Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smart Administration v oblasti památkové péče Petr Volfík, NPÚ ÚP 2.12.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smart Administration v oblasti památkové péče Petr Volfík, NPÚ ÚP 2.12.2009."— Transkript prezentace:

1 Smart Administration v oblasti památkové péče Petr Volfík, NPÚ ÚP 2.12.2009

2 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Národní památkový ústav je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností je státní příspěvkovou organizací řízenou MK ČR je státní příspěvkovou organizací řízenou MK ČR byl zřízen s účinností od 1.1.2003 rozhodnutím MK ČR o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče byl zřízen s účinností od 1.1.2003 rozhodnutím MK ČR o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče organizačně se člení na ústřední pracoviště a 14 územních odborných pracovišť organizačně se člení na ústřední pracoviště a 14 územních odborných pracovišť spravuje 103 památkových objektů spravuje 103 památkových objektů

3 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Strategie Smart Administration Usnesení vlády ČR č. 757 ze dne 11.7.2007 - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Usnesení vlády ČR č. 757 ze dne 11.7.2007 - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Základní cíl: zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013 Základní cíl: zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013 Definované okruhy problémů – např.: Definované okruhy problémů – např.: Neefektivní využívání ICT. Neefektivní využívání ICT. Neexistence jednotné komunikační infrastruktury. Neexistence jednotné komunikační infrastruktury. Nepropojenost jednotlivých stávajících informačních systémů veřejné správy a absence základních registrů, z toho plynoucí neschopnost vzájemné výměny dat mezi orgány státní správy. Nepropojenost jednotlivých stávajících informačních systémů veřejné správy a absence základních registrů, z toho plynoucí neschopnost vzájemné výměny dat mezi orgány státní správy. Nedostatečná vybavenost orgánů státní správy informačními technologiemi. Nedostatečná vybavenost orgánů státní správy informačními technologiemi. Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců ve státní správě. Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců ve státní správě. Neexistující elektronizace komunikace ve státní správě – povinnost papírové formy. Neexistující elektronizace komunikace ve státní správě – povinnost papírové formy. Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy. Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy. Vize, dílčí cíle a cesty k jejich naplnění Vize, dílčí cíle a cesty k jejich naplnění

4 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Památková péče a SA Identifikováno více než 100 procesů vyplývajících z platných předpisů – především zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, např.: Identifikováno více než 100 procesů vyplývajících z platných předpisů – především zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, např.: prohlášení (zrušení prohlášení) věci za kulturní památku prohlášení (zrušení prohlášení) věci za kulturní památku prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku prohlášení (zrušení prohlášení) území za památkovou rezervaci, zónu prohlášení (zrušení prohlášení) území za památkovou rezervaci, zónu vymezení (změna, zrušení) ochranného pásma kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace nebo zóny vymezení (změna, zrušení) ochranného pásma kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace nebo zóny oznámení ohrožení, poškození, změny užívání kulturní památky, národní kulturní památky oznámení ohrožení, poškození, změny užívání kulturní památky, národní kulturní památky obnova, restaurování kulturní památky, národní kulturní památky obnova, restaurování kulturní památky, národní kulturní památky vývoz kulturní památky nebo národní kulturní památky vývoz kulturní památky nebo národní kulturní památky krádež, nalezení předmětu kulturní hodnoty krádež, nalezení předmětu kulturní hodnoty oznámení o archeologickém výzkumu, nálezu, stavební činnosti v území s archeologickými nálezy oznámení o archeologickém výzkumu, nálezu, stavební činnosti v území s archeologickými nálezy poskytování, aktualizace územně analytických údajů o území pro účely územního plánování poskytování, aktualizace územně analytických údajů o území pro účely územního plánování

5 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Památková péče a SA Subjekty zapojené do jednotlivých procesů Subjekty zapojené do jednotlivých procesů Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Krajské úřady Krajské úřady Obce s rozšířenou působností Obce s rozšířenou působností Národní památkový ústav Národní památkový ústav Český úřad zeměměřický a katastrální Český úřad zeměměřický a katastrální Akademie věd ČR Akademie věd ČR Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů Vlastníci památek Vlastníci památek Veřejnost Veřejnost Klíčovým předpokladem pro fungování procesů je operativní dostupnost aktuálních a relevantních informací a dat o všech objektech zájmu památkové péče u jednotlivých subjektů Klíčovým předpokladem pro fungování procesů je operativní dostupnost aktuálních a relevantních informací a dat o všech objektech zájmu památkové péče u jednotlivých subjektů

