Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa pro občany 2007-13 14.4.2011 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa pro občany 2007-13 14.4.2011 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Evropa pro občany 2007-13 14.4.2011 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

3 Obecné cíle programu: - podporovat a rozvíjet aktivní občanství - rozvíjet vědomí evropské identity - podporovat pocit spoluvlastnictví EU mezi jejími občany - posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi občany - respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

4 Specifické cíle programu: - setkávání občanů za účelem sdílení a výměny názorů - přiblížení Evropy občanům - podpora spolupráce mezi občany a organizacemi občanské společnosti Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

5 Horizontální rysy - Evropské hodnoty - Informální učení pro aktivní evropské občanství - Dobrovolná činnost - výraz akt. evrop. Občanství - Nadnárodnost a místní dimenze - Kulturní a jazyková rozmanitost - Vzájemné obohacování - Rovný přístup k programu - Rovnost žen a mužů - Mezigenerační solidarita Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

6 Evropský rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok 2012 European Year of Active Ageing Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

7

8 Akce/programové osy podpory I: Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu Akce 2 - Aktivní občanská společnost v Evropě Akce 3 - Společně pro Evropu * Akce 4 - Aktivní evropská paměť Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce/programové osy podpory II Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu 1.1. Setkávání občanů partnerských měst 1.2. Tématické sítě partnerských měst 2.1. Projekty občanů 2.2. Podpůrná opatření Akce 2 - Aktivní občanská společnost v Evropě 1- Strukturální podpora evropských organizací * 2 - Strukturální podpora organizací občanské společnosti na evropské úrovni * 3 - Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti Akce 3 - Společně pro Evropu * Akce 4 - Aktivní evropská paměť

10 Roční priority 2011: Budoucnost Evropské unie a jejích základních hodnot Aktivní evropské občanství: občanská participace a demokracie v Evropě - Evropský rok dobrovolnictví 2011 Mezikulturní dialog Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

11 Roční priority 2011: Blahobyt lidí v Evropě: zaměstnanost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj Účinky politik EU ve společnostech - podíl občanské společnosti na šíření informací a hodnocení dopadů http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/priorities_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/priorities_en.htm Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

12 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Typy grantů ● granty na projekt ● granty na provozní rozpočet subjektu propagujícího aktivní evropské občanství (akce 2/ 1, 2) ---------------------------------------------------------------------------- ● granty na projekt - výpočet dle paušálních sazeb (akce 1/1.1.) - výpočet dle paušálních sazeb + paušální částka komunikační nástroje + paušální částka na koordinaci (akce 1/ 1.2., akce 2/3) - výpočet dle paušálních sazeb + paušální částka komunikační nástroje (akce 2/3) - podrobný rozpočet nákladů - ko-financování žadatele 40% (akce 1/ 2.1., akce 2/3, akce 4) - podrobný rozpočet nákladů - ko-financování žadatele 20% (akce 1/2.2.)

13 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Rozpočet 2007-13 215 mil. EUR akce 1: přinejmenším 45 % akce 2: přibližně 31 % akce 3: přibližně 10 % akce 4: přibližně 4 %

14 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Rozpočet 2011 Akce 1/1.1.: 7 043 000 EUR Akce 1/1.2.: 4 528 000 EUR Akce 1/2.1.: 1 308 000 EUR Akce 1/2.2.: 1 207 000 EUR Akce 2/ 3: 2 807 000 EUR Akce 4: 1 781 000 EUR

15 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu -činnosti, které zapojují občany 1.1. Partnerství měst I – setkávání občanů … - přímá výměna mezi evropskými občany - podpora vytváření sítí a spolupráce mezi partnerskými městy ŽADATEL: - obec/ město - partnerské sdružení / partnerský výbor s právním statutem (právní subjektivitou), se sídlem v zúčastněné zemi programu - uzávěrka 3x ročně/ podpora možná pouze 1x ročně - min. 5 000 EUR/ max. 25 000 EUR

16 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR 1.1. Partnerství měst II – setkávání občanů … - zapojení obcí z nejméně dvou zúčastněných zemí v prg, - z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU - minimální počet účastníků: • - nejméně 25 účastníků ze zahraničí • - maximální setkání je 21 dní -volení zástupci místní správy nebo funkcionáři obcí nesmí převládat mezi účastníky - činnosti se musí uskutečnit v jedné se zemí způsobilých pro program - na toto opatření se nevztahuje předběžné financování

