Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický rámec změn pro rok 2012 Materiál pro schůzi vedení dne 15. 6. 2011 F. Ježek 11. 6. 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru ZČU na rok 2012 a rozvojové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický rámec změn pro rok 2012 Materiál pro schůzi vedení dne 15. 6. 2011 F. Ježek 11. 6. 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru ZČU na rok 2012 a rozvojové."— Transkript prezentace:

1 Strategický rámec změn pro rok 2012 Materiál pro schůzi vedení dne 15. 6. 2011 F. Ježek 11. 6. 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru ZČU na rok 2012 a rozvojové programy 1

2 Obsah  A DZ MŠMT na rok 2012  Vyhlášení rozvojových programů na rok 2012  Ukazatele strategie – Essex, rektor Večerek, ZČU  Klíčová strategická rozhodnutí vedení  Věcný a časový rozpis přípravy A DZ 2012 2

3 A DZ MŠMT na rok 2012 MŠMT doporučuje zaměření na tyto oblasti: 1.Diverzifikace institucí a studijních programů a)využít Aktualizaci ke specifikaci (případně redefinici) poslání a operacionalizaci strategických priorit dlouhodobého záměru vysoké školy; b)vyhodnocovat uplatnění absolventů a budoucí požadavky trhu práce na absolventy různých úrovní a oborů vzdělání; c)rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; d)v podmínkách výzkumně orientovaných univerzitních vysokých škol definovat a rozvíjet integrující směry výzkumné činnosti. 3

4 A DZ MŠMT na rok 2012 2. Zajišťování kvality ve vysokém školství a)rozvíjet systémy vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); b)využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise „ECTS User´s Guide“; c)vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. 4

5 A DZ MŠMT na rok 2012 3. Personální politika a)přijmout vnitřní strategie rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky ve vztahu k akademickým pracovníkům nad rámec habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem (včetně systematické podpory osobního rozvoje a růstu, mezinárodní i vnitrostátní intersektorální mobility a reintegrace); b)hledat mechanismy důstojného zařazení odborníků z praxe do akademických komunit prostřednictvím kariérních řádů; c)přistoupit k Evropské Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to zejména s ohledem na význam těchto dokumentů v připravovaném 8. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. 5

6 A DZ MŠMT na rok 2012 4. Internacionalizace a)podporovat mobilitu studentů a akademických pracovníků i z vlastních zdrojů; b)zaměřit se na kvalitu a obsah zahraničních pobytů studentů i akademických pracovníků; c)vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; d)rozvíjet bilaterální i multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi, a to i formou uskutečňování joint degree programů; e)zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; f)ucházet se o udělení ECTS a DS Labels jako ocenění důvěryhodného partnera pro zahraniční spolupráci. 6

7 A DZ MŠMT na rok 2012 5. Celoživotní vzdělávání a prostupnost a)vytvářet systémová pravidla pro uznávání předchozího studia, případně také předchozího (neformálního) učení; b)rozvoj poskytování (a podpora vytváření sítě) programů celoživotního vzdělávání zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace na základě poptávky v regionu (na relevantním trhu práce). 7

8 A DZ MŠMT na rok 2012 6. Studující se speciálními vzdělávacími potřebami a)implementovat standardy služeb poskytovaných studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. 8

9 A DZ MŠMT na rok 2012 6. Posilování zpětnovazebních mechanismů a)podle okolností rozvíjet další mechanismy zpětné vazby ze strany veřejnosti (odborné praxe), zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení studijních programů. 9

10 A DZ MŠMT na rok 2012 7. Změna pojetí decentralizovaných rozvojových programů a)připravit varianty vývoje vysoké školy s ohledem na očekávaný počet studentů v následujících pěti letech; b)stanovit si a s ministerstvem projednat institucionální rozvojový plán se sledovatelnými ukazateli výkonu; c)předkládat údaje o naplňování rozvojových plánů k hodnocení správní radě, jejíž stanovisko si ministerstvo vyžádá. 10

11 A DZ MŠMT na rok 2012 8. Snižování studijní neúspěšnosti a)systematicky monitorovat studijní neúspěšnost v jednotlivých studijních programech a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). 11

12 A DZ MŠMT na rok 2012 9. Integrace kapacit a)MŠMT podpoří integraci kapacit na regionální bázi nebo na bázi celostátních sítí s cílem efektivnější spolupráce institucí obdobného nebo doplňujícího se oborového zaměření a dosahování synergií při plnění společných úkolů. 12

13 Priority MŠMT Prioritní oblastPrioritaNástroje Kvalita a relevance Diverzifikace institucí a studijních programů Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol v roce 2012: zvýraznění výkonových a kvalitativních parametrů Institucionální rozvojové plány veřejných vysokých škol OP VK Zajišťování kvality ve vysokém školství Novelizace vyhlášky č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu: zavedení národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Personální politika VŠ Institucionální rozvojové plány veřejných vysokých škol Novelizace vyhlášky č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu: institut garanta studijního programu Otevřenost Celoživotní vzdělávání a prostupnost OP VK (prioritní osa 2 a 3); OP LZZ; Institucionální rozvojové plány veřejných vysokých škol Mezinárodní spolupráce Komunitární programy EU, OP VK a další mobilitní programy (Aktion, CEEPUS III apod.); Rozvojové programy; vlastní prostředky vysokých škol Studující se speciálními vzdělávacími potřebami Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol v roce 2012: systémová podpora vzdělávání studujících se speciálními vzdělávacími potřebami Posilování zpětnovazebních mechanismů Doporučení osnovy výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření vysokých škol; Koordinace a metodická podpora správních rad při hodnocení činností veřejných vysokých škol Efektivita a financování Snižování studijní neúspěšnostiInstitucionální rozvojové plány veřejných vysokých škol Integrace kapacitCentralizované rozvojové programy; OP VK; OP VaVpI 13

