Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGETICKÉ PRODUKTY ZKUŠENOSTI A NÁZORY VELKÝCH PODNIKŮ 23.09.2008 Luděk Piskač – tajemník SVSE +420.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGETICKÉ PRODUKTY ZKUŠENOSTI A NÁZORY VELKÝCH PODNIKŮ 23.09.2008 Luděk Piskač – tajemník SVSE +420."— Transkript prezentace:

1 1 SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGETICKÉ PRODUKTY ZKUŠENOSTI A NÁZORY VELKÝCH PODNIKŮ 23.09.2008 http://www.aem.cz Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE), člen IFIEC EUROPE IFIEC EUROPE

2 Postřehy doplněno 24.9.2008 Předpokládaná platnost novely: 1.1.2009, pravděpodobněji ale 1.7.2009 Zavedení elektronických daňových podání: pracuje se na něm, patrně ale bude funkční až v závěru 2009 Bude snaha o srovnání daňových podmínek pro: Domovní kotelnu, blokovou kotelnu a výtopnu 2

3 Postavení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou EU 96/92/EC Člen evropské části Mezinárodní Federace Průmyslových Spotřebitelů energií - IFIEC EUROPE Sdružení má 52 členy: největší průmyslové firmy s celkovou spotřebou cca elektřiny:20 TWh; tj. 24 % spotřeby ČR plynu:2 mld. m3; tj. 22 % spotřeby ČR Na činnosti SVSE se podílí dalších cca 50 nečlenských průmyslových firem Základní cíl: Ceny energie – nejnižší možné bez balastních zátěží 3

4 4 Vytvořit v Evropské unii světově nejvíce dynamické a konkurenceschopné ekonomické prostředí A kde jsme nyní? Lisabonská strategie

5 5 Růst cen elektřiny v ČR a Evropě

6 6 Průměrné ceny – dopad na průmysl minimální varianta – výběr (zdroj: Dotazníky SVSE) 2001200720082009 průměrná cena vvn - celková 1 2671 6931 9312 054 průměrná cena vn - celková 1 5101 8592 1002 148 průměrná cena vn i vvn - celková 1 3881 7732 0122 110 průměrná cena vvn - silová 01 3391 5561 657 průměrná cena vn - silová 01 3471 5562 148 průměrná cena vn i vvn - silová 9511 3431 5562 110 celková spotřeba průmyslových VO 33 600 000 Náklady průmyslu na silovou elektřinu 31 953 600 00045 130 207 40352 288 711 97954 625 299 914 Celkové náklady průmyslu - VO 46 652 133 55559 568 166 10067 586 625 66370 879 459 857 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 6 222 485 0857 158 504 5752 336 587 935 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 6 689 935 5358 018 459 5633 292 834 194 Nárůst oproti roku 2001 - celkem 12 916 032 54520 934 492 10824 227 326 302 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 16% 4%4% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 13%13%13%5%5% Nárůst oproti roku 2001 - celkem 0%28%45%52% Nárůst oproti roku 2001 - silová 0%41%64%71% Cena liberalizace - Kumulované náklady průmyslu navíc do roku:12 146 385 56733 080 877 67557 308 203 978

7 Globální klimatické změny (1) „Ekologická“ opatření EU – jednostranná a osamocená: Nejednoznačný cíl Opatření nejsou implementována celosvětově => Minimální význam pro ekologii, obrovský dopad do cen Evropská Unie:  Podíl na světových emisích CO: 15%  Vysoká závislost obyvatelstva na průmyslu; ČR 45 %, v Evropě nejvyšší  Konkurence globální – zvýšené náklady nelze promítnout do cen výrobků

8 Globální klimatické změny (2) "Ekologická" opatření EU:  EU ETS  Masivní podpora OZE  REACH  Spotřební daně na energie K tomu navíc:  Růst ceny výrobních vstupů => Neustálé zhoršování pozice průmyslu

9 Globální klimatické změny (3) EU ETS po roce 2012:  Návrh EU – plně aukční systém  IFIEC EUROPE – konkurenční návrh  ECOFYS STUDY (www.aem.cz/svse/aktuality) Základní principy: povolenky zdarma na základě benchmarkingu vypořádání po uplynutí roku na základě skutečné výroby Přínos pro odběratele: Odstranění windfall profit; úspora 55 mld. Euro/rok Určitá šance na přežití, prosíme o podporu!

10 10 Výsledek snah EU: naprosté pokřivení trhu: tvrdá administrativní regulace x verbální podpora trhu => vytvoření podmínek pro extrémní růst cen => popření Lisabonské strategie Důsledky: Likvidace vlastního průmyslu Inflační tlak, snížení životní úrovně obyvatel Globální klimatické změny (4)

11 11 EU přijala tento záměr před cca 6-ti lety  Radikální změna situace – nepředvídaný všeobecný nárůst cen  Obrovský cenový tlak na odběratele (průmysl i domácnosti), státy své plánované příjmy již mnohonásobně obdržely v DPH  Zvýšení administrativní zátěže: pro firmy i státní aparát  zdanění energií je nutno zrušit Spotřební daně na energie (1)

12 12  Pokud již zaváděny jsou, měla být zdaněna pouze primární paliva  Zdanění sekundárních produktů (zejména elektřiny) = opětovné pokřivení záměru  ČR opět nevyužila všechny možnosti úlev  Další ztížení situace vlastnímu průmyslu Spotřební daně na energie (2)

