Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Facility Management provoz technologií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Facility Management provoz technologií"— Transkript prezentace:

1 Facility Management provoz technologií
Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Provoz TZB v budovách - rozsah
Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání Zařízení zdravotně technických instalací Silnoproudá elektrická zařízení Slaboproudá elektrická zařízení Relaxační a rekreační technologie Zařízení vertikální a horizontální dopravy Soubor doplňkových zařízení Další a speciální zařízení

3 Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání
zdrojů tepla, tj. kotelen, výměníkových stanic, kogeneračních soustav, tepelných čerpadel rozličných typů, solárních soustav zdrojů chladu často v kombinaci s tepelnými čerpadly strojní části vzduchotechniky pro nucené větrání, teplovzdušné vytápění, rozličná zařízení pro ochlazování prostorů, zařízení pro řízení vlhkosti vnitřního vzduchu a zařízení, omezující rizika šíření požáru vzduchotechnickými soustavami

4 Zařízení techniky prostředí s možností vzdálené kontroly, programování a ovládání
soustavy ústředního vytápění rozličných typů, např. s otopnými tělesy, vytápěnými stropy, podlahami, stěnami, interiérovými prvky soustavy automatických venkovních či vnitřních okenních žaluzií soustavy měření a regulace

5 Zařízení zdravotně technických instalací
přípojky vody, plynu a kanalizace s měřením odběrů rozvody studené vody s koncovými elementy příprava a rozvody teplé vody s koncovými elementy koupelnová technologie kanalizační soustava s eventuální čističkou odpadních vod plynová zařízení samočinná stabilní hasicí zařízení

6 Silnoproudá elektrická zařízení
silové a světelné okruhy osvětlovací soustavy včetně zahradních svítidel transformátorové stanice , rozvodny a náhradní zdroje elektrická část soustavy měření a regulace programovatelné simulace přítomnosti osob v jednotlivých místnostech programovatelného scénického osvětlení jednotlivých místností generálního vypínání při opouštění objektu

7 Slaboproudá elektrická zařízení
elektrická část soustavy měření a regulace audiovizuální technika včetně domácích kin a programovatelných koncertních ozvučovacích soustav elektrická zabezpečovací signalizace se snímači pohybu, polohy stavebních prvků (dveře, okna), či akustických vzruchů s eventuálním přenosem poplachového signálu na pult centralizované ochrany nebo na vzdálený telefonní přístroj společné antény pro příjem radiokomunikačního signálu včetně televizního

8 Slaboproudá elektrická zařízení
elektrická požární signalizace se snímači teploty či kouře uzavřené sledovací televizní okruhy s kamerami s eventuálním přenosem obrazu na pult centralizované ochrany nebo na vzdálenou internetovou přípojku místní sítě elektronických komunikací včetně intranetu a LAN systémy vstupu (systémy přístupové, provozně povolovací, sledovací) recepční systémy – hotelové uvítací, uváděcí

9 Relaxační a rekreační technologie
bazény s bazénovou technologií s vířivkami, filtrací a úpravou vody zařízení fitcenter výtahová zdvihací zařízení ostatní zdvihací zařízení včetně mobilních zařízení horizontální dopravy Zařízení vertikální a horizontální dopravy

10 Soubor doplňkových zařízení
automatické brány a závory automatické dveře garáží zařízení pro automatickou zálivku zahrady zařízení pro automatické řízení funkce fontán zařízení pro automatické ovládání skleníkových oken

11 Další a speciální zařízení
zařízení potrubní pošty technické vybavení gastroprovozů technické vybavení velkoprádelen technické vybavení solárií technické vybavení heren jevištní technika technické vybavení bowlingů technické vybavení aquaparků zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů

12 Vzduchotechnika – kolaudace
předepsané zkoušky zkouška chodu zaregulování výkonových parametrů (průtoků vzduchu) měření hluku ze vzduchotechnických zařízení: - do větraných prostor, tj. uvnitř stavby (např. vytypované místnosti: studovny, byty, operační sály atd.) - do venkovního prostředí, tj. vně stavby (ve dne a v noci po h), např. na fasádě obytného domu (vše po dohodě s hygienikem) prohlídky požárních klapek a požárních ventilátorů (podle ČSN a dodavatelských směrnic).

