Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Facility Management provoz technologií Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Facility Management provoz technologií Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 Facility Management provoz technologií Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Provoz TZB v budovách - rozsah Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání Zařízení zdravotně technických instalací Silnoproudá elektrická zařízení Slaboproudá elektrická zařízení Relaxační a rekreační technologie Zařízení vertikální a horizontální dopravy Soubor doplňkových zařízení Další a speciální zařízení

3 Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání  zdrojů tepla, tj. kotelen, výměníkových stanic, kogeneračních soustav, tepelných čerpadel rozličných typů, solárních soustav  zdrojů chladu často v kombinaci s tepelnými čerpadly  strojní části vzduchotechniky pro nucené větrání, teplovzdušné vytápění, rozličná zařízení pro ochlazování prostorů, zařízení pro řízení vlhkosti vnitřního vzduchu a zařízení, omezující rizika šíření požáru vzduchotechnickými soustavami

4 Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání  soustavy ústředního vytápění rozličných typů, např. s otopnými tělesy, vytápěnými stropy, podlahami, stěnami, interiérovými prvky  soustavy automatických venkovních či vnitřních okenních žaluzií  soustavy měření a regulace

5 Zařízení zdravotně technických instalací  přípojky vody, plynu a kanalizace s měřením odběrů  rozvody studené vody s koncovými elementy  příprava a rozvody teplé vody s koncovými elementy  koupelnová technologie  kanalizační soustava s eventuální čističkou odpadních vod  plynová zařízení  samočinná stabilní hasicí zařízení

6 Silnoproudá elektrická zařízení  silové a světelné okruhy  osvětlovací soustavy včetně zahradních svítidel  transformátorové stanice, rozvodny a náhradní zdroje  elektrická část soustavy měření a regulace  programovatelné simulace přítomnosti osob v jednotlivých místnostech programovatelného scénického osvětlení jednotlivých místností  generálního vypínání při opouštění objektu

7 Slaboproudá elektrická zařízení  elektrická část soustavy měření a regulace  audiovizuální technika včetně domácích kin a programovatelných koncertních ozvučovacích soustav  elektrická zabezpečovací signalizace se snímači pohybu, polohy stavebních prvků (dveře, okna), či akustických vzruchů s eventuálním přenosem poplachového signálu na pult centralizované ochrany nebo na vzdálený telefonní přístroj  společné antény pro příjem radiokomunikačního signálu včetně televizního

8 Slaboproudá elektrická zařízení  elektrická požární signalizace se snímači teploty či kouře  uzavřené sledovací televizní okruhy s kamerami s eventuálním přenosem obrazu na pult centralizované ochrany nebo na vzdálenou internetovou přípojku  místní sítě elektronických komunikací včetně intranetu a LAN  systémy vstupu (systémy přístupové, provozně povolovací, sledovací)  recepční systémy – hotelové uvítací, uváděcí

9 Relaxační a rekreační technologie  bazény s bazénovou technologií s vířivkami, filtrací a úpravou vody  zařízení fitcenter  výtahová zdvihací zařízení  ostatní zdvihací zařízení včetně mobilních  zařízení horizontální dopravy Zařízení vertikální a horizontální dopravy

10 Soubor doplňkových zařízení  automatické brány a závory  automatické dveře garáží  zařízení pro automatickou zálivku zahrady  zařízení pro automatické řízení funkce fontán  zařízení pro automatické ovládání skleníkových oken

11 Další a speciální zařízení  zařízení potrubní pošty  technické vybavení gastroprovozů  technické vybavení velkoprádelen  technické vybavení solárií  technické vybavení heren  jevištní technika  technické vybavení bowlingů  technické vybavení aquaparků  zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů

12 Vzduchotechnika – kolaudace předepsané zkoušky  zkouška chodu  zaregulování výkonových parametrů (průtoků vzduchu)  měření hluku ze vzduchotechnických zařízení: - do větraných prostor, tj. uvnitř stavby (např. vytypované místnosti: studovny, byty, operační sály atd.) - do venkovního prostředí, tj. vně stavby (ve dne a v noci po 22.00 h), např. na fasádě obytného domu (vše po dohodě s hygienikem)  prohlídky požárních klapek a požárních ventilátorů (podle ČSN 70 0872 a dodavatelských směrnic).

