Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová náboženství – křesťanství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová náboženství – křesťanství"— Transkript prezentace:

1 Světová náboženství – křesťanství
Střední odborná škola Otrokovice Světová náboženství – křesťanství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/4-ON-3/10 Název DUM Světová náboženství – křesťanství Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika křesťanství, náboženské rituály a posvátné knihy Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Křesťanství, monoteismus, Bible, Desatero, katolicismus, pravoslaví, protestantismus Datum

3 Světová náboženství – křesťanství
Náplň výuky Charakteristika křesťanství Rozšíření křesťanství Vznik křesťanství Literatura křesťanství Desatero božích přikázání Křesťanské příslušnost Symboly křesťanství Křesťanské církve

4 Vatikán – náměstí sv. Petra
Obr. 1: Vatikán

5 Charakteristika křesťanství
2,1 miliardy věřících Monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.

6 Rozšíření křesťanství
Obr. 2: Mapa (křesťanství )

7 Vznik křesťanství Během 1. století se křesťané dostávali do konfliktů s židovskými obcemi, zejména když Pavel prosadil, že Ježíšovo poselství je určeno i jiným národům a že je nezavazuje k dodržování židovské náboženské praxe. Centrum křesťanství se také jeho vlivem přesunulo do Říma a společným jazykem křesťanů se stala řečtina a později latina. Přes toto oddělení zůstalo křesťanství s judaismem spjato společnou vírou v jednoho Boha, uznáním a přijetím židovské bible (Starý zákon), navázáním na historii Izraele, na jeho mravní postoje; také křesťanská liturgie se vyvinula z tradice židovské synagogální bohoslužby

8 Literatura křesťanství
BIBLE je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih. První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje; Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů.

9 Desatero božích přikázání
Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy mimo mne Nevezmeš jména Božího nadarmo Pomni, abys den sváteční světil Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi Nezabiješ Nesesmilníš Nepokradeš Nepromluvíš křivého svědectví Nepožádáš manželky bližního svého Nepožádáš statku bližního svého

10 Křesťanská příslušnost
Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, poté se po 40 dní ukazoval některým ze svých stoupenců a nakonec i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle Bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.

11 Symboly křesťanství kříž – symbol umučení Krista(např. krucifix, papežský kříž etc.), některé našly použití i mimo křesťanství (např. červený kříž či kříž svatého Petra) Ichthys – primitivní schéma ryby, řada Kristových učedníků byla původem rybáři a Kristus svých dvanáct později označil za rybáře lidí, jednak řecké slovo Ichthys (ΙΧΘΥΣ, ryba) je zároveň zkratkovým slovem pro obrat Ježíš Kristus prsten čistoty – prsten nosí mladí křesťané odhodlání setrvat až do svatby v celibátu snubní prsten – dotyčná osoba je ve stavu manželském Křesťanská vlajka – má symbolizovat celé křesťanstvo, ovšem používaná je téměř výlučně protestanty v Americe a Africe kotva s křížem (kotva je symbolem naděje) a různé varianty Kristova monogramu (např. IHS) holubice – znázorňuje obvykle Ducha svatého beránek – symbol beránka je spojen s obětí Ježíše Krista a Starým zákonem (Exodus-obětování beránka pomazání zápraží jeho krví) loď – symbol znázorňující církev

12 Symboly křesťanství Obr. 3: Kříž Obr. 4: Ryba Obr. 5: Vlajka

13 Křesťanské církve katolictví, pravoslaví protestantství
Liší se od sebe odlišným chápáním vztahu věřících a církve, z čehož se odvozuje i odlišná církevní organizace. Zatímco starší církve (katolické a pravoslavné) se chápou jako nezbytné zprostředkování mezi Bohem a člověkem, řada protestantských církví se chápe jako sdružení věřících, kteří tvoří místní sbory. První z nich jsou organizovány hierarchicky, a to buď s jediným nejvyšším představitelem (papež), nebo ve velkých obvykle územních patriarchátech (pravoslaví). Protestantské církve se dělí na církve episkopální (anglikáni, luteráni), kde je větší skupina místních církví podřízena biskupovi, a církve presbyteriální, kde je každý sbor do značné míry samostatný a jen někde si zástupci sborů volí představenstva například národních církví. Většina protestantských církví je organizována podle národních států. S tímto rozlišením souvisí i odlišné chápání církevní služby. V katolických a pravoslavných církvích se povolání kněží, biskupů a případně řeholníků (mnichů a jeptišek) považuje za celoživotní, u kněží založené na zvláštním svěcení, případně spojené s požadavkem celibátu (biskupové a mniši, v římskokatolické církvi i kněží). V protestantských církvích se sice obvykle také vyžaduje zvláštní vzdělání a ordinace, kazatele nebo duchovní si však jednotlivé sbory samy vybírají a jejich služba může být i dočasná. Ve většině protestantských církví mohou církevní službu vykonávat i ženy. Zejména v USA je mnoho tak zvaných svobodných církví (free church), což jsou zcela samostatné místní sbory bez dalších organizačních vazeb.

14 Kontrolní otázky: Charakterizuj křesťanství.
Na kterých kontinentech je rozšířeno křesťanství? Kdy vzniklo křesťanství? Jmenuj základní literaturu křesťanství. Jmenuj Desatero božích přikázání. Jmenuj symboly křesťanství. Jmenuj křesťanské církve.

15 Seznam obrázků: Obr. 1: Vatikán [vid ], dostupné z: Obr. 2: Mapa: Rozšíření křesťanství [vid ], dostupné z: Obr. 3: Kříž [vid ], dostupné z: Obr. 4: Ryba [vid ], dostupné z: Obr. 5: Vlajka [vid ], dostupné z:

16 Seznam použité literatury:
[1] DUDÁK, Vladislav a kol. Seminář ze společenskovědních předmětů. Pro 2. stupeň základní školy 1. vyd., Praha, SPN s ISBN [2] Wikipedia, [vid ], dostupné z: [3] Wikipedia, [vid ], dostupné z: [4] Wikipedia, [vid ], dostupné z: [5] Wikipedia, [vid ], dostupné z:

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Světová náboženství – křesťanství"

Podobné prezentace


Reklamy Google