13 13 a) Přístup celní zprávy - administrativní požadavky, znalost problematiky, vstřícnost, rozdílnost názorů, konflikty a způsob řešení, (použil někdo z Vás soudní cestu),...  Metodický pokyn – vysoce pozitivní hodnocení  Přístup – korektní a profesionální snaha o max. využití osvobození od daně v rámci legislativy konzultace s jinými správami v rámci republiky a GŘ cel  Negativum: neuznání některých režijních spotřeb - osvětlení, vytápění,...  Citelně chybí prováděcí vyhláška Praktické zkušenosti (1)

14 14 b) Jaký vliv má spotřební daň na ekonomiku Vaší společnosti - celková odvedená částka a % z celkových tržeb, % poklesu zisku z tohoto titulu Odváděné částky za pololetí: statisíce – miliony (desítky milionů) za společnost Procento z tržeb: 0,085 - 1% extrémy: 0,025%.. x.. hutní plyny 2% Pokles zisku o: 0,25 – 4% extrémy: 0,08%.. x.. hutní plyny 20%, odvod 40 mil. Kč/rok!!! Poznámka: všichni respondenti mají podstatnou část výroby osvobozenu Praktické zkušenosti (2)

15 15 c) Administrativní zátěž Vaší firmy - návrhy na zjednodušení postupů, jaké změny byste pokládali za nejužitečnější, co by Vám pomohlo…  Administrativní zátěž – odhadována 10-15 hod/měsíc/společnost; pro některé ale podstatně vyšší, nutnost externího zajištění  Prováděcí vyhláška - nutnost  Osvobodit vše, co přispívá k ekologii: Druhotné zdroje (hutní plyny), KVET, výroby ekologických produktů (odsířovací vápenec pro uhelné elektrárny), ekologická likvidace odpadních plynů…  Zjednodušení klasifikace podle převažující výroby (např. převažující činnost firmy metalurgie = veškerá spotřeba osvobozená)  Zavedení elektronické komunikace - vyplňování a hlavně odesílání daňových formulářů Praktické zkušenosti (3)

16 16 Zákon č. 261/2007 Sb., část 45, §8, odst. 1, písm. g) § 8 - Osvobození od daně (1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý: … g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo Konkrétní spory (1)

17 17 Použití zemního plynu k likvidaci odpadních plynů, vznikajících v chemické výrobě Spalovací jednotky na ZP – účel minimalizace emisí znečisťujících látek do ovzduší, nikoli vytápění; teplo je teplem odpadním a je vypouštěno do ovzduší. Společnost požádala celní úřad o vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně pro výše uvedený účel. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že se jedná o použití zemního plynu pro výrobu tepla. Zákon o dani z plynu však pojem „výroba tepla“ nedefinuje. Energetický zákon: za výrobu tepla se považuje využití paliv k získání tepelné energie, která se předává teplonosné látce; v tomto případě nesplněno. Spor trvá. Konkrétní spory (2)

18 18 Použití zemního plynu v jednotce parního reformingu Stanovisko odběratele: plyn použitý v parním reformingu je součástí technologického procesu a neslouží pro ohřev. Znalecký posudek pana Prof. Ing. Karla Obroučky, CSc., znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor energetika, specializace termochemika tepelných zařízení, dává odběrateli za pravdu. CÚ Ostrava nechce uznat osvobození ani po doložení výše zmíněným posudkem. Neexistuje jasný výklad zákona a správce daně neuznává stanovisko a argumenty znalce z oboru. Spor trvá, pravděpodobně skončí u soudu. Konkrétní spory (3)

19 19 Zákon č. 261/2007 Sb., část 45, §8, odst. 1, písm. g) § 8 - Osvobození od daně (1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý: … g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo Osvobození by se mělo vztahovat na všechny obdobné případy!!! Konkrétní spory (4)

20 20 Zdanění energií úplně zrušit, nebo alespoň:  zdanění jen na minimální povinné úrovni  nezpřísňovat povinnosti uložené Směrnicí EU  využít všech dostupných úlev  zohlednit vliv sílicí české koruny vůči EURu  vypracovat prováděcí vyhlášku k zákonu  upřesnit klasifikace podle NACE a využít úlev pro „energeticky náročný podnik“ Zásady do budoucna (1)

21 21  v žádném případě nezdaňovat druhotné energetické zdroje, např. hutní plyny, jejichž využívání je jinými zákony podporováno  nezvyšovat poplatky za emise do ovzduší; pokud není jiného východiska, tak realizovat poplatky na nejnižší možnou míru; současně zrušit poplatky za emise CO2 (každý podnik je motivován účinností spalovacího procesu) Zásady do budoucna (2)

22 22 EU propaguje trh, zároveň jej ničí regionálními administrativními opatřeními… Postoj evropského průmyslu: Výkyvy světových cen průmysl nezajímají, neboť se dotýkají všech konkurentů stejně. Skutečnou hrozbou jsou však regionální distorze (EU vůči světu, ČR vůči EU).

23 23 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835 IFIEC EUROPE


Stáhnout ppt "1 SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGETICKÉ PRODUKTY ZKUŠENOSTI A NÁZORY VELKÝCH PODNIKŮ 23.09.2008 Luděk Piskač – tajemník SVSE +420."

Podobné prezentace


Reklamy Google