Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Irena Ptáčková, odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Irena Ptáčková, odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Irena Ptáčková, odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje dne 15. 3. 2005 v Karlových Varech

2 Obsah prezentace 1. Úvodní informace 2. Metodický přístupu ke zpracování ROP 3. Představení projektového ROP týmu 4. NUTS 2 Severozápad struktura 5. NUTS 2 Severozápad spolupracuje 6. ROP regionu soudržnosti NUTS2 SZ 7. SEA, Ex-ante hodnocení ROP

3 1. Úvodní informace ROP – základní informace ROP – základní informace Příprava ČR na období 2007 - 2013 Příprava ČR na období 2007 - 2013 Aktuální situace, existující struktury zapojené do přípravy, metodiky Aktuální situace, existující struktury zapojené do přípravy, metodiky Aktuální výstupy Aktuální výstupy

4 2. Metodický přístup ke zpracování ROP ROP versus SOP: Národní programy je nejvhodnější implementovat intervence z ERDF a ESF pomocí sektorových/tématických programů. Národní programy je nejvhodnější implementovat intervence z ERDF a ESF pomocí sektorových/tématických programů. Regionální programy by se proto měly zaměřit na regionální/místní aspekty ekonomického a sociálního rozvoje. Regionální programy by se proto měly zaměřit na regionální/místní aspekty ekonomického a sociálního rozvoje.

5 Základní princip ROP by neměl zahrnovat nic, co je obsahem sektorových politik. ROP by neměl zahrnovat nic, co je obsahem sektorových politik. Zaměření se na „jádro“ - integrovaná strategie rozvoje měst a venkova, tj. kombinace integrovaných postupů v oblasti regionálního a místního rozvoje. Zaměření se na „jádro“ - integrovaná strategie rozvoje měst a venkova, tj. kombinace integrovaných postupů v oblasti regionálního a místního rozvoje. Základní metoda tedy představuje „integrovaný Základní metoda tedy představuje „integrovaný přístup“. “ Pro zvyšování územní soudržnosti je nezbytná metoda – tj. stanovení, zda je nutný multidisciplinární nebo integrovaný přístup – a znalost konkrétních problémů vyplývajících z různých geografických podmínek.” (CSG, str. 29) přístup“. “ Pro zvyšování územní soudržnosti je nezbytná metoda – tj. stanovení, zda je nutný multidisciplinární nebo integrovaný přístup – a znalost konkrétních problémů vyplývajících z různých geografických podmínek.” (CSG, str. 29)

6 Základní filosofie přístupu k návrhu ROP regionu NUTS 2 Severozápad region má poprvé šanci připravit a předložit svůj vlastní program region má poprvé šanci připravit a předložit svůj vlastní program účelem není předložit Komisi 7 identických ROP účelem není předložit Komisi 7 identických ROP program by měl vycházet z jasného a nosného konceptu, opřeného o jednotící ideu program by měl vycházet z jasného a nosného konceptu, opřeného o jednotící ideu strategie programu musí být cílená, opřená o konsistentní intervenční logiku, s předpokladem koncentrace prostředků na vybrané oblasti intervence strategie programu musí být cílená, opřená o konsistentní intervenční logiku, s předpokladem koncentrace prostředků na vybrané oblasti intervence z programu musí být zřejmé na co se zaměří a proč, jaký bude očekávaný výsledek a jakou změnu a dopad na region bude mít z programu musí být zřejmé na co se zaměří a proč, jaký bude očekávaný výsledek a jakou změnu a dopad na region bude mít

7 3. Představení ROP týmu Zadavatel - Karlovarský kraj - - Ústecký kraj Zpracovatel ROP - - SPF Group, v.o.s Sociálně ekonomičtí partneři: - - úřady práce - - hospodářské komory - - obce, mikroregiony, MAS - - krajská správa a údržba silnic - - nestátní neziskové organizace - - podnikatelský sektor

8 4. NUTS 2 Severozápad struktura vedení obou krajů vedení obou krajů Rada Karlovarského a Rada Ústeckého kraje Rada Karlovarského a Rada Ústeckého kraje Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch ÚK Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch ÚK Koordinační pracovní skupina Koordinační pracovní skupina podskupiny ROP dle priorit podskupiny ROP dle priorit krajské pracovní skupiny, odborná veřejnost krajské pracovní skupiny, odborná veřejnost informace na webu krajů, v tisku informace na webu krajů, v tisku

9 5. NUTS 2 Severozápad spolupracuje s ostatními kraji/NUTS 2 regiony s ostatními kraji/NUTS 2 regiony MMR – Řídící a koordinační výbor k tvorbě Národního rozvojového plánu, Odbor rámce podpory společenství při tvorbě Národního strategického referenčního rámce MMR – Řídící a koordinační výbor k tvorbě Národního rozvojového plánu, Odbor rámce podpory společenství při tvorbě Národního strategického referenčního rámce odvětvovými ministerstvy odvětvovými ministerstvy odbornou veřejností odbornou veřejností se zástupce Karlovarského kraje v Bruselu se zástupce Karlovarského kraje v Bruselu Zpracovatel ROP spolupracuje s ostatními zpracovateli Zpracovatel ROP spolupracuje s ostatními zpracovateli

