Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní neurologické vyšetření : anamnéza, hodnocení poruch vědomí, poruch řeči, mozkové nervy, HK, DK doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní neurologické vyšetření : anamnéza, hodnocení poruch vědomí, poruch řeči, mozkové nervy, HK, DK doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická."— Transkript prezentace:

1 Základní neurologické vyšetření : anamnéza, hodnocení poruch vědomí, poruch řeči, mozkové nervy, HK, DK doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika 3. LF UK

2 Neurologická diagnostika anamnéza vyšetření subjektivní příznaky, symptomy objektivní syndrom ( = soubor příznaků, typických pro určitou lokalizaci nebo chorobu), diagnóza syndromologická lokalizace léze (dráha, systém, struktura) - kde? = diagnóza topická příčina, původ, podstata – co? = diagnóza etiologická patofyziologie, jak se nemoc vyvíjela – dg patogenetická

3 Anamnéza Nynější onemocnění: spontánní anamnéza (svými slovy) cílená anamnéza: –konkrétní otázky –upřesnění pojmů (závrať, křeče, porucha chůze…) –časový průběh: 1. příznak (kdy, čím začalo) –co předcházelo –rychlost vývoje –intenzita příznaků v čase

4 Anamnéza objektivní anamnéza - doplnění od jiných lidí, když pacient: –není schopen říci sám porucha vědomí, porucha řeči porucha paměti, intelektu… –neví okolnosti epileptický záchvat úraz s amnézií… –nechce sdělit etylismus, narkomanie, dissimulace –účelově přehání – agravace, superpozice, funkční nadstavba –simulace - vědomé předstírání poruchy

5 Detailní informace o příznaku: začátek (náhle? postupně?) častost trvání provokující faktory denní doba faktory zlepšující stav místo obtíží tíže, závažnost charakter obtíží

6 Anamnéza RA –u rodičů, sourozenců, dětí (něco podobného?) –dědičné choroby, nervové, hypertenze, CMP, DM, nádory… OA –od porodu pacienta, vývoj… –meningitis, encefalitis, febrilní křeče, úrazy hlavy - riziko epilepsie –hypertenze, CMP, srdeční onemocnění, DM – rizikové faktory pro CMP PA (riziko? zátěž?), SA (ženatý, bydlení…)

7 Objektivní vyšetření – postup, vědomí První vyšetření - kompletní Vědomí Vyšší mozkové funkce Celkový vzhled, hlava, mozkové nervy… Vědomíje stav, kdy si člověk –plně a správně uvědomuje svoji osobu a své okolí –správně reaguje na vnější podněty –je schopen jednat podle své vůle

8 Vědomí a jeho poruchy Odlišit, kdy není porucha vědomí: –poruchy vnímání (sluch, zrak) –afázie (nemluví, nerozumí…) –poruchy hybnosti (nevyhoví výzvě) –locked-in syndrom – viz kmenové syndromy

9 Vědomí má 2 složky: vigilita, bdělost, pozornost (RF) kvantitativní porucha hodnocení orientační: –somnolence –sopor –koma hodnocení kvantitativní - Glasgow Coma Scale: reakce na: –oslovení –bolestivý podnět lucidita, vědomí sebe a okolí, obsah vědomí (kůra) kvalitativní porucha delirium amence (zmatenost), obnubilace (mrákotný stav), konfuze – dřívější názvy, bez neklidu hodnocení – orientace: –osobou –místem –časem –situací

10 GCS Otevření očí počet bodů –spontánní4 –na zvuk, oslovení, výzvu3 –na bolest (podnět na končetiny) 2 –nepřítomno, nikdy1 Nejlepší motorická reakce počet bodů –vyhoví výzvám 6 –lokalizuje bolest, cílený pohyb k podnětu 5 –rychlá flexe, únik, necíleně 4 –dekortikační, pomalá flexe3 –decerebrační, extenze2 –bez motorické reakce1