17 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR 1.2. Tématické sítě partnerských měst - Minimální počet 4 zemí zapojených do projektu - Uzávěrky: 1.únor/ 1. září - spolupráce nebo diskuze o společných evropských otázkách - inovační metody umožňující účast občanů. - výměna poznatků o osvědčených postupech - min. 10.000 EUR/ max. 150 000 EUR K předkládání žádostí jsou způsobilé pouze: obce a partnerské výbory/místní a regionální orgány sdružení/ federace zastupující místní orgány Podpora: Jihlava, Kraj Vysočina, Nový Bydžov

18 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR 2.1. Projekty občanů / Citizens´ projects - minimálně 5 zemí zapojených do projektu (jedna z EU) - uzávěrka: 1. červen - min. 100 000 EUR/ max. 250 000 EUR - min. 200 účastníků K předkládání žádostí jsou způsobilé: místní a regionální správy neziskové organizace

19 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR 2.2. Podpůrná opatření /Support measures - Opatření za účelem podpory town-twinningových projektů - min. 2 země zapojené do programu - uzávěrka: 1. červen - trvání projektu 12 měsíců -min. 30.000 EUR/ max. 100 000 EUR - 20% kofinancování ze strany žadatele -neziskové organizace, svazy Podpořený projekt 2009 Jihlava: Local and Regional Information Society 69 594 EUR

20 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti - podpora spolupráce NNO na konkrétních projektech - organizací občanské společnosti z různých zúčastněných zemí činné na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni - min 2 země zapojené do projektu - trvání projektu: max. 18 měsíců - min. 10 000 EUR/ max. 150 000 EUR - 70 % z prostředků EK/ 30% ko-financování z jiných zdrojů - uzávěrka jednou ročně - 1.2.2011

21 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

22 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 4 – Aktivní evropská paměť I - ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi - připomínání obětí nacismu a stalinismu - způsob vyrovnání se s minulostí a utváření budoucnosti - ochrana, připomínka, úvaha, vytváření sítí

23 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 4 – Aktivní evropská paměť II Uzávěrka v roce 2011: 1.6.2011 Začátek projektů v období: 1.10. – 31.12.2009 Max. délka trvání projektu: 12 měsíců Žadatelé: NNO, sdružení lidí, kteří přežili; muzea, místní a regionální orgány Výše podpory mezi: min. 10.000 EUR/ max. 55.000 EUR 60 % z prostředků EK/ 40% ko-financování z jiných zdrojů

24 Programový průvodce - nahrazuje jednotlivé výzvy http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/d ocuments/EACEA_2008_0185_CS.pdf Aktuální výzvy: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/calendar_2008_2013_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/d ocuments/EACEA_2008_0185_CS.pdf http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/calendar_2008_2013_en.php Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

25 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Kritéria hodnocení 25% Relevantnost pro cíle a prioroty programu 25% Kvalita projektu a navrhované metody 15% Dopad 15% Viditelnost a následná opatření ------------- 10% Geografický dopad 10% Cílová skupina

26 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Financování a platební postupy - Rozhodnutí o udělení grantu a grantová dohoda - Předběžná platba do výše 50% ( u částek nad 25 000 EUR) - Platba 45 dnů od data podpisu grantové dohody EACEA - Závěrečná zpráva a žádost o platbu

27 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

28 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Základní informace k jednotlivým akcím Akce 1 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php Akce 2 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php Akce 4 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

29 Informace o podpořených projektech - databáze EVE http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/f aces/jsp/dialog/advanced-search-eve.jsp - Project Statistics http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/statistics_en.php - Sekce Supported projects http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/results_en.php http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/f aces/jsp/dialog/advanced-search-eve.jsp http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/statistics_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/results_en.php Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

30 Informace o podpořených projektech 2009 Akce 1/ 1.1. - 27/14 Akce 1/ 1.2. – 5/3 Akce 2/ opatření 3 – 19/7 Akce 4 - 14/9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

31

32

33 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/ Generální ředitelství pro komunikaci - prováděním je pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) - příjem a hodnocení žádostí: EACEA Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

34 Evropa pro občany Národní kontaktní místo + 420 725 755 503 + 420 224 002 645 www.euroskop.cz strakova@euroskop.cz strakova.marcela@vlada.cz www.euroskop.cz strakova@euroskop.cz strakova.marcela@vlada.cz Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Evropa pro občany 2007-13 14.4.2011 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google