Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business Coaching Innovations Představení společnosti Cheval s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business Coaching Innovations Představení společnosti Cheval s.r.o."— Transkript prezentace:

1

2 Business Coaching Innovations

3 Představení společnosti Cheval s.r.o.

4 Dáváme tvar Vašim myšlenkám Cheval s.r.o. je nezávislá organizace poskytující poradenské služby klientům soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Služby poskytované společností Cheval s.r.o. se dělí do tří hlavních skupin: -poradenství a výzkum -hodnocení programů strukturálních fondů -školení a koučink Představení společnosti Cheval s.r.o.

5 Dáváme tvar Vašim myšlenkám Společnost Cheval s.r.o. poskytuje své služby v následujících oblastech: Konkurenceschopnost a rozvoj MSP Inovace a transfer technologií Cestovní ruch Celoživotní učení a trh práce Rovné příležitosti a sociální integrace Lidská práva, rasismus a xenofobie Rozvoj občanské společnosti a NNO Kultura, média a komunikace Představení společnosti Cheval s.r.o.

6 Referenční projekty Strategická evaluace inovací a znalostní ekonomiky ve vztahu ke Strukturálním fondům na období 2007-2013 Zadavatel: Konsorcium Technopolis (EU), Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Akademii věd ČR Doporučení pro Evropskou komisi týkající se přípravy nových programů Strukturálních fondů na období 2007-2013. Závěrečné hodnocení projektu Realizace systematické proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem Zadavatel: Město Ústí nad Labem Analýza místní proinvestorské politiky a kvalitativní posouzení souboru místních investičních pobídek. Více informací na www.cheval.cz Představení společnosti Cheval s.r.o.

7 Projekt BCI Business Coaching Innovations

8 Číslo operačního programu: CZ.04.3.07 Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha Číslo priority: 7.4. Název priority: Adaptabilita a podnikání Číslo opatření: 7.4.2. Název opatření: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo výzvy: 1 Název grantového schématu: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Obsah zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy) Základní informace o projektu

9 Název projektu: Business Coaching Innovations Zkrácený název: BCI Datum zahájení projektu: 1. 2. 2006 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007 Doba trvání projektu: 23 měsíců Místo realizace projektu: CZ0100, NUTS 2, Praha Identifikace projektu

10 Partneři projektu a jejich role v projektu

11 Asociace výzkumných organizací (AVO) Hospodářská komora hlavního místa Prahy (HKP) Západočeská universita v Plzni (ZCU) Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filosofický ústav Akademie věd ČR (STSS) Partneři projektu

12 Založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy Poslání asociace: - Pomoc při transformaci aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky - Pomoc při jeho dalším oživení a rozvoji Rolí Asociace výzkumných organizací v projektu je zprostředkování komunikace s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Asociace výzkumných organizací

13 Sdružuje pražské MSP a poskytuje mimo jiné následující služby: -zprostředkovává a organizuje setkání, případně jiné formy jednání mezi českými a zahraničními firmami -šíří informace o nabídkách/poptávkách českých firem po celém světě cestou obchodních a průmyslových komor v zahraničí Rolí Hospodářské komory je šíření výsledků projektu a komunikace s podnikatelskou veřejností. Hospodářská komora hlavního města Prahy

14 Do projektu je zapojena Katedra managementu a inovací Ekonomické fakulty. Toto pracoviště se dlouhodobě specializuje na problematiku inovačního potenciálu firmy, transferu technologií a zavedení systému inovací. Partner se v projektu BCI podílí na metodické přípravě a školících aktivitách. Západočeská univerzita v Plzni

15 Kabinet se zabývá problematikou hodnocení vědy a výzkumu, srovnáním výzkumných systémů zemí EU a ČR a analýzou cest k vytváření "společnosti vědění" a “znalostní ekonomiky” z hlediska transformace vědy a výzkumu. Kabinet se dlouhodobě zaměřuje na oblast evaluace (hodnocení), a to zejména ve vztahu k inovačním aktivitám, rozvoji lidských zdrojů a hodnocení techniky. Rolí partnera v projektu je podíl na metodické přípravě, školících aktivitách a organizace vědecké konference. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti/FÚ Akademie věd CR/

16 Cíl a zaměření projektu

17 Širším cílem projektu je podpora transferu znalostí, odborníků a technologií z výzkumné do podnikové sféry a zvyšování kvalifikace firem a výzkumných institucí v řízení inovačního procesu. Cíl projektu

18 - poradenská, analytická a školící podpora deseti pražských malých a středních podniků v řízení inovací a zejména zavedení systému shromažďování a realizace inovačních podnětů - vzdělávání řídících pracovníků institucí VaV v kooperaci s podnikovým sektorem - informování pražské podnikatelské veřejnosti o výhodách a přínosech spolupráce s výzkumnou sférou Zaměření projektu

19 Koučink je: - personalizované vedení jednotlivců, které pomáhá koučovaným rozvíjet svůj potenciál - participativní vedení vedoucích pracovníků MSP Cílem metody koučinku v projektu BCI je zejména zavedení efektivního systému práce s vnějšími a vnitřními inovačními podněty (identifikace, aktivizace, komunikace). Hlavní metoda - koučink

20 Aktivity a harmonogram projektu

21 Analytické práce v rámci koučinku Školení MSP a VaV Řízení projektu, publicita Podpora HKP Školení školitelů 20062007 Podpůrné školení koučovaných firem Koučink firem Bloky aktivit