11 GCS Nejlepší slovní odpověď počet bodů –orientován osobou, místem, časem 5 –zmatená konverzace 4 –nepřípadná slova, klení, výkřiky3 –nesrozumitelné zvuky, sténání 2 –žádná 1 Celkem: 3 – 15 při sledování vývoje jako 3 čísla

12 Poruchy vyšších mozkových (korových) funkcí: Fatické: –Afázie (dysfázie) –Alexie, agrafie, akalkulie Gnostické – agnózie (zraková, sluchová, astereognózie) Praktické - apraxie Mnestické - poruchy paměti, amnézie Další: –Logické myšlení, úsudek, řešení problémů

13 Poruchy z nedominantní hemisféry: porucha vnímání v levé polovině prostoru neglect poruchy orientace v prostoru porucha prosodie řeči porucha rozpoznání výrazu obličeje, tónu hlasu…

14 Parézy mozkových nervů Centrální motoneuron – postižení kdekoliv způsobí centrální parézu v kůře, capsula interna, ve kmeni, nad jádrem nervu Periferní motoneuron – postižení kdekoliv způsobí periferní parézu v jádře ve kmeni, nebo níž v průběhu nervu

15 Poruchy čichu hyposmie/anosmie: bilaterální – rýma jednostranná: –fila olfactoria – trauma – fractura lamina cribriformis (ossis ethmoidalis) –bulbus a tractus olfactorius – nádory – meningeom sulci olfactorii, glioblastom F laloku unciformní krize – čichové pseudohalucinace, nepříjemné –dráždění kůry v uncus gyri hippocampi temporálního laloku – nádor - glioblastom Lindsay, 1991

16 Zraková dráha a projevy postižení obraz se promítá na opačnou stranu sítnice chiasma – částečné křížení léze před chiasmatem (n. opticus): –skotom nebo mlhavé vidění –amauróza na 1 oku 1 chiasmatická léze: –heteronymní hemianopsie 3 léze za chiasmatem (tractus opticus ): –homonymní hemianopsie 4 léze v radiatio optica: –kvadrantová hemianopsie 5, 6 léze v kůře okcipitálního laloku: 7 –na 1 straně – homonymní hemianopsie –oboustranná – korová slepota Mumenthaler, 1990

17 Okohybné poruchy (periferní) Léze okohybných nervů (periferní paréza): III (oculomotorius) IV (trochlearis) VI (abducens) –strabismus –diplopie

18 Okohybné poruchy centrální 1 Porucha inervace pohledu (supranukleární, centrální), nebo konjugovaná deviace bulbů: –horizontální frontální léze – tonická deviace očí k ložisku Lindsay, 1991

19 Okohybné poruchy centrální 2 Porucha inervace pohledu (supranukleární, centrální), nebo konjugovaná deviace bulbů: –horizontální pontinní léze – tonická deviace očí od ložiska Lindsay

20 Okohybné poruchy centrální 3 Porucha inervace pohledu – vertikální paréza vertikálního pohledu a konvergence mesencefalická, tektální léze = Parinaudův syndrom Netter

21 Paréza n. III ptóza (m. levator palpebrae) divergentní strabismus paréza okohybných svalů a akomodace mydriáza porucha fotoreakce

22 Paréza n. III – paréza pohybů bulbu (vlevo)

23 Paréza n. IV vzácná vázne pohyb oka dolů a nasálně diplopie při pohledu dolů úklon hlavy k opačné straně diplopie je vertikální Paréza n. IV vpravo: paretické oko je výš a zevně úklon hlavy

24 Paréza n. VI konvergentní strabismus vázne abdukce oka při pohledu na stranu parézy horizontální diplopie Levostranná paréza n. VI (pohled doleva)

25 Projevy postižení n.V n. trigeminus má: –sensitivní část pro polovinu obličeje, 3 větve –motorickou část 3. větev, n. mandibularis pro žvýkací svaly (m. masseter, m. temporalis, mm. pterygoidei) poruchy: –hypestesie –paréza periferní nebo centrální –neuralgie