6 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Výchozí stav Základní systémy evidence památkového fondu jsou technologicky zastaralé, založené na jednouživatelských kancelářských databázových systémech neumožňujících potřebnou operativní online editaci a aktualizaci údajů. Základní systémy evidence památkového fondu jsou technologicky zastaralé, založené na jednouživatelských kancelářských databázových systémech neumožňujících potřebnou operativní online editaci a aktualizaci údajů. Aplikace pro evidenci a správu jednotlivých částí památkového fondu fungují odděleně, nesdílí společná data v jednom úložišti a neumožňují přímé vzájemné propojení souvisejících záznamů. Aplikace pro evidenci a správu jednotlivých částí památkového fondu fungují odděleně, nesdílí společná data v jednom úložišti a neumožňují přímé vzájemné propojení souvisejících záznamů. Popisná a geografická data jsou zpracovávána a uživatelům poskytována odděleně. Popisná a geografická data jsou zpracovávána a uživatelům poskytována odděleně. Pro přesné prostorové vymezení objektů zájmu památkové péče v prostředí GIS nejsou k dispozici aktuální vektorová polohopisná data katastru nemovitostí. Pro přesné prostorové vymezení objektů zájmu památkové péče v prostředí GIS nejsou k dispozici aktuální vektorová polohopisná data katastru nemovitostí. Agendy související s památkovým fondem jsou založeny na oběhu papírových dokumentů. Agendy související s památkovým fondem jsou založeny na oběhu papírových dokumentů. Neexistuje přímé a bezpečné komunikační propojení mezi MK ČR a NPÚ, mezi ústředním pracovištěm NPÚ a jednotlivými územními pracovišti NPÚ, neexistuje propojení s ČÚZK pro zanášení informace o památkové ochraně do katastru nemovitostí Neexistuje přímé a bezpečné komunikační propojení mezi MK ČR a NPÚ, mezi ústředním pracovištěm NPÚ a jednotlivými územními pracovišti NPÚ, neexistuje propojení s ČÚZK pro zanášení informace o památkové ochraně do katastru nemovitostí Není zajištěna kapacitně ani finančně digitalizace dostupných údajů a dokumentů. Není zajištěna kapacitně ani finančně digitalizace dostupných údajů a dokumentů. Stávající technologie neumožňují operativní a bezpečné předávání dat jednotlivým subjektům státní správy. Stávající technologie neumožňují operativní a bezpečné předávání dat jednotlivým subjektům státní správy. Informace o památkovém fondu ani elektronické formuláře pro podání souvisejících žádostí nejsou v potřebné podobě k dispozici veřejnosti. Informace o památkovém fondu ani elektronické formuláře pro podání souvisejících žádostí nejsou v potřebné podobě k dispozici veřejnosti.

7 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Projekt SA č. 12 Základní rámec definován a schválen v usnesení vlády ČR č. 1440 ze dne 19.12.2007 k digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky Základní rámec definován a schválen v usnesení vlády ČR č. 1440 ze dne 19.12.2007 k digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky Projekt je veden pod č. 12 na indikativním seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloze ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schválené usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 14.5.2008 Projekt je veden pod č. 12 na indikativním seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloze ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schválené usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 14.5.2008 09/2008 NPÚ zpracoval a prostřednictvím MK ČR předal na MV podrobný projektový záměr 09/2008 NPÚ zpracoval a prostřednictvím MK ČR předal na MV podrobný projektový záměr 12/2008 dokončena předběžná studie proveditelnosti 12/2008 dokončena předběžná studie proveditelnosti 12/2008 vyhlášena výzva IOP 03 zahrnující v rámci aktivity a) projekt č. 12 – oprávněným žadatelem pouze MK (dosud nedořešeno – blokuje podání žádosti) 12/2008 vyhlášena výzva IOP 03 zahrnující v rámci aktivity a) projekt č. 12 – oprávněným žadatelem pouze MK (dosud nedořešeno – blokuje podání žádosti) 04/2009 podána prostřednictvím MK žádost do výzvy č. 32 OP LZZ na zpracování potřebných analýz 04/2009 podána prostřednictvím MK žádost do výzvy č. 32 OP LZZ na zpracování potřebných analýz 10/2009 zpracována Studie proveditelnosti včetně CBA a dalších požadovaných dokumentů 10/2009 zpracována Studie proveditelnosti včetně CBA a dalších požadovaných dokumentů 11/2009 vyhlášena výzva IOP 07 – neumožňuje podání projektu 11/2009 vyhlášena výzva IOP 07 – neumožňuje podání projektu

