Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa hospodářských záležitostí v EU a dlouhodobá vize „skutečné hospodářské a měnové unie“ Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa hospodářských záležitostí v EU a dlouhodobá vize „skutečné hospodářské a měnové unie“ Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní."— Transkript prezentace:

1 Správa hospodářských záležitostí v EU a dlouhodobá vize „skutečné hospodářské a měnové unie“ Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní a záležitosti EU Oddělení Hospodářská a finanční politika EU Smilovice, 13. prosince 2012

2 Struktura přednášky I. Správa hospodářských záležitostí v Evropské unii v roce 2012 i. Rozpočtový dohled ii. Dohled nad makroekonomickými nerovnováhami II. Posun eurozóny ke „skutečné Hospodářské a měnové unii“

3 I. Rozpočtový dohled Pakt o stabilitě a růstu:smyslem je Pakt o stabilitě a růstu:smyslem je  předcházet nadměrným rozpočtovým schodkům a neudržitelnému růstu zadlužení = preventivní část  a vynucovat nápravu nadměrných schodků a dluhů = nápravná část Požadavky na vnitrostátní rozpočtové rámce: Požadavky na vnitrostátní rozpočtové rámce: smyslem je zajistit, že rozpočtové postupy na národní úrovni umožňují členským státům plnit závazky, které jim v rozpočtové oblasti plynou ze Smlouvy – dopolední blok přednášek

4 Saldo sektoru vládních institucí podzimní fiskální notifikace 2012, podzimní předpověď EK

5 I. Rozpočtový dohled – preventivní část pravidla pro země: pravidla pro země:  se schodkem < 3 % HDP  s dluhem 60 % HDP, pokud dostatečně klesá (od 2015/16) dnes pouze Německo, Finsko, Švédsko, Estonsko, Bulharsko a Malta dnes pouze Německo, Finsko, Švédsko, Estonsko, Bulharsko a Malta jádrem vývoj strukturálního rozpočtového salda (bez vlivu cyklu a jednorázových a jiných dočasných opatření) doplněný o sledování růstu výdajů jádrem vývoj strukturálního rozpočtového salda (bez vlivu cyklu a jednorázových a jiných dočasných opatření) doplněný o sledování růstu výdajů

6 I. Rozpočtový dohled – preventivní část střednědobý rozpočtový cíl (MTO) = optimální rozpočtové saldo, hlavní cíl rozpočtové politiky dle Paktu střednědobý rozpočtový cíl (MTO) = optimální rozpočtové saldo, hlavní cíl rozpočtové politiky dle Paktu  strukturální rozpočtové saldo očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a dočasných opatření  stanovuje si každý stát sám v rámci omezení:  rezerva vůči nominálnímu schodku 3 % HDP  zohledňuje potenciální růst, úroveň dluhu a implicitní závazky plynoucí ze stárnutí obyvatelstva (AWG EPC)  € a ERMII = nejvýše -1 % HDP, resp. -0,5 % HDP  revize jednou za 3 roky nebo je-li prováděna reforma s výrazným dopadem na udržitelnost veřejných financí (důchodová reforma)

7 I. Rozpočtový dohled – MTO -1,5 % HDP (Maďarsko) -1,5 % HDP (Maďarsko) -1 % HDP (ČR, Polsko, Švédsko) -1 % HDP (ČR, Polsko, Švédsko) -0,7 % HDP (Rumunsko) -0,7 % HDP (Rumunsko) -0,5 % HDP (Německo, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Irsko, Slovensko, Dánsko, Lotyšsko, Bulharsko) -0,5 % HDP (Německo, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Irsko, Slovensko, Dánsko, Lotyšsko, Bulharsko) 0 % HDP (Francie, Itálie, Španělsko, Kypr, Malta, Slovinsko) 0 % HDP (Francie, Itálie, Španělsko, Kypr, Malta, Slovinsko) 0,5 % HDP (Finsko, Belgie, Lucembursko, Litva) 0,5 % HDP (Finsko, Belgie, Lucembursko, Litva) Zdroj: SCPs 2012

8 I. Rozpočtový dohled – preventivní část Cesta k postupnému dosažení MTO = plán postupného ročního zlepšování strukturálního salda Cesta k postupnému dosažení MTO = plán postupného ročního zlepšování strukturálního salda Posuzuje se Posuzuje se  ambicióznost ročních cílů (s přihlédnutím k míře zadlužení)  dostatečnost přijímaných nebo navrhovaných opatření Měří se Měří se  plánovaným vývojem strukturálního salda  plánovaným vývojem růstu výdajů sektoru vládních institucí po očištění o:  vliv přijímaných nebo plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů  výdaje na úroky z dluhu  výdaje na programy EU plně kompenzované příjmy z prostředků EU (85 % celkových výdajů)  nediskreční změny výdajů na dávky v nezaměstnanosti  + zohlední se potenciálně velmi vysoká variabilita investičních výdajů, zejména v případě malých členských států: průměr veřejných investičních výdajů v minulých 4 letech