13 Vzduchotechnika – kolaudace
dohodnuté zkoušky měření a kontrola mikroklimatických parametrů zkouška obrazu proudění vzduchu zkouška podtlaku nebo přetlaku zkouška těsnosti vzduchovodů měření koncentrací škodlivin měření koncentrací nebezpečných hořlavých aerosolů, plynů, par a prachů měření vibrací měření přítomnosti mikroorganismů

14 Vzduchotechnika – kolaudace
komplexní vyzkoušení uvedení díla jako celku do chodu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce doporučená délka bezporuchového a nepřetržitého chodu při komplexním vyzkoušení malá vzduchotechnická zařízení 2 dny běžná větrací a klimatizační zařízení 3 až 4 dny velká a složitá vzduchotechnická zařízení 4 až 5 dnů

15 Vzduchotechnika – hlavní zkoušky

16 Vzduchotechnika – provozování
jedním z nejsložitějších zařízeních v budovách obsluha a údržba kvalifikovanými a technicky erudovanými osobami provozovatel je povinen vytvořit provozní předpis zařízení provozní předpis vzduchotechniky – součást provozní dokumentace objektu základ správného a hospodárného provozování budovy

17 Vzduchotechnika – provozní řád
použité a související vyhlášky ČÚBP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy popis regulace popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení

18 Vzduchotechnika – provozní řád
požadavky na kvalifikaci obsluhy pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto) harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence

19 Vzduchotechnika – obsluha zařízení
závisí na složitosti a počtu zařízení minimálně se provádí preventivní kontroly (2x do roka – přechod na zimní nebo letní provoz) v rozsáhlých strojovnách, kde na stavu zařízení významně závisí kvalita vnitřního prostředí, nebo kde je při poruše ohroženo zdraví nebo technologického procesu – vizuální a akustické prohlídky týdně či denně mimořádné kontroly – při poruše, odeznění živelné pohromy, havarijních situacích

20 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

21 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

22 Vzduchotechnika - filtry
Četnost zanesení záleží na: délkou provozní doby zařízení; znečištěním prostředí, kde se stavba nachází; umístěním sání venkovního vzduchu; druhem instalovaného zařízení (směšovací nebo větrací režim apod.); stářím filtrační vložky, tj. výrobce filtru určuje a garantuje trvanlivost čistého filtru

23 Vzduchotechnika - filtry
průměrný interval výměny se pohybuje kolem 1 roku při použití předfiltrů je to dvojnásobek v extrémních prašnostech zkrácení na ½ (sání u vozovky a pod.) špatný stav filtrů znečištění potrubí – čistitelnost je omezená

24 Vzduchotechnika – havarijní stavy
systémy měření a regulace monitorují chod základní poruchy jsou detekovány a signalizovány v místě nepřetržité obsluhy generování ů nebo SMS pro servisní firmy při závažné poruše je zařízení automaticky odstaveno rychlost zásahu ovlivní míru případných škod

25 Vzduchotechnika – hlavní poruchová hlášení

26 Výtahy v ČR je 88 tisíc osobních a nákladních výtahů
cca 85% je umístěno v bytových domech se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné před 1. lednem 1993 (tyto výtahy patří k nejrizikovějším) bylo opraveno, aby odpovídaly současným předpisům EU 9 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné od 1. ledna 1993 do 1. října 1999 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné po 1. říjnu 1999

27 Výtahy – provozní rizika
Klec bez dveří Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky Velké mezery mezi klecí a stěnou šachty na straně vstupu do klece

28 Výtahy – provozní rizika
Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení u samočinných dveří Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci Prohlédnout lana zavěšení klece a poškozená lana nahradit

