 měsíců ode dne uschování Pokud nedojde k vyzvednutí → návrh schovatele na prodej těchto věcí (dle ustanovení o prodeji věcí movitých) Výtěžek prodeje: Náklady úschovy Náklady státu spojené s prodejem Zbytek vyplacen povinnému

8 Vyklizení bez náhrady Věci, které se nepodaří prodat:
Soud je nabídne schovateli na úhradu nákladů úschovy za 2/3 odhadní ceny Připadnutí státu

9 b) Se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší
= přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší Uloženo přímo v rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje I. Nutné je nejdříve prokázat, že je zajištěna stanovená bytová náhrada či přístřeší → teprve poté dojde k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí Prokázání zajištění bytové náhrady či přístřeší: Listinou vydanou státním orgánem, orgánem obce či notářským zápisem, popř. jinou listinou Provedení dokazování ke zjištění skutkového stavu

10 Vyklizení s náhradou II. Soud vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem o tom, kdy bude vyklizení provedeno + vyrozumění oprávněného a příslušný orgán obce Vykonavatel přibere k vyklizení vhodnou osobu Provedení vyklizení: Odstranění věcí patřících povinnému a příslušníkům jeho rodiny i věcí, které patří někomu jinému, ale jsou umístěny ve vyklizovaném objektu se souhlasem povinného Vykázání povinného a všech, kdo se tam zdržují na základě jeho práva Odstraněné věci se přestěhují do určené bytové náhrady

11 Vyklizení s náhradou Pokud soud po nařízení výkonu rozhodnutí popř. při jeho provedení zjistí, že není zajištěna stanovená bytová náhrady → zastavení výkonu rozhodnutí III. Předání bytové náhrady povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti Pokud odmítnou převzít → uložení klíče u soudu nebo orgánu obce + vyrozumění o tom povinného Pokud povinný bez vážného důvodu do 6měsíců od uložení nezačne bytovou náhradu užívat → práva povinného k ní zanikají

12 2. ODEBRÁNÍ VĚCI (§ 345 a násl.)
Titul pro výkon rozhodnutí – povinnost povinného vydat nebo dodat oprávněnému věc Pokud je k užívání odebrané věci třeba listiny → odebere se i tato listina Povinný se o výkonu rozhodnutí nevyrozumívá – doručení usnesení až při samotném výkonu Vyrozumění oprávněného + poučení, že musí být provedení výkonu přítomen, jinak se neprovede (identifikace a převzetí věci) K provedení výkonu je možné přibrat vhodnou osobu

13 Odebrání věci Vyžaduje – li to účel výkonu – vykonavatel je oprávněn učinit osobní prohlídku + prohlídku bytu + oprávnění sjednat si přístup do bytu povinného + otevření uzavřených skříní nebo jiných schránek Výzva k vydání věci: má – li věc, kterou je třeba povinnému odebrat u sebe někdo jiný, vyzve jej soud, aby ji oprávněnému vydal neučiní – li tak dobrovolně → na návrh oprávněného se použijí přiměřeně ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky

14 Odebrání věci Náhradní uspokojení oprávněného:
Pokud se nepodaří odebrat stanovenou věc a lze – li si věc stejného druhu a jakosti opatřit jinak → soud vyzve oprávněného, aby si ji opatřil na náklad a nebezpečí povinného

15 3. ROZDĚLENÍ SPOLEČNÉ VĚCI
Výkon rozhodnutí prodejem věci a rozdělením výtěžku Ukládá – li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitost má být prodána a výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky → výkon rozhodnutí se provede přiměřeně podle ustanovení o prodeji movitých věcí nebo nemovitostí Spoluvlastníci mají pro účely rozvrhu výtěžku prodeje postavení oprávněných Výše pohledávek se stanoví podle výše jejich podílů na společné věci Nepodaří – li se společnou věc prodat → soud zastaví výkon rozhodnutí

16 Rozdělení společné věci
b) Výkon rozhodnutí reálným rozdělením věci Ukládá – li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitost rozdělena jinak než prodejem → soud při nařízení výkonu rozhodnutí určí, jak bude výkon proveden Ukazuje – li se to potřebné, přibere se k výkonu rozhodnutí vhodná osoba Přibrání znalce – jestliže je třeba k posouzení věci odborných znalostí (zejm. je – li nutno přesně stanovit či vytyčit hranice pozemků)

17 D. PROVEDENÍ PRACÍ A VÝKONŮ
Zastupitelné plnění § 350 = ukládá – li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný → soud usnesením povolí oprávněnému, aby si dal stanovenou práci provést někým jiným nebo si ji provedl sám, a to na náklad povinného Oprávněný či jiná osoba je oprávněn ke všemu, co je potřebné k provedení práce, o kterou jde Soud může uložit povinnému, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem + oprávněný má právo na doplacení částky, která nebyla kryta zálohou

18 Provedení prací a výkonů
b) Nezastupitelné plnění, povinnost něco strpět anebo povinnost se něčeho zdržet – ukládání pokut Ukládá – li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost → soud uloží za porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše Kč – výši pokuty soud stanoví s přihlédnutím k povaze vynucované povinnosti a k poměrům povinného Pokud nesplní ani poté → soud uloží povinnému na návrh oprávněného další přiměřené pokuty – výši dalších pokut zákon nestanoví

