Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora sociální ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora sociální ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora sociální ekonomiky

2 Program semináře I.Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí Principy sociálního podniku, V ýzva č. 1, Podporované činnosti, Cílové skupiny, Specifika v IOP, Harmonogram administrace projektů II.Praktická část A. Podmínky předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Harmonogram realizace projektu, Monitorovací indikátory B. Financování v IOP Legislativní rámec, Způsobilé výdaje, EDS a Benefit C. Zakázky Principy a postupy zadávání, administrace zadání zakázky ad. III.Prostor pro dotazy

3 Sociální ekonomika Je souhrnem aktivit uskutečňovaných různými typy organizací, cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení otázek nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje.

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Principy sociálního podnikání 1. Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu Sociální podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. 2. Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál Je posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku: a) Vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení členů/ pracovníků do rozhodování a k samosprávě. b) Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních společenstev. 3. Specifické financování a použití zisku Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému v zakládacích dokumentech (smlouvě/stanovách/statutu/zakládací listině). Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní i externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Sociální podnik nese ekonomická rizika. 4. Místní rozměr Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje.

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Sociální podnik a Sociální firma Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které vyvíjejí soustavnou podnikatelskou aktivitu a splňuje principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění. Sociální firma je specifickým typem sociálního podniku, který zaměstnává těžce znevýhodněné zaměstnance a poskytuje jim výraznou podporu. Na rozdíl od chráněných dílen a tréninkových pracovišť se u sociálních firem nejedná o rehabilitaci nebo přípravu na budoucí zaměstnání, ale přímo o zaměstnávání. Určitý stupeň podpory je zde zachován, avšak míra podpory od týmových kolegů je nižší oproti stálé asistenci v chráněné dílně.

6 Čím sociální podnik není Sociální podnik není: Chráněná dílna Sociálně terapeutická dílna Společensky odpovědný podnik Nezisková organizace

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP – Sofira Kadaň s.r.o. Z dotace bylo pořízeno vnitřní zařízení a vybavení restaurace (kuchyně a jídelny) V projektu dojde k vytvoření 4 nových pracovních míst pro cílovou skupinu.

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP – Clear Servis o.p.s. Z dotace byly pořízeny technologie pro provoz prádelny (mandl, průmyslové pračky, žehlící lis) V projektu jsou již nyní zaměstnány 2 osoby z cílové skupiny ZP.

9 Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP – David Štych (OSVČ) Projekt je zaměřen na výrobu biopaliv, pelet a briket z dřevěných pilin a odpadového dřeva. Z dotace byla pořízena peletovací linka. V provozu budou zaměstnány 4 osoby z cílových skupin.

10 Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP – Active Colour s.r.o. Z dotace byly pořízeny technologie pro provoz lakovny (skladové hospodářství barev, technologie mokrého lakování včetně komponent) V provozu jsou zaměstnány 3 osoby z cílových skupin

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Sociální podnik - Kavárna/restaurace ROZMAR o.p.s. Podpořeno z OPPA V kavárně jsou běžné pracovní podmínky s částečným zohledněním klientova sociálního handicapu. Kavárna/restaurace je založena a součástí o.p.s. Rozmarýna, která takto vyvíjí podnikatelskou činnost v rámci doplňkové/vedlejší činnosti a na hostinskou činnost má oprávnění k podnikání. Zaměstnává: mladé lidi po ukončení ústavní výchovy (z dětských domovů) starší 18 let

12 Informace k výzvě Datum vyhlášení výzvy: 10. dubna 2009 (revize dokumentace 29.6.2010) Zveřejněna na: http://www.mpsv.cz/cs/6748 a www.strukturalni-fondy.cz/iop Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2012 Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Alokovaná částka pro výzvu: 383 936 850,-Kč (326 346 333,- Kč SF, 57 590 517,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: fyzické osoby (OSVČ) podnikatelské právnické osoby: s. r.o., a.s., kom.s., družstvo, v.o.s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. NNO: o.p.s. a c.p.o.