13 Vzduchotechnika – kolaudace dohodnuté zkoušky  měření a kontrola mikroklimatických parametrů  zkouška obrazu proudění vzduchu  zkouška podtlaku nebo přetlaku  zkouška těsnosti vzduchovodů  měření koncentrací škodlivin  měření koncentrací nebezpečných hořlavých aerosolů, plynů, par a prachů  měření vibrací  měření přítomnosti mikroorganismů

14 Vzduchotechnika – kolaudace komplexní vyzkoušení  uvedení díla jako celku do chodu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce  doporučená délka bezporuchového a nepřetržitého chodu při komplexním vyzkoušení malá vzduchotechnická zařízení 2 dny běžná větrací a klimatizační zařízení 3 až 4 dny velká a složitá vzduchotechnická zařízení 4 až 5 dnů

15 Vzduchotechnika – hlavní zkoušky

16 Vzduchotechnika – provozování  jedním z nejsložitějších zařízeních v budovách  obsluha a údržba kvalifikovanými a technicky erudovanými osobami  provozovatel je povinen vytvořit provozní předpis zařízení  provozní předpis vzduchotechniky – součást provozní dokumentace objektu základ správného a hospodárného provozování budovy

17 Vzduchotechnika – provozní řád  použité a související vyhlášky ČÚBP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády  seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie  skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy  popis regulace  popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení

18 Vzduchotechnika – provozní řád  požadavky na kvalifikaci obsluhy  pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech  zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto)  harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence

19 Vzduchotechnika – obsluha zařízení  závisí na složitosti a počtu zařízení  minimálně se provádí preventivní kontroly (2x do roka – přechod na zimní nebo letní provoz)  v rozsáhlých strojovnách, kde na stavu zařízení významně závisí kvalita vnitřního prostředí, nebo kde je při poruše ohroženo zdraví nebo technologického procesu – vizuální a akustické prohlídky týdně či denně  mimořádné kontroly – při poruše, odeznění živelné pohromy, havarijních situacích

20 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

21

22 Vzduchotechnika - filtry Četnost zanesení záleží na:  délkou provozní doby zařízení;  znečištěním prostředí, kde se stavba nachází;  umístěním sání venkovního vzduchu;  druhem instalovaného zařízení (směšovací nebo větrací režim apod.);  stářím filtrační vložky, tj. výrobce filtru určuje a garantuje trvanlivost čistého filtru

23 Vzduchotechnika - filtry průměrný interval výměny se pohybuje kolem 1 roku  při použití předfiltrů je to dvojnásobek  v extrémních prašnostech zkrácení na ½ (sání u vozovky a pod.) špatný stav filtrů  znečištění potrubí – čistitelnost je omezená

24 Vzduchotechnika – havarijní stavy  systémy měření a regulace monitorují chod  základní poruchy jsou detekovány a signalizovány v místě nepřetržité obsluhy generování e-mailů nebo SMS pro servisní firmy  při závažné poruše je zařízení automaticky odstaveno  rychlost zásahu ovlivní míru případných škod

25 Vzduchotechnika – hlavní poruchová hlášení

26 Výtahy  v ČR je 88 tisíc osobních a nákladních výtahů cca 85% je umístěno v bytových domech  58 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné před 1. lednem 1993 (tyto výtahy patří k nejrizikovějším) 19 000 bylo opraveno, aby odpovídaly současným předpisům EU  9 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné od 1. ledna 1993 do 1. října 1999  21 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné po 1. říjnu 1999

27 Výtahy – provozní rizika Klec bez dveří Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky Velké mezery mezi klecí a stěnou šachty na straně vstupu do klece

28 Výtahy – provozní rizika Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení u samočinných dveří Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci Prohlédnout lana zavěšení klece a poškozená lana nahradit