8 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Základní cíle projektu Vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry (především RÚIAN) umožňujícího online aktualizaci dat (včetně kompletní systémové a komunikační infrastruktury). Vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry (především RÚIAN) umožňujícího online aktualizaci dat (včetně kompletní systémové a komunikační infrastruktury). Digitalizace základní dokumentace ÚSKP a přesné prostorové vymezení památkového fondu v GIS. Digitalizace základní dokumentace ÚSKP a přesné prostorové vymezení památkového fondu v GIS. Elektronizace procesů v oblasti evidence památkového fondu. Elektronizace procesů v oblasti evidence památkového fondu. Zpřístupnění informací o památkovém fondu subjektům dotčeným výkonem státní správy na úseku památkové péče a na úseku územního plánování a stavebního řízení prostřednictvím webových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy. Zpřístupnění informací o památkovém fondu subjektům dotčeným výkonem státní správy na úseku památkové péče a na úseku územního plánování a stavebního řízení prostřednictvím webových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy. Zpřístupnění informací o památkovém fondu veřejnosti prostřednictvím webového portálu a webových služeb integrovaných do Portálu veřejné správy a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT). Zpřístupnění informací o památkovém fondu veřejnosti prostřednictvím webového portálu a webových služeb integrovaných do Portálu veřejné správy a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT).

9 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Základní schéma technického řešení

10 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Digitalizace v NPÚ V rámci projektu SA č. 12 – iniciální naplnění systému V rámci projektu SA č. 12 – iniciální naplnění systému archivní dokumentace kartotéky ÚSKP – cca 1 mil. stran archivní dokumentace kartotéky ÚSKP – cca 1 mil. stran zpracování geografických dat – přesné prostorové vymezení nemovitých kulturních památek (cca 40 tis.), národních kulturních památek (236), památek světového dědictví (12), památkově chráněných území a ochranných pásem (cca 1 tis.) v kat. mapě zpracování geografických dat – přesné prostorové vymezení nemovitých kulturních památek (cca 40 tis.), národních kulturních památek (236), památek světového dědictví (12), památkově chráněných území a ochranných pásem (cca 1 tis.) v kat. mapě V rámci vlastních disponibilních zdrojů (V+V) probíhá pouze výběrově - obrovský potenciál k řešení v rámci koncepce digitalizace MK V rámci vlastních disponibilních zdrojů (V+V) probíhá pouze výběrově - obrovský potenciál k řešení v rámci koncepce digitalizace MK fotografie – pozitivy (10 mil.), negativy (1 mil.), skl. desky (30 tis.) fotografie – pozitivy (10 mil.), negativy (1 mil.), skl. desky (30 tis.) mapy, plánová dokumentace, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, nálezové zprávy (cca 500 tis. inv. položek) mapy, plánová dokumentace, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, nálezové zprávy (cca 500 tis. inv. položek) mobiliární fondy památek ve správě NPÚ (cca 1 mil.) mobiliární fondy památek ve správě NPÚ (cca 1 mil.) zámecké knihovny (cca 1 mil.) zámecké knihovny (cca 1 mil.) památky ve správě NPÚ (110 areálů) památky ve správě NPÚ (110 areálů)

11 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 NPÚ a Europeana Zapojení do projektu CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana) Zapojení do projektu CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana) projekt Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007- 2013 (CIP) podávaný do aktuální 3. projektové výzvy ICT PSP (The Information and Communication Technologies Policy Support Programme) projekt Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007- 2013 (CIP) podávaný do aktuální 3. projektové výzvy ICT PSP (The Information and Communication Technologies Policy Support Programme) doba řešení 2010-2012 doba řešení 2010-2012 dotace 84 tis. € dotace 84 tis. € základním cílem úprava stávající aplikace MIS pro evidenci digitální dokumentace NPÚ - poskytování dat na portál Europeana (harvesting) základním cílem úprava stávající aplikace MIS pro evidenci digitální dokumentace NPÚ - poskytování dat na portál Europeana (harvesting)

12 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 Děkuji za pozornost! Dotazy ? Dotazy ? Kontakt: Kontakt: Ing. Petr Volfík Ing. Petr Volfík NPÚ – ústřední pracoviště NPÚ – ústřední pracoviště volfik@up.npu.cz volfik@up.npu.cz volfik@up.npu.cz www.npu.cz www.npu.cz www.npu.cz


Stáhnout ppt "Smart Administration v oblasti památkové péče Petr Volfík, NPÚ ÚP 2.12.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google