13 Informace k výzvě – podporované činnosti I. nové podnikatelské aktivity naplňující současně tyto principy sociálního podnikání: 1) Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se osoby, nikoli úvazky). 2) Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. 3) Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/podílníkům/společníkům/ akcionářům. 4) Sociální podnik je orientován lokálně, tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. II. nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách. Pozn. stejné v OPLZZ

14 Informace k výzvě – cílové skupiny osoby se zdravotním postižením děti, mládež a mladí dospělí (věková skupina 15-26 let) - ohrožení sociálně patologickými jevy etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí cizinci legálně dlouhodobě legálně usazení v ČR osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby pečující o osobu blízkou, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce; osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách Pozn. stejné v OPLZZ

15 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 www.strukturalni-fondy.cz Propojení IOP a OPLZZ = investiční a neinvestiční podpora 1 podnikatelského záměru ze 2 programů V obou programech stejné: Cílové skupiny Oprávnění žadatelé Podporované aktivity Celková výše podpor v režimu de minimis 1 příjemci je max. 200 000 € (tzn. projekt IOP a projekt OPLZZ žádají dohromady o max. 200 000 €) Projekty podané do obou programů se setkají k projednání a společnému posouzení na hodnotící a výběrové komisi. Projekty podané do obou programů mají 1 podnikatelský plán – jde o 1 záměr tvořený investiční a neinvestiční částí.

16 Specifika pro výzvu IOP – předkládání investičních projektů Financování –spoluúčast příjemce ve výši min.10%, financování ex ante přes pověřenou banku UCB, Monitoring a monitorovací indikátory Zakázky/výběrová řízení dle Metodiky pro IOP Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

17 Orientační harmonogram administrace projektů ČinnostiPočet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí2 7 Hodnocení projektu25 32 Ex-ante analýza rizik5 37 Kontroly ex-ante10 57 Schvalování projektů výběrovou komisí (VK) Minimálně 5x ročně (termíny na webu) V závislosti na vyhlášených termínech komisí Vydání Registrace akce a Podmínek k registraci akce 2 (od doručení zápisu z výběrové komise) Ihned po Výběrové komisi Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 38 od schválení výběrovou komisí – až max. 1 rok Ihned po dodání všech příloh před RoD

18 Jak nastavit harmonogram projektu? Zohlednit při nastavení harmonogramu aktivit a jejich financování výše uvedené lhůty - od podání žádosti min. 57 pracovních dní a termín výběrové komise zveřejněný na webových stránkách MPSV. Financování projektu z dotace proběhne až po schválení Rozhodnutí poskytnutí dotace. x Způsobilost výdajů počíná podáním projektu, ale v tom případě je nutné zajistit si před-financování z vlastních zdrojů. Pokud je žadatel vyzván CRR při kontrole žádosti v prvotní fázi k doplnění, lhůty se protahují.

19 A. Předkládání žádosti o dotaci Výzva s průběžným příjmem žádostí + jsou stanoveny dílčí uzávěrky 5x ročně. www.eu-zadost.cz.Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Benefit7Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí –1x v originále v tištěné podobě a –1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj (viz příloha č.3 Seznam kontaktních míst). Žádost může být podána do obou programů (IOP i OPLZZ), nebo do každého samostatně.

20 Povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Prokázání nové podnikatelské aktivity Podnikatelský plán (v maximálním rozsahu 17 stran)+ jeho přílohy – finanční udržitelnost, přehled příjmů a výdajů aj. Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Doklad o partnerství (dohoda/smlouva s partnerem) Přílohy k započatým,či zrealizovaným VŘ Potvrzení o zařazení IPRM, pokud je relevantní Přílohy jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií. Přílohy nejsou žadateli navraceny zpět.

21 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP) Osnova podnikatelského plánu Vzor čestného prohlášení o podpoře de minimis Seznam kontaktních míst (pobočky CRR) Pokyny pro vyplnění žádosti Benefit7 Manuál pro hodnocení projektů Vzor Registrace akce a návrh Podmínek k registrace akce Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek Pravidla propagace a publicity Vzor Hlášení o pokroku Vzor Monitorovací zprávy Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce Oznámení příjemce o změnách Zjednodušená žádost o platbu ad.

22 Harmonogram realizace projektu Nastavte etapy s ohledem na jejich financování. Volte jedno-etapové projekty (u nákupu nemovitostí a stavebních akcí max. dvou-etapové) Minimální délka etapy je 3 měsíce Etapy by neměly zasahovat do dvou kalendářních let, ale končit vždy s koncem roku.