26 Paréza n.VII centrální a periferní centrální paréza: kontralat. –horní větev méně postižena, protože horní část jádra má inervaci z obou hemisfér –převažuje postižení dolní větve, protože má inervaci jen z jedné hemisféry, kontralaterální periferní paréza: homolat. –paréza obou větví, celé poloviny obličeje Mumenthaler, 1990

27 Projevy parézy n.VII: Periferní: horní větev: –vyhlazené vrásky na čele –lagoftalmus (nezavře oko) –Bellův příznak (je vidět stáčení bulbu vzhůru při zavírání očí)

28 Projevy parézy n.VII: Periferní i centrální: dolní větev –vyhlazení rýhy nasolabiální –pokles ústního koutku –asymetrie: úsměv vycenit zuby sešpulit rty

29 Prefrontální (primitivní, deliberační ) jevy, vyšetření Axiální reflexy: r. nasopalpebrální - fyziologický Patologické prefrontální jevy: r. labiální (naso-, mento-labiální) r. sací r. úchopový (Janiševského) –svědčí pro lézi přední části frontálního laloku

30 Projevy postižení n.VIII Poruchy sluchu Poruchy vestibulární: –vertigo - rotační závrať, vomitus, pocení, zblednutí… –nystagmus pomalý pohyb ke straně léze, rychlý pohyb zpět (korekce) směr nystagmu – podle rychlé složky horizontální, vertikální, rotační, diagonální, konvergenční… stupeň nystagmu: I, II, III –tonické úchylky ke straně léze (u periferního vestibulárního syndromu) u periferní vestibulární léze – „harmonický“ vestibulární sy závislost na poloze hlavy

31 Vyšetření vestibulárních poruch Nystagmus Tonické úchylky: –Hautant – úchylka paží ve stupních –Barányho taxe, stíhání cíle v prostoru –Unterberger – přešlapování na místě –Romberg – stoj III ( předpažení) závislost úchylky na poloze hlavy (ke straně léze u perif. vestibul. sy) vestibulární ataxie – chůze II ke straně léze

32 Projevy postižení n.IX-XI Léze postranního smíšeného systému : IX (glossopharyngeus) smíšený X (vagus) smíšený XI (accessorius) motorický –paréza měkkého patra - bilaterální – rhinolalie, nasolalie, pití do nosu –oboustranné postižení – dysartrie, dysfagie –paréza hlasivek (n. recurrens) – chrapot nebo dysfonie –jednostranná paréza n.XI – pokles ramene, oslabená rotace hlavy ke zdravé straně, pokles patrového oblouku

33 Paréza n.XII, vyšetření paréza: –centrální (nad zkřížením) při plazení jazyk uchyluje kontralaterálně –periferní (pod zkřížením) jazyk uchyluje na stranu léze atrofie fascikulace, fibrilace vyšetření: pohledem –v ústech – atrofie? fascikulace? –plazení – uchyluje ke straně? periferní paréza n.XII Lindsay

34 Další postup neurologického vyšetření KRK: Krční páteř: –pohyblivost aktivní, pasivní při: anteflexi (šíje vázne, oponuje na … prstů) záklonu hlavy, úklonech rotaci hlavy –volná ? omezení rozsahu pohybu - blokáda ? Karotidy: –palpace - pulzují symetricky ? oslabení ? –auskultace - šelest ?

35 Horní končetiny (HK) vzhled –konfigurace, deformity ? mimovolné pohyby ? třes ? fascikulace ? –trofika - svalové atrofie ? palpace –svalový tonus normální ? snížený – hypotonie – periferní, chabá paréza – mozečkový syndrom G.D.Perkin: Mosby´s Color Atlas 2002

36 Horní končetiny (HK) pokračování svalový tonus: zvýšený hypertonus spastický (centr. spastická paréza), fenomén sklapovacího nože rigidita, hypertonus plastický, vosková ztuhlost = extrapyramidový, parkinsonský sy M.Mumenthaler: Neurology