29 Výtahy – provozní rizika
Vytvořit pochopitelné a uživatelsky snadné ovládání výtahu v klecích a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu Výtahy, jejichž rychlost je větší než 0,6 m.s-1, vybavit zachycovači se systémem dovolujícím přijatelné zpomalení při vybavení (aktivaci) Odstranit azbest z brzdových systémů

30 Výtahy – provozní rizika
Zajistit bezpečnostní osvětlení klecí, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby Šachetní a klecové dveře z perforovaného materiálu Chybějící nebo nedostatečná kontrola zatížení v kleci

31 Výtahy – provoz a servis
Zajištění a udržování odpovídající technické dokumentace výtahu, dokladů a pokynů pro provoz výtahu Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu - prostřednictvím servisní firmy Předání informací servisní firmě o všech událostech souvisejících s provozem výtahu (nesprávná funkce, vznik nebezpečné situace, zajištění inspekčních prohlídek a odborných zkoušek)

32 Výtahy - zkoušky v provozu
Zkouška po opravě pracovníkem servisní firmy Odborná zkouška zkušební technik Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů - 3 roky Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů a malé nákladní výtahy - 6 let

33 Výtahy - zkoušky v provozu
Inspekční prohlídka inspektor inspekčního orgánu uvedené do provozu před roky uvedené do provozu před let uvedené do provozu po let Zkouška po podstatných změnách shodu provedených změn s platnými předpisy přezkoušet funkci jednotlivých částí

34 Výtahy - modernizace Zvýšení bezpečnosti provozu – odstranění provozních rizik dle ČSN a ČSN Snížení poruchovosti výtahu Snížení hlučnosti výtahu Zlepšení technických parametrů a užitné hodnoty Zlepšení a zjednodušení údržby výtahu Zlepšení dopravní obslužnosti budovy Dosažení lepšího vzhledu výtahu Úspory nákladů na servis Úspory spotřeby elektrické energie

35 Výtahy - modernizace nosnost cca 320 kg, počet stanic 5, dopravní rychlost 0,63 m/sec tisíc korun (bez stavebních úprav) 250 kg/8 stanic 500 kg/8 stanic

36 Komíny, spotřebiče Spalinová cesta
začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem bezpečný odvod spalin do volného ovzduší požární bezpečnost objektu hospodárný provoz připojeného spotřebiče

37 Komíny, spotřebiče Kontrola před uvedením spotřebiče do provozu
schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů pravidelné kontroly a revize spalinových cest čištění komínů a kouřovodů při zjištěných poruchách se musí vzniklé závady odstranit

38 Komíny, spotřebiče Kontrola před uvedením spotřebiče do provozu
zda návrh a provedení komínové konstrukce a kouřovodu odpovídá připojenému spotřebiči paliv z hlediska velikosti průduchu komína účinné výšky druhu materiálu skladby jednotlivých vrstev schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů

39 Komíny, spotřebiče revize a čištění komínů a kouřovodů
vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění komínů při zjištěných poruchách se musí vzniklé závady odstranit méně závažné závady – stanoví se termín na jejich odstranění velké závady a hrubé nedostatky - spotřebič paliv se do provozu uvést nemůže

40 Plynové spotřebiče, komíny
Lhůty pro čistění komínů výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

41 Vodovod Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu má jeho vlastník Údržba vnitřního vodovodu musí být prováděna kvalifikovanou osobou Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody – vyjma sezónních provozoven (přerušení min. 7 dní) a opravy Alespoň jednou ročně vizuálně zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů

42 Vodovod Zkoušení vnitřního vodovodu prohlídka potrubí
tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kPa konečná tlaková zkouška vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů), následné uzavření hlavního uzávěru – za hodinu nesmí přetlak klesnout o více než 20 kPa

43 Vodovod Prevence mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů
Musí být zabráněno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se stagnující vodou Při běžném provozu se voda ve vnitřním vodovodu musí vyměnit alespoň jednou za týden V zásobníkových ohřívačích vody a zásobnících teplé vody se teplá voda musí při běžném provozu vyměnit alespoň jednou za den

