Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační dovednosti Můžeme mít ty nejskvělejší myšlenky a nápady, pokud je nebudeme umět vysvětlit a prezentovat, jsou k ničemu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační dovednosti Můžeme mít ty nejskvělejší myšlenky a nápady, pokud je nebudeme umět vysvětlit a prezentovat, jsou k ničemu."— Transkript prezentace:

1 Prezentační dovednosti Můžeme mít ty nejskvělejší myšlenky a nápady, pokud je nebudeme umět vysvětlit a prezentovat, jsou k ničemu

2 Neverbální komunikace IQI - Individual Quality Increase s.r.o. certifikát nefinančních auditorských standardů EU norem Intosai v rozsahu ISO 10011-1+ IQI - Individual Quality Increase s.r.o. Oldřichova 49, 12800 Praha 2 www.IQI.cz PhDr. Milana HrubáPhDr. Iva Moravcová

3 Mluvíme hlasovými orgány, ale komunikujeme tělem. (Abercombie)

4 Komunikace Ten, kdo mluví, říká nejen to, CO říká, zprostředkovává informace: -o svém postoji k tématu -o svém vyladění -o svém poměru k partnerovi v rozhovoru

5 Čím komunikujeme? 10% slovy 90% mimoslovně -Neverbální signály oslovují podvědomí -Řeč těla (mimika, gesta, hlas, dynamika, oblečení)

6 Funkce neverbální komunikace, 1 Doprovází a podporuje verbální sdělení Oslabuje verbální sdělení Zesiluje verbální sdělení Podporuje verbální sdělení Nahrazuje verbální sdělení Vyjadřuje zainteresované naslouchání nebo opak

7 Funkce neverbální komunikace, 2 Vyjadřuje stanovisko komunikačních partnerů Reguluje průběh dialogu Vyjadřuje vyladění a subjektivní stav komunikačních partnerů Vyjasňuje vztahy mezi partnery

8 Komunikační styly - negativní Pseudo-objektivně střízlivý Ublížený a uražený Podsouvající přání Agresivně napadající Vyhýbavý Neschopný odporu Nepřímý

9 Komunikační styly - pozitivní Emocionálně přímý

10 Složky neverbální komunikace Vizuální signály: Držení těla a pohyb těla Gestika Mimika Zrakový kontakt Distanční chování Orientace těla Pohyb v prostoru

11 Držení těla a vystupování Zprostředkovává: -Nejistotu, pocit nadřazenosti, netečnost -Křečovitost, napětí, uvolněnost -Ochotu k rozhovoru, izolaci, nedůvěru, rezervovanost -Otevřenost, nečestnost -Zainteresovanost nasloucháním, předstíranou pozornost, nezájem

12 Pohyb a držení těla Klátivá chůze Ruce v kapsách Nedbalý postoj Přílišná strnulost v pohybech Velmi rychlé pohyby Poklepávání prstů nebo nohou Příliš pomalé pohyby

13 Příklad (Knapp, in: Scherer/Wallbott, 1984,str. 324) Zjistilo se, že: „ Stojící lidé zaujmou postoj se zkříženými pažemi spíše tehdy, jestliže se vzájemně nemají rádi. Člověk, který se odklání od svých komunikačních partnerů, vyvolává pocit odmítnutí, na rozdíl od člověka, který se k nim přiklání… Ten, kdo se snaží získat pozornost druhých a získat souhlas, se častěji usmívá, častěji přikyvuje hlavou a více gestikuluje. Člověk je hodnocen jako vřelý tehdy, když se usmívá, udržuje zrakový kontakt a nechává ruce v klidu

14 Gestika Je individuálně variabilní a zřejmě souvisí s temperamentem Záleží na daném kulturním prostřední Gestika a její charakteristiky jsou vrozené

15 Gesta Gesta řeč doprovázejí, jen zřídka navazují Rozlišovat doprovodnou gestiku od gestiky zaměřené na tělo (škřábání se na hlavě) – znak obsahové nebo situační nejistoty

16 Projevy úmyslné redukce gestiky Vzrůstá frekvence přeřeknutí Větná stavba se stává komplikovanější Vzrůstá počet nechtěných, nesmyslných pauz Častěji dochází k přerušení myšlenkové niti Prezentující se snadněji „zarazí“

17 Gesto – Teď pozor Zdvižený prst nebo pero upozorňuje na důležitý okamžik. Ale všeho moc škodí, proto používejte toto gesto v omezené míře.