10 Silné a slabé stránky při zpracování ROP Silné stránky Zapojení zainteresovaných stran Zapojení zainteresovaných stran Znalost území, subjektů, jejich potřeb a vazeb Znalost území, subjektů, jejich potřeb a vazeb Princip regionálního/místního partnerství Princip regionálního/místního partnerství Slabé stránky Logika intervence není dostatečně cílená (sklon k co nejširším intervencím) Logika intervence není dostatečně cílená (sklon k co nejširším intervencím) Nadměrné využívání grantových schémat Nadměrné využívání grantových schémat Nedostatečné využívání integrovaných přístupů Nedostatečné využívání integrovaných přístupů Zkušenost při podpoře rozvojové kapacity Zkušenost při podpoře rozvojové kapacity Nový implementační systém Nový implementační systém

11 6. ROP regionu NUTS 2 SZ Základní fáze zpracování ROP Socioekonomická analýza SWOT Socioekonomická analýza SWOT Určení strategie programu, stanovení globálních a specifických cílů Určení strategie programu, stanovení globálních a specifických cílů Stanovení intervenční logiky a definice priorit Stanovení intervenční logiky a definice priorit Popis priorit Popis priorit Popis opatření Popis opatření Navržení systémů implementace a monitorování Navržení systémů implementace a monitorování

12 Postup při zpracování ROP 1. etapa – návrh ROP 2. etapa – dopracování a finalizace ROP

13 1. etapa Fáze 1: Analýza socioekonomické situace, identifikace problémů, zhodnocení identifikace problémů, zhodnocení rozvojového potenciálu a příležitostí rozvojového potenciálu a příležitostí Fáze 2: Zpracování strategie Fáze 3: Stanovení logiky intervence, tj. výběr priorit a stanovení vah stanovení vah Fáze 4: Návrh opatření

14 2. etapa Fáze 1: Dokončení popisu priorit a opatření Fáze 2: Dopracování (popř. úpravy) strategie programu Fáze 3: Vytvoření systému indikátorů pro výstupy, výsledky a dopady Fáze 4: Zakomponování horizontálních (průřezových) cílů politik EU Fáze 5: Dokončení návrhu systému implementace Finalizace dokumentu ROP

15 Návrh logiky a strategie určit jasný profil a zaměření programu, určit jasný profil a zaměření programu, stanovit celkovou strategii a intervenční logiku programu stanovit celkovou strategii a intervenční logiku programu obsahovat stručný popis priorit (a jednotlivých opatření), obsahovat stručný popis priorit (a jednotlivých opatření), obsahovat přehledné (předběžné) finanční tabulky. obsahovat přehledné (předběžné) finanční tabulky. První zásadní rozhodnutí - stanovení strategie programu První návrh musí být na regionální úrovni jednoznačně přijat dříve, než dojde k jeho dopracování. Návrh by měl být rovněž konzultován s MMR (možná neoficiálně i s Evropskou komisí).

16 Návrh priorit Priorita 1 Regenerace a rozvoj měst Priorita 1 Regenerace a rozvoj měst Priorita 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Priorita 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Priorita 3 Dostupnost a obslužnost regionu Priorita 3 Dostupnost a obslužnost regionu Priorita 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Priorita 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

17 Priorita 1 Regenerace a rozvoj měst Obnova prostředí v obcích s cílem vytvořit atraktivní prostředí pro obyvatele, podniky a jejich zaměstnance Obnova prostředí v obcích s cílem vytvořit atraktivní prostředí pro obyvatele, podniky a jejich zaměstnance Podpora investičních projektů v oblasti ekonomického rozvoje, aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení a sociální integrace: Podpora investičních projektů v oblasti ekonomického rozvoje, aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení a sociální integrace: Podpora investičních projektů v regionálním školství (základní a střední školství) Podpora investičních projektů v regionálním školství (základní a střední školství)

18 Priorita 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Obnova prostředí v obcích s cílem vytvořit atraktivní prostředí pro obyvatele, podniky a jejich kvalifikované zaměstnance a omezit další vylidňování méně urbanizovaného prostoru Obnova prostředí v obcích s cílem vytvořit atraktivní prostředí pro obyvatele, podniky a jejich kvalifikované zaměstnance a omezit další vylidňování méně urbanizovaného prostoru Podpora investic do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů Podpora investic do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů Ekonomický rozvoj a podpora podnikání Ekonomický rozvoj a podpora podnikání

19 Priorita 3 Dostupnost a obslužnost regionu Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Rozvoj regionálních letišť Rozvoj regionálních letišť Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost

20 Priorita 4 Udržitelný cestovní ruch Podpora infrastruktury pro CR Podpora infrastruktury pro CR Marketing, informační servis, management CR Marketing, informační servis, management CR Produkty CR Produkty CR Rozvoje lidských zdrojů pro zkvalitnění služeb v CR Rozvoje lidských zdrojů pro zkvalitnění služeb v CR

21 SEA, Ex-ante hodnocení ROP Probíhají výběrová řízení Probíhají výběrová řízení 10. 3. 2006 konečný termín pro podávání nabídek 10. 3. 2006 konečný termín pro podávání nabídek 13. 3. 2006 otevírání obálek 13. 3. 2006 otevírání obálek 27. 3. 2006 hodnotící komise 27. 3. 2006 hodnotící komise


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 2007 - 2013 Irena Ptáčková, odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google