14 Vyhlášení rozvojových programů na rok 2012 Stanovení limitu 1.Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A k 31. 10. 2010 násobný průměrným koeficientem ekonomické náročnosti (normativní počet studentů). Váha ukazatele při výpočtu – 25 %. 2.Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A k 31. 10. 2010. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %. 3.Vážený počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je statistika ÚIV. Údaje posledních tří let jsou váženy v poměru 5:3:2. Váha ukazatele při výpočtu – 20 %. 14

15 Vyhlášení rozvojových programů na rok 2012 4.Počet akademických pracovníků (bez profesorů a docentů), vážený průměr za poslední 3 roky (v poměru 5:3:2). Zdrojem dat je statistika ÚIV. Váha ukazatele při výpočtu – 10%. 5.Vážený průměr pobytů studentů vyjíždějících do zahraničí ze školy v rámci mobilitních programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010; vážený průměr za poslední tři roky. Váha ukazatele při výpočtu – 10%. 6.Vážený průměr pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí na školu v rámci mobilitních programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9.2007 do 31. 8. 2008, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010; vážený průměr za poslední tři roky. Váha ukazatele při výpočtu – 10%. 15

16 Centralizované projekty 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol  podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. 2. Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol  podpora vytváření společných studijních programů;  podpora alternativních forem mobility studentů. 3. Program na podporu otevřenosti vysokých škol  podpora zvyšování a rozšiřování úrovně poskytování nabídky poradenských služeb studentům vysokých škol a podpora rozvoje poradenských služeb pro uchazeče o studium v rámci celoživotního vzdělávání podle ustanovení § 60 zákona o vysokých školách;  podpora služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami;  podpora vnitrostátních mobilit. 16

17 Centralizované projekty 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy 17

18 Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán vysoké školy bude obsahovat zejména:  popis konkrétních cílů, které se vysoká škola zavazuje dosáhnout v roce 2012, a jejich návaznost na dlouhodobý záměr vysoké školy 2011 – 2015, resp. na jeho aktualizaci pro rok 2012;  popis relevantních ukazatelů výkonu, jejichž prostřednictvím lze doložit míru naplňování rozvojového plánu (ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní), a způsob/aktivity vedoucí k jejich dosažení;  výchozí (2011) a cílové (jichž vysoká škola hodlá dosáhnout k datu 31. 12. 2012) hodnoty příslušných ukazatelů výkonu;  poměr investičních a neinvestičních požadovaných finančních prostředků. 18

19 Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán vysoké školy bude obsahovat zejména:  popis konkrétních cílů, které se vysoká škola zavazuje dosáhnout v roce 2012, a jejich návaznost na dlouhodobý záměr vysoké školy 2011 – 2015, resp. na jeho aktualizaci pro rok 2012;  popis relevantních ukazatelů výkonu, jejichž prostřednictvím lze doložit míru naplňování rozvojového plánu (ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní), a způsob/aktivity vedoucí k jejich dosažení;  výchozí (2011) a cílové (jichž vysoká škola hodlá dosáhnout k datu 31. 12. 2012) hodnoty příslušných ukazatelů výkonu;  poměr investičních a neinvestičních požadovaných finančních prostředků. 19

20 Institucionální rozvojový plán  Vyhodnocení naplňování institucionálního rozvojového plánu provádí vysoká škola v rámci přípravy výroční zprávy o činnosti a v rámci hodnocení činnosti vysoké školy podle zákona o vysokých školách. Ministerstvo vyzve správní rady vysokých škol, aby se výslovně vyjádřily k naplnění institucionálních rozvojových plánů; vyjádření správní rady bude zasláno ministerstvu společně s výroční zprávou o činnosti vysoké školy za rok 2012.  Pokud vysoká škola nenaplní alespoň 75 % zvolených ukazatelů výkonu, bude jí v následujícím roce krácena finanční alokace na institucionální rozvojový plán až o 5%. 20

21 Ukazatele  Rektor Večerek Přiložený článek a prezentace.  Univerzita Essex http://www.essex.ac.uk/strategy/kpi/default.aspx  ZČU, DZ 2011 – 2015 DZ str. 51 - 52 21

22 Klíčová rozhodnutí vedení  Charakter univerzity - rektorka  Varianty vývoje počtu studentů – PR-P  Ukazatele výkonu v počtu cca 40, stav 2011 a očekávaný stav k 31. 12. 2012 – všichni, strukturu navrhne PR-R  Podpořené centralizované projekty - PR-R 22

23 Časový harmonogram  Úvodní informace – PR-R – 15. 6.  Struktura aktualizace DZ ZČU na rok 2012 – PR-R – 29.6.  Rozdělení úkolů – rektorka – 29. 6.  Centralizované projekty – PR-R – 6. 7.  Návrh ukazatelů výkonu – všichni – 6. 7.  Odevzdání podkladů za jednotlivé rezorty – všichni – 24. 8.  První verze A DZ a institucionálního rozvojového plánu – PR-R – 31. 8. 23

24 Časový harmonogram  Projednání s děkany – PR-R – do 15. 9.  Projednání se členy vědecké rady a správní rady – rektorka – do 6. 10.  Shromáždění a kontrola centralizovaných projektů – do 17. 10.  Schválení v akademickém senátu - rektorka – do 26. 10.  Předání na MŠMT – PR-R – do 31. 10. 24


Stáhnout ppt "Strategický rámec změn pro rok 2012 Materiál pro schůzi vedení dne 15. 6. 2011 F. Ježek 11. 6. 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru ZČU na rok 2012 a rozvojové."

Podobné prezentace


Reklamy Google