18 Gesto - Upřímnost Otevřenými dlaněmi směrem vzhůru dává prezentující najevo, že nepřišel s posluchači bojovat ani se nad ně povyšovat.

19 Mimika Výraz obličeje je závislý na: -dané emoci -emočním či věcném postoji mluvčího/posluchače

20 Funkce mimiky Odráží osobní vlastnosti (každý má svůj typický výraz obličeje) Signalizuje emoce (radost, smutek) Prozrazuje stanovisko (souhlas, překvapení) Reaguje na průběh interakcí (zvedání obočí, čelo)

21 Emocionální postoj Emocionální pozitivní postoj k partnerovi v rozhovoru závisí: -ze 7% na verbální složce, tj. obsahu -ze 38% na intonaci -z 55% na výrazu obličeje (zjistění Mehrabian, 1977)

22 Výzkumy v oblasti mimiky Ukazují, že náš obličej dokáže velmi dobře klamat! Pro rozpoznání lži hraje klíčovou roli intonace hlasu

23 Zrakový kontakt Zrakový kontakt je nápadný především tam, kde chybí Zrakový kontakt klesá se vzrůstající nejistotou nebo také při narůstající koncentraci na řešený problém I před větším publikem pomáhá zrakový kontakt navázání spojení Intenzivní, střídavý zrakový kontakt je vhodnější a efektivnější než letmý

24 Zrakový kontakt - vývoj Už čtyřměsíční kojenci vykazují zrakový kontakt, vykazující typické chování dospělých z jejich kulturního prostředí V dospělosti se již nemění intenzita zrakového kontaktu

25 Funkce zrakového kontaktu Reguluje průběh rozhovoru Signalizuje ochotu k rozhovoru a pozornost Zprostředkovává zpětnou vazbu Může signalizovat emocionální vyladění

26 Výsledky výzkumu (Kleck, Nuessle, 1986) Osoby, které se 80% doby při mluvení dívaly na svého partnera, byly hodnoceny jako přátelské, sebevědomé a přirozené Osoby, které se dívaly na svého partnera 15% doby byly hodnoceny jako chladné, pesimistické, vyhýbavé, submisivní a lhostejné

27 Proxemika – práce s prostorem Projevuje se: Interpersonální blízkostí Orientací těla a doteky (tzv. taktilní komunikace)

28 Výzkum (Cook, 1970) Postoj „bok po boku“, vnímán v situaci bez napětí jako kooperativní. Ovšem pokud je mezi partnery stres, vnímán jako napětí Postoj „naproti sobě“ působí konkurenčně a brzdí věcnou diskusi Postavení „v úhlu 90´“ je uvolněný konzervativní postoj

29 Postoje - Boss Ruce založené za zády, hlava mírně nadzvednutá Neukazuje ruce, „Odhalením" svého břicha Pozor, podobně stojí i člověk, který má strach. Ten může mít rovněž ruce za zády, ale jeho hlava padá spíše dolů a nevyhledává oční kontakt s posluchači.

30 Postoje - Dominátor Ruce v bok Ruce za pásek Ruce do kapes Lokty od těla

31 Postoje - Strašpytel řečník není schopen udržet oční kontakt a dívá se často mimo posluchače.

32 Zóny Osobní (50 - 120 cm) Sociálně-poradenská (2,5 – 3,5 m) – vhodná pro prezentace Veřejná (od 3,5 m)

33 Hlas Mluv, aby tě bylo vidět

34 Auditivní dojem Jak je prezentující srozumitelný Jak pozorný je posluchač Jak věrohodně působí Zda dokáže přesvědčit nebo ne

35 Poloha hlasu Zachovávejte fyziologicky správnou polohu hlasu Vyšší poloha hlasu může znamenat jak nadšení a zájem, tak také podráždění, agresivitu Existuje těsná souvislost mezi polohou hlasu a věrohodností

36 Práce s přízvukem Střídání hlasitosti Střídání tempa řeči (s pauzami) Střídání melodie řeči U prezentátora se střídavým přízvukem se častěji přehlížejí jiné nedostatky….

