Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smart Administration v oblasti památkové péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smart Administration v oblasti památkové péče"— Transkript prezentace:

1 Smart Administration v oblasti památkové péče
Petr Volfík, NPÚ ÚP

2 Národní památkový ústav
je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností je státní příspěvkovou organizací řízenou MK ČR byl zřízen s účinností od rozhodnutím MK ČR o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče organizačně se člení na ústřední pracoviště a 14 územních odborných pracovišť spravuje 103 památkových objektů 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

3 Strategie Smart Administration
Usnesení vlády ČR č. 757 ze dne Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Základní cíl: zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013 Definované okruhy problémů – např.: Neefektivní využívání ICT. Neexistence jednotné komunikační infrastruktury. Nepropojenost jednotlivých stávajících informačních systémů veřejné správy a absence základních registrů, z toho plynoucí neschopnost vzájemné výměny dat mezi orgány státní správy. Nedostatečná vybavenost orgánů státní správy informačními technologiemi. Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců ve státní správě. Neexistující elektronizace komunikace ve státní správě – povinnost papírové formy. Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy. Vize, dílčí cíle a cesty k jejich naplnění 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

4 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Památková péče a SA Identifikováno více než 100 procesů vyplývajících z platných předpisů – především zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, např.: prohlášení (zrušení prohlášení) věci za kulturní památku prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku prohlášení (zrušení prohlášení) území za památkovou rezervaci, zónu vymezení (změna, zrušení) ochranného pásma kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace nebo zóny oznámení ohrožení, poškození, změny užívání kulturní památky, národní kulturní památky obnova, restaurování kulturní památky, národní kulturní památky vývoz kulturní památky nebo národní kulturní památky krádež, nalezení předmětu kulturní hodnoty oznámení o archeologickém výzkumu, nálezu, stavební činnosti v území s archeologickými nálezy poskytování, aktualizace územně analytických údajů o území pro účely územního plánování 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

5 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Památková péče a SA Subjekty zapojené do jednotlivých procesů Ministerstvo kultury Krajské úřady Obce s rozšířenou působností Národní památkový ústav Český úřad zeměměřický a katastrální Akademie věd ČR Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů Vlastníci památek Veřejnost Klíčovým předpokladem pro fungování procesů je operativní dostupnost aktuálních a relevantních informací a dat o všech objektech zájmu památkové péče u jednotlivých subjektů 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

6 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Výchozí stav Základní systémy evidence památkového fondu jsou technologicky zastaralé, založené na jednouživatelských kancelářských databázových systémech neumožňujících potřebnou operativní online editaci a aktualizaci údajů. Aplikace pro evidenci a správu jednotlivých částí památkového fondu fungují odděleně, nesdílí společná data v jednom úložišti a neumožňují přímé vzájemné propojení souvisejících záznamů. Popisná a geografická data jsou zpracovávána a uživatelům poskytována odděleně. Pro přesné prostorové vymezení objektů zájmu památkové péče v prostředí GIS nejsou k dispozici aktuální vektorová polohopisná data katastru nemovitostí. Agendy související s památkovým fondem jsou založeny na oběhu papírových dokumentů. Neexistuje přímé a bezpečné komunikační propojení mezi MK ČR a NPÚ, mezi ústředním pracovištěm NPÚ a jednotlivými územními pracovišti NPÚ, neexistuje propojení s ČÚZK pro zanášení informace o památkové ochraně do katastru nemovitostí Není zajištěna kapacitně ani finančně digitalizace dostupných údajů a dokumentů. Stávající technologie neumožňují operativní a bezpečné předávání dat jednotlivým subjektům státní správy. Informace o památkovém fondu ani elektronické formuláře pro podání souvisejících žádostí nejsou v potřebné podobě k dispozici veřejnosti. 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

7 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Projekt SA č. 12 Základní rámec definován a schválen v usnesení vlády ČR č ze dne k digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky Projekt je veden pod č. 12 na indikativním seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloze ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schválené usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 09/2008 NPÚ zpracoval a prostřednictvím MK ČR předal na MV podrobný projektový záměr 12/2008 dokončena předběžná studie proveditelnosti 12/2008 vyhlášena výzva IOP 03 zahrnující v rámci aktivity a) projekt č. 12 – oprávněným žadatelem pouze MK (dosud nedořešeno – blokuje podání žádosti) 04/2009 podána prostřednictvím MK žádost do výzvy č. 32 OP LZZ na zpracování potřebných analýz 10/2009 zpracována Studie proveditelnosti včetně CBA a dalších požadovaných dokumentů 11/2009 vyhlášena výzva IOP 07 – neumožňuje podání projektu 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

8 Základní cíle projektu
Vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry (především RÚIAN) umožňujícího online aktualizaci dat (včetně kompletní systémové a komunikační infrastruktury). Digitalizace základní dokumentace ÚSKP a přesné prostorové vymezení památkového fondu v GIS. Elektronizace procesů v oblasti evidence památkového fondu. Zpřístupnění informací o památkovém fondu subjektům dotčeným výkonem státní správy na úseku památkové péče a na úseku územního plánování a stavebního řízení prostřednictvím webových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy. Zpřístupnění informací o památkovém fondu veřejnosti prostřednictvím webového portálu a webových služeb integrovaných do Portálu veřejné správy a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT). 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

9 Základní schéma technického řešení
10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

10 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Digitalizace v NPÚ V rámci projektu SA č. 12 – iniciální naplnění systému archivní dokumentace kartotéky ÚSKP – cca 1 mil. stran zpracování geografických dat – přesné prostorové vymezení nemovitých kulturních památek (cca 40 tis.), národních kulturních památek (236), památek světového dědictví (12), památkově chráněných území a ochranných pásem (cca 1 tis.) v kat. mapě V rámci vlastních disponibilních zdrojů (V+V) probíhá pouze výběrově - obrovský potenciál k řešení v rámci koncepce digitalizace MK fotografie – pozitivy (10 mil.), negativy (1 mil.), skl. desky (30 tis.) mapy, plánová dokumentace, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, nálezové zprávy (cca 500 tis. inv. položek) mobiliární fondy památek ve správě NPÚ (cca 1 mil.) zámecké knihovny (cca 1 mil.) památky ve správě NPÚ (110 areálů) 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

11 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
NPÚ a Europeana Zapojení do projektu CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana) projekt Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP) podávaný do aktuální 3. projektové výzvy ICT PSP (The Information and Communication Technologies Policy Support Programme) doba řešení dotace 84 tis. € základním cílem úprava stávající aplikace MIS pro evidenci digitální dokumentace NPÚ - poskytování dat na portál Europeana (harvesting) 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

12 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
Děkuji za pozornost! Dotazy ? Kontakt: Ing. Petr Volfík NPÚ – ústřední pracoviště 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009


Stáhnout ppt "Smart Administration v oblasti památkové péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google