37 Horní končetiny (HK) hybnost –aktivní v rameni, v lokti, špetka –pasivní síla (proti odporu): –paže (upažené vzhůru, dolů) –flexe a extenze v lokti –síla stisku

38 Horní končetiny (HK) - reflexy Rr. šlachové a okosticové: r. bicipitový (C5) r. styloradiální (C5,6) r. tricipitový (C7) r. flexorů prstů (C8) r. pronační (C6) fenomén horního předloktí (C5-7)

39 Horní končetiny (HK) - reflexy Reflexy šlachové a okosticové: normální nebo zvýšené - hyperreflexie (porucha centr. motoneuronu, centr. paréza) –rozšířená reflexogenní zóna ? –polykinetická odpověď ? klonus ? snížené - hyporeflexie vyhaslé, nevýbavné - areflexie (např. periferní paréza)

40 Horní končetiny (HK) – pyramidové jevy pyramidové jevy (patologické): spastické (iritační): (u centrální parézy) –Juster –Trömner –Hoffmann –r. dlaňobradový –r. palcobradový

41 Horní končetiny (HK) – pyramidové jevy zánikové (paretické): (u obou typů paréz) –Mingazzini (pokles v cm/30 s) –Hanzal (pokles ruky akrálně) –Dufour (pronace ?) –Rusecký (dorzální flexe ruky ochabuje) –Barré (abdukce prstů ochabuje) –Retardace (opožďování)

42 Horní končetiny (HK) orientační testy na mozeček: –taxe (prst-nos) - ataxie ? intenční třes ? –diadochokinéza ERP (elementární reflexy posturální) –zvýšené ? fenomén ozubeného kola (extrapyramidový parkinsonský sy)

43 Břicho břišní reflexy (kožní): r. epigastrický (Th7–8) r. mesogastrický (Th9–10) r. hypogastrický (Th11-12) jiné: r. mediopubický - horní odpověď Th 8 - 12, dolní odpověď L2 - 4 r. cremasterový - L1-L2 r. anální – slizniční, S3-S5

44 Dolní končetiny (DK) konfigurace, trofika, tonus hybnost aktivní a pasivní: –zvedá nataženou DK (kolik cm) –flexe a extenze v koleni –dorzální a plantární flexe nohy síla (proti odporu): –flexe v kyčli –flexe, extenze v koleni –dorzální a plantární flexe nohy –extenze palce - fenomén palce - L5

45 Dolní končetiny (DK) - reflexy r. patelární (L2-L4) r. šlachy Achillovy (L5-S2) r. medioplantární (L5-S2) r. adduktorový (L2-L4) TFP, tibio-femoro-posterior, hamstring r. (L4-S1) PFP, peroneo-femoro-posterior (biceps femoris ) (L5-S2)

46 Dolní končetiny - reflexy Reflexy šlachové a okosticové: normální nebo zvýšené - hyperreflexie –rozšířená reflexogenní zóna ? –polykinetická odpověď ? –klonus nohy, pately ? hyporeflexie, areflexie ? –facilitace polohou –facilitace Jendrassikovým manévrem

47 Dolní končetiny (DK) – pyramidové jevy py jevy (patologické): spastické (iritační) - extenční: –Babinski –Chaddock –Oppenheim –sumační Vítek –Roche –Siccard

48 Dolní končetiny (DK) – pyramidové jevy spastické (iritační) – flekční –Rossolimo –Mendel - Bechtěrev –Žukovski - Kornilov

49 Dolní končetiny (DK) – pyramidové jevy zánikové (paretické): –Mingazzini –Barré I, II, III fenomén šikmé bérce –retardace

50 DK – ostatní, stoj, chůze orientační test na mozeček: taxe (pata-koleno, po tibii dolů) ERP napínací manévr Laségue (ve stupních) Stoj I, II, III Chůze I, II


Stáhnout ppt "Základní neurologické vyšetření : anamnéza, hodnocení poruch vědomí, poruch řeči, mozkové nervy, HK, DK doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická."

Podobné prezentace


Reklamy Google