19 Provedení prací a výkonů
Pokuty připadají státu Zaplacením se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu, kterou způsobil oprávněnému porušením vynucovaných povinností c) Obnovení předešlého stavu = bylo – li vykonávané rozhodnutí splněno, avšak povinný následně způsobil porušením mu uložené povinnosti změnu stavu, který toto rozhodnutí předpokládá (předešlého stavu) → soud oprávněnému povolí, aby se na náklady povinného postaral o obnovení stavu předpokládaného tímto rozhodnutím

20 Provedení prací a výkonů
Předpoklady: Vykonatelným rozhodnutím byla povinnému uložena povinnost k nepeněžitému plnění Uložená povinnost byla povinným dobrovolně nebo v rámci výkonu rozhodnutí/exekuce splněna a byl nastolen stav předpokládaný rozhodnutím Povinný po dobrovolném či vynuceném splnění této povinnosti protiprávně změnil stav, předpokládaný titulem pro výkon rozhodnutí → usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí – způsob obnovení předešlého stavu

21 B. VÝKON ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ NEZLETILÝCH DĚTÍ
Speciální úprava § 272 – 273a = vynucené splnění rozhodnutí nebo schválené dohody o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi nebo výkon rozhodnutí o navrácení dítěte Ustanovení § 252 – 269 se pro tento výkon neužijí Účastníci řízení = nezletilé dítě zastoupené kolizním opatrovníkem, navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno (§ 94 odst.1) Řízení může být zahájeno i bez návrhu Místní příslušnost § 88 písm.c), pro navrácení dítěte v případě mezinárodních únosů dětí § 88 písm. p) Tzv. personální výkon – směřuje proti každému, kdo nerespektuje titul pro výkon rozhodnutí – nařízení výkonu je závazné erga omnes.

22 Výkon rozhodnutí o výchově
Novelizace s účinností od ve snaze urychlení a zefektivnění výkonu: Soud poučí o možnosti výkonu rozhodnutí již v rozsudku o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s dítětem, výchově dítěte nebo navrácení dítěte soud účastníky. Při vlastním výkonu pak již poučuje jen, nebyl-li povinný poučen, nebo jsou –li k tomu důvody zvláštního zřetele hodné, jinak přistoupí k provedení výkonu. O „výchovné“ působení na povinného směřující k dobrovolnému splnění povinnosti může soud také požádat OSPOD.

23 Výkon rozhodnutí o výchově
Soud nařídí výkon rozhodnutí uložením pokuty. Pokuta nesmí přesáhnout Kč a lze ji uložit i opětovně. Pokuty připadají státu. : Je-li to účelné může soud: a)) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo na rodinné nebo jiné vhodné terapii, b) nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí podle § 163 odst. 2, stanovit plán navykacího režimu, je-li to v zájmu dítěte. Plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. Soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání. Výkonem kontroly plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo. Shledá-li soud porušování plánu některým z účastníků řízení, které má vliv na účel navykacího režimu, nebo dospěje-li k závěru, že navykací režim neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí k výkonu rozhodnutí podle odstavce 3.

24 Výkon rozhodnutí o výchově
Je-li předchozí postup bezvýsledný nařídí soud výkon rozhodnutí odnětím dítěte. Vyžaduje-li to provedení výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit prohlídku bytu a jiných místností povinného nebo jiné osoby, jestliže je možné předpokládat, že se v nich dítě nachází; za tím účelem je oprávněn zjednat si přístup do bytu a jiné místnosti povinného nebo jiné osoby. Osoby podle věty první jsou povinny tento přístup umožnit.

25 Výkon předběžného opatření podle § 76a
= bezodkladný výkon předběžného opatření podle § 76a = soud se sám ihned po nařízení předběžného opatření podle § 76a postará, aby výkon tohoto předběžného opatření byl proveden = předání dítěte do vhodného prostředí Dítě může být i odňato, je-li to k provedení výkonu nezbytné. Při provedení výkonu nemusí být nezletilé dítě zastoupeno → ustanovení opatrovníka bezodkladně po provedení výkonu – soud dle § 88 písm.c) Příslušným k výkonu je soud, který nařídil předběžné opatření Možný je i opětovný výkon

26 C. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným
= nařídil – li soud předběžným opatřením, aby povinný dočasně opustil společné bydlení, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo aby se zdržel setkávání s osobou, kterou soud v usnesení označil a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b) → soud také zajistí bezodkladný výkon tohoto rozhodnutí Provedení výkonu rozhodnutí: vykázání povinného ze společného obydlí (soud v součinnosti s příslušnými státními orgány) + odebrání klíčů + popř. zákaz setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat

27 Výkon předběžného opatření dle § 76b
Vyzvednutí věcí povinného: Vyzvednutí osobních cenností a dokumentů a dalších věcí sloužících osobní potřebě – bezprostředně při výkonu Věci sloužící k výkonu podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání – umožní vyzvednout během trvání předběžného opatření Pokud není povinný výkonu přítomen – vyzvednutí daných věcí během lhůty dle § 76b odst.4 – na žádost povinného Soud příslušný k výkonu rozhodnutí = soud, který nařídil předběžné opatření


Stáhnout ppt "VÝKON ROZHODNUTÍ NA NEPENĚŽITÁ PLNĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google