29 Výtahy – provozní rizika Vytvořit pochopitelné a uživatelsky snadné ovládání výtahu v klecích a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu Výtahy, jejichž rychlost je větší než 0,6 m.s -1, vybavit zachycovači se systémem dovolujícím přijatelné zpomalení při vybavení (aktivaci) Odstranit azbest z brzdových systémů

30 Výtahy – provozní rizika Zajistit bezpečnostní osvětlení klecí, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby Šachetní a klecové dveře z perforovaného materiálu Chybějící nebo nedostatečná kontrola zatížení v kleci

31 Výtahy – provoz a servis Zajištění a udržování odpovídající technické dokumentace výtahu, dokladů a pokynů pro provoz výtahu Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu - prostřednictvím servisní firmy Předání informací servisní firmě o všech událostech souvisejících s provozem výtahu (nesprávná funkce, vznik nebezpečné situace, zajištění inspekčních prohlídek a odborných zkoušek)

32 Výtahy - zkoušky v provozu Zkouška po opravě  pracovníkem servisní firmy Odborná zkouška  zkušební technik  Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů - 3 roky  Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů a malé nákladní výtahy - 6 let

33 Výtahy - zkoušky v provozu Inspekční prohlídka  inspektor inspekčního orgánu  uvedené do provozu před 1993 - 3 roky  uvedené do provozu před 1999 - 6 let  uvedené do provozu po 1999 - 9 let Zkouška po podstatných změnách  shodu provedených změn s platnými předpisy  přezkoušet funkci jednotlivých částí

34 Výtahy - modernizace  Zvýšení bezpečnosti provozu – odstranění provozních rizik dle ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011  Snížení poruchovosti výtahu  Snížení hlučnosti výtahu  Zlepšení technických parametrů a užitné hodnoty  Zlepšení a zjednodušení údržby výtahu  Zlepšení dopravní obslužnosti budovy  Dosažení lepšího vzhledu výtahu  Úspory nákladů na servis  Úspory spotřeby elektrické energie

35 Výtahy - modernizace nosnost cca 320 kg, počet stanic 5, dopravní rychlost 0,63 m/sec  550 - 750 tisíc korun (bez stavebních úprav) 250 kg/8 stanic  600 000 Kč 500 kg/8 stanic  800 000 Kč

36 Komíny, spotřebiče Spalinová cesta  začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem  bezpečný odvod spalin do volného ovzduší  požární bezpečnost objektu  hospodárný provoz připojeného spotřebiče

37 Komíny, spotřebiče Kontrola  před uvedením spotřebiče do provozu  schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů  pravidelné kontroly a revize spalinových cest  čištění komínů a kouřovodů  při zjištěných poruchách se musí vzniklé závady odstranit

38 Komíny, spotřebiče Kontrola  před uvedením spotřebiče do provozu  zda návrh a provedení komínové konstrukce a kouřovodu odpovídá připojenému spotřebiči paliv z hlediska velikosti průduchu komína účinné výšky druhu materiálu skladby jednotlivých vrstev  schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů

39 Komíny, spotřebiče revize a čištění komínů a kouřovodů  vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění komínů  při zjištěných poruchách se musí vzniklé závady odstranit méně závažné závady – stanoví se termín na jejich odstranění velké závady a hrubé nedostatky - spotřebič paliv se do provozu uvést nemůže

40 Plynové spotřebiče, komíny Lhůty pro čistění komínů  výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok  výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

41 Vodovod Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu má jeho vlastník Údržba vnitřního vodovodu musí být prováděna kvalifikovanou osobou Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody – vyjma sezónních provozoven (přerušení min. 7 dní) a opravy Alespoň jednou ročně vizuálně zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů

42 Vodovod Zkoušení vnitřního vodovodu  prohlídka potrubí  tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kPa  konečná tlaková zkouška vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů), následné uzavření hlavního uzávěru – za hodinu nesmí přetlak klesnout o více než 20 kPa

43 Vodovod Prevence mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů  Musí být zabráněno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se stagnující vodou  Při běžném provozu se voda ve vnitřním vodovodu musí vyměnit alespoň jednou za týden  V zásobníkových ohřívačích vody a zásobnících teplé vody se teplá voda musí při běžném provozu vyměnit alespoň jednou za den