23 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podání projektu Registrace Udržitelnost 5 let od ukončení realizace IOP Ukončení realizace projektu IOP Vydání Registrace akce Výběrová komise Začínají způsobilé výdaje Začíná financování = Je možné výdaje uhradit skrze pověřenou banku Fáze Realizace projektu – Etapa – Projektové aktivity (lze od podání žádosti, ale doporučujeme zahájit až po vydání Registrace akce)

24 Monitorovací indikátory Žadatel je povinen naplnit hodnoty indikátorů do 90 dní od ukončení realizace investičního projektu. V žádosti se uvádí tyto 3 indikátory:  Počet podpořených osob – zaměstnanci celkem (př. 10)  Počet úspěšně podpořených osob – zaměstnanci pouze z cílových skupin (př.4)  Účelnost podpory = % podíl osob, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel (př. 40%)

25 B. Financování projektů v IOP Systém programového financování zahrnuje národní prostředky i prostředky EU. Stupně systému: ►REGISTRACE AKCE ►ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ►ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

26 Způsob financování v IOP, oblasti intervence 3.1 Ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, pověřená banka provádí po prověření platby CRR úhrady faktur na účty dodavatele, příjemce hradí minimálně 10% ze svého účtu, pokyn k nastavení rozpočtového limitu se vydává až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

27 každá faktura předávaná pověřené bance musí být ověřena a podepsána CRR, platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou refundovány formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy.

28 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

29 Způsobilé výdaje (2) musí být vynaloženy nejdříve v den registrace - podání žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008), musí být řádně doloženy průkaznými doklady,

30 Způsobilé výdaje (3) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků),

31 Způsobilé výdaje (4) náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše 50 000,- Kč, mzda projektového manažera – koordinátora projektu (maximální rozsah pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy 22 500,- Kč včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele), daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu.

32 Kde najít popis výdajů: PŽP od str.16 do str.21 (http://www.mpsv.cz/cs/6905) příloha č. 13.c PŽP - Popis řádků EDS (http://www.mpsv.cz/cs/6751) Formuláře EDS jsou již v aplikaci BENEFIT (záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování) V Benefitu není aktivní záložka Rozpočet

33 Benefit – záložka Parametry

34 Benefit – záložka Potřeby Všechny údaje o rozpočtu je nutné uvádět v celých Kč Kód řádku – vyberte všechny očekávané výdaje projektu. (pozor na nové číslování řádků dle přílohy č. 13c Popis řádků EDS) V číselníku EDS jsou neinvestiční výdaje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6.

35 Benefit – záložka Zdroje Žadatel dělí zdroje dle druhu potřeb na neinvestiční (řádky začínající číslem 5) a investiční (řádky začínající číslem 6) Uvádíte:  VDS - rozpočet kapitoly správce programu – řádky č. 6570/5570  VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU – řádky 6573/5573  Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu – vlastní/jiné zdroje - řádky č. 6679/5679 http://www.mpsv.cz/cs/6751 - Příloha č. 4http://www.mpsv.cz/cs/6751

36 C. Zakázky/Výběrová řízení Konzultujte VŘ s CRR! Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné vydat pouze na částky (v případě dodávek, služeb a stavebních prací), které byly vysoutežené ve VŘ – tj. jsou podložené smlouvami Výběrová řízení na projektanta, zhotovitele stavby a dodavatele zboží či služeb musí být realizována v době před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo před vydáním dalších změn tohoto Rozhodnutí.

37 Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky Předmětem jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH. Předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky.

38 Určení druhu zakázky Zakázky na dodávky Zakázky na služby Zakázky na stavební práce

39 Postupy zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují. Metodika zadávání zakázek pro IOP (Příloha č. 9 PŽP ke stažení zde: http://www.mpsv.cz/cs/6751

40 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce 1. Kategorie200600 2. Kategorie8003 000 3. Kategorie2 0006 000 4. Kategorie> 2 000> 6 000

41 Administrace zadání zakázky Výzva k podání nabídek – obsah výzvy, zveřejnění výzvy, zveřejnění informace o VŘ na stránkách MPSV Zadávací dokumentace Příjem nabídek – lhůta pro podání, označení obálky s nabídkou. Posouzení nabídek – formální a věcná správnost. Hodnocení nabídek – hodnocení podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel vypracuje zprávu o posouzení a hodnocení. Uzavření smlouvy s dodavatelem a zveřejnění výsledku výběrového řízení.

42 Další informace k postupům zadavatele Zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka – prodloužení lhůty pro podání nabídek, zahájení nového výběrového řízení nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který doručil nabídku. Změna podmínek výzvy – informaci nutno prokazatelně podat všem osloveným dodavatelům. Dříve uzavřené smlouvy budou akceptovány za předpokladu výběru provedeném v souladu s Metodikou zadávání zakázek.

43 Užitečné odkazy http://www.socialni-ekonomika.cz/ http://www.socialnifirmy.cz/ http://nova-ekonomika.cz/ http://www.socialnipodnikani.cz/

44 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č.3 Příručky pro žadatele  Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Taťána Plecháčková, oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 926, e-mail: tatana.plechackova@mpsv.cz

45 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora sociální ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google