9 I. Rozpočtový dohled – státy nedosáhly svého MTO MÍRA ZADLUŽENÍ > 60% HDP nebo EXISTUJE VÝRAZNÉ RIZIKO Z HLEDISKA UDRŽITELNOSTI CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ ZEMĚ € / ERMII OSTATNÍ (ČR)  strukturální saldo: roční zlepšení > 0,5 % HDP  roční růst výdajů < referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP  strukturální saldo: roční zlepšení ≥ 0,5 % HDP  roční růst výdajů < referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP  strukturální saldo: hospodářsky příznivá období = vyšší úsilí x nepříznivá období = úsilí může být menší  roční růst výdajů < tempo pod hranicí referenčního střednědobého tempa potenciálního růstu HDP

10 I. Rozpočtový dohled – státy dosáhly svého MTO ZEMĚ NA MTO ZEMĚ PŘESÁHLY MTO  strukturální saldo: bez omezení, pokud návrat na MTO v horizontu programu  roční růst výdajů ≤ referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP  strukturální saldo: bez omezení, pokud návrat na MTO v horizontu programu  roční růst výdajů bez omezení

11 I. Rozpočtový dohled – výdajové pravidlo výdaje sektoru vládních institucí: výdaje sektoru vládních institucí:  plánovaný vývoj růstu výdajů v souladu s pravidly  plánovaný vývoj růstu veřejných příjmů při zachování stávající politiky a vyčíslení diskrečních opatření na straně příjmů vliv přijímaných nebo plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů: vliv přijímaných nebo plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů:  nedaňová příjmová opatření (dobrovolné)  informace o stavu přijetí opatření (povinné)  kvalitativní popis a hodnocení hlavních rizik (nízké, střední, vysoké) spojených s přijetím opatření větších než 0,5 % HDP (dobrovolné)  vysvětlení revizí rozpočtového dopadu opatření za minulý a běžný rok (dobrovolné)

12 I. Rozpočtový dohled – výdajové pravidlo referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP: referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP:  společně dohodnutá metoda (OGWG/AWG EPC)  horizont 10 let - má předejít citlivosti na změnu podmínek  5 let odhady za minulost + 5 let projekce – data OGWG/AWG pro deflaci nominálního růstu výdajů na reálný se použije deflátor HDP pro deflaci nominálního růstu výdajů na reálný se použije deflátor HDP

13 I. Rozpočtový dohled – preventivní část Velké strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO Velké strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO  podrobná analýza nákladů a přínosů  ověřitelný kladný dopad na udržitelnost = přímý úsporný efekt nebo zvýšení potenciálního růstu  zachována rezerva vůči MTO v horizontu programu

14 I. Rozpočtový dohled – preventivní část Velké strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO Velké strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO  podrobná analýza nákladů a přínosů  ověřitelný kladný dopad na udržitelnost = přímý úsporný efekt nebo zvýšení potenciálního růstu  zachována rezerva vůči MTO v horizontu programu

15 I. Rozpočtový dohled – preventivní část Pravidlo „vyhov nebo vysvětli“: Pravidlo „vyhov nebo vysvětli“:  Rada se má zpravidla řídit návrhy Komise nebo veřejně vysvětlit svůj postoj  První zkušenost:  zvýšení nároků na členské státy  zvýšení zodpovědnosti Komise za doporučení

16 I. Rozpočtový dohled – nápravná část dluhové kritérium:   tempo snižování nadměrného dluhu je dostatečné, pokud se nadměrná část vládního dluhu v minulých třech letech snižovala průměrným ročním tempem 5 %   kritérium dluhu se rovněž považuje za splněné, pokud rozpočtové předpovědi Komise naznačují, že k požadovanému snížení dojde během tří let zahrnujících dva roky následující po posledním roce, za který jsou údaje k dispozici (rok t a t+1)

17 I. Rozpočtový dohled – nápravná část relevantní faktory pro posouzení vývoje dluhu: relevantní faktory pro posouzení vývoje dluhu:  zda jeho snižování nebylo komplikováno velmi nízkým nominálním růstem (dluhové pravidlo v období zpomalení růstu HDP by implikovalo procyklickou fiskální politiku)  rizikovost dluhové struktury a profilu splatnosti  výše implicitních závazků s ohledem na stárnutí obyvatelstva  závazky soukromého sektoru

18 I. Rozpočtový dohled EU: sankce spouštěč sankce země eurozóny země čerpající z Fondu soudržnosti hlasování o sankci rozhodnutí o nedostatečné konsolidaci k MTO (odchýlení 0,5 % HDP za 1 nebo 2 roky) úročený vklad (0,2% HDP) - R-QMV o zamítnutí, bez dotyčného státu rozhodnutí o nadměrném schodku / dluhu neúročený vklad (0,2% HDP) - R-QMV o zamítnutí, bez dotyčného státu rozhodnutí o nepřijetí účinných opatření k nápravě pokuta (0,2% HDP) pozastavení (části) závazků z Fondu soudržnosti R-QMV o zamítnutí, bez dotyčného státu opětovné rozhodnutí o neplnění pokuta (0,2% HDP + přirážka) - QMV bez dotyčného státu