44 Vodovod Prevence mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů  Zásobníkové ohřívače vody a zásobníky teplé vody o objemu nad 400 l musí být možné pravidelně odkalovat  Zařízení pro odstraňování nečistot (filtry apod.) musí být udržováno v intervalech podle doporučení jejich výrobce nebo ČSN EN 806-5  Při dimenzování potrubí musí být průtočná rychlost v rozmezí stanoveném v ČSN 75 5455

45 Vodovod Rizikové provozy  zdravotnická zařízení  ubytovacích zařízeních, např. domovech pro seniory, hotelech a studentských kolejích  sprchách u veřejných bazénů a koupališť Provozní dezinfekce  chemická provozní dezinfekci teplé vody  termická dezinfekci teplé vody

46

47 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti vlastníka (správce) objektu  umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů - zajistit volný a bezpečný přístup ke komínům  odstranit závady komínů, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů,  zajistit, aby se nepoužívaly komíny, u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,  opatřit orientační náčrtek všech průduchů,  zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

48 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti provozovatele spotřebičů  ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv  odstranit závady spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů  zajistit, aby se nepoužívaly spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání  zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

49 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti kominické firmy  na základě smlouvy  čistit komíny ve stanovených lhůtách,  zkoušet komíny,  čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná,  kontrolovat, zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou.

50 Plynové spotřebiče, komíny Lhůty pro čistění komínů  výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok  výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

51 TZB - prohlídky - souhrn Vodovod  Kontrola uzavíracích ventilů od hlavního uzávěru v domě až po ventily před bateriemi v bytech.  Ověření funkčnosti uzavíracích prvků, pohledem zjistíme protékání vody.  V technickém podlaží domu - kontrola stavu spojů a izolací. Zjištěné "rosení" potrubí je nutné okamžitě odstranit, tzn. oznámit správci nebo pozvat odbornou firmu.  Vodoměry pouze zkontrolujeme, zda reagují na průtok vody, ověřování ("cejchování") je práce pro odbornou firmu.

52 TZB - prohlídky - souhrn Plynovod  Nikdy v rámci preventivních prohlídek nezavíráme hlavní uzávěr v domě!!!  Pravidelnou kontrolu plynovodu v domě provádí revizní technik.  Obyvatelé domu jsou povinni hlásit správci domu (případně správci sítě) veškeré úniky plynu, když ucítí charakteristický zápach.

53 TZB - prohlídky - souhrn Kanalizace  Uživatelé bytů by měli hlásit zpomalené odtékání vody z van, umývadel, dřezů a WC.  Poruchu signalizuje i objevení pěny v odtoku vany nebo sprchového koutu.  Při pravidelných kontrolách prohlížíme, zda při splachování WC nebo vypouštění van nepodtékají zápachové uzavírky ("sifony") nebo hrdla kanalizace.

54 TZB - prohlídky - souhrn Vytápěcí soustava  Závady na vytápění obvykle hlásí uživatelé bytů okamžitě.  Bohužel již méně se zajímají o fungování regulačních ventilů.  Stejně je třeba prověřit regulační a uzavírací prvky v technickém podlaží.

55 TZB - prohlídky - souhrn Výtahy  Pravidelně kontrolovány výtahovým technikem  Uživatelé bytů by měli v zájmu vlastní bezpečnosti hlásit servisní firmě veškeré zjištěné závady.  Nepřehlížíme chyby při ovládání výtahu, nepřesné dojezdy kabiny apod.  Životu nebezpečné mohou být poruchy otevírání dveří.

56 TZB - prohlídky - souhrn Větrání  Kromě revizí elektrické soustavy, které provádí revizní technik, bychom měli prověřit i stav mechanických částí. Základní informaci nám dá hlučnost při provozu. Elektřina  Laici nemají mnoho možností, jak zkontrolovat stav elektrického vedení v domě  Odpovědnost leží na revizním technikovi  Uživatelé bytů mohou upozornit např. na závady v mechanických částech vypínačů, přehřívání namáhaných částí sítě.


Stáhnout ppt "Facility Management provoz technologií Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google