37 Práce s hlasitostí (dynamický aspekt) Pomocí variabilní hlasitosti zdůrazňujeme důležité části řeči Příliš tichý projev ovlivňuje přesvědčivost Přílišná hlasitost blokuje komunikaci

38 Tempo řeči Rychlejší řeč: Podporuje srozumitelnost Zvyšuje věrohodnost Dojem rychlé řeči je často způsoben nedostatkem pauz a klesání hlasu

39 Prezentace je příležitostí předat důležité informace, projevit vlastní názor, zvýšit atraktivitu a dopad informací či ovlivnit postoje posluchačů.

40 Nástroje prezentace Zásady tvorby prezentace Stavba projevu Tradiční a moderní pojetí prezentace Technika

41 Zásady tvorby prezentace IQI - Individual Quality Increase s.r.o. certifikát nefinančních auditorských standardů EU norem Intosai v rozsahu ISO 10011-1+ IQI - Individual Quality Increase s.r.o. Oldřichova 49, 12800 Praha 2 www.IQI.cz PhDr. Milana HrubáPhDr. Iva Moravcová

42 Tři hlavní cíle prezentace 1.Poučení – posluchači se musí něco dozvědět 2.Pobavení – projev by se jim měl líbit 3.Přehlednost – všechny části projevu musí být pro publikum jasné

43 Kontrolní seznam Co je cílem prezentace? Co chci, aby si lidé odnesli? Kolik času mám na prezentaci? Znám své publikum? Jaké dotazy a připomínky mohu očekávat? Jaké pomůcky potřebuji? Znám prostředí?

44 Struktura prezentace Umožňuje se orientovat ve sdělení Je důkazem vaší profesionality Je nástrojem pro prezentátora

45 Struktura Seznamte s ní publikum na začátku Uveďte ji v materiálech Uveďte ji v prezentaci nebo na flipchartu Odkazujte se na ni v průběhu prezentace

46 Aby vám posluchači rozuměli Výběr – řekněte jen to podstatné Strukturace – téma rozpracujte do bodů Detail – pouze přiměřený tématu Logika – od detailu k celku, chronologicky, abecedně Přechody – témata provazujte, „oslí můstek“ Věty – stručné a přehledné Jazyk – zkratky a odborné termíny vysvětlete

47 Tři složky sdělení Paraverbální Neverbální Verbální

48 Paraverbální sdělení Intonace Důraz Frázování Informují o postoji a vlastním přesvědčí mluvčího

49 Neverbální Oční kontakt, mimika, gesta, postoj, proxemika Předměty (oděv, doplňky)

50 Vebrální Jazykové prostředky Informují o obsahu a faktech

51 Jak přesvědčit? Koncepce 1 – analýza cílových skupin, stanovení cíle Koncepce 2 – struktura prezentace,sběr argumentů Vizualizace konceptu – od abstraktního ke konkrétnímu Použití medií a techniky Osobní vystupování Strategie interakce – otázky, námitky

52 Prezentace je víc než obal Prezentátor : -Orientace na cílovou skupinu -Vystupování -Zacházení s médii Vizualizace: - Struktura prezentace -Pomůcky

53 Nepoužívat Termíny: celá řada možností, nejoptimálnější, děsně, strašně… Výrazy: pobavit se Absolutismy: vy všichni, určitě, všechny otázky … Neurčitosti: něco, nějak.. Záporné otázky: neměl bys?

54 Práce s chybou Bezpečná chyba – přeřeknutí, upuštění předmětu, chybný pohyb Nebezpečná chyba – špatná data, dvojsmysly Chybu vysvětlit opravit a nevracet se k ní!