19 Evropský semestr smysl = skutečná koordinace hospodářských politik smysl = skutečná koordinace hospodářských politik  změnou načasování: umožňuje většině členských států zohlednit doporučení EU při přípravě návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok  spojením hodnocení:  rozpočtové politiky, dlouhodobé udržitelnosti VF  ostatních hospodářských politik a reforem  celkové makroekonomické stability a nerovnovah  rizik finančního sektoru

20 Evropský semestr  Listopad - Březen  Listopad - Březen:  priority hospodářských politik v EU a eurozóně jako celku  identifikace makroekonomických nerovnovah a jejich závažnosti v jednotlivých zemích  Duben:  Konvergenční program / Program stability (€) = plán rozpočtové politiky  Národní program reforem = plán ostatních hospodářských politik a strukturálních reforem  Červen(ec): doporučení jednotlivým zemím  Léto: návrh státního rozpočtu na rok t+1  Průběžně: dvoustranné schůzky EK o plnění doporučení EU

21 II. Makroekonomický dohled Srovnávací přehled obsahuje 11 ukazatelů: běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr) běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr) čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP) čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP) podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období) podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období) nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období)

22 II. Makroekonomický dohled dluh soukromého sektoru (+160 % HDP) dluh soukromého sektoru (+160 % HDP) úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP) úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP) ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna) ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna) vládní dluh (+60 % HDP) vládní dluh (+60 % HDP) míra nezaměstnanosti (+10 %, tříletý klouzavý průměr) míra nezaměstnanosti (+10 %, tříletý klouzavý průměr) celkové závazky finančního sektoru (+ 16,5 %, meziroční změna) celkové závazky finančního sektoru (+ 16,5 %, meziroční změna)

23 III. Posun eurozóny ke „skutečné HMU“ Fiskální integrace = společné rozhodování o základních rysech rozpočtů zemí eurozóny s cílem zabránit neudržitelným fiskálním politikám, resp. zajistit jejich nápravu společná dohoda o horních limitech pro roční rozpočtové saldo a úroveň veřejného dluhu jednotlivých států eurozóny společná dohoda o horních limitech pro roční rozpočtové saldo a úroveň veřejného dluhu jednotlivých států eurozóny vydávání státních dluhopisů pro dluh překračující společně dohodnutou úroveň by muselo být odůvodněné a předem schválené orgány eurozóny vydávání státních dluhopisů pro dluh překračující společně dohodnutou úroveň by muselo být odůvodněné a předem schválené orgány eurozóny orgány na úrovni eurozóny by následně mohly vyžadovat změny v rozpočtových kapitolách, pokud by tyto byly v rozporu s fiskálními pravidly orgány na úrovni eurozóny by následně mohly vyžadovat změny v rozpočtových kapitolách, pokud by tyto byly v rozporu s fiskálními pravidly

24 III. Posun eurozóny ke „skutečné HMU“ Hospodářská integrace = jde o: zvýšení vymahatelnosti rámce pro koordinaci hospodářských politik s cílem zjistit minimální úroveň koordinace a konvergence a celkově zaručit, že stabilitu HMU nebudou ohrožovat neudržitelné politiky a nerovnováhy zvýšení vymahatelnosti rámce pro koordinaci hospodářských politik s cílem zjistit minimální úroveň koordinace a konvergence a celkově zaručit, že stabilitu HMU nebudou ohrožovat neudržitelné politiky a nerovnováhy posílení rámce v oblastech jako je mobilita pracovních sil či daňová koordinace posílení rámce v oblastech jako je mobilita pracovních sil či daňová koordinace

25 III. Posun eurozóny ke „skutečné HMU“ Sdílení rizik = vydávání společných dluhopisů s cílem zajistit sdílení odpovědnosti odpovídající sdílení pravomocí; zavedení by bylo postupné, rozdělené do jednotlivých etap: omezené a podmíněné sdílení některých nástrojů krátkodobého financování omezené a podmíněné sdílení některých nástrojů krátkodobého financování postupné přesunutí dluhu do fondu pro umoření dluhu postupné přesunutí dluhu do fondu pro umoření dluhu společné dluhopisy založené na společné a nerozdílné odpovědnosti společné dluhopisy založené na společné a nerozdílné odpovědnosti různé další, blíže neupřesněné formy fiskální solidarity různé další, blíže neupřesněné formy fiskální solidarity Fiskální orgán na úrovni eurozóny = ministerstvo financí eurozóny a centrální rozpočet eurozóny skloubený s rozpočty států eurozóny


Stáhnout ppt "Správa hospodářských záležitostí v EU a dlouhodobá vize „skutečné hospodářské a měnové unie“ Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google