44 Vodovod Prevence mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů
Zásobníkové ohřívače vody a zásobníky teplé vody o objemu nad 400 l musí být možné pravidelně odkalovat Zařízení pro odstraňování nečistot (filtry apod.) musí být udržováno v intervalech podle doporučení jejich výrobce nebo ČSN EN 806-5 Při dimenzování potrubí musí být průtočná rychlost v rozmezí stanoveném v ČSN

45 Vodovod Rizikové provozy Provozní dezinfekce zdravotnická zařízení
ubytovacích zařízeních, např. domovech pro seniory, hotelech a studentských kolejích sprchách u veřejných bazénů a koupališť Provozní dezinfekce chemická provozní dezinfekci teplé vody termická dezinfekci teplé vody

46

47 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti vlastníka (správce) objektu umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů - zajistit volný a bezpečný přístup ke komínům odstranit závady komínů, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, zajistit, aby se nepoužívaly komíny, u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění, opatřit orientační náčrtek všech průduchů, zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

48 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti provozovatele spotřebičů ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv odstranit závady spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů zajistit, aby se nepoužívaly spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

49 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti kominické firmy na základě smlouvy čistit komíny ve stanovených lhůtách, zkoušet komíny, čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná, kontrolovat, zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou.

50 Plynové spotřebiče, komíny
Lhůty pro čistění komínů výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

51 TZB - prohlídky - souhrn
Vodovod Kontrola uzavíracích ventilů od hlavního uzávěru v domě až po ventily před bateriemi v bytech. Ověření funkčnosti uzavíracích prvků, pohledem zjistíme protékání vody. V technickém podlaží domu - kontrola stavu spojů a izolací. Zjištěné "rosení" potrubí je nutné okamžitě odstranit, tzn. oznámit správci nebo pozvat odbornou firmu. Vodoměry pouze zkontrolujeme, zda reagují na průtok vody, ověřování ("cejchování") je práce pro odbornou firmu.

52 TZB - prohlídky - souhrn
Plynovod Nikdy v rámci preventivních prohlídek nezavíráme hlavní uzávěr v domě!!! Pravidelnou kontrolu plynovodu v domě provádí revizní technik. Obyvatelé domu jsou povinni hlásit správci domu (případně správci sítě) veškeré úniky plynu, když ucítí charakteristický zápach.

53 TZB - prohlídky - souhrn
Kanalizace Uživatelé bytů by měli hlásit zpomalené odtékání vody z van, umývadel, dřezů a WC. Poruchu signalizuje i objevení pěny v odtoku vany nebo sprchového koutu. Při pravidelných kontrolách prohlížíme, zda při splachování WC nebo vypouštění van nepodtékají zápachové uzavírky ("sifony") nebo hrdla kanalizace.

54 TZB - prohlídky - souhrn
Vytápěcí soustava Závady na vytápění obvykle hlásí uživatelé bytů okamžitě. Bohužel již méně se zajímají o fungování regulačních ventilů. Stejně je třeba prověřit regulační a uzavírací prvky v technickém podlaží.

55 TZB - prohlídky - souhrn
Výtahy Pravidelně kontrolovány výtahovým technikem Uživatelé bytů by měli v zájmu vlastní bezpečnosti hlásit servisní firmě veškeré zjištěné závady. Nepřehlížíme chyby při ovládání výtahu, nepřesné dojezdy kabiny apod. Životu nebezpečné mohou být poruchy otevírání dveří.

56 TZB - prohlídky - souhrn
Větrání Kromě revizí elektrické soustavy, které provádí revizní technik, bychom měli prověřit i stav mechanických částí. Základní informaci nám dá hlučnost při provozu. Elektřina Laici nemají mnoho možností, jak zkontrolovat stav elektrického vedení v domě Odpovědnost leží na revizním technikovi Uživatelé bytů mohou upozornit např. na závady v mechanických částech vypínačů, přehřívání namáhaných částí sítě.


Stáhnout ppt "Facility Management provoz technologií"

Podobné prezentace


Reklamy Google