22 Aktivity projektu podrobná charakteristika podle jednotlivých aktivit

23 Zjištění podrobných informací o zapojených firmách: Kvantitativní dotazník Provedení strukturovaných rozhovorů ve firmách Doplňující sběr dat ve firmách Vyhodnocení dotazníků a analýza dat Formulace závěrů a doporučení Aktivita – Situační audit koučových firem Srpen - říjen 2006

24 Představení přínosů strategického a systematického přístupu k inovacím: Vymezení problematiky inovací, její účel a přínosy pro MSP Motivace účastníků k aktivnímu zapojení do inovačních programů Seznámení s „metodikou“ inovačních procesů a rolemi jednotlivých účastníků Aktivita – Školení „Inovační proces“ pro koučované firmy Listopad 2006

25 Zpracování inovační strategie firmy: Stanovení potřebné personální kapacity zúčastněných pracovníků Pozice „inovačního specialisty“ Plán vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vymezení potřebných znalostí a dovedností pro pracovníky, kteří budou zodpovídat za implementaci inovací Aktivita – Koučink firem při zpracování inovační strategie Listopad – prosinec 2006

26 Zaměřeno na následující oblasti: Kreativita /pojem, význam, metody a pravidla tvůrčího myšlení/ Jednání /základní pravidla/ Týmová práce /pravidla a role jednotlivců v rámci týmové spolupráce/ Komunikace /kooperační a komunikační procesy a jejich význam/ Aktivita – Školení „Soft skills“ pro koučované firmy Leden 2007

27 Zavedení efektivního systému práce s vnitřními a vnějšími inovačními podněty Optimalizace shromažďování a sdílení informací Efektivní komunikace Identifikace zdrojů inovačních podnětů, které jsou ve firmách využívány a naopak nevyužívány Aktivita – Koučink firem při shromažďování inovačních podnětů Leden - únor 2007

28 Uplatnění partnerského modelu spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou Zprostředkování komunikace mezi firmami a výzkumnými institucemi tak, aby bylo využito informačního potenciálu institucí VaV Zahájení spolupráce a definování principu spolupráce mezi partnery Aktivita – Mediace a koučink spolupráce firem s institucemi VaV Únor - březen 2007

29 Zlepšení dovedností výzkumníků komunikovat s podnikateli, prezentovat své myšlenky Východiskem školení - model "technology translator". Prohloubení znalostí o účelu a základních pravidlech efektivní komunikace Seznámení s nejdůležitějšími komunikačními technikami a modely Předání dovedností a nástrojů, použitelných při presentacích a lektorské činnosti Aktivita – Školení „Komunikační a prezentační dovednosti“ pro partnerské výzkumníky Březen 2007

30 Školení objasní: Smysl a význam projektového řízení Jednotlivé etapy projektového řízení Základní manažerské, organizační a technické nástroje projektového řízení Motivace k práci v projektovém týmu Aktivita – Školení „Projektové řízení“ pro koučované firmy a partnerské výzkumníky Duben 2007

31 Definice konkrétních inovačních záměrů na základě doposud získaných informací Aktivita – Koučink generování inovačních záměrů Duben – květen 2007

32 Poskytnutí specifických znalostí pro zavádění inovací Marketing inovativních produktů Outsourcing Finanční řízení Řízení rizik Řízení změn Aktivita – Školení „Marketing, finanční řízení, řízení rizik“ koučovaných firem a výzkumníků Červen 2007

33 Posouzení základních aspektů vytvořených inovačních záměrů Cena Technická kvalita Rysy produktu/služby Spolehlivost a další výkonové charakteristiky zvoleného inovačního záměru Aktivita – Zpracování předběžných studií proveditelnosti k inovačním záměrům vybraných MSP Červenec - srpen 2007

34 Cílem aktivity je naučit firmy: Efektivně pracovat s daty Komunikovat a zadávat práci externím konzultantům Shromaždovat informace Vyhodnocovat zjištěná fakta Účinně se rozhodovat zejména ve finančních otázkách Aktivita – Koučink práce s daty, outsourcingu a strategických rozhodnutí o inovačních záměrech ve firmách Červenec - srpen 2007

35 Identifikace nejefektivnější cesty k realizaci společného inovačního záměru firem a výzkumníků 10 dokumentů pro koučované firmy s doporučením dalšího postupu pro zavedení inovace (včetně doporučení pro studie proveditelnosti) Aktivita – Zpracování akčního plánu pro realizaci inovačních záměrů vybraných MSP Září - říjen 2007

36

37 Expertní tým

38 Koučové: - posilují dovednosti koučovaného k tomu, aby zlepšoval výkonnost firmy Trenéři: - aktivně předávají znalosti a prověřují, zda účastníci školení sděleným poznatkům správně porozuměli Konzultanti: - poskytují informace, hodnocení nebo jinak participují na řešení problematiky, která je jejich specializací Expertní tým

39 Mediátor: - zprostředkovává kontakt mezi zástupci MSP a VaV - koordinuje jejich spolupráci Andragog: - hlavní metodik vzdělávacích aktivit - superviduje koncepční a školicí - radí trenérům a koučům Expertní tým

40 Náměty a doporučení

41 K činnostem RLZ: Překonání obecné nedůvěry k inovacím Komunikační strategie Prezentace příkladů firem, kterým spolupráce s výzkumnými institucemi opravdu něco přinesla Větší důraz na ne-technologické inovace K monitoringu, koordinaci a 2007+: Jasná a pevná pravidla stanovená před zahájením programů (např. DPH, veřejná podpora) Legislativa Náměty a doporučení


Stáhnout ppt "Business Coaching Innovations Představení společnosti Cheval s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google