55 Sedm zlatých pravidel pro vystoupení Přístroje a pracoviště vždy prozkoumejte Pozitivně se nalaďte – těšte se na prezentaci Zaujměte pevný postoj Veďte posluchače pomůckami Vysvětlete každý prvek Ukažte, že vám na nich záleží Při nehodách a vyrušování – opravte se, pokračujte, neberte si všechno osobně

56 Tradiční vs moderní IQI - Individual Quality Increase s.r.o. certifikát nefinančních auditorských standardů EU norem Intosai v rozsahu ISO 10011-1+ IQI - Individual Quality Increase s.r.o. Oldřichova 49, 12800 Praha 2 www.IQI.cz PhDr. Milana HrubáPhDr. Iva Moravcová

57 Struktura prezentace - tradiční Řekni co chceš říct Řekni to Řekni co jsi řekl

58 Struktura prezentace - moderní Řekni pointu Řekni jak jsi k ní došel Řekněte co jste řekli

59 Jak to řeknu Úvod – max. 10 % času Jádro - 70% času, 30% -40% při diskusi Ověření – 15% času, 35% -40% při diskusi Závěr- 5% času

60 Představení se Já jsem…. Budu mluvit o…. Definovaná struktura Pravidla

61 Tradiční pojetí prezentací Věcné pojetí V jádru prezentace je klíčové sdělení Graduje k pointě

62 Moderní pojetí Prvky show Pointa ihned na začátku jádra sdělení

63 Technika IQI - Individual Quality Increase s.r.o. certifikát nefinančních auditorských standardů EU norem Intosai v rozsahu ISO 10011-1+ IQI - Individual Quality Increase s.r.o. Oldřichova 49, 12800 Praha 2 www.IQI.cz PhDr. Milana HrubáPhDr. Iva Moravcová

64 Vizualizační pomůcky Zapojení smyslů – udržují pozornost Jednoduchost – obsah dělají srozumitelným Strukturace – zdůrazňují důležitá sdělení Názornost – usnadňují pochopení Logičnost – objasňují souvislosti

65 Zpětný projektor Pro prezentaci asi do 150 účastníků

66 Zpětný projektor + folie Vyrábí se rychle a snadno, levně Lze je postupně rozvíjet a doplňovat Záloha pro počítačovou prezentaci - Podceňované médium Považují se za zastaralé

67 Jak pracovat se zpětným projektorem? Nepřecházejte v paprscích projektoru Mluvte k aktuálnímu obrázku Nesedejte si

68 Flipchart Pro prezentaci asi do 30 účastníků Zachycení nejdůležitějších výroků, hesel,čísel, org. struktur, spontánních komentářů

69 Flipchart + Jednoduché,levné Vzbuzuje důvěru Práce se skutečným obrázkem - Závisí na rukopisu a grafickém talentu Málo flexibilní

70 Dia-projektor + Vhodné pro velké skupiny - Ztrácí se flexibilita Není v Evropě běžné Pořadí je předem dané

71 Interaktivní tabule – dotykový povrch + Spojuje projekční plátno s vlastnostmi zpětného projektoru, flipchartu Spontánní tvorba Možnost přenášet na PP a tisknout - Finanční nákladnost

72 Powerpointová prezentace + Nízké náklady Vždy k dispozici Snadná kombinovatelnost - Vydání technice na milost a nemilost

73 Zásady správné PP Dostatečný kontrast mezi písmem a pozadím Bezpatkové písmo Jeden typ písma Střídmé a vynímečné animace 5 – 7 řádků na snímek

74 Na co si dát pozor? Medium musí odpovídat situaci a vašemu záměru Být dobře vidět a neunavovat Rozmanitost, ale s mírou Vy musíte zůstat středem pozornosti, vaše osobnost je nejdůležitější

75 Deset typů prezentací Neformální pracovní porada Interní nebo externí porada o projektu Formální prezentace pro vedení Externí odborná přednáška Interní konference Externí prodejní akce Veřejné stanovisko Informační akce Prezentace na plakátech Školení

76 Děkuji za pozornost PhDr. Milana HrubáPhDr. Iva Moravcová www.IQI.cz


Stáhnout ppt "Prezentační dovednosti Můžeme mít ty nejskvělejší myšlenky a nápady, pokud je nebudeme umět vysvětlit a prezentovat, jsou k ničemu."

Podobné prezentace


Reklamy Google